Перейти на сайт

Поиск в архиве:

 


Коллекции

Просмотр

03.

Статистика


Профайл

Логин:

 

Пароль:


Регистрация
RSS

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Статистика

</

Заглавие

Скачивание

Всего скачано файлов

2063719

Кыргыз педагогикасы (энциклопедия)

73856

ФИЛОСОФИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯЛЫК ОКУУ КУРАЛЫ

64001

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ ЭНЦИКЛОПЕДИЯЛЫК ОКУУ КУРАЛЫ

43213

Кыргыз этнографиясы боюнча создук

42540

Кыргыз тарыхы боюнча кыскача энциклопедия

34860

ИСТОРИЯ КЫРГЫЗОВ И КЫРГЫЗСТАНА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО НАШИХ ДНЕЙ

30940

Научные труды молодых ученых

30515

Русский язык Учебник для 10 класса кыргызской школы

30316

Кыргыз тилинин создугу 1 ТОМ

29178

РЫНОК МАМИЛЕЛЕРИНИН ШАРТЫНДА АЙЫЛ ЧАРБАСЫН БАШКАРУУНУ ТЕСКӨӨ МЕХАНИЗМИН ӨРКҮНДӨТҮҮ (түштүк региону боюнча)

26381

КЫРГЫЗСТАН МЕНЕН ТУРКИЯНЫН СООДА-ЭКОНОМИКАЛЫК МАМИЛЕЛЕРИНИН ӨСҮП-ӨНҮГҮҮСҮ

25074

Элементы веб дизайна

20292

Кыргыз адабияты энциклопедиялык окуу куралы

19477

Кыргыз тилинин жазма грамматикасы. Азыркы кыргыз адабий тили

17801

Вестник научный журнал

15840

Сынган кылыч

12510

"Манас" эпосу Саякбай Каралаевдин айтымында. Толук варианты

12092

Математика Учебник для 2 класса средней школы

11334

Азыркы кыргыз тили. Стилистика

11217

Biological foundations and Orign of Syntax

10971

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААЛЫМДАМАСЫ

10529

Кыргыз адабиятынын тарыхы ХХ кылымдын кыргыз адабияты (20-60 жылдар)

10166

Физика Орто мектептердин 8-классы учун окуу китеби

10090

Известия

9595

Вестник

8825

Кыргызстандын тарыхы урунттуу учурлар (байыркы доордон Х1Х к. ортосуна чейин Орто мектептин 10- классы учун окуу китеби

8722

Научные труды молодых ученых

7958

Биздин замандын кишилери VII ТОМ

7559

Кыргызстандын тарыхы урунттуу учурлар Х1Х к.ортосунан азыркы мезгилге чейин)Орто мектептин 11-класс учун окуу китеби

7450

Русско-кыргызский словарь 1 ТОМ

7147

Научные труды молодых ученых

7069

Канды

7061

Мукай Элебаев 3 ТОМ

7051

Русско-кыргызский словарь 2 ТОМ

6749

Санжыра Сарыбагыш уруусу

6673

"Манас" эпосунун создугу

6551

ИЧКИ ТЯНЬ-ШАНДЫН ОРТОЧО ЖАНА ЖОГОРКУ БИЙИКТИКТЕРДЕГИ 0Р00НД0РУНУН ЖЕР-СУУ РЕСУРСТАРЫ

6380

Кыргыз тилинин диалектологиясы (окуу китеби)

5680

Русский язык Учебник для 6 класса киргизской школы

5233

Кок асаба

5076

КАЛЫГУЛДУН ДҮЙНӨ ТААНЫМЫНА ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

4985

КЫРГЫЗДАРДЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮНДӨГҮ АДАМ МАСЕЛЕСИ

4785

Боомбаев Насирдин жана анын кол жасмасы

4572

Исповедь экономического убийцы

4565

Вестник научный журнал

4411

Калыгул Бай уулунун мурастары жана акындар чыгармачылыгындагы жалпылыктар

4322

Касымалы Баялинов IV ТОМ

4249

Кыргыз тилиндеги 1980-жылдан кийинки неологизмдер (басма сөз материалдары боюнча)

4145

Кыргыз адабияты Орто мектептердин 10 класс учун окуу китеби

4048

Политика Росии в Средней Азии

4017

Адабий окуу китебине карата усулдук колдонмо 2-класс

3963

Айтматовтаануу Германияда

3828

Родиноведение (учебно-методическое пособие для учителя 2-го класса средней школы)

3784

Научные труды молодых ученых

3759

Известия НАН КР

3755

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XXI ВВ.)

3752

Манас энциклопедиясы 1-том Аалам- Манастын музыкасы

3738

КӨРКӨМ ТЕКСТТЕГИ ФОНОСТИЛИСТИКАЛЫК КАРАЖАТТАР ЖАНА АЛАРДЫН ТАБИЯТЫ

3695

ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (40–80-е ГОДЫ)

3581

Кыргыз тили окуу китебине карата мугалимдер мугалимдер учун усулдук колдонмо 2-класс

3530

Большой толковый словарь правильной русской речи

3496

Известия НАН КР

3432

Voprosy istori Kyrgyzstana

3397

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ «БАЛА» КОНЦЕПТИ (лингвомаданият таануу илиминин аспектиси боюнча)

3318

Токомбаев Аалы 2 ТОМ

3308

Научные труды молодых ученых

3255

ПСИХОЛОГИЯ РЕФЛЕКСИИ ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ

3247

Эволюция религиозных верований кыргызов (по материалам эпоса «Манас»)

2192

Материалы и исследования по археологии Кыргызстана

3187

Вестник научный журнал

3168

Карачев Сыдык, Тыныстанов Касым, Коконов Шарип, Кененсариев Борубай, Калпаков Байсерке. 1 ТОМ,

3117

Азыркы мезгилдеги Кыргызстандын түштүгүндөгү этнодемографиялык жүрүмдөр (Жалал-Абад облусундагы этносоциологиялык изилдөөнүн негизинде)

3040

Учебный англо-русский словарь

3032

Основы философии

3014

Азыркы кыргыз тили

2985

Башталгыч класстарда кыргыз тилин текстке байланыштуу окутуунун технологиясын моделдештируу

2982

Курс французкого языка

2961

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЕЛЕЧЕКТЕГИ МАТЕМАТИКА МУГАЛИМДЕРИН ДАЯРДООНУН ИЛИМИЙ МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2956

БААТЫР КЫЗДАРДЫН ОБРАЗДАРЫ ЭЛДИК ЧЫГАРМАЛАРДА (“Кыз Сайкал”, “Жаңыл Мырза” эпосторунун негизинде)

2932

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ТАРЫХЫН ИЗИЛДӨӨНҮН ЭТАПТАРЫ (40–80-ЖЫЛДАР)

282

Известия НАН КР

2907

НАРЫН ОБЛУСУНУН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ТУРМУШУ (1991—2005-жж.)

2859

Кыпчаки в составе тюркских народов (этнополитические аспекты).

2778

К.ОСМОНАЛИЕВДИН “КӨЧМӨНДӨР КАГЫЛЫШЫ” РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

2737

Кубанычбек Маликов 9 ТОМ

2718

Вестник научный журнал

2715

ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИН ЛИНГВОПОЭТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

2682

“МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ АСКЕРДИК ТЕРМИНДЕРДИН ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫК ЖАНА ФУНКЦИОНАЛДЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (ЖҮСҮП МАМАЙДЫН ВАРИАНТЫНДАГЫ “МАНАС” ЭПОСУНУН МАТЕРИАЛДАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ)

2665

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СИСТЕМАЛУУ КУРСУНДА ОКУУЧУЛАРДЫН БАЙЛАНЫШТУУ КЕБИН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2645

Лексические проблемы перевода с английского языка на русский

2580

“Манас” эпосу жана кыргыз адабиятындагы идеялык күрөш (ХХ кылым)

2578

КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРИСТИКАСЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА КАЛЫПТАНЫШЫ

2511

Научные труды молодых ученых

2503

Вестник

2497

Известия НАН КР

2483

ИЧКИ ТЯНЬ-ШАНДЫН ОРТОЧО ЖАНА ЖОГОРКУ БИЙИКТИКТЕРДЕГИ 0Р00НД0РУНУН ЖЕР-СУУ РЕСУРСТАРЫ

2471

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАДИДЧИЛИК КЫЙМЫЛЫ: ЖАДИДЧИЛЕРДИН КООМДУК-САЯСИЙ, МАДАНИЙ ЖАНА АГАРТУУЧУЛУК ИШ-АРАКЕТТЕРИ (1900-1916-жж.)

2469

МАТЕМАТИКАЛЫК ТААНЫП БИЛЩЩДЁГЩ ЁТЩЩЧЩЛЩК ПРИНЦИБИНИН РОЛУ: ЛОГИКО-ГНОСЕОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗ

2438

«МАНАС» ЭПОСУНУН ЭТНОМАДАНИЙ ЛЕКСИКАСЫ

2410

Теория языка

2387

КЩЕШБЕК АСАНАЛИЕВ- АД4БИЯТ ТЕОРЕТИГИ ЖАНА СЫНЧЫСЫ

2298

КОМИТЕТ 300 ТАЙНЫ МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

2210

Известия

2177

Очерки по истории Средней Азии

2145

Известия

2144

Вестник

2140

«Семетей» эпосундагы Семетей баатырдын образынын руханий-адептик маңызы жана көркөмдүк өзгөчөлүктөрү

2119

Известия

2112

OPTO МЕКТЕПТЕРДИН VI КЛАССТАРЫНДА AT АТООЧТУ ОКУТУУНУН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2097

КЫРГЫЗДАРДЫН МАКАЛ-ЛАКАПТАРЫНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК МАҢЫЗЫ

2070

Кайталоону стилистикалык каражат катары сыпаттоо

2061

Книга для чтения 2-класс Учебник для школ с русским языком обучения

2050

Мировая экономика и международный бизнес

2010

ЧЫГЫШ ПЕРИПАТЕТИЗМ ЭСТЕТИКАСЫ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ – ФИЛОСОФИЯЛЫК МАҢЫЗЫ

2007

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 7-китеп

1994

Известия

1988

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

1944

ИМПЕРАТИВДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААНИ-МАҢЫЗЫ

1936

К.БОБУЛОВДУН АДАБИЙ СЫНЧЫЛЫК ЖАНА ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨЧҮЛҮК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

1926

Кыргыз Республикасында балдарды социалдык жактан

1917

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

1893

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

1873

РЕКЛАМАЛЫК ТЕКСТТЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛИ

1871

Известия НАН КР

1862

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991-2005 гг.)

1844

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА (до начала XX века)

1836

КЫРГЫЗ ЭЛДИК ООЗЕКИ ДРАМАСЫ – ПРОФЕССИОНАЛ ДРАМАТУРГИЯНЫН УЛУТТУК БАШАТЫ КАТАРЫ

1832

Кетбука, Асан Кайгы, Токтогул ырчы, Калыгул, Арстанбек

1800

Гендер-язык, культура,коммуникация

1779

Проблемы финансового рынка на новом этапе экономического развития Кыргызской Республики

1756

«Кыргыз Республикасынын Кытай Эл Республикасы менен саясий-экономикалык кызматташуусунун өнүгүүсүнүн тарыхый анализи (1992–2010-жж.)»

1752

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Акындар чыгармачылыгы, 4-китеп Токтогул Сатылганов

1741

Теория литературы

1733

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫНЫН

1725

МЕКТЕПТЕРДЕ ДИДАКТИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДЫ ЖАНРДЫК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮНӨ ЖАРАША ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ

1707

КЫРГЫЗ, ТҮРК ЖАНА МОНГОЛ ТИЛДЕРИНДЕГИ ЛЕКСИКАЛЫК ПАРАЛЛЕЛДЕРДИН ФОНЕТИКАЛЫК ӨҢҮТТӨРҮ

1704

КЫРГЫЗСКИЕ ТРАНСЛЯЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И. С. ТУРГЕНЕВА

1685

Вестник научный журнал

1668

Интеллектуалдык менчик

1667

История Енисейских кыргызов

1649

Т.КАСЫМБЕКОВДУН «СЫНГАН КЫЛЫЧ» РОМАНЫНДАГЫ ТЕРС ЭМОЦИЯНЫ ТУЮНТКАН ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИН СЕМАНТИКАЛЫК ТОПТОРУ

1646

Кыргыз тили Окутуу орус тилинде жургузулгон мектептердин 11-классы учун окуу китеби

1617

Тоголок Молдо, Алдаш Молдо 6 ТОМ

1616

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

1610

СОЦИОАНТРОПОМОРФТУК ТҮШҮНҮКТҮН МИФОЭПИКАЛЫК ФОРМАЛАРЫ

1599

ИДЕОЛОГИЯ КООМДУК ФЕНОМЕН КАТАРЫ

1588

Полный англо-русский русско-английский словарь

1570

"Азыркы кыргыз тили" курсун уйронуу процессиндеги студенттин оз алдынча таанып-билуу ишмердуулугун моделдоо

1560

Тюрки: Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии

1555

Вопросы языка, литературы и исскуства

1548

Современная философская антропология

1529

СЫН АТООЧТОРДУН ЭСТЕТИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЖАНА АНЫН КӨРКӨМ ЧЫГАРМАДА БЕРИЛИШИ (М.Гапаровдун чыгармаларынын негизинде)

1508

Мамлекет жана укук теориясы

1457

Мендирман, Сейтбек Кенже эпостор Х том

1438

Выражение форм вежливости в немецком и кыргызском языках

1396

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1391

Известия НАН КР

1390

Философская антропология: хрестоматия

1381

Педагогикалык жогорку окуу жайларында "Балдар адабияты" дисциплинасын окутуунун методикасы

1380

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ СОВРЕМЕННИКА НА КЫРГЫЗСКОЙ СЦЕНЕ» (на примере творчества выдающихся мастеров кыргызской театральной сцены ХХ века)

1367

Жизнь науки

1353

Калим Рахматуллин – Манас изилдөөчү

1347

КЫТАЙЛЫК КЫРГЫЗДАРДЫН РУХАНИЙ МАДАНИЯТЫ 1949 - 2004-жж. (Кызылсуу Кыргыз автономиялык областында жашаган кыргыздардын мисалында)

1332

ААЛАМДАШУУ ШАРТТАРЫНДА КЫРГЫЗДАРДЫН ЭТНОМАДАНИЯТЫНДАГЫ МАРГИНАЛДУУЛУК ФЕНОМЕНИ

1328

ЭСКИ КЫПЧАК ТИЛИ МЕНЕН КАЗАК ТИЛИНИН ГЕНЕТИКАЛЫК КАТЫШТЫГЫ

1326

Любовь к себе как путь к здоровью

1324

Жанровое своеобразие романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день»

1323

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРАНЫ: ФАКТОРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ

1317

ЭПОС «МАНАС» И ИДЕЙНАЯ БОРЬБА В КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ХХ век)

1315

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

1298

Тур к, кыргыз тилдериндеги эмоционалдык-экспрессивдик маанини туюндуруучу тилдик каражаттар жана алардын семантикалык топтору

1295

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕНГРИАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ ОРХОНО-ЭНЕСАЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ)

1288

Кыргыз тили жана окуу 2- класс Окуу орус тилинде жургузулгон мектептердин мугалимдери учун методикалык колдомо

1286

ИНСАНДЫН КАЛЫПТАНЫШЫНДАГЫ АДЕПТҮҮЛҮКТҮН РОЛУ

1270

Известия НАН КР

1263

Социальная психология (учебник для вузов)

1262

Ориентализм

1252

Темиркул Уметалиев 6 ТОМ

1242

ТЕНГРИАНСТВО В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1240

Л Е К Ц И И ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА

1236

ЛИНГВОПОЭТИКА: СТАТУСУ ЖАНА ПРОБЛЕМАЛАРЫ

1234

Татаал сүйлөмдөрдүн түгөйлөрү туюнткан маанилер жана аларды берүүнүн стилдик каражаттары

1217

Исторический анализ развития политико-экономических отношений Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики (1992–2010 гг.)

1210

УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ КАК ФАКТОР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА (на примере Кыргызской Республики)

1204

Түндүк жана түндүк-батыш Кыргызстанда жашаган кыргыз үй-бүлө- лөрүнүн совет доорундагы тамак-аш системасы (этногра- фиялык жана этносоциологиялык материалдардын негизинде)

1190

Орто мектептерде физикалык билим берууну уюштуруунун илимий-методикалык негиздери

1189

Женижок 3 ТОМ

1183

Взаимодействие стран Центральной Азии с Турецкой Республикой (начало 1990-х – 2009 гг.)

1178

СЫН АТООЧТОРДУН ЭСТЕТИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЖАНА АНЫН КӨРКӨМ ЧЫГАРМАДА БЕРИЛИШИ (М.Гапаровдун чыгармаларынын негизинде)

1171

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮКТҮН ШАРТЫНДАГЫ ЭКОЛОГИЯЛЫК САЯСАТЫ

1171

КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНЫХ ИМЕН: ОТ СОЧЕТАЕМОСТИ К СЕМАНТИКЕ

1145

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1143

Токтогул V ТОМ

1138

White ship

1137

Вербальные средства репрезентации концептов "Судьба" и "Kader" (на материале русского и турецкого языков)

1128

ETHNICITY, RACE AND INEQUALITY IN THE UK State of the Nation

1122

Кыргыз тилиндеги 1980-жылдан кийинки неологизмдер (басма сөз материалдары боюнча)

1118

Личность,культура,этнос.

1117

ТЕРМИНЫ РОДСТВА В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

1104

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТЕНГРИАНСТВА

1103

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ В 1937-1938 ГГ. И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

1102

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ

1100

Паремияларда антонимдик концепттер аркылуу тилдик дүйнө сүрөтүнүн жана менталдык пропозициянын берилиши

1099

Воробьинообразные птицы (Passeriformes) урбанизированных экосистем юга Кыргызстана

1091

Жусуп Турусбеков Х ТОМ

1088

С. Эралиевдин "Ак моор" лирикалык поэмасынын котормосуна лингвопоэтикалык анализ

1061

АЙТМАТОВТААНУУ ГЕРМАНИЯДА

1060

Калим Рахматуллин – исследователь эпоса “манас”

1057

Global Determinants of the International Movement of Production Factors: Economic-legal and Institutional Context

1048

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Манас (тарых, генезис, типология)

1031

Случайный президент Лукашенко

1019

ОКУУЧУЛАРДЫ ФИЗИКАЛЫК-ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ИШТЕРДИ ӨЗ АЛДЫНЧА АТКАРУУГА КӨНҮКТҮРҮҮНҮН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ (7-8 класстардын мисалында)

1015

Фрейдизм как философия: опыт реконструкции

1011

Вопросы языка, литературы и исскуства

1011

Web - программирование.

1010

Мифы кыргызов как феномен этнической культуры

1009

Биоэкологические особенности растений различных жизненных форм Прииссыккулья (фитоценология, морфология, физиология, биохимия и растительные ресурсы)

1008

2015. - №2

1003

Доклады НАН КР

992

Калык, Осмонкул VII ТОМ

981

Сохранение биоразнообразия и практическое использование растений рода Scutellaria методами биотехнологии

978

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТРУДОИЗБЫТОЧНОГО РЕГИОНА (на материалах южного региона Кыргызской Республики)

972

Материалы и исследования по археологии Кыргызстана

968

Жалпы биология Орто мектептердин 10-11 класстары учун окуу китеби

959

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

955

Доклады НАН КР

953

НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА И СУРЬМЫ ИЗ ИМПУЛЬСНОЙ ПЛАЗМЫ

950

НАРЫН ОБЛУСУНУН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ТУРМУШУ (1991—2005-жж.)

946

Кульджа и Тянь-Шань: путевые заметки

945

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

938

Толковый словарь русского языка

938

Создание технологий по использованию попутно добываемых ресурсов угледобывающей промышленности Кыргызской Республики

936

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ жизни КЫРГЫЗСТАНА (XX ВЕК)

931

Физика

928

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН САЛТТУУ ОРМОКЧУЛУГУ (Х1Х кылымдын аягы - ХХ кылымдын башы.)

927

Кыргыз жана турк тилиндеги он-тус концепттери

926

Формирование межкультурной компетентности учащихся на уроках русского языка в кыргызской школе

915

Кыргыздардын диний ишенимдеринин эволюциясы (“Манас” эпосунун материалдарынын негизинде)

913

Экономическая психология

912

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ (на материалах Кыргызской Республики)

908

Уйгурское государство ЙЭТТИШАР (1864-1877 гг.)

906

История и эволюция клановой системы в политических процессах кыргызского общества ( ХIХ – ХХI вв.)

900

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ДОМОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

898

ИДЕЯ КОСМИЗМА КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА:ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ.

889

КЫРГЫЗСКИЕ ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

883

Вопросы языкознания

778

Математика 1 часть вторая Учебник для общеобразовательных школ

870

К.ОСМОНАЛИЕВДИН “КӨЧМӨНДӨР КАГЫЛЫШЫ” РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

869

Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарынын онугуу тенденциясы (1991-2014-жж.)

868

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ МЕЙКИНДИК МААНИДЕГИ ЖӨНӨКӨЙ СҮЙЛӨМДӨРДҮН МОДЕЛДЕРИ

864

Лингвопоэтический анализ перевода лирической поэмы С Эралиева "Ак моор"

864

Кыпчаки

862

РАЗВИТИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

857

ЭПОС «МАНАС» КАК МНЕМОНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КЫРГЫЗОВ

854

Сохранение биологического разнообразия млекопитающих государственного заповедника «Кулун-Ата»

849

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЕ

834

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА КАДЖИ-САЙ (Биосферная территория «Иссык-Куль»)

834

ЖУНАЙ МАВЛЯНОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ИДЕЯЛЫК-ЭСТЕТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

834

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Кыргыз тилинин өнүгүү маселелери

833

Биринчи курстун студенттеринин математикалык билимдериндеги мучулуштукторду жоюунун методикалык негиздери (Башталгыч билим беруу адистиги учун)

827

Современная философская антропология

824

Жогорку окуу жайларында кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда студенттердин тилдик компетенцияларын калыптандыруунун лингводидактикалык негиздери (Юрист адистиктеринин мисалында)

819

ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В РОССИЙСКО-СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

818

Общественный строй монголов (монгольский кочевой феодализм)

816

Религиоведение

814

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ жизни КЫРГЫЗСТАНА (XX ВЕК)

803

Кыргыз республикасынын мамлекеттик кызмат тутумундагы коррупцияга каршы аракеттенуунун административдик-укуктук койгойлору

802

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

801

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

791

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ СУРЬМЫ И МЫШЬЯКА ИЗ СУРЬМУСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ РАЗДЕЛЕНИЕМ

789

О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ НЕПРЕРЫВНЫХ И РАВНОМЕРНО НЕПРЕРЫВНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ

787

ПСИХОЛОГИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

784

КЫРГЫЗ ФРАЗЕОЛОГИЯСЫНЫН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ

784

Кыргыз элдик поэмаларынын историзми жана жанрдык жанылануу (Жанр. Сюжет. Историзм)

775

Правовой механизм управления кадровыми ресурсами в сфере высшего образования вузов гуманитарной направленности в Кыргызской республике (Теоретико-правовой аспект)

775

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ МЕГАПОЛИСА С ОБРАБОТКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

771

Улуу кыргыз көчү

766

РАЗРАБОТКА ПРЕЦИЗИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

759

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

757

ИММУНИТЕТ, ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ У ЖИТЕЛЕЙ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

756

ОБОБЩЕННЫЕ РАВНОМЕРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

754

ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЯОДЕНИЯХ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

752

ВНУТРИЛИЧНОСТНАЯ КОНФЛИКТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ.

749

Кыргыз макалдарына семантикалык-структуралык, логикалык-грамматикалык илик

747

"Эмгек" концептинин менталдык-тилдик мазмуну

746

Обеспечение экономической устойчивости негосударственного пенсионного страхования в Кыргызской республике

741

Философская антропология

740

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ КЛАССА СИСТЕМ С НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКОЙ И САМООРГАНИЗАЦИЕЙ

736

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ТРАНСФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

733

Кыргызстандын мамлекеттүүлүгү менен суверендүүлүгүнө философиялык анализ

732

Кыргыз этносунун маданий - психологиялык ыңгайлашуу про-цессинин ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ философиялык анализ

729

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ: ИСТОРИЯ РУССКОГО ДИСКУРСА

729

Личность,культура, этнос

725

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ (толпа,социум,общность)2003

723

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Ыбрайым Абдырахманов Семетей, Сейтек, макал-ылакаптар

723

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЕЧЕВОСПРИЯТИЯ (на материале лингвоэтнокультурного пространства Кыргызстана)

720

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

720

Токтосун Самудиновдун поэзиясындагы жанрдык жана стилдик изденүүлөр

718

NICOTIANA TABACUM L. тамекисин остуруунуну экологиялаштыруунун илимий-техникалык негиздери

717

Какен Алмазбековдун поэзиясы: улуттук башат жана жанычылдык маселелери

716

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТУРКОВ-МЕСХЕТИНЦЕВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

712

Русское слово в Кыргызстане

711

НОРМАТИВНЫЕ КРИЗИСЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

711

Философемы в творчестве Молдо Кылыча

710

Кыргыз адабиятындагы очерк жанрынын калыптанышы жана өнүгүшү

709

Смар Шимеев, Бакы Өмүралиев, Шатман Садыбакасов, Жапаркул Алыбаев 30-том

709

Материалы и исследования по археологии Кыргызстана

707

Кыргыз тилин чет тили катары окутуунун методологиясы

706

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СРЕДЕ КЫРГЫЗОВ (НА МАТЕРИАЛАХ ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА)

705

НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ (на примере Кыргызской Республики)

702

Философия жизни и смерти в эпопее "Манас"

702

Assessment in Accounting: Concept and Tools

699

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ В НЕЗАВИСИМОМ КЫРГЫЗСТАНЕ

698

Кыргыз республикасынын салык укугунун теориясындагы негизги маселелер жана койгойлор

696

ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ОМОНИМДЕРДИН САЛЫШТЫРМА ЛИНГВИСТИКАЛЫК ПАРАДИГМАСЫ

692

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ ВУЗА

691

Экология почв бассейна реки Кок-Арт и улучшение их состояния

691

Синтаксис 2-болук Кыргыз орто мектептердин 9-классы учун окуу китеби

687

Кыргыз элинин философиялык ойломунун тарыхый динамикасы

686

Очерки по истории семьи и брака Средней Азии и Казахстана

685

ТРАЙБАЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ (НА МАТЕРИАЛАХ КЫРГЫЗСТАНА)

685

Кыргыз жана кытай тилдеринде суйлоо адебинин озгочолуктору

684

ӨТҮҮЧҮЛҮК ПРИНЦИБИНИН СОЦИАЛДЫК-ТАРЫХЫЙ ТААНЫП-БИЛҮҮДӨГҮ МЕТОДОЛОГИЯЛЫК РОЛУ

683

Физика Орто мектептердин 9-классы учун окуу китеби

681

КЫРГЫЗСКО-БАШКИРСКИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

680

СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С НЕЛИНЕЙНЫМИ СИНАПТИЧЕСКИМИ ВХОДАМИ ДЛЯ ЗАДАЧ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

670

КАТЕГОРИЯ ЛИЧНОСТИ/БЕЗЛИЧНОСТИ В ЯЗЫКЕ (на материале русского и кыргызского языков)

668

Теория расчета оболочек сосудов и аппаратов

667

Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы маданият таануунун обүектиси катары

666

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖЕРГИЛИКТІІ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН ТІЗІЛІШІ ЖАНА ӨНІГІШІ (НАРЫН ОБЛУСУНУН МИСАЛЫНДА, 1991-2011-жж)

665

Орто мектепте табигый предметтерди окутууда окуучулардын чыгармачылык ишмердуулукторун онуктуруунун технологиялары

663

Дидактические мотивы в трилогии "Манас"

661

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОГЕНЕЗА КЫРГЫЗОВ

658

Түштүк Кыргызстандын урбанизацияланган экосистемаларынын таранчы сымал (Passeriformes) канаттуулары

658

АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДИАГНОСТИКИ КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

657

МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕШЕНИЙ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ И АСИМПТОТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

652

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ

652

Налоговые системы зарубежных стран

651

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТРЕССУ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ

650

ПЛОТИННОЕ ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ ИЗ ГОРНЫХ РЕК ДЛЯ МАЛЫХ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГЭС

650

«МАНАС» ЭПОСУНУН ЭТНОМАДАНИЙ ЛЕКСИКАСЫ

649

ИСЛАМ И МУСУЛЬМАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КЫРГЫЗСТАНА

646

Туркестан: география и история края

646

ИСЛАМ ЖАНА МУСУЛМАН УЮМДАРЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН КООМДУК-САЯСИЙ ЖАШООСУНДА

644

Вопросы языкознания

517

Хас Хажыптың ұлықталған күні

642

Историзм кыргызских народных поэм и жанровое обновление (Жанр. Сюжет.Историзм)

642

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРАЗИНА И ПУТИ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА

640

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (на примере Кыргызской Республики)

640

Физика научный журнал

638

Доклады НАН КР

636

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Зияш Бектенов

636

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ, ОРТОДОНТИЧЕСКОГО И ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ФРОНТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У НОСИТЕЛЕЙ ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИН ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ХЕЙЛОУРАНОПЛАСТИКИ

635

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

634

Профессионально-правовая культура юриста

633

Экологическое мышление в эпистемологическом измерении

632

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

630

ИМПЕРАТИВДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААНИ-МАҢЫЗЫ

629

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

628

Мифотворчество в эпической поэзии кыргызов

627

English Have a kidi Part ! Ext, Учебник для 4-класса средней школы

626

Разработка алгоритмов управления информационными потоками, поступающими ETHERNET - КОММУТАТОРА

623

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КАЗАКТАРДЫН СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ ӨНҮГҮШҮ (1991-2010-жж.)

622

АЛЬГОФЛОРА КОЛЛЕКТОРНО- ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

619

Миф и религия как источники протофилософии

615

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ РАЗНОТЕМПОВЫХ СИСТЕМ

613

ПРИНЦИПЫ КОДИФИКАЦИИ ЧАСТИЦ В РУССКОЙ ТИПОВОЙ ЧАСТИ ДВУЯЗЫЧНОГО (РУССКО-КЫРГЫЗСКОГО) СЛОВАРЯ

613

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНТЕГРО–ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА МЕТОДОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА

611

Ч. Айтматовдун публицистикасындагы суроткер жана доор маселеси

611

ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА (Lymantria dispar L.) В ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСАХ КЫРГЫЗСТАНА

609

Бишкек шаарынын талма менен оорулуу тургундарынын клиникалык-эпидемиологиялык муноздомосу

609

РАВНОМЕРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ ОПЕРЕНИЯМИ

606

«Роль этнополитических факторов в консолидации кочевых племен Притяньшанья и сопредельных регионов (VIII-XIV века)»

605

Theory of Topological Roughness of Systems

603

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ХВОСТОВ АКТЮЗСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

601

ЭКОЛОГО-БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТЕПНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ СОН-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ

601

Особенности модернизации традиционных обществ в условиях глобализации

595

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В 1918 – 1953 гг.

593

Перспективы развития внутреннего туризма в Кыргызской республике

592

Ментально-языковое содержание концепта "Эмгек"

590

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕЗАВИСИМОГО КЫРГЫЗСТАНА (1991–2009 гг.)

588

В сердце Азии: памяти Н.М. Пржевальского

586

Направленное бурение

585

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КАНАЛЬНОГО РЕСУРСА НА БАЗЕ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ СЕРВИСОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ

584

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ (по южному региону)

583

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ)

583

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ БИСИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

582

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ «БАЛА» КОНЦЕПТИ (лингвомаданият таануу илиминин аспектиси боюнча)

582

Математическое обеспечение процессов управления энерго-массопереносами, происходящими в линиях передач, и продукционными почво-растительными системами

581

Профилактика и личение осложнений после операции на печени по поводу альвеококкоза

581

Студенттерди инсандык жактан калыптандыруу процессинде кураторлордун тарбиялык ишмердуулугун уюштуруунун педагогикалык шарттары

581

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ, 1991-2011 гг.)

579

ЭТАПЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

577

Конституционный суд как орган конституционного контроля в Кыргызской Республике (вопросы теории и практики)

577

Физика

576

Литературный Кыргызстан

576

Инвариантное значение прономинальных единиц языка

571

Информационные технологии, как ресурсный фактор экономического роста

570

Русское слово в Кыргызстане

569

ИДЕЯ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО:КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ В КУЛЬТУРЕ.

568

Путешествие по Средней Азии

568

Методическое руководство к учебнику Русский язык 2-класс Для школ с кыргызским обучениеяем

564

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ В КНР

564

Фразеологическая картина мира французского и кыргызского языков

564

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Актан Тыныбеков

563

ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА НАНО- И УЛЬТРАСТРУКТУРИРОВАННЫХ КЕРАМОКОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

561

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТА ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УСЛУГ (на материалах Ошской области Кыргызской Республики)

560

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОМЕДНОЙ РУДЫ

560

Организация управленческого учета и анализа затрат в компаниях электроэнергетики в Кыргызской республике

560

Кыргызстан тарыхынын маселелери

559

Жогорку окуу жайларда Манас таануу курсун тарых предмети менен интеграциялап окутуунун илимий-методикалык негиздери

559

Кыргыз тилиндеги эки тутумдуу жалан суйломдордун семантикалык структурасы

557

ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-СМЫСЛОВОЙ ПОДХОД К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ

556

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (на материалах Кыргызской Республики)

555

Клинико-фармакологическое обоснование применения антиоксидантов природного происхождения при лечении заболеваний полости рта у детей с аллергическими болезнями

555

РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПИРОЛИЗА МЕСТНЫХ УГЛЕЙ

554

КРЕАТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ: ПСИХОСЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

554

В сердце Азии: путешествие Свена Гедина в 1893-1897 гг. Т.1. Памир - Тибет - ВосточныйТуркестан_3

554

Обратные задачи для дифференциальных и интегро-дифференциальных псевдопараболических уравнений четвертого порядка

553

Институциональные системы в экономическом развитии стран: теория, методология и вектор развития

552

КЛАТРАТНО-КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МАРГАНЦА, КОБАЛЬТА И ЦИНКА С КАРБАМИДОМ (СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, СВОЙСТВА)

552

Литературный Кыргызстан

552

Сопоставительное изучение фразеологизмов в произведениях Ч. Айтматова (на материале русско-кыргызских и кыргызско-русских текстов)

552

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

551

ЭКОЛОГИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ

551

Кыргыз адабияты Орто мектептердин 10 класс учун окуу китеби

429

Трансформация кыргызского кочевничества в 20–30-е годы ХХ века в работах западных исследователей

549

Маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу окуучулардын социалдык-коммуникативдуу компетенттуулукторун калыптандыруу (7- класстын "Информатика" предметинин мисалында)

549

Концепции авангардной архитектуры

549

СИНТЕЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ КАРБИДОВ ТУГОПЛАВКИХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ИСКРОВОЙ ЭРОЗИИ

455

Старая и новая экономическая компаравистика

547

ЛИБЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ В КОНЦЕ Х1Х-НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА.

547

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРОДУГОВОГО НАГРЕВА И ПЛАВЛЕНИЯ АНОДА

547

Именные словосочетания, выражающие атрибутивные отношения в кыргызском и русском языках (на материале романа Т.Касымбекова "Сломанный меч)

545

К. Бобуловдун адабий сынчылык жана илимий изилдоочулук ишмердуулугу

544

Англис инфинитиви жана анын кыргыз тилиндеги функционалдык шайкештиктери

544

ПОЭТИКА КЫРГЫЗСКИХ РОМАНОВ ХХ ВЕКА

544

Известия

543

Опыт лесовосстановления еловых лесов Прииссыккулья

543

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И ТУРЦИЕЙ

543

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ПОЧВ ПРИКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА

541

Неологизмы в кыргызском и английском языках (на основе публицистических материалов)

541

Кыргызстан тарыхынын маселелери

539

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУВЕРЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА (2005-2010 гг.)

537

КИНЕМАТОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА И КАЗАХСТАНА: CТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО (1930 – 1990-е годы)

537

Известия

536

Тил, адабият жана искусство маселелери

535

ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА И ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ГИПОКСИИ И ПОД ДЕЙСТВИЕМ МЕКСИДОЛА

534

РУССКИЕ ВЕРСИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА.

533

Литературный Кыргызстан

533

Выражение форм вежливости в немецком и кыргызском языках

533

Экспериментально-контрастивное исследование фонетико-фонологической и фоностилистической систем английского и кыргызского языков

532

Функциональные нарушения организма при отравлении солями тяжелых металлов и их коррекция

531

EUGLISH Have a ga KIdl Partl Учебник для 3-класса средней школы

530

МАСКУЛИННОСТЬ И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА)

530

Кыргыз жана түрк адабияттарындагы каада-салт ырларынын көркөм-эстетикалык функциясы

529

Б.Сарногоевдин поэтикалык дүйнөсү

529

ААЛАМДАШУУ ШАРТТАРЫНДА КЫРГЫЗДАРДЫН ЭТНОМАДАНИЯТЫНДАГЫ МАРГИНАЛДУУЛУК ФЕНОМЕНИ

528

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ СИНДРОМЕ МИРИЗЗИ

526

Санжыранын кыргыз тарыхын изилдоодогу ээлеген орду

525

Проблемы современной литературы

524

Известия

524

Управление и обеспечение достаточности капитала коммерческих банков и совершенствование механизмов капитализации в условиях рынка (на примере Кыргызской республики)

524

ОШ В XIX ВЕКЕ: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

523

Доклады Национальной академии наук Кыргызской Республики

523

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ LACTOBACILLUS SPP. НА ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ

522

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАЗАХСКОГО НАРОДА

522

ПОЛУЧЕНИЕ СИЛИКАГЕЛЯ ИЗ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО КРЕМНИЯ

521

Кесиптик даярдоонун журушундо болочок мугалимдердин укуктук компетенттуулугун калыптандыруу

521

Кыргыз тилинин лексикографиялык маалымат базасын тузуу меселеси

521

Александр Великий Македонский

520

Становление конституционного законодательства суверенной Кыргызской Республики

520

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБОРТОВОЙ ЗОНЫ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫЕМКИ ЕЁ ЗАПАСОВ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ОТРАБОТКЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

519

Политические партии в избирательном процессе современного Кыргызстана

519

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

518

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРОПОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

517

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ (на материалах Кыргызской Республики)

517

Совет мамлекетинин исламга карата диний саясаты (Кыргыз республикасынын мисалында)

516

Коммуникативный жанр как методологический концепт изучения форм социального взаимодействия

515

Единство антиципации и рефлексии как психологический .pdf

515

Реклама как вид журналистики

512

«АРАБ ЖАЗЫ» ФЕНОМЕНИНЕ ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

512

Поход Александра Великого в западный Туркестан

512

РАСЧЕТ ИК-СПЕКТРОВ ОРИЕНТИРОВАННЫХ И НЕОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ

512

Конституционные принципы разделения и взаимодействия ветвей государственной власти в Кыргызской Республике

512

Кластердик газдардын жылуулук физикасынын касиеттери

512

Большой энциклопедический словарь. Языкознание

511

Россия в Средней Азии

511

Экономика

511

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

511

Экологическое состояние и плодородие почв по вертикальной поясности Государственного Национального природного парка «Беш-Таш» Таласской долины и их рациональное использование

511

Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке_1

511

Экономика

510

КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРИСТИКАСЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА КАЛЫПТАНЫШЫ

510

КИНЕМАТОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА И КАЗАХСТАНА: СТАНОВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 1930-1990г.

509

ПРОЦЕССЫ МАССОПЕРЕНОСА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЛИЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИОННЫМИ ПУЧКАМИ

508

Современное распространение и экология серой крысы (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) в Кыргызстане

508

Кыргызстан тарыхынын маселелери

507

Асимптотика решения сингулярно возмущенного дифференциального уравнения лайтхила второго порядка.

505

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ ЭТНОСА.

504

Молдо Кылыч Шамыркан уулунун чыгармаларындагы педагогикалык ойлор

503

Особенности развития брендинга на предприятиях Кыргызской республики

503

МАНАС. Энциклопедия. Т.1.

498

Кыргыз Республикасынын туштук регионнунда туристтик ишмердуулуктун бухгалтердик эсебин жана аудитин уюштуруунун жана онуктуруунун теориялык аспектилери

502

Кыргыз паремияларын когнитивдик-лингвистикалык өңүттө сыпаттоонун айрым проблемалары

502

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

501

ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИОЛОГИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ (СOLEOPTERA, ЕLATERIDAE) КАЗАХСТАНА

500

Кытайлык кыргыздардын руханий маданияты 1949-2004-жж. (Кызылсуу Кыргыз автономиялык областында жашаган кыргыздардын мисалында)

500

СЕМАНТИКО–ВАЛЕНТНОСТНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ КЫРГЫЗСКИХ СЛУЖЕБНЫХ ИМЕН И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СООТВЕТСТВИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

499

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

499

Литературный Кыргызстан

499

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕКТРА ПРЕДЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

498

К истории развития горного промысла в Средней Азии

496

Биология Осумдуктор,бактериялар,козу карындар,энилчектер Орто мектептин 6-7 класстар учун окуу китеби

496

Традиционализм и индивидуальное мастерство в творчестве Коргоола Досу уулу

496

Экономика

495

Литературный Кыргызстан

495

Кыргыздардын мифтери этникалык маданияттын феномени катары

495

Голограммалардын касиеттерин жылчыксыз ыкма менен жазылган кубулма голографиясын тажрыйбада тастыктоо

495

РАДИАЦИОННЫЕ И ПРИМЕСНЫЕ ДЕФЕКТЫ В КРИСТАЛЛАХ KNaSO4, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ Cr6+ и Cu2+

494

Этнополитическая стабильность в Кыргызстане: политико-правовой анализ

494

ОБРАТНЫЕ -ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ БУССИНЕСКА-ЛЯВА

493

Машиноведение (научно-технический журнал)

493

Домбровая школа как институт сохранения и развития традиции (на примере западноказахстанской школы Казангапа)

493

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, ИХ АНАЛОГИ И ЗАМЕСТИТЕЛИ

492

Филосовские основания научной рациональности

490

Новая филосовская энциклопедия Т.1

446

Книга для чтения по истории средних веков

490

Русское слово в Кыргызстане

490

Известия НАН КР

490

РАЗРАБОТКА РОБАСТНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В КЛАССЕ КАТАСТРОФ «ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ОМБИЛИКА»

489

Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования мошенничества в сфере финансов

489

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАДЕБНЫЕ 0БРЯДЫ КЫРГЫЗОВ ЮГО-ЗАПАДА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)

489

Искандар Зуль-карнайн (Алксандр Македонский)

488

Идентичность и диалог культур как- политический процесс в условиях глобализации

487

Сумма антропологии:Кн.1.Расширяющаяся вселенная абсолюта

486

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ВЛАСТИ

485

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (на материалах Кыргызской Республики)

485

Кыргызстан тарыхынын маселелери

484

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ И РАЗРАБОТКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

484

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОИСКА НОВЫХ ЭФФЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ В ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ

484

9 3 N b Я М Р к р и с т а л л о г р а ф и я к а к м е т о д и с с л е д о в а н и я с т р о е н и я N b - ц е н т р о в в о к с и д н ы х N b - к а т а л и з а т о р а х

484

Бытовая археология: Курс лекций

484

Известия

482

Учебник японского языка (для начинающих)

482

Кыргызстан тарыхынын маселелери

482

Концепции авангардной архитектуры

482

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ

481

ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

480

Экономика

480

Экономика

480

Кыргыз республикасынын социалдык комплексиндеги экономикалык койгойлорду чечуунун инновациялык жолдору

480

Духовно-нравственный потенциал идеи патриотизма в условиях независимости Казахстана

478

РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДНОГО КЛАССА ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕРМОУПРУГОСТИ

478

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ В ГЕТЕРОГЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

478

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (на материалах КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

478

Кыргызстандагы жадичилик кыймылы: жадидчилердин коомдук-саясий, маданий жана агартуучулук иш-аракеттери (1900-1916-жж.)

478

Машиноведение НТЖ НАН КР

477

Дуйнонун экономикалык жана социалдык географиясы Орто мектептин 10-классы учун окуу китеби

477

Кыргыз адабиятынын тарыхы: ХХ кылымдын кыргыз адабияты (20-60-жылдар)

477

Известия

476

Хан Ормон

476

ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕОЛОГИИ КЫРГЫЗСКОГО ЭТНОСА

476

Конституционно-правовые основы деятельности религиозных организаций в Кыргызской Республике

476

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНОКУЛБТУРОВЕДЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ В ВОСПИТАНИИ ЭТНОТОЛЕРАНТНОСТИ

476

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОЕДОВ ОРЕХОВО­ ПЛОДОВЫХ ЛЕСОВ ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

476

Первый шаг Учебник по русскому языку для учащихся первого класса кыргызской школы

475

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БАССЕЙНА РЕКИ НАРЫН И РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

475

Айылдык башталгыч мектеп менен уй-булонун бирдиктуу аракети аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу

475

Кашмир и Кашгар: дневник английского посольства в Кашгар в 1873-1874 гг._1

475

Экономика

474

Физика научный журнал

474

Проблемы финансового рынка на новом этапе экономического развития Кыргызской Респеублики

473

Сумма антропологии (Кн.1)Расширяющая вселенная Абсолюта

472

Кыргызстан тарыхынын маселелери

472

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ МИОПИЧЕСКОГО АСТИГМАТИЗМА МОДИФИКАЦИЕЙ СКЛЕРАЛЬНОГО ЛОСКУТА (клинико-экспериментальное исследование)

472

Дин таануу билиминин мазмунун калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери

472

Библиографический справочник по истории родословной,гералдики и российского дворянства

471

Русское слово в Кыргызстане

471

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ БИЛИНГВИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

470

Литературный Кыргызстан

470

Кыргыз элинин нравалык-укуктук карым-катнаштарынын генезиси жана эволюциясы: социалдык-философиялык анализ

470

Мусульманские веры и веса с переводом метрическую систему.Материалы по метрологии средневековой Средней Азии

469

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

469

Литературный Кыргызстан

469

Математическое и компьютерное моделирование процесса переноса влаги и температуры в почве

468

Известия

468

Проблемы экологии геоботаники ботанической географии и флористикии

468

КРАСНОТЕЛКОВЫЕ КЛЕЩИ (ACARIFORMES: LEEUWENHOEKIIDAE, TROMBICULIDAE) МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ УЩЕЛЬЯ АЛА-АРЧА КИРГИЗСКОГО ХРЕБТА

468

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

468

Вопросы интелектуальной собственности

467

Регулирование бюджетных отношений в условиях рынка: теория, методология, практика (на материалах Кыргызской республики)

467

Талас шаарынын тарыхы

467

Изменения в когнитивных практиках индивидов под влиянием новых информационных технологий

465

Вопросы интелектуальной собственности

465

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

465

Жизнь науки

464

Инновационные разработки НАН КР

464

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА С ПОЛУЧЕНИЕМ ОКСИДА МОЛИБДЕНА, НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ВОЛЬФРАМ

463

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

463

Экономика

463

Орто кесиптик билим беруу системасында болочок медайымдардын кесиптик компетенцияларын калыптандыруунун педагогикалык негиздери

463

ГЕОСИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТЯНЬ-ШАНЯ, ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА (на примере средней части бассейна реки Нарын)

462

Революция в Средней Азии

462

География почв

461

ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

461

Экологическая безопасность как объект философского анализа

461

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

460

Вопросы интелектуальной собственности

460

Литературный Кыргызстан

460

Художественное отображение проблемы судьбы в романе Чингиза Айтматова "Когда падают горы" (Вечная невеста)

460

Модификациаланган гумус заттарынын структуралык фрагменттерин, реакцияга жондомдуулугун жана уусуздандыруу касиеттерин изилдоо

460

История Кыргызстана глазами очевидцев (начало ХХ века)

459

Вопросы интелектуальной собственности

459

Литературный Кыргызстан

459

Известия

458

Литературный Кыргызстан

458

Барпы Алыкулов 11-том

458

Экономика

457

Известия

457

Физика

457

ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ПЕРСОНАЛА: ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

457

Русский язык 2-класс Учебник для школ с русским языком обучением

456

"Тагдыр" жана "Kader" концепттерин репрезентациялоонун вербалдык каражаттары (Орус жана турк тилдеринин материалында)

456

Алыкул Осмонов энциклопедиясы

93

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЙГУРСКОЙ ЖИВОПИСИ, ГРАФИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XXI ВВ.

454

Суйломдун англис жана кыргыз тилдериндеги интонациясы

454

Асимптотика решения сингулярно возмущенных параболических задач с быстроосциллирующими данными

453

Вопросы интелектуальной собственности

453

История возникновения и развития древнейших государств на земле (ранние цивилизации Ближнего Востока

453

Известия

452

Оценки и асимптотические свойства решений дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений на полуоси

452

Эндофитные грибы высших растений Кыргызстана и их биологические свойства

451

ИСТОРИЯ ГОРОДА УЗГЕНА В ИСТОЧНИКАХ (эпоха средних веков, нового и новейшего времени)

451

Литературный Кыргызстан

451

В киргизских аулах: очерки из поездки по Семиречью

451

ЖОЖдун студенттеринин чыгармачыл таанып-билуу активдуулугун дисциплиналар аралык байланышта онуктуруунун педагогикалык шарттары

451

Эски кыпчак тили менен казак тилинин генетикалык катыштыгы

451

Известия

450

АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В КРИТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ

450

Ош облусунда аялдар ишкердигине колдоо корсотуу системасын онуктуруу

449

Кыргыз макал лакаптары=Кыргызские прсловицы-поговорки

449

1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн кыргыз прозасында чагылдырылышы

449

Вопросы интелектуальной собственности

448

ИЗМЕНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ С УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

448

"Математиканы окутуунун методикасы" курсу боюнча бакалаврлардын окуу-изилдоо иштерин уюштуруунун дидактикалык негиздери

448

Саркент мамлекеттик жаратылыш паркынын сут эмуучулорунун биокоптурдуулугун коргоо жана аны онуктуруудогу койгойлор

448

ПРОСТИРАЮЩИЕСЯ ПОГРАНИЧНЫЕ СЛОИ В ТЕОРИИ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ ПРИ ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ

447

Азык-тулук базарын онуктуруунун койгойлору: теориялык, методологиялык жана практикалык аспектилери (Кыргыз республикасынын мисалында)

447

Кыргызстан тарыхынын маселелери

446

Литературный Кыргызстан

446

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИДИТОВ КЫРГЫЗСТАНА, ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОГНЕУПОРНЫЕ СВОЙСТВА

445

Рекомендации по защите насаждений яблони от бактериального ожога

445

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ОСНОВЕ НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ВОДОРАЗБОРНОЙ КОЛОНКИ

444

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ПРИ ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ (на материале английского и русского языков)

444

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

443

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТИЯ

442

Известия

441

Вопросы интелектуальной собственности

440

Литературный Кыргызстан

440

Внешняя политика современной России: Евразийские приоритеты

440

Китайские документы и материалы по истории Восточноrо Турке стана. Средней Азми и Казахстана XIV. XIXBB.

438

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

438

Пост - металлоценовые катализаторы полимеризации и олигомеризации олефинов на основе иминопиридиновых комплексов никеля (II)

438

Теневая экономика и ее влияние на формирование государственного бюджета Кыргызской республики

438

Известия НАН КР

438

Бала бакчанын 6-7 жаштагы балдарын кыргыздын улуттук каада-салттары аркылуу социалдаштыруу

438

Известия

437

Вопросы интелектуальной собственности

437

Литературный Кыргызстан

437

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УСТНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ У-VI КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

437

Эгемендуу Кыргызстандын коомдук-саясий-турмушунун трансформациялануусу (1991-2015-жж.)

437

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОПОРОШКОВЫХ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

436

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫСОТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЗОНА НАД РЕГИОНОМ СРЕДНЕЙ АЗИИ ПО ДАННЫМ МИКРОВОЛНОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

436

Стандарттык эмес сабак аркылуу жогорку класстын окуучуларынын таанып билуучулук оз алдынчалыгын калыптандыруу

436

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Чокан Валиханов, Иса Жумабеков, Дункана Кочукеев

436

Психофизиологические механизмы восприятия времени

435

Кыргыз тили 10-11 класстар учун окуу китеби

435

Балдардын жоон ичегисинин дуулугуу синдрому (Клиникасы, дарт аныктоону оптимизациялоо, дарылоо жана алдын алуу)

435

Стратегический учет: поиск экономических решений

435

Акылман Калыгул:Ырлар, акыл-насааттар,даректүүбаяндар,илимий-изилдөөлөр

435

Историко-культурное наследие и информационно- коммуникационные технологии: сохранение и исследование: материалы научной конференции (Пермь, 13–14 ноября 2009 г.)

434

Турк тилдериндеги культтук фразеологизмдердин этнолингвистикасы (Казак, кыргыз тилдеринин материалдары боюнча)

433

Литературный Кыргызстан

432

Русское слово в Кыргызстане

432

Физика Жалпы билим беруучу орто мектептин Х1-классы учун окуу китеби

432

МАНИПУЛИРОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

431

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

431

Литературный Кыргызстан

431

Геометрия Орто мектептин 10-11 класстары учун окуу китеби

431

ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕЖОСТИСТАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНОМ ПОРАЖЕНИИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

431

Фергана ороонунун Эки-Суу арасындагы кыргыздардын коз карандысыздык учун курошу (XVIII - XIX кк.)

431

Акт терроризма: уголовно-правовой и криминологический анализ

431

РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ, СВОДЯЩИХСЯ К УРАВНЕНИЯМ ВОЛЬТЕРРА И ВОЛЬТЕРРА-ФРЕДГОЛЬМА ПЕРВОГО РОДА

430

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

430

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

430

Вопросы интелектуальной собственности

430

Вопросы интелектуальной собственности

430

Октябрь в Туркестане

430

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

429

Литературный Кыргызстан

429

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

429

Кичи ишкердуулукту иштетуунун жана туруктуу онуктуруунун экономикалык чойросун уюштуруу

429

Физико-химические основы технологии выщелачивания золото из хвостов флотации руд нижних горизонтов Джижикрутского месторождения Таджикистана

429

Элдик оозеки чыгармалардын сюжеттеринин негизинде жазылган драмаларды окутуунун илимий-методикалык негиздери

429

Жизнь науки

428

Вопросы интелектуальной собственности

428

РАЗРЕШИМОСТЬ И СТРУКТУРА РЕШЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

428

Трансцендентальное предчувствие

427

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ВАКФА В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ (историко-правовой аспект)

427

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И ИХ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (на материалах Кыргызской Республики)

427

Акылман Калыгул

427

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕМНОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМАХ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ

426

Вопросы интелектуальной собственности

426

Русское слово в Кыргызстане

426

Органикалык химия Орто мектептердин 10-классы учун окуу китеби

426

Англис тилиндеги курулуш терминдери жана алардын кыргыз тилинде фукционалдык шайкештиги (салыштырма соз жасоо тажрыйбасы)

426

Литературный Кыргызстан

425

Пус тынно - степные растительные сообщества И БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОМИНАНТОВ Зап адн ого Прииссыккулья

425

Вопросы интелектуальной собственности

424

Кашмир и Кашгар: дневник английского посольства в Кашгар в 1873-1874 гг._3

423

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕММЕНЫХ ПРАКТИК ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ

422

Синтез алгоритмов автоматического управления технологическими объектами по заданным инженерным показателям

422

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

422

РАЗРАБОТКА МАЛОЭНЕРГОЕМКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ПОВЫШЕННЫМИ ФИЗИКО­ МЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ГОРНЫХ ПОРОД.

421

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

420

Вопросы интелектуальной собственности

420

Литературный Кыргызстан

420

ВОВЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (на материалах Кыргызской Республики)

420

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ

420

Вопросы интелектуальной собственности

419

Вопросы интелектуальной собственности

419

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА НА ЭКОСИСТЕМУ Г. БИШКЕК

418

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

418

РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ИСКУССТВА ХХ ВЕКА)

418

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

417

Вопросы интелектуальной собственности

417

КОНЦЕПТ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» В КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОМ АСПЕКТЕ

417

Метаболическая оценка компенсаторно-приспособительных изменений при воздействии неблагоприятных факторов титано-магниевого производства

416

Физика Орто мектептердин 9-классы учун окуу китеби

416

ПРОБЛЕМА СБЫТА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

416

Кыргызский эпический театр в контексте мировой культуры

416

Жизнь науки

415

Известия НАН КР

415

Кыргыздын эпикалык театры дүйнөлүк маданияттын контекстинде

415

КАЗАХСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

415

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЕ ДИЗАЙНА: ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ

414

Вопросы интелектуальной собственности

413

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

413

Творчество Алыкула Осмонова как обүект культурологии

413

Экологическое состояние и плодородие почв по вертикальной поясности Государственного Национального природного парка «Беш-Таш» Таласской долины и их рациональное использование

412

К истории восстания киргиз в 1916году

412

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

411

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСИЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

411

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛАНТАНОИДОВ С НИКОТИНАМИДОМ: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, СТРОЕНИЕ

410

Физика

410

МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА

409

Исследование фильтровальных характеристик песка Ивановского карьера для питьевого и промышленного водоснабжения

409

2002-жылдагы Аксы окуясынын булактаануу маселелери

409

ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЗООНИМДЕР

407

Жизнь науки

407

Литературный Кыргызстан

407

Математика Орто мектептердин 6- класс учун окуу китеби

407

Манас 1-китеп

407

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ

406

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЕННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

406

Лейцин жана изолейциндин биометаллдар менен комплекстик бирикмелерин синтездөө жана касиеттерин изилдөө

406

Жизнь науки

404

КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗОВЫХ СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ГАЛЛИЕМ, ИНДИЕМ И ТАЛЛИЕМ

404

Финансовые проблемы авиационной отрасли и пути их решения (на материалах Кыргызской республики)

404

Кыргыз-казак адабий байланышы

404

РЕКЛАМАЛЫК ТЕКСТТЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛИ2

404

Система противоречий институциональных изменений в трансформационных экономиках

404

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЙЛАНЫШ ТАРМАГЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ ЖАНА АБАЛЫ (“Кыргыз почтасы” МИ жана “Кыргызтелеком” ААК 1991-2010 жж.)

403

Кыргыз республикасындагы жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын ишмердуулугундогу мыйзамдуулуктун камсыздалышы

403

Тизе муундарынын остеоартрозун аныктоо жана дарылоонун заманбап жолдору

402

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛИЩА В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО КЫРГЫЗСТАНА (ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ)

401

Дидактическая игра на уроках иностранного языка как средство развития познавательных интересов подростков

400

Жизнь науки

400

Русский язык 3-класс Учебник для школ с русским языком обучения

400

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ КЫРГЫЗСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА

400

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИВЕЙВЛЕТОВ

400

Эволюция концепции формы и пространства в архитектуре Кыргызстана

400

Революция в Средней Азии

399

Философский анализ эпического наследия кыргызов

398

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Сагымбай Орозбаков Манас 4-том

398

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА БОЛЬЦМАНА ■ .М

397

Замершая беременность: частота, факторы риска и медицинская помощь у женщин Кыргызской республики

397

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (на примере Ошскгой области)

396

Формирование транзитно-транспортного потенциала национальной экономики (на примере железнодорожного транспорта Республики Казахстан)

396

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОРОДНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ ТИПА ВОЛЬТЕРРА

395

Кыргыз адабияты Орто мектептердин 6-классы учун хрестоматия окуу китеби

395

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА И АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ

395

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ФТОР НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ ПРИ КАРИЕСЕ

395

Омбудсмен (Акыйкатчы) - как социально-политический институт гражданского общества

395

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА НЕИНФЕКЦИОННУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Г.БИШКЕК

394

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ

393

Краткий годовой отчет 2015 НАН КР

393

Экономикалык колледждердин студенттеринин математикалык компетенттуулугун ишкер оюндарды пайдалануу менен калыптандыруу

393

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРАНСПОРТА, КАК ФАКТОРА ВЛИЯЮЩЕГО НА КАЧЕСТВО СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

392

ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ (системно - семантический аспект)

391

Демократические основы модернизации политической системы кыргызстанского общества: методология исследования

391

Разработка и исследование электронных устройств и программных комплексов для задач имитационного моделирования, тренинга и обучения

391

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

390

Дидактические основы межпредметных связей в подготовке студентов колледжей к профессиональной деятельности

390

ЛЕЙОМИОМА МАТКИ: ГЕНЕЗ, ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ

389

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (на материалах Кыргызской Республики)

389

Доминанты высокотравных лугов урочища Каркыра Восточного Прииссыкулья ( продуктивность и эколого-биохимические особенности)

389

ЖОЖдордо кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда студенттердин коммуникативдик компетенцияларын онуктуруудо текст менен иштоонун методикасы

389

РАЗВИТИЕ ЗАОЧНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

388

Дефицит участия гражданского общества в демократических процессах в Европейском союзе: опыт для ЕАЭС

388

Теоретико-правовые проблемы межгосударственной интеграции Кыргызской республики и Китайской народной республики

388

Проблемы формирования и использования кредитных ресурсов в развитии экономики Кыргызской республики

388

Манас 2-китеп

388

Материктин жана океандардын географиясы Окуу мектептедин 7 класстары учун китеби

387

Каменная книга земли

387

Бытие взрослого в мире:философский анализ

386

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА БОЛЬЦМАНА

385

Повышение надежности автоматизированных водовыпускных сооружений на распределительных каналах оросительных систем

385

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СНОВИДЕНИЯ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ

385

СИТУАТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ:

384

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

384

Юридический быт киргизов

384

Формирование и развитие жанра очерка в кыргызской литературе

384

Международная и национальные правовые системы охраны историко-культурного наследия государств-участников СНГ

384

АНГЛИЙСКИЕ СКАЗКИ В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

383

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАСТИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ АРБОЛИТА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНО-ГИПСОВОЙ КОМПОЗИЦИИ И ПОЛИМЕРСИЛИКАТНЫХ МОДИФИКАТОРОВ

383

Математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясы аркылуу даярдоонун методикалык негиздери

383

ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ СО-БЫТИЯ В БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

382

Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы дуйнонун тилдик суротундогу "Жакшылык" жана "Жамандык" концепттери

382

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

381

СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ

380

ПАРАЛЛЕЛД//Л/КТ/Н ЭКСПРЕССИВД//Л/КТ/ ЖАРАТУУЧУ М/МК/НЧ/Л/КТЪР/

380

Клинико-эпидемиологические аспекты псориаза в Кыргызской республике, совершенствование терапии и профилактики

380

Особенности этиопатогенеза и клиники острых обструктивных бронхитов в раннем возрасте у детей

380

Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Т.1. Юридический быт

380

Кыргыз адабияты Орто мектептердин 10 класс учун окуу китеби

379

«Совершенствование учётно-аналитического обеспечения оптимизации производственной программы (на примере промышленных предприятий Кыргызской Республики по производству и переработке изделий из пластмасс)»

378

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В6

378

Место США во внешней политике стран Центральной Азии и Кыргызстана

378

Экономика

378

Диалогическая речь в художественном тексте (структурно-семантические особенности)

377

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НОВОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «ФС-1» С АНТИБИОТИКАМИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

376

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УРОВНЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

376

Известия НАН КР

376

Химиялык калыбына келтирүү ыкмасы менен жездин нанобөлүкчөлөрүн синтездөө

376

Совершенствование управления системой Государственных закупок Кыргызской Республики

376

Взаимодействие адата и шариата в правовой системе кыргызского народа: историко-правовое исследование

376

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА В СИСТЕМЕ СМИ:СТАНОВЛЕНИЕ,РАЗВИТИЕ,ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ.

375

Филасовский анализ взаимосвязи политики и минталитета

375

Особенности координации экономической политики в условиях трансформации экономики.

375

Понимающая психотерапия как психотехническая система

374

ПОЛУЧЕНИЕ, ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОФТОРИДОВ СТРОНЦИЯ И БАРИЯ

374

Кыргызстан тарыхы: урунтуу учурлар

374

Административная деликтология в Кыргызской Республике

374

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ С ИНТЕЗА И ИССЛЕДОВАНИ Е ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ И КАТАЛИТ ИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВЫ Х МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТОВ И S i O 2 C ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМ ОЙ ПОР

373

Становление и развитие парламента в независимом Кыргызстане: историко-правовое исследование

373

Менчикти калыптандыруу механизмдерин жана базар шарттарында чарбачылык кылуу ыкмаларын оркундотуу (Чуй областынын тамак-аш онор жайынын мисалында)

373

КОРРОЗИЯ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ АЛЮМИНИЙ - МАГНИЙ - ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛ

372

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ СЛАБО НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ

371

Звукоорганизация музыки ХХ века как объект семиотики

371

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК ОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (На материалах Кыргызской Республики)

371

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ МАКРОФИТНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ РЫБОВОДНОГО ПРУДА С БЕЛЫМ АМУРОМ

371

Казахстан менен Кыргызстандын шарттарындагы укук системасынын социомаданий трансформациясы: компаративистик ыкма

371

История Туркестана

371

Физика

371

Понуждение к действиям сексуального характера: уголовно-правовые и криминологические аспекты

370

Функционально-грамматическая характеристика модальных слов в английском и кыргызском языках

370

Ирония: проблема определения и роль в философском познании

369

ТОНКАЯ СТРУКТУРА СПОКОЙНЫХ СОЛНЕЧНО-СУТОЧНЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИХ ИСТОЧНИКОВ

369

СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА PUBLIC RELATIONS ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ АМЕРИКАНСКОГО И БРИТАНСКОГО ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

369

Проблемы развития государственного бюджетного контроля в Кыргызской республике

369

Социально-культурное состояние городских рабочих кыргызов середины 1980-х - середины 1990-х гг. (на основе этносоциологических материалов)

369

"Манас" эпопеясындагы өмүр жана өлүм философиясы

369

Оптимизация инновационно-инвестиционных механизмов развития аграрного сектора экономики Кыргызской Республики

368

Современное распространение и экология серой крысы (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) в Кыргызстане

368

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ

368

Пути повышения уровня продовольственной безопасности в Кыргызской Республике.

368

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ФАКТОРЫ РИСКА И ОПТИМИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЗА ПРОФИЛАКТИКОЙ ВИЧ И ИППП СРЕДИ МИГРАНТОВ КРУПНОГО ГОРОДА

368

Пути преодоление бедности и их влияние на социально-экономическое развитие региона (на материалах Ошской области Кыргызской Республики)

368

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ТОПЛИВ И ОТХОДОВ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ АЛЮМОМЕДНОХРОМОВЫХ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

368

Доклады НАН КР

368

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ X-XI КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ПО АЛГЕБРЕ

367

В сердце Азии: путешествие Свена Гедина в 1893-1897 гг. Т.1. Памир - Тибет - ВосточныйТуркестан_1

367

Конфигурации повторов в тексте

367

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ Г. КЫЗЫЛ-КИЯ)

366

Талас ороонундогу орус кыштактарынын тарыхы (XIX к. экинчи жарымы - XX к. аягы)

366

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

365

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕРЕДНИХ И СРЕДНИХ ОТДЕЛОВ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ И ИСХОДОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

365

Восстановление поверхностей по заданным функциям их кривизн

364

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МНОГОЭТАПНОЙ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА С РАЗРЫВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИЕЙ

364

БИОГЕОХИМИЯ СВИНЦА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА р. ЧУ (КЫРГЫЗСТАН)

364

ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, СМЕЩЕНИЕ И ДЕФОРМАЦИЯ МОЗГА ПРИ ТЯЖЁЛОЙ ЧЕРЕПНО - МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ: ДИАГНОСТИКА, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ

364

Кыргыз тилинин жаңы алфавити жана орфографиясы

364

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ АРХИТЕКТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА (древний период)

363

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ СЕРЕДИНЫ XIX-НАЧАЛА XX ВВ. НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА

363

«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ САЛТТЫК-СЮЖЕТТИК МОТИВДЕРДИН МүНөЗДүү өЗГөЧөЛүКТөРү (манасчы Мамбет Чокморовдун варианты боюнча)

363

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА БИШКЕКА

363

Влияние мировых СМИ на международные отношения в постбиполярный период

363

Фактура в музыке ХХ века

362

Турк жана орус тилдериндеги этиштин откон чак формаларынын салыштырмалуу анализи

362

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.

359

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ НА ПОРТ ETHERNET-КОММУТАТОРА

359

Эгемендуу Кыргызстанда парламенттин калыптануусу жана онугуусу: тарыхый-укуктук изилдоо

359

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

356

ДИАЛЕКТИКО-ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИСОФИЯ А.Ф.ЛОСЕВА

355

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОР

355

ВЕРЗУНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМОВ ОБУЧЕНИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ВЕЙВЛЕТ-СЕТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

355

Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке_2

355

ВИДОВОЙ СОСТАВ ГРЫЗУНОВ ЫССЫК-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ И ИХ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ

354

Жеңижоктун дүйнөтааныма философиялык анализ

354

Сравнительная оценка состояния организационной и управленческой структуры ортодонтической стоматологической службы при различных формах собственности (на примере г. Бишкек и Чуйской области)

353

Литературные связи татарской и киргизской поэзии в первой половине ХХ века

353

Кыргыз Ала-Тоо кыркасынын тундук бетиндеги келечектуу дары осумдуктордун турлору жана аларды сарамжалдуу пайдалануу

353

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА(П) И МЕДИ(П) С ДИБАЗОЛОМ И АЛЬБЕНДАЗОЛОМ

352

РАЗРАБОТКА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ МАШИННЫХ АГРЕГАТОВ

352

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ - КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

352

Разработка скоростного лазерного устройства записи и исследование процесса записи дифракционных элементов излучением УФ-лазера на слоях a-Si

352

Таджикско-кыргызские литературные связи (на примере творчества Мирзо Турсун-заде)

352

Конституционные принципы разделения и взаимодействия ветвей государственной власти в Кыргызской Республике

351

КЛАССИЧЕСКИЕ И НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

350

КИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ДАНБУРИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-АРХАР (ТАДЖИКИСТАН)

350

Транспортно-логистические системы в Республике Казахстан в контексте развития транзитного потенциала: проблемы и механизмы функционирования

350

ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ И ГИДРОДЕОКСИГЕНАЦИИ ЛИПИДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

350

Кыргыз республикасынын жарандарынын укуктук макамы (Теориялык-укуктук макамы)

350

Семетей 1-китеп

350

Известия НАН КР

350

Физика

349

Исторический анализ развития политико-экономических отношений Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики (1992–2010 гг.)

349

Прогнозирование вероятности генерализации процесса при остеомиелите и разработка мероприятий по профилактике сепсиса у детей

348

Правовое регулирование оборота земельных участков в Кыргызской республике

348

Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ (на материале кыргызского и английского языков)

348

Распространение гельминтов среди населения Ошской области и их биоэкологические особенности

347

РАЗРАБОТКА ПРИБЛИЖЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКОЛОЗВУКОВЫХ ТЕЧЕНИЙ В СОПЛАХ

346

ФЕНОМЕН МАРГИНАЛЬНОСТИ В ЭТНОКУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

346

Сравнительный анализ исходов хирургического лечения пациентов с нестабильностью позвоночно - двигательного сегмента поясничного отдела позвоночника с применением технологий трансфораминального межтелового (TLIF) и прямого бокового спондилодеза (DLIF)

346

Окутуу кыргыз тилинде жургузулгон мектептерде алдын ала откорулуучу орус тилинин оозеки курсунда корсотмолуулукту пайдалануунун лингводидактикалык негиздери

346

Лекций по фонетике современного русского языка

345

Кен калдыктарын сактоочу жайлардын коопсуздугун укуктук камсыз кылуу

345

Биоэтика как объект философского исследования

345

Флора сосудистых растений бассейна р. Беш-Таш (северный склон Таласского хребта)

345

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ЯЗЫКЕ: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

344

Экономика адистиктеринин окуу процессинде маалыматтык жана коммуникативдик технологияларды пайдалануунун дидактикалык шарттары

344

Джунгарское ханство и казахи

344

Кыргыз тилинде мезгилдик (темпоралдык) маанини туюндуруучу тил каражаттары

344

Фонетико-фонологические основы сегментной структуры кыргызского и русского языков

344

Материалы по истории сюнну (по китайским источникам)

343

Эколого-биогеохимические особенности почвенно-растительного покрова ртутной провинции Хайдаркен Алайского хребта

343

КИСЛОТНОЕ И ХЛОРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ АРГИЛЛИТОВ ТАДЖИКИСТАНА

342

Бел омурткаларынын диск чурку оорусунун клиникалык корунушу менен колдонулган нейровизуализациялык ыкмалардын ортосундагы дал келуу

342

Борбордук Таджикистандагы геологиялык тобокелдиктердин алды алуу боюнча экзогеодинамикалык процесстер жана иш-чаралар

342

Кайталоону стилистикалык каражат катары сыпаттоо

342

ОГРАНИЧЕННОСТЬ И КВАДРАТИЧНАЯ СУММИРУЕМОСТЬ РЕШЕНИЙ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРА-СТИЛТЬЕСА

341

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА (НА ПРИМЕРЕ АКСЫ ЙС КО ГО И АЛ АБУКИНСКОГО РАЙОНОВ)

341

Исследование состава, структуры и процессов формирования активных центров новых модификаций титанмагниевых катализаторов полимеризации этилена

341

Краткий годовой отчет 2016 НАН КР

341

Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке_3

341

Клинико-фармакологическое обоснование применения антиоксидантов природного происхождения при лечении заболеваний полости рта у детей с аллергическими болезнями

341

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ СОЛЕЙ ОДНО - И ДВУХЗАРЯДИЫХ КАТИОНОВ

340

КЛ АТРАТНО-КООРДННАЦИОИНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МАРГАНЦА, КОБАЛЬТА И ЦИНКА С КАРБАМИДОМ (СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, СВОЙСТВА)

339

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА)

339

Ландшафты Таласской долины и их рекреационное значение

339

Билим беруу феномени социалдык мобилдуулуктун фактору

338

ДАОССКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ III-VI вв. как источник по истории китайской цивилизации (по материалам шанцинского книжного собрания).

337

Лингвокультурный концепт “приватность” (на материале американского варианта английского языка)

337

Внешнеэкономические связи Республики Казахстан и Федеративной Республики Германии в условиях глобализации, особенности и перспективы развития

337

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ РАЗНОТЕМПОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ЭКОНОМИКЕ

337

Введение в историю Кыргызской Государственности

337

КРИЗИС СОЗНАНИЯ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

336

Рогун суу сактагычынын суу каптоо зонасындагы учурдагы инженердик-геологиялык процесстер жана корунуштор (Таджикистан республикасы)

336

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАЗАХСКОГО НАРОДА

335

О КОЛЬЦЕ ОГРАНИЧЕННЫХ РАВНОМЕРНО НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ

335

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СУЛЬФАТОВ И НИТРАТОВ БИВАЛЕНТНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ПИРИДОКСИНОМ, ИХ СТРОЕНИЕ, СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

335

Разработка и реализация модели управления высшим учебным заведением на основе информационных систем

335

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ- ПЕДАГОГОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ

334

Жусыпбек Аймауытов и казахская литературная критика

334

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

333

Проблемы движущих сил антропогенеза философско-методологический анализ

332

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ (на материалах Кыргызской Республики)

332

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ

332

Государственный язык Кыргызской республики: конституционно-правовой анализ

332

Болочоктогу физика мугалимдеринин эмоционалдык компетенттуулугун калыптандыруунун технологиялары

332

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

331

ХОДЁА АХМАД ЙАСАВИ - ПЕРВЫЙ ТЮРКСКИЙ СУФИЙСКИЙ ПОЭТ СРЕДНЕЙ АЗИИ (ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО)

331

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭТНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

331

Баш соок-мээнин оорлошкон жаракатынын откур аралыгында дислокациялык синдромун хирургиялык коррекциялоо

331

Словообразование в немецком и кыргызском языках (в сопоставительном аспекте)

331

Абдулхай Алдашев

331

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ РЕАКЦИЙ СЛУХОВОГО АППАРАТА У ЛЮДЕЙ С ТУГОУХОСТЬЮ ПРИ ДЕЙСТВИИ ИНФРАЗВУКА

330

Доклады НАН КР

330

Семиречье в первой трети ХХ века: социально-экономическая и общественная история

330

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

330

Манас 3-китеп

329

Социально-культурное развитие татар Кыргызстана

329

Elementary Differential Equations

329

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

328

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

328

Современные подходы к выбору способа ликвидации полости фиброзной капсулы при эхинококкозе печени

328

Проблемы петрологии и минерагении Центральной Азии

328

Кашмир и Кашгар: дневник английского посольства в Кашгар в 1873-1874 гг._2

328

Производство и воспроизводство знания. Когнитивно-антропологич. аспект. Саратов, 2004. 18 с.pdf

327

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ОДНОМЕРНОЙ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССАХ

327

Кыргыз адабиятын окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу (10-11-кл)

327

Диагностика и профилактика болезни Ньюкасла в Кыргызской республике

326

Семетейчи Ж.Кожековдун варианттарындагы салттуулуктун сакталышы жана жеке өзүнчөлүк белгилери

326

Вестник научный журнал

325

Право человека и гражданина на предпринимательскую деятельность в Кыргызской республике

325

Клинико-эпидемиологические особенности хронического вирусного гепатита Д в южном регионе Кыргызской республике

325

Преступления против мира и безопасности человечества по уголовному законодательству Кыргызской Республики

325

Теоретические основы формирования специальных компетенций учителей биологии в педагогическом вузе

324

Экзогеодинамические процессы и мероприятия по предупреждению георисков в Центральном Таджикистане

324

Выявление, идентификация и характеристика респираторных вирусов у крупного рогатого скота с использованием молекулярно-биологических методов

324

Авангарддык архитектуранын концепциясы

324

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Алмазбек Тойчубеков, Мамбеталы Ашымбаев

324

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ НАЧАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНЫХ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ

323

НЕЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И ИНТЕГРО- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕШЕНИЙ

323

Системный анализ и разработка эффективных методов расчета сети цифрового наземного телевизионного вещания в горной местности

323

МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИДОВ МАГНИЯ И КАЛЬЦИЯ С ДОБАВКАМИ СОЛЕЙ ДЛЯ ЗАПАСАНИЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕПЛОТЫ

322

Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего_2

322

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМЕ N3, К // С 0 3, НСОэ, Р- Н20 ПРИ О И 25 °С

321

Доклады НАН КР

321

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

320

Проблемы экономической эффективности малых и средних предприятий в условиях диверсификации производства при переходе к рыночной экономике в Кыргызстане

320

ЖЕНСКОЕ БОЖЕСТВО В СИСТЕМЕ РЕЛИГИОЗНО-МИРОВОЗРЕНЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ.

319

Геохимическая экология организмов в природно-техногенных ландшафтах Кыргызстана

319

Формирование и развитие кластеров в экономике Кыргызской Республики

318

Кыргызстан коомунун саясый системасын модернизациялоонун демократиялык негиздери

318

В сердце Азии: путешествие Свена Гедина в 1893-1897 гг. Т.1. Памир - Тибет - ВосточныйТуркестан_2

318

Проблемы эффективности использования финансовых ресурсов промышленности на материалах Кыргызской Республики

316

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УНИФОРМИЗАЦИИ К СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

316

СПЛАВЫ СИСТЕМ Ьп - В1 (Ьп = Рг, М , с а , ТЬ) и СЙ4В13 - Ьп4В13 (Ьп = Рг, N(1, ТЬ)

316

Г ИДРОДЕОКСИГЕНАЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ Ni-СОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ И КАРБИДОВ

316

Доклады НАН КР

316

Султан Арабаев (Библиографиялык көрсөткүч)

316

Вестник Кыргызпатента: ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

316

Историография завоевания Туркестана Россией Х1Х-начало ХХ вв.

316

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ ВТОРОЙ ТРЕТИ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА. ЛИЧНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

315

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ (1928-2000 ГГ.)

315

Аймактардын экономикасынын агрардык секторунун чарба жургузуучу субъекттеринин каражаттарды карызга алып оздоштуруу механизмин пайдалануунун шарттарындагы инновациялык жигердуулугун башкаруу (Кыргыз республикасынын мисалында)

314

Формирование конкурентоспособного туристского продукта с учетом национальных особенностей (на примере Кыргызской Республики)

314

Райкан Шүкүрбеков 19-том

314

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ СЛАБО НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ

313

Чыңгыз Айтматовдун поэтикасы жана кыргыз элдик фольклору

313

Кыргыз драматургиясында тарыхый жанрдын калыптанышы, өнүгүшү

313

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СКЛОНОВ В СТВОРЕ ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС

312

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА

312

КАЛЫГУЛДУН ДҤЙНӨ ТААНЫМЫНА ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

312

Особенности влияния урогенитальных инфекций на пороки развития структуры почек

311

Научный журнал ФИЗИКА

311

Улуу инсандардын Кыргызстандын тарыхындагы ролу жана орду (XIX-XXкылымдын башы)

311

Использование водобоев - энергогасителей для повышения самоочищанмцей способности водотоков (на примере реки Ак-Буура)

310

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКУРРЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ОСНОВЕ 5-СПЛАЙНОВ 2-го и 3-го ПОРЯДКОВ

310

Каталитичес кие методы переработки целлюлозы в водной среде в ценные химические вещества

310

Оптимизация алгоритмов обработки цифровой информации с использованием мультивейвлетов

310

ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

310

The birth of Manas

310

Фергана тоо тизмегинин түштүк-батыш капталынын табигый жана техногендик ландшафтына комплекстүү баа берүүү

310

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

309

Остеомиелит дартында генералдашуу ыктымалдуулугун алдын ала болжолдоо жана балдардагы сепсистин алдын алуу боюнча иш чараларды иштеп чыгуу

309

Формирование и распределение прибыли в системе обеспечения финансовой устойчивости предприятия

309

Правовое обеспечение безопасности хвостохранилищ

309

Ош облусунун калкынын арасында кездешуучу мите курттар жана алардын биоэкологиялык озгочолуктору

308

Гигиеническое обоснование рационализации питания детей и подростков школьного возраста

308

Административдик юрисдикция укук коргоо ишмердуулук чойросундо

308

Погранслойные линии в теории сингулярно возмущенных обыкновенных дифференциальных уравнений с аналитическими функциями

308

Генезис и эволюция нравственно-правовых отношений Кыргызского народа: социально-филосовский анализ

308

Эпидемиологические и клинико-морфологические особенности гастродуоденальной паталогии у детей - сельских жителей

308

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СЕМЕЙНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

307

Организация совершенствования бухгалтерского учета лизинговых операций

307

Кытай жана орус тилдериндеги этиштин грамматикалык категориялары

307

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПО ДАННЫМ: ТЕСТЫ НА ЗАВИСИМОСТЬ И СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

306

МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЭКСИПЛЕКСОВ , ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ РЕКОМБИНАЦИИ РАДИАЦИОННО - ГЕНЕРИРУЕМЫХ ИОН - РАДИКАЛЬНЫХ ПАР В НЕПОЛЯРНЫХ РАСТВОРАХ

306

Природно-ресурсный потенциал национальной экономики и эффективность его использования (на материалах Кыргызстана)

306

МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА: ФАКТОРЫ, УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

305

Совместные предприятия в районах нового освоения нефтяных ресурсов Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития

305

Таджикистандын негизги дарыяларынын сууларындагы макро- жана микроэлементтерди болуштуруу

305

Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүктүн шартындагы экологиялык саясаты

305

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОИСКА НОВЫХ ЭФФЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ В ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ

304

СТРУКТУРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ И ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

304

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА КЫРГЫЗСТАНА

304

Жылчыксыз ыкманын негизинде кубулма голографиясынын голографиялык процесстерин моделдештируу

304

Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего_1

304

Интеллектуальная собственность

304

Известия НАН КР

304

Elementary Differential Equations with Boundary Value Problems

304

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКСИОЛОГИЯ В РОМАНАХ Ч. АЙТМАТОВА

303

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ОНКОЛОГИЧ Е СКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В СЕЛ Ь СКОЙ МЕСТНОСТИ

302

Управление аграрным производством на основе новых информационных технологий (на примере Ошской области)

302

Кыргыз тилиндеги сүйлөмдүн айтылыш максатынын коммуникативдик функционалдык түрлөрү (семантика-грамматикалык анализ)

302

Внешнеэкономические связи Республики Казахстан и Федеративной Республики Германии в условиях глобализации, особенности и перспективы развития

301

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА

301

Реабилитация больных радикально оперированных по поводу рака желудка, в условиях средегорья

301

Государственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике

301

Кыргыз адабияты 10- класс

300

Противодействие преступлениям, совершаемым на почве межнационального конфликта: уголовно-правовой и криминологический аспекты

300

Түндүк жана түндүк-батыш Кыргызстанда жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн совет доорундагы тамак-аш системасы (этнографиялык жана этносоциологиялык материалдардын негизигде)

300

НОМИНАТИВНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ Абстроактной идеи

299

Хирургические аспекты зубного протезирования с опорой на дентальные имплантаты различных систем разных возрастных групп

299

СФЕРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА МАТЕРИАЛАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

299

Артериалдык гипертония менен айкалыштагы декомпенсацияланган онокот опко журок ооруулары менен ооругандардын журогунун кагышынын бузулушу жана гемодинамикалык озгочолуктору

299

Jamila

299

Синтез наночастиц меди методом химического восстановления

298

МОДЕЛИ, АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПАМИРО-ТЯНЬШАНСКОГО РЕГИОНА ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ

298

Кыргыз тили үчүн морфологиялык анализатордун моделдерин жана алгоритмдерин иштеп чыгуу

298

Совершенствование метода диагностики туберкулеза животных

297

Болочок инженерлердин башка тилдуу коммуникациялык компетенттуулугун калыптандыруунун илимий-педагогикалык негиздери

297

Генезис и эволюция нравственно-правовых отношений кыргызского народа социально-философский анализ

297

Философские идеи деизма в мировоззрении Исмаила Гаспринского

297

Известия

296

РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ И РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

296

Оптимизация анестезиологического пособия при реконструктивных операциях на магистральных сосудах

296

Научно-технологическое и экспериментальное обоснование технологии получения готовых лекарственных форм фитопрепарата на основе надземных чвстей PADUS GRAYANAE MAXIM, изучение их фармацевтических и фармакологических свойств

296

Кыргыз философемаларындагы коом болмушу

296

РЫНОК МАМИЛЕЛЕРИНИН ШАРТЫНДА АЙЫЛ ЧАРБАСЫН БАШКАРУУНУ ТЕСКӨӨ МЕХАНИЗМИН ӨРКҮНДӨТҮҮ (түштүк региону боюнча)

296

1916-ж.Ысык-Көл өрөөнүндөгү көтөрүлүш: өбөлгөлөрү, өзгөчөлүктөрү жана жол башчылары

296

Синтаксистик бирдиктердеги багыныңкы байланыштын ээрчишүү жолунун нормалары жана принциптери

296

Международный год гор - важное событие нового века (материалы , документы, статьи, посвященные международному году гор)

296

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА

295

Кыргыз Республикасынын туштугундогу экологиялык тобокелдиктеги аймактарда жашаган балдардын экопатологиясынын агымынын калыптануусу жана клиникалык озгочолуктору

295

Феномен маргинальности в этнокультуре кыргызов в условиях глобализации

295

Сынган кылыч -39-том

295

Понимание и выражение значений в речи человека

294

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ЛИЧНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

293

СЕЗОННЫЕ МИГРАЦИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ В ПРЕДГОРЬЯХ ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

293

Административно-правовое регулирование уплаты таможенных платежей в Кыргызской республике

293

Windows Server2012 r2 Полное руководство Том 1

293

К вопросу Картина мира

293

Технология и режим капельного орошения виноградников в южных регионах Кыргызстана (на примере Баткенского района)

293

История археологического изучения южного Кыргызстана (региональный источниковедский анализ)

292

Политические отношения между республиками Кыргызстан и Афганистан: состояние и перспективы

291

Генезис и эволюция идеологии кыргызского этноса

291

ИНТЕЛЛЕКТ И МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ

290

Чынгыз Айтматовдун "Тоолор кулаганда" (Туболук колукту) романында тагдыр маселесинин корком иштелиши

290

Повышение эффективности производства пресс-изделий из алюминиевых сплавов на основе управления режимами обработки

290

Концепция перспективного развития региональной системы предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности Кыргызстана

290

Оспурум кыздардын репродуктивдик саламаттыгынын эндокриндик озгоруусу жана аларды гормоналдык коррекциялоону жана профилактикалык заманбап мумкунчулуктору

290

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕНГРИАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ ОРХОНО-ЭНЕСАЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ)

290

РОЛЬ КЫРГЫЗСКОГО ИСКУССТВА В ПОЗНАНИИ МИРА: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

290

ПРАЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ

289

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ П РИ ТРАВМАХ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЗАБОЛ ЕВАНИЯХ

289

Проблемы эффективного использования земельных и водных ресурсов Кыргызской республики

289

Синдром раздраженного кишечника у детей (Клиника, оптимизация диагностики, лечения и профилактики)

289

Меры безопасности в уголовном праве (Сравнительно-правовой анализ)

289

Институциональное развитие политических систем Республики Казахстан и Кыргызской Республики: политико-правовой анализ

289

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАЗАХСКОГО НАРОДА

289

Оценка эффективности симультанных хирургических операций на органах брюшной полости и малого таза

288

Оптимизация аналитических процессов в управлении предприятиями отрасли торговли (на материалах Кыргызской республики)

288

Модель институциональной системы оценки качества образования и методика ее реализации в системе высшего профессионального образования

288

Историко-правовые и административно-правовые средства борьбы с незаконным оборотом наркотиков

288

ДИНИЙ ДҤЙНӨ КӨЗ КАРАШ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ГЕНДЕРДИК КАРЫМ-КАТНАШТАР

288

Экология почв бассейна реки Кок-Арт и улучшение их состояния

288

ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА ИЗ ОТХОДОВ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТЕРМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧЕННЫХ УРАНИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

287

Разработка методики моделирования процессов горячей штамповки осесимметричных поковок из титановых сплавов

287

Вестник Кыргызпатента: вопросы интеллектуальной собственности и инноваций

287

Формирование культуры общения у студентов педагогических направлений на занятиях по русскому языку

287

Экологическая культура как объект философского анализа

287

ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / т е о р и я л и т е р а т у р ы /

287

НАН КР_75 лет КирФАН

286

Проблемы становления и конвертируемости национальной валюты в условиях перехода к рыночной экономике (на материалах Кыргызской Республики)

286

Финансово-экономические кризисы и их влияние на экономику развивающихся стран (на примере переходной экономики Кыргызской республики)

285

Windows Server2012 r2 Полное руководство Том 2

285

Известия НАН КР

285

Биоэкологические особенности, вредители и болезни абрикоса в Баткенсокй области

285

ИНТУИТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ

284

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

284

Теоретические аспекты финансово-экономической безопасности (на материалах Кыргызской республики)

284

Совершенствование содержания профессиональной компетентности будущих библиотечно-информационных специалистов

284

Кыргызстандын орто кылымдардагы курал-жарактары VI-XIV кк. (типтери, хронологиясы жана эволюциясы)

284

Using Mathematica for Quantum Mechanics A Student’s Manual

284

Клинико-эпидемиологическая характеристика эпилепсии взрослого населения г. Бишкек

283

Астрономические основания теоретической геологии и единая система периодизации геологической истории Земли

283

Пути формирования и функционирования киргазской машиноведческой терминологии (на базе русских терминов)

283

Регуляризация и единственность решений линейных интегральных уравнений первого рода с двумя независимыми переменными

282

Состояние миокарда и динамика давления крови в полостях желудочков сердца и магистральных сосудах при действии сердечно-сосудистых препаратов в условиях высокогорья (Экспериментальное исследование)

282

Негизги мектепте математиканы жергиликтуу материалдарды колдонуп окутуунун методикасы (5-6 - класстын математика предметинин мисалында

282

Совершенствование водомерных сооружений для учета воды во внутрихозяйственных каналах (на примере Чуйской долины)

282

АЛЬГОФЛОРА КОЛЛЕКТОРНО- ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

282

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ (на примере электроэнергетики Кыргызстана)

281

Рынок труда в системе экономических отношений (на материалах Кыргызской Республики)

281

ЭТНИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

280

Задачи сопряжения для псевдопараболических и гиперболических уравнений четвертого порядка

280

Табарсык аркылуу аденомэктомиянын татаалдашуусун алдын алууда гемостаз ыкмаларын оркундотуу

280

Диагностика и лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы, сочетающаяся с геморроем

280

Мал чарбасындагы кубаттуулукту уномдоочу узгултуксуз технология (Кой кыркуунун жана микро ГЭС пайдалануу менен жунду баштапкы иштетуунун мисалында)

280

Экономика

280

Совершенствование диагностики нефролитиаза и лечебной тактики дистанционной ударно-волновой литотрипсии у детей

280

Типология сюжетов тюркских и монгольских эпосов

279

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный сотрудниками органов внутренних дел Кыргызской республики

279

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

279

Жунай Мавлянов 23-том

279

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (На материалах Кыргызской Республики)

278

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОГО КЛАССА КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

278

Лицейчилердин физикалык ой жугуртуусунун илимий стилин калыптандыруунун педагогикалык шарттары

278

Обоснование выбора оптимального размещения сервисных объектов на придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования

278

Экономические проблемы развития малого и среднего бизнеса в переходный период на материалах Кыргызской Республики

278

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

278

Интеллектуальная собственность

277

Концепт "закон" в английской и русской лингвокультурах

276

Гармонизация частных и публичных интересов в реализации права собственности на землю в Кыргызской республике

276

Фотомеханическая деструкция полиэтилентерефталата и полистирола под действием монохроматического УФ-излучения

275

Санкционирование судом следственных действий, затрагивающих конституционные права и свободы граждан (на материалах Кыргызской Республики)

275

Экономические основы развития электронной коммерции и ее роль в развитии туристской отрасли Кыргызской республики

275

Интеллектуальная собственность

275

ВОСПРИЯТИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ

274

Фаскасыз бычактуу тамыр сабактарын майдалагычтын параметрлерин негиздоо жана иштеп чыгуу

274

Экономика

274

Кыргыз-казак адабий байланышынын жаны доору.

274

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВ А В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ МНОГ О ПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

273

Налоговое регулирование инновационной деятельности в Кыргызской республике

273

Состояние и пути оптимизации лечения, реабилитации и профилактики патологии слюнных желез в Кыргызской республике

273

Проблемы автоматики и управления

273

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИИ И ИХ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (на материалах Кыргызской Республики)

272

ПРОФИЛАКТИКА ИНВАЛИДНОСТИ И МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

272

МАНИПУЛИРОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

272

Поэзия Какена Алмазбекова: национальные истоки и вопросы новаторства

272

Культурно-языковые характеристики текстов газетных объявлений (на материале английской и русской прессы)

269

Аймактык тузулуштордо Тажикистан республикасынын биримдиги

269

Обоснование эксплуатационного пробега автомобильных шин в горных условиях

269

Не могу молчать Ч.2

269

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ

268

Модели компактных астрофизических объектов со скалярными полями

268

Конституционно-правовые основы народного суверенитета Кыргызской республики

268

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

268

Стратегическое планирование и прогнозирование государственного бюджета Кыргызской республики в условиях рынка

267

Исследование структурных фрагментов, реакционной способности и детоксицирующих свойств модифицированных гумусовых веществ

267

Izvestiya (Kabarlary) NAN KR

267

Краткий годовой отчет 2017

267

Современные проблемы механики

267

Этнонация как объект социально-философского анализа

267

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ПОНЯТИЯ “ЛЮБОВЬ”

266

Хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ по уголовному законодательству Кыргызской республики (Уголовно-правовые и криминологические аспекты)

266

Общество и экономика

266

Сталинградский дневник Кыргызстана

266

Кыргыз мектептеринин 5-класстарында лексиканы окутуунун методикасы

266

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПРОВИНЦИЯ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

265

Моделирование напряженно-деформированного состояния вибро- и сейсмоизолирующих резинометаллических элементов

265

Кыргыз республикасында ишкердик ишмердуулугуно адамдын жана жарандын укугу

265

Интеграция Республики Таджикистан в региональных формированиях

265

Гиссар кыркасынын туштук-батыш жантаймасынын инженердик-геологиялык процесстери: жаратылыш кырсыктарынын тобокелдигин баалоо жана болжолдоо

265

Интеллектуальная собственность

265

СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ (ТУРКЕСТАНСКОЕ) ВОССТАНИЕ 1916 г. ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ

265

«Кыргыз Республикасынын Кытай Эл Республикасы менен саясий-экономикалык кызматташуусунун өнүгүүсүнүн тарыхый анализи (1992–2010-жж.)»

265

Кыргыз тилиндеги айтымдын коммуникативдик - фунциональдык жана интонациялык структурасы

265

Лингвопоэтика: статусу жана проблемалары

265

НЕЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕШЕНИЙ

264

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

264

Ислам в суверенном Кыргызстане: состояние и проблемы (1991-2014 гг.)

264

Россия - Кыргызстан: исторический опыт формирования межкультурного дискурса (вторая половина XIX в. - XXI в.)

264

Информационные технологии, как ресурсный фактор экономического роста

264

"Манас" эпосунун орус жана англис тилдериндеги котормолорундагы өң-түс лексикасынын семантикасы жана структурасы

264

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ИНДУСТРИИ

263

Турдакун Усубалиев: омуру жана тагдыры

263

Археологические памятники на Кыргызстанском участке Великого Шелкового пути

263

Блутанг ылаңынын профилактикалык каражаттары жана ага каршы вакцина даярдоо технологиясын жакшыртуу

263

КЫРГЫЗСКО-БАШКИРСКИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

263

Физиологическая характеристика гормонального профиля и биоэлектрическая активность мозга у постоянных жителей высокогорья

262

Формирование элементов исследовательских компетенций старшеклассников на уроках математики (на примере стереометрии)

262

Гигиеническое обоснование к разработке и применению новых специализированных продуктов питания на основе кобыльего и козьего молока у больных туберкулезом легких

261

Эндокринные нарушения репродуктивного здоровья девочек-подростков и современные возможности их гормональной коррекции и профилактики

261

Интелектуалдык менчик = Интелектуальная собственность

261

ЧҮЙ ӨРӨӨНҮНҮН АЙРЫМ АНТРОПОГЕНДИК ЛАНДШАФТТАРЫНДА КАНАТТУУЛАРДЫН БАЙЫРЛООСУНУН МЕЗГИЛДИК ДИНАМИКАСЫ

261

Смертная казнь: история и современность

261

Обеспечение законности в деятельности органов местного самоуправления в Кыргызской республике

260

Эколого-биогеохимическая оценка природно-техногенных экосистем бассейна реки Джергалан

260

МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ: КОМПЛЕКСНЫЙ И СИСТЕМНЫЙ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРЫ

260

Физика

260

Происхождение башкирского народа

260

ИМПЕРАТИВДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААНИ-МАҢЫЗЫ

260

Выражение количественных отношений в кыргызском и русском языках

260

Становление внешней политики Кыргызской Республики (1991-2001)

260

ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ КАТЕГОРИЗАЦИИ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ПОЗНАНИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОГНИТИВНЫХ И ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫХ СТРУКТУР

259

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОР ГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО - РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМ ОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕ СТВИЙ

259

Религия и общество в современном Кыргызстане

259

Современные проблемы механики

259

Киргизко-русский словарь

259

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В 1918 – 1953 гг.

259

Что мы знаем о мумиё (Архар -Таш) Научно популярный очерк

259

Роль нравственности в формировании личности

259

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Жакшылык Сарыков

259

Особенности становления демократии в Кыргызстане: философский анализ

258

Организационно-экономические аспекты эффективного развития земельных отношений в сельском хозяйстве в Кыргызской республике

258

Управление строительными организациями в условиях становления рыночных отношений

258

ЭТАПЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

258

Европейский дискурс другого:культоллогические модели орентирование человека в современном жизненном мире

257

КРИТЕРИЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ СИНГУЛЯРНО-ВОЗМУЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ

257

Кыргыз арман ырларынын көркөмдүк кубулушу

257

Ресурсы речного стока и экологическое состояние бассейна озера Балхаш в условиях современного изменения климата

256

Гемодинамические особенности и нарушения ритма сердца у больных с декомпенсированным хроническим легочным сердцем в сочетании с артериальной гипертонией

256

Психологические особенности интеллектуально-компетентной личности выпускника общеобразовательной школы

256

Манас ааламы = Вселенная Манас

256

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ (учебник)

256

Клинико-лабораторная характеристика ВГА у взрослых в период эпидемического подъема заболеваемости

255

Противодействие экстремизму в Кыргызской республике

255

Кыргыз адабияты 11 класс

255

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

254

Новые подходы к управлению качеством в многопрофильной городской поликлинике

254

Пути повышения эффективности местных органов самоуправления (на примере Ошской области)

254

Izvestiya (Kabarlary) NAN KR

254

Влияние денежных переводов мигрантов на экономический рост Кыргызстана

254

ФИЛОСОФИЯ КОНФЛИКТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

254

Модификацияланган гумус заттарынын структуралык фрагменттерин, реакцияга жөндөмдүүлүгүн жана уусуздандыруу каситеттерин изилдөө

254

Рациональное использование питьевой воды на основе незамерзающей водоразборной колонки

254

Конституционный суд как орган конституционного контроля в Кыргызской Республике (вопросы теории и практики)

254

Роль образования в формировании национального человеческого капитала (на материалах Республики Казахстан и Кыргызской республики)

253

Рынок услуг высшего образования в соответствии с потребностями рынка труда в Кыргызской республике

253

ТЕНГРИАНСТВО В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

253

Тысячелетняя история Оша: историко-источниковедческий анализ (1Х-начало ХХвв.)

253

Енисей жана Таластагы байыркы рун жазуулары

253

Уголовно-правовые меры предупреждения убийств, совершаемых с особой жестокостью

252

Распределение макро- и микроэлементов в водах основных рек Таджикистана

252

Методы решения нелинейной задачи размещения производства и переработки продукции

252

Интеграциянын терендеши шартында азык-тулук коопсуздугун камсыз кылуунун механизмдери (Кыргыз республикасынын материалдарында)

252

Пути повышения эффективности молочного производства (на материалах Ошской области Кыргызской республики)

252

Азыркы Кыргызстандагы дин жана коом

252

Исследование и разработка технологии комплексной переработки техногенных отходов Кадамжайского сурьмяного комбината

252

Правовая политика Кыргызской Республики в сфере международных отношений: вопросы теории и практики

252

Табият көрүнүштөрүнүн акындар поэзиясында көркөм сүрөттөлүшү

252

Эколого-биогеохимическая оценка современного состояния природно-техногенных экосистем Прииссыккулья

251

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИНВЕРСИИ: КОНЦЕПТ «ЧУДО» (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И ИРЛАНДСКИХ ПОСЛОВИЦ, ПОГОВОРОК И СКАЗОК)

251

Эколого-биогеохимическая оценка растительно-почвенного покрова природно-техногенной урановой провинции Майлуу-Суу

251

Прогнозирование рынка труда и политика занятости в условиях интеграции Кыргызстана в межгосударственных объединениях

251

Машиноведение

251

Культурно-языковые характеристики пословиц и афоризмов (на материале французского и русского языков)

250

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВ О ЖИЗНИ СТОМАТОЛОГОВ - ТЕРАПЕВТОВ УДМУРТСКО Й РЕСПУБЛИКИ

250

Совершенствование оперативного родоразрешения рожениц при цефалопельвической дистоции

250

Физико-химические основы получения урановых концентратов из супесчанных почв и шахтных вод

250

Izvestiya (Kabarlary) NAN KR

250

Математическое моделирование режимов фрактальных антенн на основе кривой Коха с использованием пакета программ Mmanagal

250

Наука и инновационные технологии

250

Домбровая школа как институт сохранения и развития традиции (на примере западноказахстанской школы Казангапа)

250

ДОМБРОВАЯ ШКОЛА КАК ИНСТИТУТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИИ (на примере западноказахстанской школы Казангапа)

250

Инженерно-геологические процессы юго-западного склона Гиссарского хребта: оценка и прогнозирование риска стихийных бедствий

249

Проблемы управления и моделирования экономических процессов аграрного рынка (в условиях Кыргызской Республики)

249

ЛЕЙЦИН ЖАНА ИЗОЛЕЙЦИНДИН БИОМЕТАЛЛДАР МЕНЕН КОМПЛЕКСТИК БИРИКМЕЛЕРИН СИНТЕЗДӨӨ ЖАНА КАСИЕТТЕРИН ИЗИЛДӨӨ

249

Исследование и разработка бироторной микрогидроэлектростанции

248

Научно-технические основы экологизации возделывания табака (NICOTIANA TABACUM L.)

248

Русско-кыргызский словарь

248

Бүгүнкү күндөгү терроризм социалдык саясий феномен катары

248

Исследование композиционных и иммобилизационных свойств пищевых волокон в производстве молочных продуктов

248

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ГРУНТОВЫХ ВОДАХ

247

Применение комбинации биокомпозиционного и синтетического остеопластических материалов в сочетании с богатой тромбоцитами плазмы для замещения костных полостей в хирургической стоматологии

247

Формирование коммуникативного лидерства студентов вуза (на примере дисциплины Русский язык)

247

Исторический анализ развития политико-экономических отношений Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики (1992–2010 гг.)

247

ИСЛАМ И МУСУЛЬМАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КЫРГЫЗСТАНА

247

Оптимизация хирургического лечения перикардитов

247

Фундаментальные и обобщенные решения краевых задач динамики сред с усложненными свойствами

246

Проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов (Материалы докладов VII международного симпозиума)

246

Археологические памятники Чаткала (каталог археологических памятников)

246

Государство кочевых узхбеков

246

КЫРГЫЗ КИНЕМАТОГРАФЫ КӨРКӨМ МАДАНИЯТЫНЫН ФЕНОМЕНИ КАТАРЫ (кыргыз көркөм тасмалардын мисалында)

246

Ценность эндоскопических методов исследования в диагностике перфоративных гастродуоденальных язв для улучшения их хирургического лечения

245

Интеллектуальная собственность

245

ТҮНДҮК ЖАНА ТҮНДҮК-БАТЫШ КЫРГЫЗСТАНДА ЖАШАГАН КЫРГЫЗ ҮЙ-БҮЛӨЛӨРҮНҮН СОВЕТ ДООРУНДАГЫ ТАМАК-АШ СИСТЕМАСЫ (ЭТНОГРАФИЯЛЫК ЖАНА ЭТНОСОЦИОЛОГИЯЛЫК МАТЕРИАЛДАРДЫН НЕГИЗИНДЕ)

245

Социально-философский анализ эстетической проблематики на материале экспериментальных исследований (социокультурный и экзистенциальный подходы)

245

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

245

Оценка эффективности обучающей программы у пациентов с коронарной болезнью сердца и гиперлипидемией

245

Кыргыз мифтериндеги философемалар

131

Проблемы конституционно-правового обеспечения информационной безопасности на постсоветском пространстве

244

Инновация для устойчивого развития: Обзор по КР

244

Современные проблемы механики

244

Ч.Айтматовдун чыгармачылыгындагы реализм проблемасы

244

История православия в Кыргызстане. Х1Х-ХХ вв.

244

Геосистемы внутреннего Тянь-Шаня, их рациональное использование и охрана (на примере средней части бассейна реки Нарын)

244

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОР ГАНИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМ ОЩИ РАБОТАЮЩЕМУ НАСЕ Л Е НИЮ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ

243

Кыргызстандагы жарандык коомдун калыптануусунун социомаданий озгочолуктору

243

Современные проблемы механики

243

Разработка математической модели и программирование процесса защиты растений с учетом временно-возрастной структуры и пространственного распределения

243

Современные проблемы механики

243

ОШ В XIX ВЕКЕ: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

243

Кыргыз Ала-Тоо кыркасынын түндүк бетиндеги келечектүү дары өсүмдүктөрдүн түрлөрү жана аларды сарамжалдуу пайдалануу

243

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЙЛАНЫШ ТАРМАГЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ ЖАНА АБАЛЫ (“Кыргыз почтасы” МИ жана “Кыргызтелеком” ААК 1991-2010 жж.)

243

Органы государственного управления Французской республики (Административно-правовой аспект)

242

Влияние рынка банковских услуг на экономический рост страны

242

Псевдопараболалык тендемелер учун коп олчомдуу тескери маселелер

242

Совершенствование механизмов формирования собственности и методов хозяйствования в условиях рынка (на примере пищевой промышленности Чуйской области)

242

Шаардык кыргыз жумушчулардын социалдык-маданий абалы 1980-жж. ортосу – 1990-жж. ортосу (Этносоциологиялык материалдардын негизинде)

242

Жылдык отчет

242

Келдей

242

Алгебра жана анализдин башталышы 11 класс

242

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫНЫН АТООЛОРУ

242

Кыргыз адам аттарынын жергиликтүү өзгөчөлүктөрү

242

Казначейство-инновационное направление на финансовом рынке Кыргызстана

242

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПЕДОГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

241

Взаимодействие электродуговых потоков плазмы с обрабатываемой поверхностью

241

Организационно-экономические аспекты управления налоговыми расчетами в Республике Казахстан и их учетно-аналитическое обеспечение

241

Управление инновационной активностью хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики регионов в условиях использования механизма заимствования средств (на примере Кыргызской Республики)

241

Поэтический мир Суеркула Тургунбаева

241

Поэтика современных кыргызских повестей (70-80-е гг.)

241

Конституционно-правовые основы и уголовно-правовой механизм защиты несовершеннолетних от вовлечения их в совершение преступлений, угрожающих нормальному их развитию в странах СНГ

240

Многомерные обратные задачи для псевдопараболических уравнений

240

Конституционно-правовые основы исполнительной власти республики Казахстан и Кыргызской республики

240

Современные проблемы механики

240

Совершенствование процесса подготовки программы социально-экономического развития на муниципальном уровне в Кыргызской республике

240

Из истории дореволюционного Киргизстана. - Ф.,1985. - 292с.

240

The Kirghiz and the surrounding peoples in mid-Nineteenth -century Kirghiz epic.

240

РАЗВИТИЕ ДУХОВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ)

239

Энергетическая политика Кыргызской республики: политологический анализ

239

Управление субъектами коммерческой деятельности в условиях Евразийского экономического союза (на примере Чуйской области Кыргызской республики)

239

Проблемы и пути повышения экономической эффективности рынка образовательных услуг в Кыргызской республике (на примере средне-профессионального образования)

239

Тенечин

239

Бичурин Н.Я. и его вклад русское востоковедение (Материалы конференции Ч.2)

239

НАЦИОНАЛЬНОЕ И ИНОНАЦИОНАЛЬНОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ КЛАССИКОВ КАЗАХСТАНСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ (НА МАТЕРИАЛЕ СПЕКТАКЛЕЙ ГАТОБ ИМ. АБАЯ)

239

Численное моделирование сопряженных задач теплообмена при плазменной сварке

239

Кыргыз Республикасында фитокаражаттарды колдонууну фармакоэпидемиологиялык изилдөө жана мартетингдик баалоо

239

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ХВОСТОВ АКТЮЗСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

239

Экология, окружающая среда и безопасность Кыргызстана

239

Поверхностная активность околоплодных вод и микроструктура плаценты у первородящих и многорожавших женщин низкогорья, среднегорья и высокогорья Кыргызстана

238

Вольтерра-Стилтьестин интегралдык жана интегро-дифференциалдык тендемелеринин чыгарылыштарынын касиеттерин изилдоону онуктуруу

238

Жыргалан дарыясынын алабындагы жаратылыштык-техногендик экосистемаларга экологиялык-биогеохимиялык баа беруу

238

Интеллектуальная собственность

238

Кыргыз тили жана окуу 1-бөлүм. - 3-класстар үчүн сөздүк

238

Административная ответственность за правонарушения в сфере налогообложения в государствах-членах ЕАЭС

238

Обоснование онто-логического метода в философии

237

Современные проблемы механики

237

Кабарлары (Известия НАН КР)

237

Орто (IX-XV кк.) жана жаны (XVI-XIX кк.) доордогу кыргыз тили

237

История, Семиотика, Культура: сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием

237

Пути повышения эффективности обрабатывающей промышленности региона (на примере Ошской области)

236

Образование и наука в КР

236

К ВОПРОСУ О "КАРТИНЕ МИРА

236

Азиядан Берлинге ( ырлар, эскерүүлөр)

236

Эр Солтоной, Жаманкара баатыр 14-том

236

Защита биоразнообразия млекопитающих государственного природного парка "Саркент" и проблемы в его развити

235

Маалыматтык тутумдардын негизинде жогорку окуу жайын башкаруунун моделин иштеп чыгуу жана жузого ашыруу

235

Теоритические аспекты организации и развития бухгалтерского учета и аудита в туристической деятельности южного региона Кыргызской Республики

235

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТУРКОВ-МЕСХЕТИНЦЕВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

235

Проблемы экономической эффективности малых и средних предприятий в условиях диверсификации производства при переходе к рыночной экономике в Кыргызстане

235

КАЗАК САЛТТУУ МУЗЫКАЛЫК МАДАНИЯТЫ ЖАНА АНЫН АЗЫРКЫ АБАЛЫ

235

Обоснование несущей способности крепи вертикальных стволов при совмещенной схеме проходки

234

Формирование и реализация инвестиционной стратегии Кыргызской республики в развитии экономики

234

Поэзия Какена Алмазбекова: национальные истоки и вопросы новаторства

234

Гемиартропластика тазобедренного сустава при переломах шейки бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста

234

ИЗУЧЕНИЕ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В КЫРГЫЗСТАНЕ: ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

234

Интеллектуальная собственность

234

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

234

Жер титирөө жана аны изилдөө

234

СОЦИАЛЬНО - ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

233

Интеллектуальная собственность

233

Усубалиев "ЖЗЛ"

233

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА (до начала XX века)

233

Историческая поэтика

233

Административная ответственность за правонарущения в сфере налогообложения в государствах-членах ЕАЭС

232

Кыргыздын мамлекеттуулугу жазма булактарда

232

Кесек

232

Теоретико-правовые основы формирования политических партий Кыргызской Республики

232

Понятийная эволюция исторического и логического

232

Кыргыз жана өзбек тилдериндеги имитативдердин фоносемантикасы

232

ФОРМАЛЬНО-РИГОРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТЕОРИИ

231

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ Г ОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

231

Экспериментальное обоснование свойств голограмм, записанных по методу бесщелевой радужной голографии

231

Общие условия судебного разбирательства в уголовном процессе Республики Казахстан

231

Правовое регулирование охраны озера Иссык-Куль: Теоретико-правовые аспекты

231

Не могу молчать

231

Кызыл кулак

231

БААТЫР КЫЗДАРДЫН ОБРАЗДАРЫ ЭЛДИК ЧЫГАРМАЛАРДА (“Кыз Сайкал”, “Жаңыл Мырза” эпосторунун негизинде)

231

Кыргыз-Казак адабий байланышынын жаңы доору

231

Особенности клиники, диагностики и хирургического лечения эконококкоза 7-8 сегмента печени

231

История Кыргызстана

230

Инвестиционная деятельность накопительных пенсионных фондов и их влияние на макроэкономику

230

Анализ влияния глобального изменения климата на устойчивое развитие экономик стран Центральной Азии (на примере Республики Казахстан)

230

Разработка технических систем улучшения условий труда и микроклимата в животноводческих помещениях сельхозкооперативов

230

Кыргыз Республикасында жер талаштарын чечууну уктук жонго салуу

230

Особенности оперативного лечения осложненных и рецидивных послеоперационных вентральных грыж

230

Управление рисками малого и среднего бизнеса в Кыргызской республике (на примере швейной отрасли)

230

Среди тюркских племен

230

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СИСТЕМАЛУУ КУРСУНДА ОКУУЧУЛАРДЫН БАЙЛАНЫШТУУ КЕБИН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

230

Кыргыз Республикасынын эл аралык мамилелер чөйрөсүндөгү укуктук саясаты: теориянын жана практиканын маселелери

230

Административная деятельность органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности на транспорте в Кыргызской Республике (организационно-правовые основы)

230

Проблемы реформирования и государственного регулирования аграрного сектора Кыргызстана

230

Кыргыз мектептеринин 5-класстарында лексиканы окутуунун методикасы

230

Вопросы языка, литературы и исскуства

229

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

229

Добра мектеби салтты сактоонун жана өнүктүрүүнүн институту катары (Казангаптын батыш казакстандык мектебинин мисалында)

229

Разработка автономной бироторной ветроэнергетической установки малой мощности

229

Сооронбай Жусуевдин поэтикалык изденүүлөрү

229

Декоративно-отделочные бетонные изделия на основе цементов из базальтосодержащих сырьевых смесей

229

Материалы и исследования по археологии Кыргызстана

228

Механизмы обеспечения продовольственной безопасности в условиях углубления интеграции (на материалах Кыргызской республики)

228

Проблемы правового и криминолого-криминалистического обеспечения расследования насильственных преступлений, совершаемых в уголовно-исправительных учреждениях в странах СНГ

228

Обучение лексической синонимии русского языка учащихся в 5 классе школ с кыргызским языком обучения

228

Основы теории литературы

228

Муниципалитет

228

Метология системного подхода к налогообложению жилой недвижимости (на примере г. Бишкек)

227

НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА И СУРЬМЫ ИЗ ИМПУЛЬСНОЙ ПЛАЗМЫ

227

Эстетика словесного творчества

227

Кыргыздардын философиялык түшүнүктүрүнүн генезиси жана эволюциясы

227

Cамоучитель английского языка

227

МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ВРАЧЕЙ , ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ ПОМОЩЬ, В ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН

226

Нелинейное оптимальное управление тепловыми процессами, описываемыми интегро-дифференциальными уравнениями

226

Кыргызстанда демократиянын калыптануу озгочолуктору: философиялык анализ

226

Формирование и клинические особенности течения экопатологии у детей в зонах экологического риска юга Кыргызской республики

226

Исследование и разработка алгоритмов инкрементальной загрузки данных в хранилище информационной системы банка

226

Научное обоснование методологических подходов интеграции систем управления фармацевтическим производством в современных условиях

226

Экологические факторы, определяющие кариотипические изменения у животных

226

МИГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИ ЖӨНГӨ САЛУУ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН ЖАНА ЖАРАНДЫК КООМДУН АЗЫРКЫ КООМДОГУ ӨЗ АРА КЫЗМАТТАШУУСУ (КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАЖРЫЙБАСЫ)

226

Комплексное лечение острыхгнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой локализации у детей с применением рапина

226

Особенности налоговой системы в переходный период (на материалах Кыргызской Республики)

226

Основы общей экологии

226

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

225

Тоолуу шарттарда автоунаа жолдорун башкаруунун математикалык жана маалыматтык моделдерин иштеп чыгуу

225

Современные проблемы механики

225

Наука и инновационные технологии

225

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

225

История и эволюция клановой системы в политических процессах кыргызского общества ( ХIХ – ХХI вв.)

225

УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ СОЧЕТАЕМОСТИ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ (с эквивалентами на английском языке)

225

КИНЕМАТОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА И КАЗАХСТАНА: CТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО (1930 – 1990-е годы)

225

Жаңы алиппе

225

Вопросы литературы и исскуства

224

Административная ответственность за незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта

224

Кыргызстанда туштугундо айлана-чойро радионуклиддер жана оор металл туздары менен булганган шартта мектеп окуучуларындагы калкан безинин патологиясынын клиникалык-лабораториялык озгочолуктору

224

Материаловедение

224

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ НЕКОТОРЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ

224

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

224

Особенности модернизации традиционных обществ в условиях глобализации

224

Вооружение и конское снаряжение кочевников Тянь-Шаня в монгольское время

223

Т.У.Усубалиев - Кыргызстандын мамлекеттик жана коомдук ишмери

223

Экономические основы антимонопольного регулирования в странах с переходной экономикой (на примере Кыргызской Республики)

223

ОЦЕНК А ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

222

Совершенствование физической подготовки будущих сотрудников финансовой полиции

222

Сопостовительное исследование английских и кыргызских местоимений

222

Окружающая среда и здоровье населения

222

Статистический анализ демографических процессов в Кыргызской республике за постсоветский период (1989-2015 гг.) (на материалах Кыргызской республики)

221

Структура, механические и электрические свойства фуллеренсодержащих пленок полиметилметакрилата, полученных из общих растворов в ароматических растворителях

221

Инфекционная безопасность и перспективы развития донорства крови в Кыргызской республике

221

Проблемы устойчивого развития аграрного сектора экономики Кыргызской Республики: теория, методология и практика

221

Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье

221

КЫРГЫЗ, ТҮРК ЖАНА МОНГОЛ ТИЛДЕРИНДЕГИ ЛЕКСИКАЛЫК ПАРАЛЛЕЛДЕРДИН ФОНЕТИКАЛЫК ӨҢҮТТӨРҮ

221

Социально-правовое положение женщин Кыргызстана (1917-2000 гг.)

221

Геоэкологические аспекты режима осадков вегетационного периода северного Казахстана

220

Клинико-лабораторные особенности патологии щитовидной железы у школьников в условиях загрязнения окружающей среды радионуклидами и солями тяжелых металлов на юге Кыргызстана

220

Развитие исследований свойств решений интегральных и интегро-дифференциальных уравнений Вольтерра-Стилтьеса

220

Современные проблемы механики

220

Кабарлары (Известия НАН КР)

220

«ЧЫГЫШ-БАТЫШ» ДИХОТОМИЯСЫ: ЖАҢЫ РЕАЛИЙЛЕРИ ЖАНА ПАРАДИГМАЛАРЫ

220

Физико-химические основы технологии выщелачивания золота из хвостов флотации руд нижних горизонтов Джижикрутского месторождения Таджикистана

220

Немецко-русский словарь 2 в одном справочный и учебный словарь

220

Проблема адекватности синтаксической номинации терминов по искусству в перводе (на материале английского, русского и кыргызскогог языков)

220

Феномен образования как фактор социальной мобильности

219

Абдоминизация полости фиброзной капсулы в лечении эхинококкоза печени

219

Конституционно-правовые основы государственной службы в Кыргызской Республике

219

Интеллектуальная собственность

219

Интеллектуальная собственность

219

Известия НАН КР

219

Разработка методов массового культивирования вольфии бескорешковой (wolffia arrhiza(L.) Horkel ex wimm.) в условиях юга Кыргызстана и перспективы её использования

219

Кыргыз поэзиясында сонет формасынын калыптанышы жана өнүгүшү

219

Пенсионное страхование как приоритетное направление социально-экономической политики в Кыргызской Республике

219

Интелектуалдык менчик = Интелектуальная собственность

218

Тенишев Э.Р. О языке калмыков Иссык-Куля

218

Известия КГТУ

218

Экологическое состояние и плодородие почв по вертикальной поясности Государственного Национального природного парка «Беш-Таш» Таласской долины и их рациональное использование

218

Эпизоотология основных паразитов медоносных пчел Кыргызстана и меры борьбы с ними

218

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

217

Организация гемодиализной помощи в Азербайжане в условиях реформирования системы здравоохранения

217

О некоторых классах конуль отображений равномерных пространств

217

Национальный вопрос в деятельности политических партий Кыргызстана (на примере "Асаба")

217

Этнонация как объект социально-филосовского анализа

217

Монокарбон, кукурт кармаган аминокислоталардын эфирлериннин синтези жана касиеттери

217

Кабарлары (Известия НАН КР)

217

Физико-химические аспекты сульфатизации глинозёмсодержащих руд Таджикистана

217

История электрификации Кыргызстана (1960-1970-е годы)

217

Разработка математических и информационных моделей управления инвестиционными проектами развития автомобильных дорог в горных условиях

216

Криминалистическая характеристика незаконного получения и нецелевого использования кредита (на материалах республики Казахстан и Российской федерации)

216

Вооружение средневекового Кыргызстана в VI - XIV вв. (Типология, хронология и эволюция)

216

Гражданско-правовой режим недропользования

216

Интелектуалдык менчик = Интелектуальная собственность

216

Кыргыз патенттин кабарлары: интеллектуалдык менчик жана инновациялар маселелери = Вестник Кыргызпатента: вопросы интеллектуальной собственности и инноваций

216

Муниципалитет

216

Изучение едестид и работы А.П.Карпинского

216

Физико-химические и технологические основы очистки технического хлорида натрия

216

Татаал сүйлөмдөрдүн түгөйлөрү туюнткан маанилер жана аларды берүүнүн стилдик каражаттары

216

Вопросы интелектуальной собственности

215

Современные проблемы механики

215

Древний и средневековый Кыргызстан

215

Совершенствование средств профилактики и технологии приготовления вакцины против блутанга

215

РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПИРОЛИЗА МЕСТНЫХ УГЛЕЙ

215

СИНТЕЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ КАРБИДОВ ТУГОПЛАВКИХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ИСКРОВОЙ ЭРОЗИИ

215

Электроэрозионный синтез многокомпонентных сложных карбидов тугоплавких металлов

215

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ БИОМЕТАЛЛОВ С ЛЕЙЦИНОМ И ИЗОЛЕЙЦИНОМ

215

Известия НАН КР

215

Эффективность применения минеральных удобрений при минимализации основной обработки почвы под озимую пшеницу на богаре юго-востока Казахстана

215

Токтогул

214

Обучение профессионально ориентированному чтению на русском языке студентов бакалавров национальных групп языковых факультетов

214

Разработка устройства для манжетного тампонирования фильтровой колонны технологических скважин

214

Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы 5-класс

214

Известия НАН КР

214

Хирургическое лечение хронического остеомиелита с использованием миопластики ротационными лоскутами на сосудистой ножке

214

Локальные и нелокальные краевые задачи для уравнений смешанного параболо-гиперболического типа третьего порядка

213

Кабарлары (Известия НАН КР)

213

Введение в литературоведение (теория литературы)

213

ТҮШТҮК КЫРГЫЗСТАНДЫН ШАРТЫНДА ЭРТЕ КАРТОШКАНЫН ӨНДҮРҮМДҮҮЛҮГҮН ЖОГОРУЛАТУУНУН ИЛИМИЙ НЕГИЗДЕРИ

213

Распространенность ВИЧ-инфекции среди женщин в Кыргызской республике

212

Эколого-радиобиогеохимическая оценка почвенно-растительного комплекса агроэкосистем Прииссыккулья

212

Вестник южного отделения НАН КР

212

Национальные образы мира (русский,болгарский, киргизский,грузинский, армянский)

212

Эндофитные грибы высших растений Кыргызстана и их биологические свойства

155

Известия НАН КР

212

Хирургическое лечение сложных дефектов кожи и мягких тканей с использованием пересадки васкуляризованного лучевого лоскута предплечья

212

Кыргыз фразеологиясынын негизги маселелери

212

Теплофизические свойства кластерных газов

211

Формы государства и политические режимы: системно-компаративный анализ

211

Хозяйственно-полезные признаки и биологогенетические особенности кыргызской шерстной породы коз в условиях юго-западного Кыргызстана

211

Сходства и различия произведений о природе кыргызских и турецких акынов-импровизаторов XIX – XX веков

211

Термическая модификация углей с получением пиромеллитовой кислоты и ее производных

211

Г. В. Лейбниц и Россия

210

"Ресурсное проклятие" и социальная экспертиза в постсоветской Сибири: антрологические перспективы

210

АБДУЛХАЙ АЛДАШЕВДИН ЭССЕИСТИКАСЫ- НЫН БААЛУУЛУКТУК МАЗМУНУ

210

Авангарддык архитектуранын концепциясы

210

Вестник Кыргызпатента: ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

210

Сопоставительный анализ форм прошедшего времени глагола в турецком и русском языках

209

Ч. Айтматовдун "Кыямат" жана О. Памуктун "Байкуштардын музейи" романдарындагы жонокой суйломдордун структуралык озгочолуктору

209

КАЗАКСТАНДЫК ХОРЕОГРАФИЯ КЛАССИКТЕРИНИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДАГЫ УЛУТТУК ЖАНА БӨТӨН-УЛУТТУК (АБАЙ атындагы МОБАТтын СПЕКТАКЛДЕРИНИН МАТЕРИАЛЫНДА

209

Профессионально-правовая культура юриста

209

Организационно-управленческий аспекты развития объектов малой гидроэнергетики в Кыргызской республике (как приоритетного направления инвестиционной деятельности)

208

Кыргыз тилинин морфологиясынын жана лексикологиясынын маселелери

208

Комплексообразование серебра (I) с 1,2,4-триазолом и 1,2,4-триазолитом.

208

Проблемы и перспективы развития туризма в горных условиях

208

Вклад С.М.Абрамзона в изучении этнографии кыргызского народа

208

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Прокурорский надзор в Кыргызской Республике"

208

Термодинамические свойства сплавов Zn5Al, Zn55Al, легированных редкоземельными металлами (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Eu)

207

Заманбап философиялык рефлексиянын контекстиндеги этникалык салт

207

Ч. Айтматовдун чыгармаларынын тилинин статистикасы жана стилистикасы

207

Правовое регулирование ипотеки (залога недвижимости) по законодательству Кыргызской республики

207

Философия жизни и смерти в эпосе Манас

207

Книга путей и стран/ Перевод с арабского, комментарии, исследование, указатели и карты Наили Велихановой.

207

Равномерная асимптоматика решений бисингулярно возмущенных дифференциальных уравнений

207

Информатика: 5-класс: Жалпы билим берүүч мектептер үчүн окуу китеби

207

Значение терминов родства и их выражение в кыргызском и узбекском языках

207

Экологическое нормирование техногенных загрязнений наземных экосистем

207

Кыргыз республикасындагы мамлекеттик кызматтын конституциялык-укуктук негиздери

206

Уголовно-правовая охрана собственности в Российской федерации и Кыргызской республике: Теоретико-инструментальное исследование

206

Кыргыз тили 7 класс (орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

206

Вопросы языка, литературы и исскуства

205

Маалыматты иштеп чыгуу милдеттери учун озу уюштурула турган нейрондук торлордун синтездеринин методдорун иштеп чыгуу жана изилдоо

205

Киргизский национальный узор

205

Исследование в области хинолизидиновых алкалоидов

205

Деятельность исполнительного комитета советов Киргизской автономной области РСФСР в период возрождения Национальной Государственности (1924-1927 гг.)

205

Железодорожный транспорт СССР в годы великой отечественной войны (1941-1945 гг.) на примере Оренбургской железной дороги

205

Разработка и исследование методов синтеза самоорганизующихся нейронных сетей для задач обработки информации

204

Стратегия устойчивого развития препринимательской деятельности в сельском хозяйстве Кыргызстане

203

Правовая охрана водно-болотных угодий в Республике Казахстан

203

Регулирование рынка труда в условиях социально-экономической нестабильности (на примере Кыргызской республики и республики Казахстан

203

Сохранение биологического разнообразия млекопитающих государственного заповедника «Кулун-Ата»

203

Физико-Химические свойства свинцово-сурьямянного сплава ССу3 с щелочноземельными металлами

203

Механизмы обеспечения продовольственной безопасности в условиях углубления интеграции (на материалах КР)

203

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

203

Түштүк-чыгыш Казакстандын кайракы жерлеринде күздүк буудай эгүүгө топуракты негизги иштетүүнү минималдаштырууда жер семирткичтерди колдонуунун натыйжалуулугу

203

Устойчивость и математическое моделирование нелинейных многомерных фазовых систем

203

Вегето-вицеральные проявления сосудистой дистонии у детей, диагностика и дифференциация подходов к терапии

203

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

203

Оценки снизу решений интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра

202

Физико-химические и технологические основы очистки талька Таджикистана

202

СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С НЕЛИНЕЙНЫМИ СИНАПТИЧЕСКИМИ ВХОДАМИ ДЛЯ ЗАДАЧ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

202

ИСЛАМ И МУСУЛЬМАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КЫРГЫЗСТАНА

202

Физико-химические свойства сплава Zn5AI с хромом, марганцем и молибденом

202

Педагогические основы совершенствования деятельности школьника технического кружка как важнейшего средства подготовки учащихся к труду

202

Духовно-нравственный потенциал идеи патриотизма в условиях независимости Казахстана

202

Ресурсная характеристика некоторых сырьевых растений (Aconitum Leucostomum Worosch., Glycyrrhiza uralensis Fisch.) Иссык-Кульской котловины и их рациональное использование

202

Онтологизм знака в средневековой культуре (на материале русской и японской культур)

201

Синтез и изучение свойств комплексных соединений биометаллов с лейцином и изолейцином

201

Академиялык илим: Тил жана адабият

201

Сохранение биоразнообразия и практическое использование растений рода Scutellaria методами биотехнологии

201

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЙГУРСКОЙ ЖИВОПИСИ, ГРАФИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XXI ВВ.

201

Прогнозирование и профилактика послеоперационных осложнений раннего периода в хирургии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

201

АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ МОДАЛДЫК СӨЗДӨРДҮН ФУНКЦИОНАЛДЫК-ГРАММАТИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ

201

РЕКЛАМАЛЫК ТЕКСТТЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛИ

201

Органо-грунтовые фибросмеси для стеновых материалов на основе местных сырьевых ресурсов

201

Синтез, строение и свойства координационных соединений цинка, кобальта и никеля с гексаметилентетрамином

200

История развития транспорта в Кыргызстане (1950-1980 гг.)

200

Кыргыз адам аттарынын жергиликтүү өзгөчөлүктөрү (Кыргыз диалеткилик антропонимиясы)

200

Гемиартопластика тазобедренного сустава при переломах шейки бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста

200

Коргоол Досу уулунун чыгармачылыгында салттуулуктун улантылышы жана оздук чеберчилик

199

Тамыр сабактарды майдалагычтын азыктандыргычын иштеп чыгуу жана конструкциялык-режимдик параметрлерин негиздоо

199

Административно-правовое регулирование регистрационной деятельности в сфере недвижимости

199

Институт неприкосновенности: вопросы теории

199

Хронические неспецифические заболевания легких у детей в Кыргызской республике

199

Сезонная динамика населения птиц некоторых антропогенных ландшафтов Чуйской долины

199

Манас энциклопедия

199

Koz - Kaman P.2

199

Гуманизм как научная категория и как жизненная реальность

199

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ СЛАБО НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ

199

Notes on Diffy Qs Differential Equations for Engineers

199

Формирование и развитие эффективной рыночной модели аграрного сектора в условиях трансформирующейся экономики (на материалах Кыргызской Республики)

199

Экология(учебник для экономических ВУЗов

199

Диагностика и хирургическое лечение артериовенозных ангиодисплазий конечностей

198

Улгайган жана кары жашкурактагы адамдардын сан соок моюнчасынын сыныгында жамбаш-сан муунун гемиартропластикалоо

198

Геометрическое модифицирование структуры силикагелей для газовой хроматографии.

198

Анатомия человека

198

Книга для чтения 2 класс

198

Влияние высокогорных факторов на течение раневого процесса (клинико-экспериментальное исследование)

198

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ ВУСЛОВИЯХ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА

198

Геоэкология Черноморского Шельфа Украины

198

Вопросы литературы и исскуства

197

Актуальные проблемы экспортного контроля над вооружениями в Кыргызской республике: вызовы, угрозы, решения

197

Разработка моделей и алгоритмов морфологического анализатора для кыргызского языка

197

Кыргыз макалдарындагы антонимдердин семантика-стилистикалык таюияты

197

Проблемы и перспективы устойчивого экономического развития Республики Казахстан в рамках интеграционного сотрудничества со странами ЕАЭС.

197

ТОНКАЯ СТРУКТУРА СПОКОЙНЫХ СОЛНЕЧНО-СУТОЧНЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИХ ИСТОЧНИКОВ

197

Интеграция шартында рынок системасында айыл-чарба товар өндүрүүчүлөрүнүн насыялык колдоосун өнүктүрүү (Кыргыз республикасынын материалдарынын негизинде)

197

Морально-этические ценности уйгурской семьи

197

Углубление экономической реформы и проблемы социально-экономического развития Кыргызской Республики

197

Развитие межэтнических отношений в Кыргызстане как фактор устойчивого человеческого развития

197

Экономический словарь

196

ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА И ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ГИПОКСИИ И ПОД ДЕЙСТВИЕМ МЕКСИДОЛА

196

Опыт лесовосстановления еловых лесов Прииссыккулья

196

Түштүк Кыргызстандын урбанизацияланган экосистемаларынын таранчы сымал (Passeriformes) канаттуулары

196

Жалпы химия 11-класс

196

КЫРГЫЗ ИСКУССТВОСУНУН ДҤЙНӨ ТААНЫМДАГЫ РОЛУ: ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

196

Известия НАН КР

196

Электрохимическое восстановление некоторых ацетиленовых спиртов

196

Вольтерра тибиндеги интегро-дифференциалдык тендемелердин чыгарылыштарын ылдый жагынан баалоолор

195

Молекулярно-генетическая характеристика вируса ящура типов А, О

195

The best Japanese business practices and their applicability to small business in the Kyrgyz Republic

195

ДИХОТОМИЯ «ВОСТОК – ЗАПАД»: НОВЫЕ РЕАЛИИ И ПАРАДИГМЫ

195

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ, 1991-2011 гг.)

195

Гетерогенные равновесия в системах, содержащих мышьяковокислые, сернокислые и карбонатные соли меди, натрия и воду при 25 и 50 гр.

195

Феномен женщины: социально-философское обоснование бытия

195

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРОПОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

194

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЙЛАНЫШ ТАРМАГЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ ЖАНА АБАЛЫ (“Кыргыз почтасы” МИ жана “Кыргызтелеком” ААК 1991-2010 жж.)

194

Воробьинообразные птицы (Passeriformes) урбанизированных экосистем юга Кыргызстана

194

Накыл сөздөр

194

Обоснование технологического процесса производства колотых изделий из природного камня

194

Искусство традиционного музыкального исполнительства в системе культуры Кыргызстана

194

Физиология человека

194

Регулирование имущественных отношений по обычному праву кыргызов

193

Злоупотребление субъективным гражданским правом в Кыргызской республике

193

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

193

Экономические отношения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой: Современное состояние, проблемы развития и перспективы

193

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика умышленных убийств

193

Жекече туундулуу дифференциалдык тендемелер учун локалдуу эмес четтик маселелерди чыгаруу

192

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕКТРА ПРЕДЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

192

Известия НАН КР

192

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА КОРОВ АЛАТАУСКОЙ ПОРОДЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

192

Complete Sherlock Holmes

192

Сравнительная грамматика японского и кыргызского языков (именные части речи)

192

Динамика электромеханического перфоратора с механизмом переменной структуры

192

Проблемы организации управления, учета, контроля и аудита природоохранной деятельности (на примере Республики Казахстана)

192

Развитие казахской народной медицины в различные исторические периоды

192

Проблемы миграции населения Кыргызской Республики в условиях транзитной экономики

192

Материалы международной конференции (6-9 июня 2011г г.Бишкек-Иссык-Куль-"Аврора"

192

ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА (Lymantria dispar L.) В ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСАХ КЫРГЫЗСТАНА

191

ФЕНОМЕН МАРГИНАЛЬНОСТИ В ЭТНОКУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

191

Состояние артериального импеданса и активность кальциевых каналов в тромбоцитах у больных эссенциальной гипертонией с различной степенью гипертрофии левого желудочка и изменение этих показателей в процессе длительного лечения антагонистом кальция амлодипином

191

Правовое положение общественных организаций в Кыргызской Республике

191

Компенсация провалов рынка в условиях переходной экономики

191

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСИЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

191

Историческая известия

190

«Разработки классных часов по здоровому образу жизни для учащихся 6-11 классов» Методическое руководство для учителей

190

Литературное чтение (учебник -хрестоматия для 8 класса кыргызской школы)

190

ХХ КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ РОМАНДАРЫНЫН ПОЭТИКАСЫ

190

Проблемы повышения эффективности использования внешней экономической помощи в Кыргызской Республике

190

Разработка тканей новых структур с заданными показателями прочностных свойств

190

Амфотерные свойства гетероциклических соединений при изменении их электронного строения по данным инфракрасной спектроскопии

189

ПРОЦЕССЫ МАССОПЕРЕНОСА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЛИЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИОННЫМИ ПУЧКАМИ

189

Кислотные и спекательные способы раложения бор-и алюмосиликатных руд Таджикистана

189

Типы и функции стилистических синонимов в русском языке

189

Конституционно-правовые основы социальной политики Кыргызской Республики

189

Изучение структуры и молекулярной динамики хлопковой целлюлозы и глобулярных белков методом спиновых меток и зондов

189

Физико-химические основы комплексной переработки рисовой шелухи

188

Физико-химические основы переработки природной каменной соли и рассолов Чон-Алайского месторождения

188

Математическое и компьютерное моделирование процесса переноса влаги и температуры в почве

188

Физико-химические свойства алюминиевого сплава Al=6%Li с редкоземельными металлами(Y, La, Ce, Pr, Nd)

187

Высокотемпературное окисление синтетического ферросилиция и физико-химические свойства обработанного им чугуна

187

Бада"И" Ал-Лугат

187

Вклад С.М.Абрамзона в изучении этнографии кыргызского народа

187

ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

187

Научное обоснование рациональной фармакотерапии при разработке и внедрении клинических руководств на основе принципов доказательной медицины

186

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ И РАЗРАБОТКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

186

Человек и Общество 5 класс

186

Оптимизация хирургического лечения острого парапроктита с применением сорбционных и лимфогенных технологий

186

Научно-прикладные основы создания техники технологий для камнедобывающей промышленности

186

ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ЭМПИРИКАЛЫК ЖАНА ТЕОРИЯЛЫК ДЕҢГЭЭЛДЕРДИН БАЙЛАНЫШЫ

186

Свобода воли. Иллюзия или возможность

186

Компьютерное моделирование и анализ добавочных потерь электроэнергии в воздушной линии электропередачи

185

Метаболическая оценка компенсаторно-приспособительных изменений при воздействии неблагоприятных факторов титано-магниевого производства

185

Диагностика и хирургические лечение артериовенозных ангиодисплазий конечностей

185

Известия НАН КР

185

Химико-экологические особенности и биологическая продуктивность основных горных почв Кыргызской Республики

185

Анализ и синтез механизмов переменной структуры для ударных машин

185

Моделирование голографических процессов на основе метода бесщелевой радужной голографии

184

Обоснование параметров и создание обмолачивающего и сортировочного механизмов фасолеуборочной машины

184

Перспективные виды лекарственных растений северного макросклона хребта Кыргызского АлаТоо и их рациональное использование

184

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ (на материалах Кыргызской Республики)

184

Известия НАН КР

184

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МНОГОЭТАПНОЙ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА С РАЗРЫВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИЕЙ

184

The works of Abraham Lincoln

184

Выведение и совершенствование Кыргызской пуховой породы коз

184

Состояние здоровья новорожденных при внутриутробном инфицировании

184

Радиационные и примесные дефекты в монокристаллах сложных сульфатов щелочных металлов

184

Формирование гуманистических качеств личности у учащихся 7-9 классов в процессе преподавания таджикской литературы (на материалах общеобразовательных школ Республики Таджикистан)

184

Кыргыздардын Саян-Алтай түрк тилдүү элдери менен тарыхый - маданий байланыштары (материалдык маданияттын үлгүлөрүнүн негизинде)

184

Проблемы развития микрофинансирования и микрокредитования в переходный период (на материалах Кыргызской Республики)

184

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ ВУЗА

183

Функциональные нарушения организма при отравлении солями тяжелых металлов и их коррекция

183

Интеграциянын тереңдеши шартында азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун механизмдери (КРнын материалдарында)

183

ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИН ЛИНГВОПОЭТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ (СИНОНИМДЕР, ПАРАФРАЗА, ПЛЕОНАЗМ ЖАНА КАЙТАЛОО)

183

Исследование алгоритма метода Давыдова и аналитические методы для моделирования инерционных фильтрационных течений

183

Применение интегро-дифференциальных уравнений к решению задач интегральной геометрии в критических случаях

183

Сингулярно-возмущенные интегро-дифференциальные уравнения в частных производных с условиями Коши

182

Правовое положение населения по обычному праву кыргызов XIX - начала XX вв.

182

Синтез алгоритмов автоматического управления технологическими объектами по заданным инженерным показателям

182

Реабилитация больных, радикально оперированных по поводу рака желудка, в условиях среднегорья

182

Сад жизни

182

Комплексная переработка некондиционных сурьмянных руд, сурьмяного и пиритного концентратов хлорированием смесью аров четыреххлористого углерода и воздуха

182

Лечение переломов нижней челюсти модифицированной шиной тигерштедта

182

Серый чугун СЧ20 и силумин, модифицированный щелочноземельными и редкоземельными металлами

182

ВОВЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (на материалах Кыргызской Республики)

182

Психосоциальная теория как полидисциплинарный подход к анализу социальных процессов в современном обществе

181

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ

181

Бисингулярдуу козголгон дифференциалдык тендемелердин чечимдеринин бир калыптагы асимптотикасы

181

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

181

Категория модальности и средства ее выражения в современном кыргызском языке

181

Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык географиясы 9 классы үчүн окуу китеби

181

Педагогические интенсификации системы боевой подготовки пограничников в районах вооруженных конфликтов (по опыту Пограничной группы Федеральной Пограничной службы России в Республике Таджикистане)

181

Банки как субьекты имущественных отношений

181

Органосохраняющие операции в хирургии перфоративных пилородуоденальных язв

181

Млекопитающие Юга Кыргызстана, проблемы их охраны и рационального использования

181

Архитектура каркаса расселения и социальной инфраструктуры Республики Казахстан (история, теория и развитие)

181

Разработка современных средств и методов диагностики гриппа лошадей

180

Пишпек-Фрунзе-Бишкек этапы исторического развития (1878-2003 гг.)

180

"Манас" үчилтиги менен кыргыз адабиятынын кырым-катышы

180

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОПОРОШКОВЫХ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

180

Кыргыз тилиндеги жандоочтордун структуралык-семантикалык табияты жана колдонушундагы өзгөчөлүктөр (Салыштырма планда))

180

Обоснование и развитие метода дополнительного аргумента для решения дифференциальных уравнений в частных производных

180

Проблемы становления и конвертируемости национальной валюты в условиях перехода к рыночной экономике (на материалах Кыргызской Республики)

180

Химия 9 класс

180

Душанбе ш. аймагынын геологиялык шарттары жана сейсмикалык коркунучуна баа берүү

180

Маалыматты иштеп чыгуу милдеттери үчүн өзү уюштурула турган нейрондук торлордун синтездеринин методдорун иштеп чыгуу жана изилдөө

180

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

180

Математическое моделирование и алгоритмизация состояний тонких плит с особенностью в основании

180

Экономические проблемы развития лесного хозяйства (на примере орехоплодовых лесов Юга Кыргызстана)

180

Роль материально-технической базы в создании образовательных услуг и пути улу4чшения материального обеспечения (на примере высших учебных заведений Кыргызской Республики)

180

Патогенетические механизмы и особенности развития заболеваний верхних дыхательных путей инфекционно-аллергической природы в детском возрасте (Клинико-экспериментальное исследование)

179

Almanbet? Er-Kokcho and Ak Erkec

179

Распространение вирусов парентеральных гепатитов среди доноров крови Кыргызской Республики

179

Физико-химические основы переработки боросиликатных руд кислотными методами и спеканием

179

Средняя Азия

179

Принципы и алгоритмы построения системы схемотехнического моделирования

179

Гигиеническая оценка транспорта, как фактора влияющего на качество среды обитания и состояния здоровья населения

179

Хирургические аспекты зубного протезирования с опорой на дентальные имплантанты различных систем разных возрастных групп

178

Исследование колебательных спектров и конформационного равновесия пиперидина и его N-замещенных

178

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ БИЛИНГВИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

178

Краевые задачи для смешанных псевдо-параболо-гиперболических уравнений четвертого порядка

178

Декоративно-отделочные бетонные изделия на основе цементов из базальтосодержащих сырьевых смесей

178

Развитие торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и КНР

177

Получение силикагеля из твердых отходов производства полупроводникового кремния

177

Лактоферрин молочного секрета и сыворотки крови овец при становлении лактации

177

Известия НАН КР

177

Лексико-семантические интерференция при взаимодействии русского и кыргызского языков (на материале имен существительных со значением лица)

177

Петроглифы Саймалыташа как обьект петрографии

177

И ЗМ Е Н ЕН И Е РЕП РО Д У К Т И В Н О ГО П О В ЕД ЕН И Я И РА ЗВИ ТИ Е П О ТЕН Ц И А Л А БУДУЩ И Х П О К О Л Е Н И Й С У С ЛО ВИ ЯХ Т РА Н С Ф О РМ А Ц И И ЭК О Н О М И К И К Ы Р Г Ы ЗС К О Й РЕС П У БЛ И К И

177

Научное обоснование оптимизации фармакотерапии эндемического зоба путем совершенствования методов применения препарата йода

176

Диалог цивилизаций и взаимоадаптаия культур в условиях глобализации

176

Разработка методов массового культивирования вольфии бескорешковой в условиях юга Кыргызстана и перспективы ее использования

176

Вычислительные методы и компьютерное исследование задач с пограничными слоями в математических моделях гидродинамики водоемов

176

Уголовно-правовая охрана собственности в Российской Федерации и Кыргызской Республике: теоретико-инструментальное исследование

176

Сепсис у детей: диагностика, клиника и этапы реабилитации в возрастном аспекте

176

Водный режим и расходы растительностью степей терскей Ала-Тоо

176

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

176

Физико-химическое моделирование процесса деструкции сурьмяного кека в окислительной среде и получение оксида сурьмы (iii)

175

Советтик Кыргызстан жазуучулары (Био-библиографиялык справочник)

175

РАЗРАБОТКА ПРЕЦИЗИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

175

Татаал сүйлөмдөрдүн түгөйлөрү туюнткан маанилер жана аларды берүүнүн стилдик каражаттары

175

Проблема гендерного неравенства в Казахстане

175

Айкөлдүгү Манас баба өңдөнүп Т.1.

175

Учебный русско-немецкий словарь

175

Новый англо-русский словарь с иллюстрациями

175

Влияние добавок меди и теллура на физико-химические свойства свинца и свинцово-сурьмянного сплава ССу3

175

Известия НАН КР

175

Курчатов Ф.(Корунуктуу адамдардын омуру)

175

Физико-химические исследования соляных отложений Киргизии и обоснование методов переработки

175

Традиционное вышивание кыргызов во второй половине Х1Х-нач.ХХ вв.(на примере юга Кыргызстана)

175

Кубанычбектин ырлары

175

Физико-химические свойства алюминового сплава АЖ 2,18 с щелочноземельными металлами

174

XX кылымдагы кыргыз адабиятындагы көркөм дөөлөттөр: тарыхый-адабий, көркөм-эстетикалык мааниси (прозанын жана поэзиянын материалдарында)

174

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЕЧЕВОСПРИЯТИЯ (на материале лингвоэтнокультурного пространства Кыргызстана)

174

Исследование влияния SrO, Cr2O3 и K2CrO4 на стабильность Cr+6 и активность хромалюмосиликатных и хромстронций-силикатных катализаторов в реакции полимеризации и сополимеризации олефинов

174

Особенности клиники и лечения острых гнойных деструктивных пневмоний у детей с дисбактериозом

174

"Манас" эпосундагы "Жакшылык", "Жамандык" маселесинин корком чан

174

Направленность педагогического процесса на развитие самостоятельности мышления и творчества старшеклассников (на примере школ Республики Таджикистан)

174

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

174

Педагогические основы активизации учебно-познавательной деятельности неуспевающих учеников младшего школьного возраста

174

Ултразвуковая семиотика и динамика эффекта химиотерапии метастазов герминогенных опухолей яичка в забрюшинные лимфатические узлы

174

РАЗРАБОТКА МАЛО ЭНЕРГОЕМКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ПОВЫШЕННЫМИ ФИЗИКО- МЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ГОРНЫХ ПОРОД

174

Художники Кыргызской Республики (справочник)

173

Айкөлдүгү Манас баба өңдөнүп

173

Известия НАН КР

173

Англо-русский русско-английский сло- варь с произношением

173

Прогностические факторы в лечении больных раком предстательной железы

173

ИММУНИТЕТ, ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ У ЖИТЕЛЕЙ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

173

Эффективность кооперативных отношений в АПК и их совершенствование (на примере хозяйств юга Кыргызстана)

173

Оптимизация диагностики и хирургического лечения геморроя

173

Обратные задачи для дифференциальных и интегро-дифференциальных псевдопараболических уравнений четвертого порядка

172

ЭПОС «МАНАС» И ИДЕЙНАЯ БОРЬБА В КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ХХ век)

172

Синтез и химические превращения некоторых производных 1,4-бензодиоксана

172

Тепловые и плазмохимические процессы при обеззараживании воды линейным коронным факльным разрядом

172

Подготовка будущих учителей физики в университете к формированию познавательной активности учащихся

172

Кыргыз тили жана окуу (орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

172

Вестник Кыргызпатента: ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

172

Генезис и эволюция философских понятий кыргызского народа

172

Селекционно-генетические параметры линейных коз Кыргызской пуховой породы

172

Проектирование подземных сооружений с учетом особенностей горно-складочных областей

172

Повышение эксплуатационной надежности аккумуляторных батарей колесных машин с использованием новых технологий

172

Ацетилцеллюлозные пленкообразователи на основе низкосортного хлопкового сырья, для капсулирования посевных семян хлопчатника

172

Организационно-экономический механизм обеспечения устойчивого развития электроэнергетических компаний регионов Кыргызской Республики

171

Математическое моделирование процессов течения газа в каналах переменного сечения с применением САЕ-технологий

171

Рыночная экономика (Популярный словарь)

171

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАЗАХСКОГО НАРОДА

171

Критерий устойчивости решений систем сингулярно-возмущенных уравнений

171

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СКЛОНОВ В СТВОРЕ ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС

171

ИННОВАЦИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОБЗОР ПО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

171

SSSRdьn fizikalьq geografijasь

171

Динамика повреждений и модели сейсмостойкости сооружений

171

Кыргыздардын философиялык түшүнүктөрүнүн генезиси жана эволюциясы

171

Клинико-функциональные особенности и совершенствование терапии железодефицитной анемии у детей раннего возраста в условиях высокогорья

171

Взаимосвязь кыргызских народных традиций и современных методов стимулирование развитии нравственно-трудовой активности младших школьников

171

Экономическая эффективность производства хлопка-сырца в условиях переходного периода к рыночным отношениям (на примере Жалал-Абадской области)

171

Разработка автоматических систем регулирования зазоров в гидростатических опорах станков

171

Морфо-функциональное становление тканей молочной железы суягных овцематок Кыргызской тонкорунной породы

171

Шараф Ад-Дин Али Йездинин "Зафар Наме" чыгармасынын Х1У-ХУ кылымдардагы Теңир Тоо жана ага чектеш аймактардын тарыхы боюнча маалыматтары

171

Этническая ценность как обьект социально-философского анализа

171

ТРАДИЦИОННОЕ ВЫШИВАНИЕ КЫРГЫЗОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧ. XX вв. (на примере юга Кыргызстана)

170

Словарь банковских терминов (перевод с английского)

170

Суусамыр энциклопедия

170

Квантовомеханическое исследование некоторых молекул и их взаимодействие

170

Чувствительность робастность и грубость динамических систем

170

Динамика повреждений и модели сейсмостойкости сооружений

170

РАЗВИТИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

170

Медико-социальная оценка здоровья детей в Кыргызской Республике и новые медицинские технологии их обслуживания

170

Модификация метода волновых потенциалов применительно к контактным задачам динамической теории упругости

170

Синтез и свойства продуктов реакции гликозилтиокарбамоилирования ароматических амино- и гидроксисодержащих соединений

170

Концепция художественного психологизма в романном творчестве Ф.М.Достоевского и Ч.Т.Айтматова

170

Закономерности и особенности развития предпринимательства в сфере торговли и общественного питания (на материалах Кыргызской Республики)

170

Разработка высокоэффективных солнечных установок для сушки сельхозпродуктов и исследование их эксплуатационных характеристик

170

СПЛАВЫ СИСТЕМЫ Lп - Вi (Ln= Рг, Nd,Gd,ТЬ) и Gd4 Вi13 - Lп4 Вi3 (Lп = Рг, Nd, Тb)

170

Составные слова в кыргызском языке и их структурная, семантическая, функциональная целостность

169

Совершенствование качества таможенных услуг в Кыргызской Республике

169

Научное обоснование фармакологической коррекции дезадаптивных состояний и работоспособности специальных контингентов в условиях высокогорья

169

Кетмен-Төбө энциклопедия

169

Экспериментальные исследования термических процессов вблизи границы раздела море - атмосфера

169

Интегральное уравнение первого ряда в численном решении некоторых задач электростатики

169

Improving the performance, reliability and service life of aviation technology products based on the innovative vacuum-plasma nanotechnologies for application of avinit functional coatings and surfaces modification

169

Кыргыз адабияты 6 класс

169

Численное моделирование трехмерных электродуговых потоков плазмы

169

Синтез регуляторов линейных многомерных систем на основе принципа гарантируемой динамики

169

Концентрационное распределение сурьмусодержащих компонентов и частиц в растворах оксикарбоновых кислот

168

Модель геомагнитного поля в движение энергичных частиц во внешней магнитосфере.

168

Оценка состояния кровотока и сосудистого тонуса артерий почек и глаз методом ультразвукового дуплексного сканирования у больных серповидноклеточной анемией в процессе лечения бенцикланом

168

Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию организации грузовых перевозок на примере маршрута Ош-Бишкек

168

Технология (6 класс учебник для общеобразовательных школ)

168

Разработка и создание отбойного молотка на основе механизма переменной структуры с гидроприводом

168

Национальный вопрос в деятельности политических партий Кыргызстана (на примере "Асаба")

168

Клинико-экспериментальное обоснование лечения больных посттромботическим синдромом язвенной формы

168

Нестационарные и волновые процессы в парожидкостных средах

168

Поведение низкометилированных пектинов в растворе и изучение их гелеобразующих свойств с ионами поливалентных металлов

168

Степи урочища Сарыгоо Атбашинской долины Внутреннего Тяньшаня (состав, структура, продуктивность, трансформация, восстановление, охрана)

168

Развитие коопретивных аграрных формирований и их учетно-информационное обеспечение (на материалах Кыргызской Республике)

168

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ - КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗКОЙ РЕСПУБЛКИ

168

Экономика знаний как фактор экономического развития

167

Алай тоо кыркасындагы Хайдаркен сымап провинциясынын топурак-өсүмдүк каптоосунун экологиялык-биогеохимиялык өзгөчөлүктөрү

167

Получение и исследование физико-химичсеких свойств термоэлектрических материалов на основе....

167

ЭПОС «МАНАС» КАК МНЕМОНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КЫРГЫЗОВ

167

Разработка плазмохимических методов получения мелкодисперсных порошков селенида, теллурида и оксида цинка

167

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ СУРЬМЫ И МЫШЬЯКА ИЗ СУРЬМУСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ РАЗДЕЛЕНИЕМ

167

Синтаксический строй русского языка в сопоставлении с кыргызским

167

Миграция техногенных компонентов при подземном выщелачивании полиэлементных руд, пульп хвостохранилищ и способы локализации радионуклеидов

167

Тилдеги абстрактуулук категориясынын типологиялык мүнөздөмөсү

167

Научный журнал ФИЗИКА

167

Разработка моделей и алгоритмов морфологического анализатора для кыргызского языка

166

Джалал-Абадская область Киргизская ССР

166

Словарь справочник рыночной экономики Настольная книга

166

Создание технологий по использованию попутно добываемых ресурсов угледобывающей промышленности Кыргызской Республики

166

РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДНОГО КЛАССА ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕРМОУПРУГОСТИ

166

Синтез и изучение некоторых новых гербицидных и фунгицидных ариламидов карбоновых кислот

166

О сочетаемости глаголов несовершенного и совершенного вида с наречиями и другими лексическими единицами, характеризующими способ действия.

166

Исследование элементов ударных механизмов переменной структуры

166

Образы России и мира в фотоколлекции Д.Н.Анучина (Этнографический альбом)

166

Возрастные особенности влияния высокогорной спелеотерапии бронхиальной астмы

166

Азыркы кыргыз тили 2 бөлүм (Сөз түркүмдөрү)

166

Государственно-правовое регулирование пребывания иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев в Кыргызской Республике

166

Вопросы эпизоотологии и патоморфологии при копытной гнили коз

166

Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания на уровне первичной медико-санитарной помощи

166

О построении равномерной асимптотики решения уравнения Лагерстрома

165

Teoria della rugosita topologica dei sistemi

165

Талас облусу=Таласская область (энциклопедия)

165

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ВЛАСТИ

165

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

165

Сузак району: мезгил жана инсандар

165

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫНЫН АТООЛОРУ

165

Римановы пространства с необычными группами голономии

165

Органикалык химия орто мектептердин 10-классы үчүн окуу китеби

165

Общий надзор прокуратуры в системе конституционных гарантий, обеспечения законности актов органов государственного управления Кыргызской Республики

165

Разработка экологически безопасной технологии и технических средств для профилактической обработки овец против псороптоза

165

Определение характеристик коронного факельного разряда как источника получения озона

165

Технологическая вариативность современного урока в условиях демократизации деятельности школ Таджикистана (на материале начальных классов)

165

Стратиграфия и фораминиферы верхнего палеозоя приосевой части Туркестан0-Алая

165

Известия НАН КР

165

Формирование стока рек Кыргызстана в Маловодный период и их рациональное использование

165

Этнопатогенетические проблемы хирургического лечения острого холецистита

165

Вычислительные методы и компьютерные исследование задач с пограничными слоями в математических моделях гидродинамики водоемов

165

Научно-методические основы применения механизмов переменной структуры для создания ударных машин

165

Влияние кислотности раствора на гидролиз протопектина подсолнечника и моносахаридный состав продуктов реакции

165

Налоги в системе факторов ускорения развития экономики (на примере Кыргызской Республики)

165

Идентичность и диалог культур как- политический процесс в условиях глобализации

165

КЫРГЫЗСТАНДА ЭПИСТЕМОЛОГИЯЛЫК ПРОБЛЕМАЛАРДЫН ИЗИЛДЕНИШИ: ТАРЫХЫЙ-ЛОГИКАЛЫК АНАЛИЗ

164

Эколого-биогеохимические особенности почвенно-растительного покрова ртутной провинции Хайдаркен Алайского хребта

164

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН УКУК СИСТЕМАСЫНДАГЫ АДАТ МЕНЕН ШАРИАТТЫН ӨЗ АРА АРАКЕТТЕРИ: ТАРЫХЫЙ- УКУКТУК ИЗИЛДӨӨ

164

Политология энциклопедический словарь

164

Кинетика и механизм прото(дейтеро) деметаллирования и изотопного обмена водорода бензильных производных ртути

164

Сплавы алюминия с кальцием, литием и бериллием

164

О некоторых свойствах наростов и пополнений равномерных пространств

164

Влияние воды в топливной эмульсии на процессы образования и уменьшения азотосодержащих компонентов газовой фазы

164

Формирование двухпалатного парламента Кыргызстана

164

Становление, развитие народной педагогики и пути решения ее современных задач по воспитанию детей в семье средствами народных сказок, пословиц и поговорок

164

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТУРКОВ-МЕСХЕТИНЦЕВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

164

Теоретико-правовые и конституционные механизмы, обеспечивающие признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража в современном Кыргызстане

164

Химиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү (орто жана жогорку окуу жайлары үчүн)

164

Сравнительная оценка способов лечения угловых переломов нижней челюсти

164

Коррозия алюминево-литиевых сплавов, легированных щелочноземельными металлами

164

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991-2005 гг.)

164

Жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу ( ХХ1 кылымдын жарандык коомундагы силердин ролунар) Экинчи бөлүк 11- класс

163

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА)

163

Финансово-экономический словарь

163

Фрунзе энциклопедия

163

ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИН ЛИНГВОПОЭТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ (СИНОНИМДЕР, ПАРАФРАЗА, ПЛЕОНАЗМ ЖАНА КАЙТАЛОО)

163

Структурно-морфологические, механические и тепловые исследования полимерных нанокомпозитов

163

Исследование в области фосфоросодержащих полиэфиров

163

Современные методы пластики посттравматических дефектов черепа

163

Зернограничные процессы и упругие свойства тугоплавких композиционных материалов

163

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИАНЕМИЧЕСКОЙ БИОДОБАВКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

163

Устойчивость и математическое моделирование нелинейных многомерных фазовых систем

163

Улгайган жана кары жаш курактагы адамдардын сан сөөк моюнчасынын сыныгында жамбаш-сан муунун гемиартропластикалоо

163

Азыркы Кыргызстанда эл аралык коммерциялык арбитраждын чечимдерин таанууну жана аткарууну камсыз кылуучу теориялык-укуктук жана конституциялык механизмдер

163

Мухакамат ал-Лугатайн Алишера Новаи

163

Проблемы кредитования реального сектора в условиях трансформирующейся экономики (теория и практика)

163

Рыночная реформа и экономические основы социальной защищенности сельского населения Кыргызской Республики

163

Эффективность краткосрочных курсов интенсивной химиотерапии у впервые выявленных больных туберкулезом легких в условиях стационара

163

Непрямая электрохимическая детоксикация в комплексном лечении гнойно-воспалительных осложнений у хирургических больных

163

Система производных предлогов современного русского языка

163

Проблемы устойчивого развития аграрного сектора экономики Кыргызской Республики: теория, методология и практика

162

Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от удобрений на сероземно-луговых почвах Чуйской долины

162

Интеграция Кыргызской Республики в международные торгово-экономические организации

162

Прогнозирование фазовых равновесий в системе K, Mg, Ca//So4Cl-H2O методом трансляции

162

Известия НАН КР

162

Реформирование банковской системы Кыргызской Республики

162

Синтез и исследование привитых сополимеров целлюлозы с виниловыми полимерами

162

Философский анализ мировоззрения Молло Нияза

162

Майрамкан Абылкасымованын поэтикалык изденүүлөрү

162

Метод сингулярных возмущений для решения системы диффренуиальных уравнений Вольтера третьего рода

162

Законодательный процесс в Кыргызской Республике (вопросы теории и практики)

162

Изучение биоэкологических особенностей Ricciocarpus Natanas (L.)Corda в условиях интродукции на юге Кыргызстана и возможности его практического применения

161

Прогнозирование потребностей столичного региона в рабочих местах в условиях информатизации экономики Кыргызской Республики

161

Становление и развитие местного самоуправления Кыргызской Республики и Республики Казахстан: сравнительный анализ

161

Библиография Киргизии: Литература о Киргизии (1925-1936) аннотированный указатель

161

Физико-химические основы разработки дефолиантов с использованием хлората натрия, карбамида, этаноламинов и 2-хлорэтилфосфонатэтаноламинов

161

Мясная продуктивность местных лошадей в условиях высокогорья

161

Физика курсу (орто мектептин 8-классы үчүн окуу китеби) 1-бөлүк

161

Этномофаги и болезни непарного шелкопряда в условиях орехоплодовых лесов Южного Кыргызстана

161

Численное моделирование трехмерных электродуговых потоков плазмы

161

Педагогические основы формирования познавательного интереса к иностранному (английскому) языку у студентов (на материале вузов Республики Таджикистан)

161

Конституционные основы уголовной политики

161

Разработка методов коррекции и инструментальной оснастки для качественного изготовления конических передач с круговыми зубьями

161

Транспортно-логистические системы в Республике Казахстан в контексте развития транзитного потенциала: проблемы и механизмы функционирования

161

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕМНОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМАХ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ

160

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ (по южному региону)

160

Автоматизация системы дозирования сыпучих материалов

160

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРАЗИНА И ПУТИ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА

160

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ СУГАТ ЖЕРЛЕРДИ НАТЫЙЖАЛУУ ПАЙДАЛАНУУНУН ЭКОНОМИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ (ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА)

160

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

160

Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен өз ара аракеттешүүсүнүн теоретикалык укуктук аспектилери

160

ИСЛАМ ЖАНА МУСУЛМАН УЮМДАРЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН КООМДУК-САЯСИЙ ЖАШООСУНДА

160

Экономические проблемы развития малого и среднего бизнеса в переходный период на материалах Кыргызской Ренспублики

160

Сравнительная оценка хирургических и консервативных методов лечения эмбриональных грыж пупочного канатика у детей

160

ЦЕННОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭССЕИСТИКИ АБДУЛХАЯ АЛДАШЕВА

160

Архитектура народного жилища Судана

160

Влияние тепловых параметров на формирование градиентных структур кремнеземнистой керамики

160

Проблемы экологии: Стационарные исследования экосистем Северного Приаралья

160

Романтический ориетализм в русской литературе первой половины Х1Х века

160

Тепловые и плазмохимические процессы при обеззараживании воды линейным коронным факельным разрядом

160

Возрастная морфология лимфоидных органов и тканей у кур кыргызской породы

160

Женская занятость в Кыргызской Республике: закономерности и особенности в переходный период

160

Кинематика и кинетостатика кривошипных четырехзвенных механизмов с мгновенной кинематической неопределимостью

160

Антигельминтная активность бензамеди при аноплоцефалятозах жвачных животных

160

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПОЗНАНИЯ МИРА В УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

160

Использование водобоев - энергогасителей для повышения самоочищанмцей способности водотоков (на примере реки Ак-Буура)

160

Глобальная экология и требования к данным наблюдений

160

Алымбек жана анын уулу Тургунбектин кол жазмасы

160

Задачи оптимального размещения предприятий и методы их решений

159

Архетипы Кыргызского этоса: их роль в прошлом и настоящем национальной культуры

159

Влияние длительного применения удобрений на агрохимические свойства почвы и урожайность культур хлопково-люцернового севооборота в условиях юга Кыргызстана

159

Генетические основы селекции овец Тяньшанской породы

159

Сопоставительное исследование английских и кыргызских местоимений

159

Разработка современных средств и методов диагностики гриппа лошадей

159

Оптиканын, атомдук жана ядролук физиканын негизги тушунуктору

159

Хемилюминесцентный мониторинг эффективности фармакотерапии и течения патологического процесса в горной местности

159

Зоны свободного предпринимательства в современных международных отношениях ( в сопостовлении Кыргызстана и России)

159

Формирование государственной молодёжной политики в Республике Таджикистан

159

Синтез производных гликозилмочевин на основе реакций переамидирования нитрозокарбамидов

159

Право в природе социальных явлений: механизмы проявления и закономерности

159

Нематодозы овец и совершенствование мер борьбы с ними на Юге Кыргызстана

159

Историко-философская природа и морально-эстетические философемы суфизма

159

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА И АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ

159

Антропология

159

Кинетика азотнокислотного выщелачивания свинца из галенитсодержащих полиметаллических концентратов месторождения Кони Мансур

158

Радиационные дефектообразования и квазихимические реакции в неметаллических кристаллах

158

Эффективность отбора телок разных генотипов на адаптацию к высокогорью

158

Генезис, продуктивность и племенная ценность семейств коров алатауской породы в Кыргызстане

158

Дорогой наш человек

158

Бронхиальная астма у детей Кыргызстана

158

Внутреняя миграционная ориентация сельских кыргызов во второй половине 90-х годов ХХ века

158

Оценка различных методов диагностики и лечения хронического гастрита и язвенной болезни хеликобактерной этиологии

158

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

158

Современное распространение и экология серой крысы (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) в Кыргызстане

157

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НОВОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «ФС-1» С АНТИБИОТИКАМИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

157

Теория дифференцирования в линейных топологических пространствах

157

Фотоэлектронная эмиссия с низкомолекулярных органических полупроводников в спектральной области ближнего ультрафиолета

157

Структурный синтез начальных шарнирно-рычажных механизмов переменной структуры

157

Воспитание интереса к национальной музыкальной культуре у будущих учителей начальных классов (на материале кыргызского музыкального искусства)

157

Эффективность краткосрочных курсов интенсивной химиотерапии у впервые выявленных больных туберкулезом легких в условиях стационара

157

Особенности нейрохирургического лечения осложненных форм грыж поясничных межпозвоночных дисков

157

Абдоминизация полости фиброзной капсуцлы в лечении эхинококкоза печени

157

Современный терроризм как социально-политический феномен

157

Технологическая вариативность современного урока в условиях демократизации деятельности школ Таджикистана (на материале начальных классов)

157

Исследование предельных состояний железобетонных плит перекрытий при статических воздействиях с учетом фактора длительного действия нагрузки

157

Становление и развитие внешкольных учреждений в Таджикистане в 1924-1946 годах

157

Система формирования профессиональной направленности будущего учителя

157

Социально-гигиенические аспекты здорового образа жизни молодежи, методические подходы его формирования в современных условиях

157

Возрастные, индивидуальные и коррелятивные особенности антропометрических параметров у детей в условиях среднегорья Кыргызстана

157

Фармкогностические особенности и фармакологические свойства Padus Grayanae Maxim

157

Молдо Нияздын акындык чеберчилиги

157

Ошская область (энциклопедия)

156

Формирование и развитие кластеров в экономике Кыргызской Республики

156

Антипирин и некоторые его производные как аналитические реагенты на платиновые металлы.

156

Факторы перинатального риска и состояние здоровья новорожденных от матерей с гестозами

156

Хирургическое лечение травматического вывиха бедра у взрослого

156

Взаимодействие импульсных потоков плазмы с поверхностью

156

Мир идей и образов Алишера Новаи

156

Вестник Кыргызпатента: ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

156

Комбинированные ограждающие конструкции из биостойкого полиармина на основе целлюлозосодержащего местного сырья

156

Быт и культура казахского населения города Тараза на современном этапе (на материалах этносоциологического исследования)

156

Формирование двухпалатного парламента Кыргызстана

156

Управление развитием социальной инфраструктуры в условиях становления рыночной экономики (на примере Кыргызской Республики)

156

Научно-методические и практические основы создания технических средств защиты рудничных подүемов от аварий

156

Вероятностное моделирование надежности инженерных систем

156

Продуктивные и биологические особенности овец Тяньшанской породы разных линий

156

Ойчул Молдо Кылыч Х1Х кылымдын аягы ХХ кылымдын башындагы кыргыз ренессансынын көрүнүктүү өкүлү

156

Состояние использования антимикробных средств в Кыргызстане и пути его коррекции

156

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (На материалах Кыргызской Республики)

156

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ДОМОВ В КЫРГЫ ЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

156

Пути повышения экономической эффективности профессионального образования на примере подготовки строительных кадров

155

Композиторы Кыргызской Республики

155

РАЗРАБОТКА РОБАСТНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В КЛАССЕ КАТАСТРОФ «ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ОМБИЛИКА»

155

Интегральные аналоги некоторых рядов

155

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

155

Беженцы в Кыргызстане: проблемы истории и современность. 1990-е гг.

155

Термодинамические и энергетические характеристики комплексных боро- и алюмогидридов элементов IА и IIА групп

155

Известия НАН КР

155

Физика курсу (орто мектептин 8-классы үчүн окуу китеби) 2-бөлүк

155

Физико-химическое изучение 12-вольфрамгерманиевой кислоты и ее солей

155

Исследование взаимодействия катализатора с реакционной средой в системе окислы ванадия-нафталин

155

Синтезы на основе тиолуксусной кислоты и винилтиолацетата

155

Осветление и стабилизация прозрачности вин Таджикистана местными бентонитами и полимерными материалами

155

Оптимизация комплексной терапии хронического генерализованного пародонтита с использованием биологически активных вешеств природного происхождения

155

Развитие теоретических основ и разработка методов оценки устойчивости откосов

155

Проблемы устойчивого экономического роста и развития промышленности в переходной экономике Кыргызской Республики

155

Синтезы некоторых функциональных производных алициклического ряда, их химическое строение и ростовая активность

155

Технология снижения перинатальной смертности и заболеваемости новорожденных в раннем неонатальном периоде после абдоминального родоразрешения женщин

155

Особенности формирования архитектурной среды горных районов Кыргызстана

155

Проблемы модернизации ислама в условиях глобализации

155

Действие Гамма-лучей на обрзование древесины хвойных пород

155

Освободительные движения на юге Кыргызстана в 1900-1916 гг.

155

Совершенствование диагностики и лечения туберкулеза периферических лимфатических узлов

154

Генерация ионов сверхвысокой энергии в космических лучах

154

Пищеварение в рубце, система крови и продуктивность овец при выпасе на минерально-обогащенном высокогорном пастбище

154

Дислокационные представления в задачах кручения упругопластических призматических стержней

154

Монументальная архитектура Кыргызстана 10-12 вв.

154

Урожай и качество яровой пшеницы при длительном применении удобрений севообороте на сероземно-луговой почве Чуйской долины

154

Химиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү=Русско-киргизский словарь химических терминов

154

Совершенствование системы финансирования стационарной службы в сельском здравохранении (на примере Ошской области КР)

154

Промышленные рабочие Кыргызстана в 50-80-е годы: состояние и проблемы

154

Архитектура народного жилища Судана

154

Влияние высокогорных факторов на гормональный и морфофункциональный фетопланцетарный комплекс у беременных женщин

154

Технология и свойства декоративных отделочных материалов из гипсосодержащих местных пород

154

Көркөм чыгармадагы эскирген сөздөр менен диалектизмдердин лингвостилистикасы

154

Совершенствование водозаборных гидроузлов ирригационно-энергетического назначения

154

Кыргыз адабиятынын тарыхы 9-том

154

ИММУНИТЕТ, ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ У ЖИТЕЛЕЙ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

153

Получение ацеталей и кеталей ксилита и ксилитана и применение их в синтезе высокомолекулярных соединений.

153

Исследование композиционных и иммобилизационных свойств пищевых волокон в производстве молочных продуктов

153

Обоснование и нормирование эксплуатационного расхода топлива автомобилей в различных регионах Кыргызской Республики

153

Прогнозирование и оценка тяжести ОПГ-гестозов методом хемилюминесцентного анализа крови и ее компонентов

153

Энтомофаги и болезни непарного шелкопряда в условиях орехоплодовых лесов Южного Кыргызстана

153

Основные трихостронгилидозы овец восточной зоны Иссык-Кульской котловины и меры борьбы с ними

153

Физика курсу (орто мектептин 8-классы үчүн окуу китеби) 3-бөлүк

153

Филогенездик эпистемиологиянын структурасындагы зарылдык жана кокустук

153

Влияние системы налогооблажения на сельскохозяйственное производство и пути ее совершенствования (на материалах Чуйской области Кыргызской Республики)

153

Анализ причин смертности населения трудоспособного возраста (по материалам г.Бишкек)

153

Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы (Эзелки замандан тартып б.з.1Х к. башына чейин) орто мектептин 6-классы учун окуу китеби

152

Художественное изображение животных и их тотемные знаки в эпосе "Манас" (на основе вариантов С.Орозбакова и С.Каралаева)

152

О гомотетиях в четырехмерных римановых пространствах

152

Исследование некоторых вопросов трехмерных пространственных струйных течений несжимаемой жидкости

152

Взаимодействие гидразинов и азинов с солями тяжелых металлов.

152

Асимптотические оценки периодических решений сингулярно-возмущенных дифференциальных и интегродифференциальных уравнений в критическом случае

152

Теоретические основы создания эффективных композиционных материалов на основе наполнителей различной удельной поверхности

152

Поповотные сооружения на каналах-быстротоках со сверхбурным режимом течения потока

152

Термическая модификация углей с получением пиромеллитовой кислоты и ее производных

152

Тюрки в среднеазиатском междуречье в VI-VIII вв. (по археологическим и письменным источникам)

152

Музыка (башталгыч мектептин 4-классы үчүн окуу китеби)

152

Ислам укугу методологиясы

152

Экономические проблемы аграрной реформы и эффективность использования производственного потенциала АПК (на примере Кыргызской Республики)

152

Здоровье детей и роль службы социального патронажа в его укреплении

152

Информация -основа жизни, социума и духовной деятельности

152

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

152

Чингиз Айтматов ва Узбекистон

152

Экология гидробионтов водоемов Казахстана

152

Өсүмдүктөрдүн анатомиясы жана морфологиясы боюнча практикум

152

Кыргыз тилинин грамматикасы 2-болум. - Синтаксис (жети жылдык жана орто мектептердин 6-жана 7-класстары учун)

152

Кыргыз адабий тилинин грамматикасы

152

Эпизоотология основных паразитов медоносных пчел Кыргызстана и меры боьбы с ними

152

Түрк элдеринин поэмаларынын кыргыздарга таралышы жана айтылыш өзгөчөлүгү

152

Механико-математическое моделирование влияния природных факторов на возникновение и развитие селевых и оползневых процессов в горных районах Юга Кыргызстана

152

Экономическое воспитание учащихся в процессе формирования экономических понятий в учебной работе (на материалах изучения математики в 8-9 классах)

152

Устные свадебные песни таджиков Гиссарской долины

152

Догоспитальное применение пропранолола у больных острым НЕ-Q- волновым инфарктом миокарда с исходной депрессией ST ЭКГ

152

Усовершенствование и стандартизация сухой сублимированной молочно-желточно-солевой питательной среды для идентификации стафилококков

152

Приближенно-аналитическое исследование осесимметричных течений в соплах и в криволинейных каналах

152

Развитие промышленности Республики Таджикистан на основе интеграционных процессов (на примере интеграции с Россией)

152

Оценка и отбор перспективных форм фисташки настоящей по адаптивным и хозяйственно-ценным признакам в условиях южного Кыргызстана

152

Функциональные подсистемы английского языка в драматических произведениях Шекспира и проблема их перевода на русский и кыргызский языки

152

СУФИЗМДИН ТАРЫХЫЙ-ФИЛОСОФИЯЛЫК ТАБИЯТЫ ЖАНА МОРАЛДЫК-ЭСТЕТИКАЛЫК ФИЛОСОФЕМАЛАРЫ

152

География Кыргызстандын экономикалык жана социалдык географиясы

151

Правовые основы пенсионного обеспечения по возрасту в Республике Казахстан

151

Метод собственных функций для решения краевых задач, связанных с оператором ляме

151

Влияние кривизны поверхностей и векторных полей на размеры области их существования

151

Исследование, прогнозирование и обоснование нормы работы моторного масла сельскохозяйственных тракторов в условиях жаркого климата (на примере Ошской области)

151

Применение и значимость хемилюминесцентного метода в фармакологических и гигиенических исследованиях

151

Флора и растительность Киргизии (библиографический указатель 1918-1965)

151

Математические модели неоднородной Вселенной

151

Разработка и исследование методов синтеза самоорганизующихся нейронных сетей для задач обработки информации

151

Известия НАН КР

151

Педагогические условия организации трудового воспитания школьников на основе прогрессивных идей и положений научной и народной педагогики (на материале общеобразовательных школ Республики Таджикистан)

151

Педагогические основы полифункциональной подготовки студентов к профессиональной деятельности

151

Частичные отображения, сети и распределения в евклидовом пространстве

151

Острые кишечные инфекции у детей раннего возраста: этиологическая структура, клинические особенности ассоциативных форм болезни, лактазная недостаточность

151

Закономерности формирования и развития агробизнеса в Кыргызской Республике в условиях трансформирующейся экономики

151

Методология и организация управленческого учета и анализа на корпоративных предприятиях (на материалах предприятий Жалалабатской области)

151

Разработка и реализация новых подходов к противотуберкулёзной работе среди студентов высших учебных заведений города Бишкека

151

Село Григорьевка и его люди

150

Количественная интерпретация гравитационных аномалий над телами правильной формы

150

Приближенное решение интегро-дифференциальных уравнений нейтрального типа с запаздывающим аргументом

150

Магнитная структура и перемагничивание монокристаллических пленок типа

150

Иммунологическая реактивность организма и реабилитация послеродовых паталогий органов размножения у коров

150

Плазменно-энергетические технологии и установки на базе электродуговых разрядов

150

Инновационные процессы в начальном профессиональном образовании Кыргызской Республики в условиях перехода к рыночным отношениям

150

Философская система В.И. Несмелова

150

Оптимизация питания озимой пшеницы на сероземно-луговых почвах севера Кыргызстана

150

Научно-методические основы формирования литературно-теоретических понятий (на материале V-VIII классов)

150

Биологические особенности яблони в предгорных условиях юга Кыргызстана

150

Синтез этиленовых аминоспиртов каталитических гидрогенизацией ацетиленовых производных

150

Нелинейное оптимальное управление линейными системами с распределенными параметрами

150

Фазовые равновесия в тройных системах из аллофанамида, солей ряда переходных металлов синтез физиологически активных соединений

150

Численное исследование балансовой дуги во внешних поперечных скрещенных магнитом и газодинамическом полях

150

Теоретико-методологические аспекты развития интеграционных процессов в условиях перехода к рыночной экономике (на материалах Кыргызской Республики)

150

Экологические проблемы бассейна реки Нарын и рациональные пути их решения

150

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

150

ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА ИЗ ОТХОДОВ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТЕРМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧЕННЫХ УРАНИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

150

Система питания кыргызских семей проживавших северном и северо-западном Кыргызстане в советский период (на основе этнографических и этносоциалогических материалов)

149

От фашизма до протвостояния реалии и вызовы времени

149

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

149

Эколого-физиологические особенности растений-доминантов степных фитоценозов хребта Кыргызского Ала-Тоо, при разных режимах использования.

149

Клинико-функциональная взаимосвязь почечно-каменной болезни с заболеваниями органов пищеварения, их лечение и профилактика (клинико-экспериментальное исследование).

149

Совершенствование работы автомобильного подвижного состава при сельскохозяйственных перевозках (на примере Чуйской области)

149

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРАЗИНА И ПУТИ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА

149

Легендага айланган инсан

149

Аба-ырайы уюмунун иши

149

Туштук Кыргызстандын суулары жана аларды коргоо

149

Интерактивное обучение как условие модернизации учебного процесса в вузе

149

Новые цветные реакции на ионы меди (II) и их применение в фотометрическом и комплексонометрическом анализе

149

Синдром сужения (стеноз) пищевода ягнят (эпизоотология, диагностика, лечения)

149

Философский анализ идейно-художественных особенностей творчества Джомарта Боконбаева

149

Физико-химические и технологические основы комплексной переработки жидких и твердых отходов производства алюминия

149

Разработка методов калолинейчатой масс-спектрометрии для исследования сложных смесей ароматических углеводородов

149

Диагностические и лечебные транспеченочные вмешательства у больных с механической желтухой

149

Моделирование и разработка солнечных сушильных установок

149

Пустынно-степные растительные сообщества и биогеохимические аспекты доминантов Западного Прииссыккулья

149

Объекты незавершенного строительства в системе объектов гражданских прав по законодательству Кыргызской республики

148

Гражданско-правовое регулирование за вред, причиненный источником повышенной опасности по законодательству Республики Таджикистан

148

Физические процессы в сильноточных электрозарядных источниках света.

148

Изотермическое испарение растворов в системе

148

Термохимическое исследование некоторых борорганических соединений

148

Исследование и создание шарикоштамповочного пресса - автомата

148

Формирование рынка жилья в условиях перехода к рыночным отношениям (на примере г. Бишкек))

148

Кыргыз адабияты 8 класс

148

Основные направления совершенствования управления водопользованием в Кыргызской Республике

148

Поверхности, изометричные по сечениям, и их свойства

148

Кен калдыктарын сактоочу жайлардын коопсуздугун укуктук камсыз кылуу

148

Книга признаний Навои

148

Анатомо-функциональная характеристика гортани и течение заболеваний в ней после ее передне-боковой резекции

148

Поиск рецепторов гистамина на мембране и клеточной стенке микроорганизмов для разработки новых методов антимикробной терапии

148

Ультразвуковое триплексное ангиосканирование в диагностике и определении тактики хирургического лечения у больных с заболеваниями вен нижних конечностей

148

Формирование и развитие уголовного законодательства Кыргызской Республики в борьбе с наркотизмом

148

Технология и свойства золощелочного арболита из местного сырья

148

Эпидемиология, факторы риска и оптимизация мониторинга за профилактикой ВИЧ и ИППП среди мигрантов крупного города

148

Кыргыз Республикасынын өнөр жай саясаты: тарыхый-экономикалык анализ

147

Экспериментальное исследование СВЧ модуляторов света

147

Мамлекеттик функцияларды ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ролу

147

Сверхтонкая структура брэгговских максимумов в мессбауэрографии

147

Термическая устойчивость и термодинамические характеристики алюмогидридов элементов IIА группы

147

Эпидемиологические и клинико-иммунологические аспекты возрастной аллергической патологии в г. Бишкек

147

Три века Российской этнографии Страницы истории Вып.2.

147

Герат эпохи Алишера Навои

147

Подземные воды Казахстана и перспективы их использования

147

Чоң-Кемин өрөөнү

147

Клинико-функциональная взаимосвязь почечно-каменной болезни с заболеваниеми органов пищеварения, их лечение и профилактика (клинико-экспериментальное исследование)

147

Глубинная структура крупнейших разломных зон западной части киргизского Тянь-Шаня и современная геодинамика (по данным магнитотеллурических зондирований)

147

Онукпогон кош бойлуулук: жыштыгы, коркунуч факторлору жана кКргыз республикасынын аялдарына медициналык жардам

146

Изучение зависимости свойств платинированных силикагелей от условий их приготовления

146

Кинетика и механизм каталитической полимеризации эфиров метакриловой кислоты

146

Кинематографический анализ шарнирно-четырехзвенных механизмов с особыми положениями

146

Выведение и селекционно-биологические особенности Иссыккульского мериноса

146

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики (Вып.20. 2003-2007гг.))

146

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОР

146

Ледники, золото и геоэкология Кумтора

146

Алиппе

146

Расчет характеристик плазмы сверхвысокочастотного разряда

146

Научно-методические основы выбора параметров подающих механизмов буровых агрегатов

146

Становление и развитие персоязычной литературы Индии (литературный круг Кашмира) в ХVI-XVII веках

146

Геморрагический синдром и гемостаз у больных апластической анемией в процессе горноклиматического лечения

146

Исследование в области радикальной полимеризации винилхлорида и винилацетата при атмосферном и высоком давлениях

146

Гиротропия одноосных поглащающих кристаллов

146

Эффективность скрещивания местных грубошерстных овец с баранами породы авасси и характеристика их помесей

146

Исследование гидроагрегатов Нарынских ГЭС для повышения их надежности

146

Кыргызстан тарыхынын маселелери

145

English Кыргыз мектептеринин 6-класс учун окуу китеби

145

Элементардык ядролук физика

145

Энциклопедия народного целительства

145

Исследование спектральных и генерационных характеристик активированных лазерных материалов на основе монокристаллов с решеткой граната

145

Иссык-Кульский форум 1987

145

Основы организации и пути совершенствования аудиторской деятельности в Республики Казахстан

145

Баба салты, тарых изи жана жөрөлгө (илимий -тарыхый изилдөөлөр)

145

Доминанты высокотравных лугов урочища Каркыра Восточного Прииссыккулья (продуктивность и эколого-биохимические особенности)

145

Научные итоги Таджикско Памирской экспедиции

145

Исследования в области синтеза биологически активных соединений на основе некоторых арилалканолов и галоидэфиров

145

Эффективность сервисных услуг по обслуживанию и ремонту оборудования в системе производственного менеджмента

145

Проблемы реформирования и развития электроэнергетического комплекса Кыргызской Республики в условиях рынка

145

Природа как обьект философского анализа

145

Ботанико-фармакологические изучение представителей рода Маклея

145

Иммунологические и иммунногенетические аспекты здоровья детей и подростков Кыргызстана

145

Очерк истории развития общественно-политической и философской мысли в дореволюционной Киргизии

145

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

145

Существование решения квазилинейного эллиптического уравнения в кусочно-гладких областях

144

Механизмы разрушения, долговечности и прочности тонких полимерных пленок.

144

Манифест новой экономики Вторая невидимая рука рынка

144

Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях технологии модульного обучения (на примере школьного курса информатики)

144

Проблемы государственного регулирования финансового-экономической системы Кыргызской Республики

144

Этиопатогенетические проблемы хирургического лечения острого холицистита (Клинико-экспериментальное исследование)

144

Если посмотреть на послезавтра (сборник научных и публицистических статей)

144

Гидролиз протопектина корзинки подсолнечника под действием кислотно-солевой системы

144

Цитогенетическое исследование гибридов Prunus domestica L.x Persica vulgaris Mill.

144

Создание структурных и кинематических схем механизмов переменной структуры на примере кулисного, синусного и кривошипно-ползунного механизмов

144

Асимптотические поведение решений сингулярно возмущенных задач в случае смены устойчивости, когда собственные значения имеют n-кратный полюс

144

Разработка технологии бетона улучшенной структуры с применением гелиогидроциркулярных камер многоярусной загрузки

144

Исследование фильтровальных характеристик песка Ивановского карьера для питьевого и промышленного водоснабжения

144

Баатырлар

144

Миропонимание древних кыргызов

144

Математическое моделирование и исследование устойчивости элементов электроэнергетической системы

143

Фармакоэпидемиологическое изучение использования фитопрепаратов в Кыргызской республике и маркетинговая оценка

143

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБОРТОВОЙ ЗОНЫ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫЕМКИ ЕЁ ЗАПАСОВ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ОТРАБОТКЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

143

Предельные теоремы для сумм случайных величин, заданных на цепи Маркова

143

Эмоция как субъективная категория

143

Пектины (Аннотированный библиографический указатель) Ч.1.

143

Биология

143

Гидрогеологические и инженерно-геологические условия Узбекистана Т.1

143

Мөңгү суулары - жер байлыгы

143

Азыркы кыргыз тили

143

Кыргызстандын туштугунун жаратылышы

143

Философский анализ понятия "Среда человека"

143

Концентрационные зависимости коэффицентов самодиффузии, спиновой релаксации и химических сдвигов в растворах с сильным химическим взаимодействием и мезоморфных фазах

143

Формирование рынка жилья в условиях перехода к рыночным отношениям (на примере г.Бишкек)

143

Оценка напряженного состояния конструктивных элементов подземных сооружений на основе гранично-элементного моделирования

143

Педагогические воззрения Чингиза Айтматова

143

Зарождение и становление прозаических жанров в персидско-таджикской литературе средних веков (Х-Х111 вв.)

143

Механизм действия антигельминтиков (полимедол, медизии, селсурвин, бензамедь, галкарамин)

143

Совершенствование методологии проектирования интеллектуальных информационных систем (ориентированных на применение Internet/Intranet)

143

Клинико-патогенетические особенности нарушения водно-солевого обмена и его коррекция при острых кишечных инфекциях у детей раннего возраста

143

Влияние параметров гидропривода на динамику кривошипно-коромысловых ударных машин

143

Исследование кариотипа аборигенной и Новокыргызской пород лошадей в Кыргызстане

143

Дисбиотические нарушения при заболеваниях слизистой оболочки рта и пути их коррекции в комплексном лечении

143

Степи урочища Сарыгоо Атбашинской долины Внутреннего Тяньшаня (состав, структура, продуктивность, трансформация, восстановление, охрана)

143

Электрофизические свойства преобразователей солнечной и тепловой энергии на основе вторичного литого поликристаллического кремния

142

РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ, СВОДЯЩИХСЯ К УРАВНЕНИЯМ ВОЛЬТЕРРА И ВОЛЬТЕРРА-ФРЕДГОЛЬМА ПЕРВОГО РОДА

142

Теоретическое исследование электронной структуры редкоземельных примесных центров в флюоритах

142

Генезис городской культуры Самаркандского Согда ( проблемы взаимодействия культурных традиций в периоды раннежелезного века и античности)

142

Особенности динамики показателей кардиореспираторной системы у больных раком легкого

142

Ч.Айтматов тилинин сөздүгү

142

Биология курсуна байланыштуу политехникалык окуу

142

Краткий библиографический указатель литературы по языкознанию

142

Орфографиялык сөздүк

142

Сравнительная грамматика японского и кыргызского языков (именные части речи)

142

Исследование начального участка протяженной дуги в канале

142

Исследование возможности использования голографического эффекта тальбота для создания многоканального широкодиапазонного интерферометра

142

Проблемы международного сотрудничества Европейских стран в рамках Шенгенской системы

142

Динамика физического развития, общефизической подготовленности и функции сердечно-сосудистой системы у юношей спортсменов (17-20 лет)

142

Иммунный статус и его коррекция при профессиональной патологии жителей табакосеющего региона

142

Расчет тонкослойных резинометаллических элементов конструкций

142

РАЗРАБОТКА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ МАШИННЫХ АГРЕГАТОВ

142

Исследование "Ошибки вечера" и "Эффекта ветра" в наблюдениях на новом пулковском пассажном инструменте ППИ1

141

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОР

141

Механико-математическое моделирование влияния природных факторов на возникновение и развитие селевых и оползневых процессов в горных районах юга Кыргызстана

141

Селекция сортов томата для возделывания по интенсивной технологии в условиях Кыргызстана

141

Высокоэластичные композиционные материалы на основе смеси каучуков.

141

Американский университет в Кыргызстане как одна из современных моделей развития высшей школы

141

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДАЛЬНЫХ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ

141

РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ, СВОДЯЩИХСЯ К УРАВНЕНИЯМ ВОЛЬТЕРРА И ВОЛЬТЕРРА-ФРЕДГОЛЬМА ПЕРВОГО РОДА

141

Применение коллизионных норм в Кыргызской Республике

141

Жарым откоргуч деген эмне

141

Разработка метода автоматической записи и технологии мультиплексирования фурье-голограмм спекл- полем

141

Роль неправительственных организаций в условиях становления гражданского общества в Кыргызстане

141

Местное самоуправление- социальный институт

141

Влияние водной карбонатов в топливных эмульсиях на процессы образования и уменьшения диоксида серы в газовой фазе

141

Оценка роста и развития массовых видов водных моллюсков реки Шу

141

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

141

Ош областы (энциклопедия)

140

Правовое регулирование личных неимущественных отношений между родителями и детьми в Кыргызской Республике

140

Исследование и разработка организационно-технических мероприятий по снижению воздействия автомобильного транспорта на атмосферу г. Бишкек

140

Архитектура дворцов исламского мира (на примере стран Ближнего Востока)

140

Совершенствование камнекольных прессов ПКА на основе анализа их динамики

140

Перспективные виды лекарственных растений северного макросклона хребта Кыргызского Ала-Тоо и их рациональное использование

140

Алиппе

140

Повышение эффективности отбора коров Алатауской породы в раннем возрасте

140

Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от удобрений на сероземно-луговых почвах Чуйской долины

140

Прогнозирование течения беременности и послеродового периода на основе оценки геодинамического статуса у женщин с гестозом

140

Проблемы организации управления, учета, контроля и аудита природоохранной деятельности (на примере Республики Казахстан)

140

Американский Университет в Кыргызстане как одна из современных моделей развития высшей школы

140

Использование германской модели в формировании социально ориентированной рыночной экономики (на примере Кыргызской Республики)

140

Применение метода дополнительного аргумента к обратным задачам для дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка

140

Эстетическое воспитание старшеклассников общеобразовательных школ Таджикистана в процессе внеклассной работы

140

Состояние здоровья новорожденных от матерей с хроническим вирусным гепатитом В

140

Методы уплотнения информации при записи голограмм в регистрирующие среды с применением акустооптических устройств

140

Философский анализ исламского экстремизма

140

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА(П) И МЕДИ(П) С ДИБАЗОЛОМ И АЛЬБЕНДАЗОЛОМ

140

КОРРЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО РОДА

139

Медленное движение некоторых деформируемых тел в вязкой жидкости

139

Изучение процесса образования ортосиликата бериллия с помощью химических транспортных реакций

139

Проблемы накопления и использования человеческого капитала (на материалах Кыргызской Республики)

139

Педагогические основы социальной поддержки и оплаты труда учителя общеобразовательной школы в новых экономических условиях Республики Таджикистан

139

Научные основы совершенствования технологии и технических средств посева мелкосеменных культур в Кыргызстане

139

Прогностические факторы в лечении больных раком предстательной железы

139

История и культура кыргызов по трудам Ч.Ч.Валиханова

139

Радиационно-стимулированные процессы в щелочно-галоидных кристаллах, легированных трехзарядными ионами

139

Физиолого-гигиеническая оценка труда и состояние здоровья женщин-овцеводов на горных пастбищах

139

Культура ежи сборной и ее возделывание в условиях Чуйской долины Кыргызстана

139

Клинико-фармакологическое обоснование использования новых лечебно-профилактических средств у стоматологических больных, работников кондитерского производства

139

Формирование личности учащихся общеобразовательных школ в процессе экологического воспитания и образования на современном этапе (на материалах школ Республики Таджикистан)

139

Технология получения и свойства композиционных материалов на основе базальта

139

Правовая культура: проблемы теории и практики

139

КРУИАнын кабарлары = Известия НАН КР

139

Научно-педагогические основы профессиональной подготовки магистров физической культуры и спорта

138

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ СУРЬМЫ И МЫШЬЯКА ИЗ СУРЬМУСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ РАЗДЕЛЕНИЕМ

138

Системный структурный подход к построению сетевых информационных систем на базе технологий Internet/Intranet

138

ТОНКАЯ СТРУКТУРА СПОКОЙНЫХ СОЛНЕЧНО-СУТОЧНЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИХ ИСТОЧНИКОВ

138

Кыргызстан балдарынын улукманы-академик Дүйшө Кудаяров

138

Синтез и исследование некоторых арилалкилфенолов и их производных

138

Технологические приемы и средства профилактики респираторных заболеваний ягнят

138

Проблемы рыночных отношений в агропромышленном комплексе и пути их решения (на материалах агропромышленных хозяйств постсоветского Кыргызстана)

138

Регуляризация дифферециальных уравнений гиперболического типа с нестандартными условиями гурса

138

Микрохирургическое лечение грыжи межпозвонкового диска и вторичных рубцово-спаечных процессов эпидурального пространства

138

Пути повышения эффективности усвоения общественно-исторических знаний учащимися старших классов

138

Русская диаспора в Кыргызстане (историко-социологический аспект)

138

Совершенствование методов получения преципитирующих антигенов и сывороток для диагностики ящура сельскохозяйственных животных

138

Теоретико-правовые аспекты организации государственного управления

138

Мүдөөлөр

138

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

138

Эпиграфика Востока №6. - 1952

138

Экономическая эффективность строительства платных автомобильных дорог в Кыргызстане в условиях государственно-частного партнерства

137

Роль органов внутренних дел Кыргызской Республики в реализации функций государства

137

Некоторые вопросы приближения почти-периодических функций

137

Вопросы термодинамики и кинетики кристаллизационного разделения органических веществ

137

Комбинированные ограждающие конструкции из биостойкого полиармина на основе целлюлозосодержащего местного сырья

137

Кыргыз элинин этникалык тарыхын изилдөөдө генеалогиялык уламыштардын мааниси

137

Новые подходы к хирургическому лечению эхинококкоза печени, коррекции нарушенных функций печении и профилактика осложнений

137

Углеводы cousinia leiocephala, sporadocephala и установление структуры их глюкофруктанов

137

Ч. АЙТМАТОВДУН РОМАНДАРЫНДАГЫ КӨРКӨМ АКСИОЛОГИЯ

137

Прогнозирование перинатальной смертности и обоснование технологии ее снижения

137

Алишер Навои Т.1 Сокровищница мыслей

137

Кыргызстандагы бакма канаттуулардын гельминттери жана гельминтоздору

137

Факторы перинатального риска и состояние здоровья новорожденных от матерей с гестозами

137

Ыйык куран

137

Исследование взаимодействия трихлорида висмута с хлоридами алюминия, железа и натрия в расплавах

137

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖЕРГИЛИКТІІ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН ТІЗІЛІШІ ЖАНА ӨНІГІШІ (НАРЫН ОБЛУСУНУН МИСАЛЫНДА, 1991-2011-жж)

136

Изучение продольной и поперечной подвижности в электрическом и магнитном поле коллоидного серебра методом пробной частицы.

136

Исследование молекулярного рассеяния света в окрестности критической точки растворения

136

Романтический ориентализм в русской литературе первой половины XIX века

136

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики (Вып.19. 1998-2002)

136

Оценка геомеханической усчтойчивости оползнеопасных склонов в сейсмоактивных горно-складчатых областях Юго-западного Тянь-Шаня

136

Проблемы управления производством и организации управленческого учета в условиях рыночной экономики

136

Методы и технические средства комплексных мелиораций орошаемых земель Кыргызстана

136

Комплексная переработка некондиционных сурьмяных руд, сурьмяного и пиритного концентратов хлорированием смесью паров четыреххлористого углерода и воздуха

136

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НОВОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «ФС-1» С АНТИБИОТИКАМИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

136

Физико-химические свойства алюминиевого сплава с литием, магнием и церием

136

Спорттук терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү=Краткий русско-кыргызский словарь спортивных терминов

136

Особенности организации учебного процесса с одаренными учащимися в условиях лицея

136

Оптимизация деятельности инфекционной службы в условиях реформы здравохранения Кыргызской Республики

136

Клинический анализ цитофлюориметрических экспресс-методов оценки иммунологической активности ревматоидного артрита.

136

Научно-педагогические основы профессиональной адаптации молодых специалистов в системе ВУЗ-общеобразовательная школа

136

Формирование оптимального биоценоза у новорожденных детей с использованием лакто- и бифидумбактерина

136

"Куттуу билим" трактатындагы эпико-доксографиялык парадигмалардын философиялык негиздери

136

Синтез оптимальных и робастных алгоритмов с пеараллельной обработкой информации для задач децентрализованного управления динамическими системами

136

Физико-химическое исследование бром-иодных вод долины Р. Нальчик и получение лечебной соли "НАРТШУГ"

136

Экспликация метафоры в разносистемных кыргызском, русском и английском языках

136

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ВАКФА В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ (историко-правовой аспект)

136

Какшаалдан кат (поэма)

136

Кыргыз, Шабдан тарыхы

136

Исследование решений систем нелинейных дифференциальных и интегродифференциальных уравнений в частных производных первого порядка методом дополнительного аргумента

135

Пробациянын теоретикалык-укуктук аспектилери

135

Взаимодействие адата и шариата в правовой системе кыргызского народа: историко-правовое исследование

135

Научные основы и практические приемы создания молочного типа в алатауской породе скота

135

Приближенные методы в теории нелинейных интегральных уравнений Вольтерра первого и третьего рода

135

Распад собственных и околопримесных электронных возбуждений в щелочногалоидных кристаллах с экситонами малого радиуса

135

ДОМБРА МЕКТЕБИ САЛТТЫ САКТООНУН ЖАНА ӨНҤКТҤРҤҤНҤН ИНСТИТУТУ КАТАРЫ (Казангаптын батыш казакстандык мектебинин мисалында)

135

Известия НАН КР

135

Агитатордун жана саясий информатордун кыскача сөздүк справочниги

135

Оценка состояния кровотока и сосудистого тонуса артерий почек и глаз методом ультразвукового дуплексного сканирования у больных серповидноклеточной анемией в процессе лечения бенцикланом

135

Обоснование и нормирование эксплуатационного расхода топлива автомобилей в различных регионах Кыргызской Республики

135

Кинетика гидрирования бензола на никелевом катализаторе в условиях обратимости процесса

135

Взаимосвязь экологического равновесия и патриотизма личности

135

Биология и экология горного кольчатогошелкопряда в условиях орехоплодовых лесов Южного Кыргызстана

135

Эпидемиологические особенности гепатита Е в Кыргызской Республике

135

Новые подходы в подготовке специалистов медико-профилактического дела в аспекте современных приоритетов и задач общественного здравоохранения

135

Проблема сбыта плодоовощной продукции в Кыргызской Республике

135

Теория и практика олимпийского образования школьников в Кыргызской Республике

135

Философский анализ этнической политики

135

Жеңиш ырлары

135

Формирование и развитие эффективной системы корпоративного управления в Кыргызской республике в условиях глобализации: Вопросы теории и практики

134

Кинематографический анализ шарнирно-четырехзвенного механизма переменной структуры

134

Оптимизация питания озимой пшеницы на сероземно-луговых почвах севера Кыргызстана

134

Проблемы и путь повышения профессиональной компетентности школьного педагога (в новых социально-экономических условиях)

134

Синтез и превращения производных 2-хлорметил-7-метил-5-оксо-5-Н-1,3,4-тиадиазоло /3,2-а/ пиримидина

134

Разработка гидрораспределителей с плоскими мембранами для управления рабочими органами строительных и дорожных машин

134

Великий узбекский поэт (сборник статей)

134

Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү

134

Асман мелжиген тоолордун казнасы

134

Русско-дунганский словарь

134

Плазменно-энергетические технологии и установки на базе электродуговых разрядов

134

Высокотемпературная и электрохимическая коррозия алюминевых сплавов с кремнием, сурьмой и висмутом

134

Становление, развитие народной педагогики и пути решения ее современных задач по воспитанию детей в семье средствами народных сказок, пословиц и поговорок

134

Совершенствование работы автомобильного подвижного состава при сельскохозяйственных перевозках (на примере Чуйской области)

134

Издержки производства как основопологающий фактор конкурентоспособности в период экономической трансформации (на материалах Кыргызской Республики)

134

Об основах организации и функционирования местного управления в Кыргызской Республике

134

Разработка математической модели и алгоритмов оптимального управления динамическими разнотемповыми процессами в экономике

134

Физико-химическое исследование тройной полупроводниковой системы Галлий-Селен-Теллур

134

Теоретические основы создания эффективных композиционных материалов на основе наполнителей различной удельной поверхности

134

Болот кантип курчуду 1-чи бөлүк

134

Совершенствование средств профилактики и технологии приготовления вакцины против блутанга

133

Художественные ценности кыргызской литературы XX века: историко-литературное, художественно-эстетическое значение (на материалах прозы и поэзии)

133

Сложные предложения с последовательным подчинением в древнеанглийском языке

133

Возбуждение газовых лазеров с использованием энергии ядерных реакций

133

Формирование стока рек Кыргызстана в маловодный период и их рациональное использование

133

Бронхиальная астма у детей Кыргызстана

133

ААЛАМДАШУУ ШАРТЫНДАГЫ КОНФЛИКТТЕРДИН ФИЛОСОФИЯСЫ: СОЦИАЛДЫК-ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

133

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОПОРОШКОВЫХ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

133

Эффективность отбора телок разных генотипов на адаптацию к высокогорью

133

Кыргыз адабий тилинин стилдик түрлөрү

133

Основные трихостронгиидозы овец восточной зоны Иссык-Кульской котловины и меры борьбы с ними

133

Клиническая картина, показатели гемостаза и иммунной системы у больных геморрагическим васкулитом в процессе комбинированного лечения низкомолекулярным гепарином и сеансами лечебного плазмафереза

133

Комплексное определение метода и срока лечения при гастродуоденальных кровотечениях язвенной этиологии

133

Флора бассейна реки Чонаксуу южный склон хребта кунгей Ала-Тоо

133

Макрокинетика сверхпластичности промышленных алюминевых сплавов

133

Социально-правовые основы уголовной ответственности (теория и практика)

133

Этиопатогенетические особенности нарушений реакций слухового аппарата у людей с тугоухостью при действии инфразвука

133

жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу ХХ1 кылымдын коомундагы силердин ролунар Экинчи болук 8 классы учун окуу китеби у

132

Ымыркай курактагы балдардын курч обструктивдуу бронхитинин этиопатогенездик жана клиникалык озгочолуктору

132

Исследование и разработка математической модели популяционной турбулентности в биологических системах

132

Проблемы развития центральноазиатского региона в контексте современных технологий внешнего влияния (на примере Кыргызской Республики)

132

Изучение энергетического спектра протонов первичных космических лучей на ИСЗ "Протон-3"

132

Гидролиз протопектина корзинки подсолнечника под действием кислотно-солевой системы

132

Окуучуларда конструктордук ой жугуртуулорду калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери (геометрияны чийуу предмети менен айкалыштыруунун мисалында)

132

Промышленные рабочие Кыргызстана в 50-80-е годы: состояние и проблемы

132

Турк элдеринин поэмаларынын кыргыздарга таралышы жана айтылыш озгочолугу

132

Организация учета в агроформированиях в условиях перехода к рынку

132

Модификация метода волновых потенциалов применительно к контактным задачам динамической теории упругости.

132

Айдаркан Молдокулов ученый, гражданин, человек

132

Вода и устойчивое развитие Центральной Азии

132

Дислокационные представления в задачах кручения упругопластических призматических стержней

132

Тюрки в среднеазиатском Междуречье в VI-VIII вв. (по археологическим и писменным источникам)

132

Педагогические основы социальной поддержки и оплаты труда учителя общеобразовательной школы в новых экономических условиях Республики Таджикистан.

132

Физико-химические основы разработки дефолиантов с использованием хлората натрия, карбамида, этаноламинов и 2-х хлорэтилфосфонатэтаноламинов

132

Биологический круговорот азота и зольных элементов в предгорных темно-каштановых почвах Заилийского Алатау

132

Совершенствование систем водораспределения с гидравлическими стабилизаторами расхода воды

132

Подготовка будущих учителей начальных классов к экологическому воспитанию (на материале Республики Таджикистан)

132

Стилевые особенности повестей Чингиза Айтматова (к проблеме художественного мастерства)

132

Окуучуларды физикалык - лабораториялык иштерди өз алдынча аткарууга көнүктүрүүнүн илимий - методикалык негиздери (7-8 класстардын мисалында)

132

Стратегическое управление субьектами микроэкономики Кыргызстана

132

Разработка системы управления учебным процессом в школе на основе информационных технологий

131

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

131

Философский анализ понятия "Среда человека"

131

Оценка напряженного состояния конструктивных элементов подземных сооружений на основе гранично-элементного моделирования

131

Характеристика физиологических функций и состояния здоровья овцеводов горных пастбищ Кыргызстана в зависимости от стажа выполняемой работы и возраста

131

К.ОСМОНАЛИЕВДИН “КӨЧМӨНДӨР КАГЫЛЫШЫ” РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

131

Русско-кыргызско-английский тематический словарь=Орусча-кыргызча-англисче тематикалык сөздүк

131

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики

131

Гидрогеологическое районирование и региональная оценка ресурсов подземных вод Казахстана

131

Физико-химические основы контроля массопереноса при подземном выщелачивании

131

Разработка гидрораспредителей с плоскими мембранами для управления рабочими органами строительных и дорожных машин

131

Соединения метионина, глицина и метионината натрия с солями некоторых переходных металлов и их свойства

131

Нелинейное оптимальное управление линейными системами с распределенными параметрами

131

Функциональное состояние мочевыделительной системы у женщин с преэклампсией, прогнозирование и отдаленные результаты

131

Клинико-эпидемиологические аспкекты трофобластической болезни

131

Клинико-функциональная характеристика преимущественно правосторонней гипертрофической кардиомиопатии

131

Восстановление боковых связок коленного сустава при посттравматических повреждениях

130

Реализация принципа неприкосновенности частной собственности в Кыргызской республике

130

Формирование финансового капитала в условиях становления рыночной экономики (на материалах Кыргызской Республики)

130

Разработка и обоснование параметров рычажно-гидравлического оборудования для производтсва строительных изделий способом полусухого прессования

130

Прогнозирование течения беременности и послеродового периода на основе оценки гемодинамического статуса у женщин с гестозом

130

Разработка и внедрение новых средств химиопрофилактики при трихостронгилезе и мониезиозе овец

130

Особенности реакции кватернизации полимеров винилэтинилтриметилпиреридона

130

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЙГУРСКОЙ ЖИВОПИСИ, ГРАФИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XXI ВВ.

130

Разработка и внедрение новых средств химиопрофилактики при трихостронгилезе и мониезиосе овец

130

Общий надзор прокуратуры в системе конституционных гарантий, обеспечения законности актов органов государственного управления Кыргызской Республики

130

Оценка несущей способности усиливаемых железобетонных колонн

130

Физиологические роды: ведение и перинатальные исходы

130

Повышение эффективности использования и обоснование эксплуатационных и конструктивных показателей колесных машин в горных условиях

130

О постановке и решении статической краевой задачи

130

Особенности цитофизиологии секреции молока овец

130

Нарушения сурфактантной системы и метаболической функции легких при бронхолегочной патологии у детей и оптимизация методов их коррекции

130

Чоң манасчы Тыныбек жана анын мурастары

130

Преемственность в развитии основных идей и понятий электродинамики в курсах физики средней и высшей школы

130

Дисбиотические нарушения при заболеваниях слизистой оболочки рта и пути их коррекции в комплексном лечении

130

Получение и исследование микропорошковых сплавов Ni-P эвтектических составов

130

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (На материалах Кыргызской Республики)

130

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ФТОР НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ ПРИ КАРИЕСЕ

130

Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 3

130

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.4

130

Кыргыз Улуттук Энциклопедия. Т.4

130

9-чу январь

130

Духовно-нравственный потенциал идеи патриотизма в условиях независимости Казахстана

129

Оценка масштабного эффекта при взрывах на выброс

129

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. - Вып.21.- 2008-2012гг.

129

Оценка геомеханической устойчивости опользнеопасных склонов в сейсмоактивных горно-складчатых областях Юго-западного Тянь-Шаня

129

Определение характеристик коронного факельного разряда как источника получения озона

129

Математические модели неоднородной вселенной

129

Прогнозирование перинательной смертности и обоснование технологии её снижения

129

Минимально инвазивная методика коррекции дефектов межпредседной перегородки

129

Древнетюркский словарь сөздүгүндөгү кош сөздөр (кыргыз тилинин матералдары менен салыштырма -тарыхый планда изилдөө)

129

Кардиогемодинамика у здоровых детей раннего возраста и при острых и рецидивирующих бронхолегочных заболеваниях

129

Функциональные основы физической подготовки как базовая сторона спортивного роста юных курешистов

129

Распад собственных и околоваксионных электронных возбуждений в КВr, КСI и NaF

129

Общие закономерности и особенности оптимизации этнополитических и социокультурных аспектов межнациональных отношений в Кыргызстане

129

Проектирование технологии организации и управления самотоятельной работой студентов в системе университетского образования

129

Алкенилирование ароматических углеводородов диенами с поряженными двойными связями и некоторые превращения синтезированных соединений

129

Педагогические основы этнокультуроведческой лексикографии в воспитании этнотолерантности

129

Кыргыз өзбек тилдериндеги имитативдердин фоносемантикасы

129

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПО ДАННЫМ: ТЕСТЫ НА ЗАВИСИМОСТЬ И СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

129

СФЕРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА МАТЕРИАЛАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

129

Ырлар жыйнагы

129

Турмуштук жомоктор 23-том

129

Система питания кыргызских семей, проживающих в северном и северо-западном Кыргызстане в советский период (на основе этнографических и этносоциологических материалов)

128

Поворотные сооружения на каналах-быстротоках со сверхбурным режимом течения потока

128

Историческая динамика социально-философской мысли кыргызского народа (до начала ХХ века)

128

Высокоэластичные композиционные материалы на основе смеси каучуков

128

Философия Чингиза Айтматова

128

Клиническая рискология тяжелых сочетанных травм и ранений

128

Пятогенетическое обоснование применения биологически активных веществ и совершенствование комплексной терапии верхшечных периодонтитов

128

Химический эксперимент как средство повышения экологического образования учащихся

128

Педагогические проблемы организации досуга учащихся системы профтехобразования (на материале Республики Таджикистан)

128

Синтез, биологическая активность гексаметилен-бис-мочевин и их производных

128

9-чу январь

128

Кожожаш

128

Казак-кыргыз окуясы (1848-ж.болгон окуялар)

128

Физико-химические основы контроля массопереноса при подземном выщелачивании

127

Разработка новых подходов анализа вариабельности сердечного ритма и их применение в оценке автономной регуляции сердца при основных сердечно-сосудистых заболеваниях

127

Высокотемпературная и электрохимическая коррозия алюминиевых сплавов с кремнием, сурьмой и висмутом

127

Авторефераты диссертаций 1948-1978 Т.1

127

Известия НАН КР

127

Методологические и организационные подходы подготовки специалистов сестринского дела

127

Репродуктивное здоровье девочек-подростков

127

Селекция сортов томата для возделывания по интенсивной технологии в условиях Кыргызстана

127

Особенности реакции кватернизации полимеров винилэтинилтриметилпиеридола

127

Генезис эволюция уйгурской философской мысли раннего средневековья (на материалах буддийской философии)

127

Стабильный функциональный остеосинтез медиальных переломов шейки бедра компрессирующим устройством

127

Влияние национально-психологических факторов на поликультурное воспитание младших школьников

127

Связь воспроизводительной способности баранов и овец с биохимическим и гормональным статусом крови

127

Ходжа-Ахмад Йасави - первый тюркский суфийский поэт Средней Азии (жизнь и творчество)

127

Казак Совет энциклопедиясы. Т.8

127

Особенности электронных средств массовой информации в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях Кыргызской Республики (1991-2016)

127

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

126

Влияние состава шихты на теплофизические свойства керамики

126

Взаимосвязь кыргызских народных традиций и современных методов стимулирования в развитии нравственно-трудовой активности младших школьников

126

Новые подходы к хирургическому лечению эхинокококоза печени, коррекция нарушенных функций печени и профилактика осложнений

126

Научные основы и практические приемы повышения плодовитости овец гиссарской породы

126

Оценка масштабного эффекта при взрывах на выброс

126

Оценка эффективности местной озонотерапии в комплексном лечении гнойных ран (экспериментально-клиническое исследование)

126

Бала бакчанын 6-7 жаштагы балдарын кыргыздын улуттук каада-салттары аркылуу социалдаштыруу

126

Разработка скоростного лазерного устройства записи и исследование процесса записи дифракционных элементов излучением УФ-лазера на слоях а-Si

126

Клинико-функциональная характеристика преимущественно правосторонней гипертрофической кардиомиопатии

126

Исследование процессов обучения нейронных сетей и их реализация

126

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.5

126

Ьrlar

126

Мухакатамул Лугатайн

126

Болот кантип курчуду 2-чи бөлүк

126

Тамсилдер

126

Казак Совет Энциклопедия. Т.3

126

Проблема встречи цивилизаций востока и запада в художественной аксиологии А.С.Пушкина

125

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СКЛОНОВ В СТВОРЕ ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС

125

Расчет характеристик плазмы сверхвысокочастотного разряда

125

Исследование опорно-сцепных качеств и обоснование эксплуатационных показателей автотранспортных средств при сельскохозяйственных перевозках

125

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

125

Генетика селекциянын негизи

125

Электроосаждение теллура из фторидно-сульфатного электролита и исследования катодного осадка

125

Подготовка студентов вузов к работе по физическому воспитанию младших школьников

125

Особенности формирование здоровья работающих в нефтеперерабатывающем производстве

125

Полярографическое изучение некоторых Альфа, Бетта ненасыщенных сульфонов и сульфоксидов

125

Трудовые ресурсы в системе производственных отношений экономики переходного периода

125

Этнические связи кыргызских и казахских племен во второй половине XIV-XVI вв.

125

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ, ОРТОДОНТИЧЕСКОГО И ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ФРОНТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У НОСИТЕЛЕЙ ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИН ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ХЕЙЛОУРАНОПЛАСТИКИ

125

Трансграничный перенос аэрозольного загрязнения в атмосфре на центральный Тянь-Шань

125

Народно-освободительное восстание 1916 года в Кыргызстане (историко-источниковедческий анализ воспоминаний)

125

КИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ДАНБУРИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-АРХАР (ТАДЖИКИСТАН)

125

Радиационные дефектообразования и квазихимические реакции в неметаллических кристаллах

125

Кыргызстан. Улуттук энциклопедия. Т. 2

125

Узбекская Советская Энциклопедия. Т. 8

125

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 14

125

Кыргыз тилинин создугу 2 ТОМ

124

История и культура кыргызов по трудам Ч.Ч. Валиханова

124

Философский анализ мировоззрения Молло Нияза

124

Известия НАН КР

124

Гидрогеологические условия Казахстана

124

Разработка и обоснование параметров рычажно-гидравлического оборудования для производства строительных изделий способом полусухого прессования

124

Критерий устойчивости решений систем сингулярно-возмущенных уравнений

124

Исследование, прогнозирование и обоснование нормы работы моторного масла селькохозяйственных тракторов в условиях жаркого климата (на примере Ошской области)

124

Влияние высокогорных факторов на течение раневого процесса

124

Внутрисемейные факторы риска заболеваемости и смертности детей сельской местности и меры по их предупреждению

124

Кулисный механизм переменной структуры прессов - автоматов

124

Буроударный способ отделения блоков камня перфораторами с ударным механизмом переменной структуры

124

Педагогика багытындагы гуманитардык адистиктердин студенттерине кесипке ылайык математикалык билим берүүнүн илимий-дидактикалык негиздери

124

Условия жизни как фактор здоровья населения современного Кыргызстана

124

Биоэкологические особенности короедов орехово-плодовых лесов западного Тянь-Шаня

124

Политическое поведение женщин в условиях демократизации современного Кыргызстанского общества

124

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

124

Салават Юлаев. Энциклопедия.

124

Пилдин баласы

124

Казак Совет энциклопедиясы. Т.10

124

Турмуш-тиричиликкоопсуздугунун негиздери Окуу куралы= Основы безопасности -жизнедеятельности Учебное пособие

123

Совершенствование качества таможенных услуг в Кыргызской Республике

123

Кыргыз элинин укук системасындагы адат менен шахриаттын өз ара аракеттери: тарыхый - укуктук изилдөө

123

Концентрационные зависимости коэффициентов самодиффузии, спиновой релаксации и химических сдвигов в растворах с сильным химическим взаимодействием и мезоморфных фазах

123

АЛЬГОФЛОРА КОЛЛЕКТОРНО- ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

123

Функциональные нарушения организма при отравлении солями тяжелых металлов и их коррекция

123

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕКТРА ПРЕДЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

123

Кыргыз элинин этникалык тарыхын изилдөөдө генеалогиялык уламыштардын мааниси

123

Генезис, продуктивность и племенная ценность семейств коров Алатауской породы в Кыргызстане

123

Формирование познавательных интересов учащихся 5-8 классов в процессе внеклассной деятельности (на материале биологических

123

Развитие конструктивного мышления учащихся через сюжетные задачи

123

Патогенетические механизмы и лечение нарушений газотранспортной системы при железодефицитной анемии у детей горцев

123

Совершенствование государственного рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике

123

Разработка и исследование энергетической установки с двигателем стирлинга на возобновляемых видах энергии

123

Применение диэтиллитиофосфорной кислоты для экстракционно-радиометрических и нейтронно-активационных определений ряда элементов

123

Безобжиговые кровельные материалы на основе цементно-волластонитовой композиции

123

Формирование транзитно-транспортного потенциала национальной экономики (на примере железнодорожного транспорта Республики Казахстан)

123

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ (1928-2000 ГГ.)

123

Большая советская энциклопедия. Т. 13

123

Жылаажын (ырлар жыйнагы)

123

Жомоктор

123

Ырлар

123

Поливанов Е. Фрагменты киргизского народного эпоса "Манас"

123

Байтик Баатыр баяны, табышмактар, жаңылмачтар, калптар 24-том

123

Референдум в системе народовластия в Кыргызской республике: конституционно-правовой аспект

122

Физико-химический анализ тройных взаимных систем из нитритов и нитратов щелочных металлов и бария

122

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СИСТЕМАЛУУ КУРСУНДА ОКУУЧУЛАРДЫН БАЙЛАНЫШТУУ КЕБИН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

122

Опыт лесовосстановления еловых лесов Прииссыккулья

122

Рынок труда в системе экономических отношений на материалах Кыргызской Республики

122

Окуучуларга конструктордук ой жүгүртүүлөрдү калыптандыруунун илимий -методикалык негиздери (геометрияны чийүү предмети менен айкалыштыруунун мисалында)

122

Влияние воды в топливной эмульсии на процессы образования и уменьшения азотосодержащих компонентов газовой фазы

122

Экономические проблемы аграрной реформы и эффективность использования производственного потенциала АПК (на примере Кыргызской Республики)

122

Здоровье детей и роль службы социального патронажа в его укреплении

122

Синтез и свойства органических соединений, содержащих двухлетнюю серу, как потенциальных антидотов синильной кислоты.

122

Системный структурный подход к построению сетевых информационных систем на базе технологий Internet/Intranet

122

Вопросы формирования доходов местного бюджета в условиях экономической реформы (на примере Ошской области)

122

Кыргыз орто мектептеринде адабият теориясын окутуу

122

Конституционно-правовые основы государственных комплекных программ противодействия преступности

122

Исследование химии и технологии конденсированных фосфатов на основе полигалита и фосфоритов каратау

122

Деформация гибких элементов волновых передач при действии статических нагрузок

122

Становление жанра антиутопии в русской литературе 20-х гг.ХХ века (на материале произведений Е.Замятина, А.Платонова, М.Булгакова)

122

Куңзычылык таалиматы жана кыргыз философемаларындагы адам таануу проблемасы

122

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В6

122

Ырлар жыйнагы

122

Адыл

122

Токтогулдун ырлары жана Калыктын эстеликтери

122

Темиркулдун ырлары

122

Особенности организации учебного процесса с одаренными учащимися в условиях лицея

121

Мировоззрение Барпы Алыкулова

121

Осветление и стабилизация прозрачности вин Таджикистана местными бентонитами и полимерными материалами

121

Физико-химические основы переработки природной каменной соли и рассолов Чон-Алайского месторождения

121

Эпидемический паротит и его специфическая профилактика в Кыргызской Республике

121

Катионоидное инициирование реакции циклизации изопреноидов

121

Основные биолого-хозяйственные признаки яков внутреннего Тянь-Шаня и пути их улучшения

121

Многофункциональные основы коррекции хронической плацентарной недостаточности аспирином в условиях среднегорья Кыргызстана

121

Численное моделирование напряженно-деформированного состояния механически неоднородных массивов горных пород

121

Антигенсвязывающая и цитотоксическая функции лимфоцитов с румалоном у больных ревматоидным артритом

121

Клиническое течение этнологически верифицированных вирусных гепатитов у детей

121

Совместные предприятия в районах нового освоения нефтяных ресурсов Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития

121

КОРРОЗИЯ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ АЛЮМИНИЙ - МАГНИЙ - ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛ

121

Киргизская Советская Социалистическая Республика

121

Кыргыз Советтик социалистик республикасы.энциклопедия

121

Таджикская ССР

121

Управление рисками малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике( на прмере швейной отрасли)

121

Синтез и химические превращения продуктов взаимодействия L-аскорбиновой кислоты с никотинамидом, аминокислотами и аминами

120

Совершенствование системы финансирования стационарной службы в сельском здравоохранении (на примере Ошской области КР)

120

Научные основы и практические приемы повышения плодовитости овец гиссарской породы

120

Формы государства и политические режимы:системно-компаративный анализ

120

Кайталоону стилистикалык каражат катары сыпаттоо

120

Алишер Навои Т.2 Сокровищница мыслей

120

Сравнительная оценка хирургических и консервативных методов лечения эмбриональных грыж пупочного канатика у детей

120

Генетические основы селекции овец Тяньшаньской породы

120

Выявление резервов увеличения производства говядины в Прииссыккулье

120

Физико-химическике основы переработки отходов алюминиевого производства с использованием местных сырьевых материалов

120

Механизм реализации конституционных гарантий прав и законных интересов несовершеннолетних в Кыргызской Республике

120

Оптимизация ведения родов при тазовом предлежании плода

120

Проблемы использования экономического потенциала в условиях рыночной экономики (на примере Южного региона Кыргызской Республики)

120

Синтез и некоторые превращения диоскиацетиленовых производных ферроцена

120

Исследование алкалоидов

120

Научный журнал ФИЗИКА

120

Эколого-биохимическая оценка природно-техногенных экосистем Прииссыккулья

120

Таджикская советская энциклопедия. Т. 4

120

Украинская советская энциклопедия. Т.4

120

Шахты Жер астында

120

Токойдогу жылдыздар

120

Саринжи, Бөкөй, Кыз Сайкал Кенже эпостор 8-том

120

Генетический полиморфизм по типу гемоглобина и трансферрина гиссаро-кыргызских овец и их использование в селекции в условиях юга Кыргызстана

119

Получение нанодисперсных металлокомпозитов при электроискровом диспергировании системы SiC-Me

119

Репродуктивное здоровье девочек-подростков

119

Историческая динамика социально-философской мысли кыргызского народа (до начала ХХ века)

119

Известия НАН КР

119

Известия НАН КР

119

Механизмы разрушения, долговечности и прочности тонких полимерных пленок

119

Уголовно-правовые средства борьбы со скотокрадством (по материалам орнаов внутренних дел Кыргызской Республики)

119

Повышение эффективности показателей автотранспортных средств в сельскохозяйственных зонах Иссык-Кульской области

119

Орус мектептеринин башталгыч класстарына арналган кыргыз тили окуу китептеринин илимий - методикалык негиздери

119

The 2-nd Annual Kurultai of the Endangered Cultural Heritage AKECH 2019, 20-23 June,Constanta,Romania

119

Нормативно-правовые основы органов местного самоуправления в Кыргызской Республике

119

Прогностическая функция стиля научного мышления в контексте интерпретации М.Борна

119

Развитие исторической информатики в странах СНГ - основа становления нового междисциплинарного направления в Кыргызстане

119

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ (на примере электроэнергетики Кыргызстана)

119

Казак Совет энциклопедиясы. Т.6

119

Эне тилибиз

119

Кыргыз адабиятынын тарыхы 2-том

119

Производственные ресурсы сельского хозяйства и пути повышения их экономической эффективности (на материалах Кыргызской республики)

118

Средневековая теократия в католицизме, православии и исламе: компаративный анализ

118

Внутрисемейные факторы риска заболеваемости и смертности детей сельской местности и меры по их предупреждению.

118

Русские географические исследования Кавказа и Средней Азии

118

Алкалоиды VINCA MAJOR и VINCA ERECTA. Строение майдина, псевдокопсинина и нинервинина

118

Архитектура дворцов исламского мира (на примере стран Ближнего Востока)

118

Расширенная лимфодиссеекция в хирургическом лечении немекоклеточныого рака легкого

118

Сплавы алюминия с железом, церием и неодимом

118

Технология производства семян табака для получения масла

118

Течение гломерулонефрита в сочетании с HBV-инфекций у детей в Кыргызстане

118

Исследование поведения некоторых твердых органических соединений при высоких давлениях, сочетаемых с напряжениями сдвига

118

Научно-прикладные основы создания техники и технологий для камнедобывающей промышленности

118

Разработка и исследование управляемых систем динамического торможения электропривода передвижения мостовых кранов

118

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УНИФОРМИЗАЦИИ К СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

118

СТРУКТУРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ И ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

118

КИСЛОТНОЕ И ХЛОРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ АРГИЛЛИТОВ ТАДЖИКИСТАНА

118

Большая советская энциклопедия. Т. 3

118

Узбекская Советская Энциклопедия. Т. 12

118

Үйлөнүү

118

Измерение основных параметров производственных процессов химической технологии (по опубликованным учебникам0

118

Азыркы кыргыз адабияты

118

Конечномерные методы решения нелинейных некорректных задач

117

Теоретическое и экспериментальные исследования штыревых замедляющих систем КПУ, частично заполненныхАктивным Веществом с большой величиной и анизотропным характером дэлектрической проницаемости

117

Эндофитные грибы высших растений Кыргызстана и их биологические свойства

117

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

117

Характеристика физиологических функций и состояния здоровья овцеводов горных пастбищ Кыргызстана в зависимости от стажа выполняемой работы и возраста

117

Исследование реакции окислительного аммонолиза некоторых галоидпроизводственных П-ксилола

117

Механизмы перекрестной адаптации сердца к высокогорью и мышечной деятельности

117

Разработка методов и специальной оснастки для механической обработки ротора электродвигателя АЕР - 16

117

Исследование процессов обучения нейронных сетей и их реализация

117

История возникновения и развития почтовых служб Кыргызстана (2-половина Ч1Х-80-е гг.ХХ вв.)

117

Вопросы совершенствования оценки имущества в переходный период экономики Кыргызской Республики

117

Организационно-педагогические основы профессиональной подготовки учителя информатики в процессе повышения квалификации

117

Механизмы температурного гашения фотолюминесценции квантовых точек германия, сформированных в матрице кремния

117

Роль и место женщины в истории Кыргызстана (Х1Х-начало ХХ1 века)

117

Беларуская Савецкая энцыклапедыя.Т.6

117

Большая советская энциклопедия. Алфавитный указатель ко второму изданию. Т.1

117

Большая советская энциклопедия. Т. 10

117

Компьютерные системы поддержки принятия решений в экологии (сборник научных трудов)

117

Рсрбенности материальной культуры и прикладного искусства Южных киргизов

117

Гүлдөр өлкөсү

117

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 25

117

НАН КР Годовой отчет 2020

117

Ономастика республик Средней Азии и Казахстана. Краткий библиографический указатель литературы за 1917-1972 гг.

117

Словарь географических названий Киргизской ССР

117

Сохранение биоразнообразия и практическое использование растений рода Scutellaria методами биотехнологии

116

Известия НАН КР

116

Проблемы и пути повышения профессиональной компетентности школьного педагога (в новых социально-экономических условиях)

116

Теория и практика модульно-рейтинговой технологии обучения в вузе (на материале практического курса русского языка)

116

Проблемы безопасности Кыргызстана и Центральной Азии в контексте истории афганской войны (1990-е гг.)

116

Синтез и физико-химические свойства алюмогидридов калия, кальция и стронция

116

Научно-технические основы повышения качества табачного сырья в условиях Юга Кыргызстана

116

Реконструктивная микрохирургия тубоперитонеального бесплодия

116

Механизмы регуляции секреторной функции поджелудочной железы у жвачных животных

116

Нуклеофильное замещение сульфонильной группы в трет-бутиларилсульфонах и эфирах ароматических сульфокислот при действии литийорганических реагентов

116

Синтез и исследование флотоагентов из отходов химических предприятий Центрального Казахстана

116

Исследование в области аллилзамещенных олигомеров фенолформальдегидного типа

116

Масс-спектрометическое исследование термодинамических свойств двухкомпонентных систем MF-ScF3

116

Исследование аминирования некоторых Альфа, Омега - дибромокарбоновых кислот и их этиловых эфиров

116

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПО ДАННЫМ: ТЕСТЫ НА ЗАВИСИМОСТЬ И СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

116

Этнополитическая стабильность в Кыргызстане: политико-правовой анализ

116

Тёма менен Жучка

116

Эчки, уй, кой, жылкы, төө - бешөөнүн талашы

116

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 19

116

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1973-1974 гг)

116

Энциклопедический словарь Т.6-а. 1892

116

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1979-1980)

116

Кыргыз Республикасында социалдык-экономикалык өнүгүү программасын муниципалдык деңгээлде даярдоо процессин өркүндөтүү

116

Кыргыздын кыскача санжырасы

116

Кыргыз адабиятынын тарыхы 1-том

116

Проблемы предприятий общественного питания Кыргызской республики и пути их развития в рыночных условиях

115

Кыргыз республикасынын мыйзамдары боюнча автотранспорттук келишимдер

115

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА ОПОЛЗНЕЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ КР

115

Известия НАН КР

115

Хирургическое лечение травматического вывиха бедра у взрослых

115

Ландшафты Алайского хребта и их антропогенные модификации

115

Изменение функции гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы у домовых мышей и лабораторных крыс при циклической температурной адаптации в условиях высокогорья (3200 м)

115

Методические основы развития логического мышления учащихся Х-Х1 классов в процессе решения нестандартных задач по алгебре

115

Беларусская Савецкая энцыклапедыя Т. 8 М.

115

Беларусская Савецкая энцыклапедыя Т. 9 М.

115

Музыкальная энциклопедия. Т.3

115

Өлбөс баатыр

115

Народы Башкортостана. Энциклопедия.

115

Узбекская ССР

115

Урия= Сборник стихов

115

Жомокчу мерген

115

Жүрөгүм менен (тандамалуу ырлар)

115

Ажал ордуна

115

Ислам укугу методологиясы

115

Энциклопедический словарь Т.4.

115

Балыкооздун санжырасы

115

Анализ и разработка измерительного устройства для проверки вольтметров инфранизкочастотного диапазона

115

История воспитания, школы и педагогической мысли таджиков с древнейших времен до возникновения ислама

114

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ «БАЛА» КОНЦЕПТИ (лингвомаданият таануу илиминин аспектиси боюнча)

114

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

114

НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА И СУРЬМЫ ИЗ ИМПУЛЬСНОЙ ПЛАЗМЫ

114

СИНТЕЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ КАРБИДОВ ТУГОПЛАВКИХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ИСКРОВОЙ ЭРОЗИИ

114

История возникновения денежного обращения на территории Кыргызстана в ранем средневековьне

114

Өзбек мектептеринин 1-4-класстарында кыргыз тилин окутууда окуучуларды кыргызча кеп адебине үйрөтүүнүн илимий-методикалык негиздери

114

Политическое поведение женщин в условиях демократизации современного Кыргызстанского общества

114

Динамическая сверхпластичность конструкционных сталей

114

Оптимизация режимов работы и эксплуатационных показателей электропотребителей сельскохозяйственного производства

114

Критерий устойчивости решений систем сингулярно-возмущенных уравнений

114

Совершенствование системы финансирования стационарной службы в сельском здравоохранении (на примере Ошской области КР)

114

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Т.5

114

Кыргызстан Улуттук Энциклопедия. Т.2.

114

Балдар жомоктору

114

Технико-экономическое исследование трехфазных трансформаторов 1 и 2 габаритов

114

Ысык-Көл (аннотацияланган ретроспективдүү библиографиялык көрсөткүч 1768-1990) 1 бөлүм

113

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (ОПЫТ КЫРГЫЗСТАНА )

113

Известия НАН КР

113

История воспитания, школы и педагогической мысли таджиков с древнейших времён до возникновения ислама

113

Проблемы совершенствования законодательства о защите прав потребителей в Республике Казахстан

113

Көл толкуну = Waves of the Lake

113

Развитие исторической информатики в странах СНГ- основа становления нового междисциплинированного направления в Кыргызстане

113

Хроматографические методы исследования кислородных соединений сланцевой смолы

113

Синтез и свойства новых гомо- и сополимеров на основе ацетил - и бензоилпроизводных 1,1,5-триметил -4-винилэтинилпиперидола-4 и их гидрохлоридов

113

Изучение РНК - белковых взаимодействий в рибосомах

113

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА БОЛЬЦМАНА

113

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 1

113

Театральная энциклопедия. Т.1

113

Театральная энциклопедия. Т.3

113

Украинская Советская энциклопедия. Т. 7

113

Большая советская энциклопедия. Т. 9

113

Энциклопедический словарь Т.1-а Алтай-Арагвай

113

Труды монгольской комиссии №5

113

Успехи научной фотографии Т.12. - 1966

113

Пути повышения экономической эффективности профессионального образования на примере подготовки строительных кадров

113

Отчет о деятельности НАН КР за 1996 год

113

Кыргыз адабиятынын тарыхы 5-том

113

Кыргыз адабиятынын тарыхы 10-том

113

Правововой статус сотрудников органов внутренних дел Кыргызской республики (Общетеоретические аспекты)

112

КАЛЫГУЛДУН ДҤЙНӨ ТААНЫМЫНА ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

112

ОШ В XIX ВЕКЕ: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

112

Развитие теории и технологии высокоэффективных модифицированных мелкозернистых бетонов

112

Традиционное скотоводство и социальная организация у кыргызов

112

Рычажные исполнительные механизмы переменной структуры

112

К проблеме синтеза Гетероциклических соединений с тройной связью в цикле

112

Исследование диокиси линолевой кислоты

112

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМЕ N3, К // С 0 3, НСОэ, Р- Н20 ПРИ О И 25 °С

112

Кыргыздардын философиялык тушунуктурунун генезиси жана эволюциясы

112

Большая советская энциклопедия. Т. 39

112

Большая советская энциклопедия. Т. 12

112

Большая советская энциклопедия. Т. 25

112

Казак Совет энциклопедиясы. Т.1

112

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.1

112

Ырлар жыйнагы. - 2

112

Козета

112

Макар Чудра

112

Кичинекей маймыл жөнүндө

112

Чет элдик кыз

112

Күч бирдикте

112

Гудок

112

Эпиграфика Востока №14. - 1961

112

НАН КР - 60 лет

112

Өмүркул Кулумбаев 34-том

112

Мезгил менен кадамдашып...(куттуктоолор, макалалар,маектер, библиография)

112

Ономасиологический аспект изучения терминов родства и свойства женского пола в кыргызском и русском языках

111

Внешняя политика современной России: Евразийские приоритеты

111

Исследование начального участка протяженной дуги в канале

111

Биологические особенности яблони в предгорных условиях юга Кыргызстана

111

Обратные задачи для дифференциальных и интегро-дифференциальных псевдопараболических уравнений четвертого порядка

111

Муниципалитет

111

Физико-химические основы переработки углей Таджикской депрессии

111

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОПОСРЕДУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ

111

Взаимодействие импульсных потоков плазмы с поверхностью

111

Организация учета в агроформированиях в условиях перехода к рынку

111

Исследование кинетики и механизма гидролиза сложных эфиров карбоновых кислот в смесях воды с органическими растворителями

111

Колебательные спектры и исследование тонкой структуры этиловых эфиров глицидных кислот

111

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ПРИ ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ (на материале английского и русского языков)

111

Беларуская Савецкая энцыклапедыя.Т.7

111

Большая советская энциклопедия. Т. 47

111

Казак Совет энциклопедиясы. Т.12

111

Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 2

111

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.2

111

Балбандар

111

Чабуул

111

Украинская Советская энциклопедия. Т. 1

111

Кремль жөнүндө жомок

111

Менин университеттерим

111

Фонар жөнүндөгү повесть

111

Биздин учуубуздун тарыхы

111

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 15

111

Труды Астраханского медицинского института. -Т.12. - Вып.1.

111

Энциклопедический словарь Т.3.

111

Возникновение и развитие советского трудового права в период построения социализма в Азербайджане

111

Айтыш 2-том: Токтогул, Ботобай, Калмырза, Эшмамбет, Үмөталы, Бекназар, Коргол

111

Айтыш 3-том: Калык, Барпы, Молдо Багыш, Осмонкул, Алымкул, Сыдык, (Балаырчы), Токтоналы, Ысмайыл, Токтосун

111

Изучение биоэкологических особенностей Riicciocarpus Natans (L) Corda в условиях интродукции на юге Кыргызстана и возможности его практического применения

110

Известия НАН КР

110

Кинематический и динамический анализ шарнирно-четырехзвенных механизмов с особыми положениями

110

Модель перинатальной охраны плода при внутриутробном инфицировании

110

Влияние техногенной аэроионной недостаточности ЭМП при работе с компьютером на состояние здоровья женщин репродуктивного возраста

110

История становления и развития системы народного образования в северных районах Таджикистана (1917-1941гг.)( (историко-педагогический аспект)

110

Изучение свойств окисных катализаторов в синтезе тиофена и метилтиофенов взаимодействием углеводородов с сернистым ангидридом или сероводородом

110

Возникновение и некоторые свойства макрорадикалов молекулы целлюлозы

110

Исследование в области сапонинов диоскорей

110

Исследование диэлектрических свойств этиленгликоля, диэтиленгликоля и полиэтиленгликолей

110

Ааламдашуу шартындагы ислам маданиятынын аксиологиялык ченеми

110

Ванадаты со структурой граната - изоморфизм, синтез соединений, орст кристаллов

110

Равновесия в водных системах, образованных ацетамидом с солями двухвалентной меди

110

Поливанов Е. Киргизская литература //Литературный Узбекистан.

110

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И ИХ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (на материалах Кыргызской Республики)

110

Большая советская энциклопедия. Т. 51

110

Театральная энциклопедия. Т.4

110

Украинская Советская энциклопедия. Т. 3

110

Жеңиштер толкуну

110

Отуз адыр

110

Суу боюнда

110

Темиркулдун ырлары 2-чи жыйнак

110

Поливанов Е. Правдивая история

110

Успехи научной фотографии Т.23. - 1985

110

Эпиграфика Востока №2. - 1948

110

Зуура Сооронбаева 24-том.

110

Айтыш 1-том Адат-салт айтыштары Акындар айтышы:Арстанбек,Айтыке, Чонду,Эсенаман, Найманбай, Нурмолдо, Жеңижок

110

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДАТА И ШАРИАТА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

109

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ХВОСТОВ АКТЮЗСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

109

Известия НАН КР

109

Изучение некоторых терпеновых углеводородов ряда м-ментана

109

Роль интернета в процессе глобализации

109

Нормативно-правовые основы органов местного самоуправления в Кыргызской Республике

109

Амперометрическое изучение комплексных соединений N-Бензоил-NФенилгидроксиламина и его аналогов с ниобием и их использование для количественного определения

109

Исследование бурого битуминозного угля Бабаевского месторождения

109

Синтез и исследование сульфамидов как ингибиторов коррозии металлов и присадок к смазочным маслам

109

Проблемы трансформации финансовой отчетности в Кыргызской Республике

109

Трансформация политических систем Республик Центральной Азии в условиях глобализации

109

Исследование в области циклопропиловых эфиров, сульфатов и сульфонов

109

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАСТИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ АРБОЛИТА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНО-ГИПСОВОЙ КОМПОЗИЦИИ И ПОЛИМЕРСИЛИКАТНЫХ МОДИФИКАТОРОВ

109

Обоснование и нормирование эксплуатационного расхода топлива автомобилей в различных регионах Кыргызской Республики

109

Повышение эффективности отбора коров алатауской породы в раннем возрасте

109

Большая советская энциклопедия. Т. 14

109

Большая советская энциклопедия. Т. 18

109

Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 1

109

Пушкиндин турмушу=Жизнь Пушкина

109

Узбекская Советская Энциклопедия. Т. 13

109

Кедейкан

109

Кошоктор (кыргыздын эл адабияты)

109

Кыял жана чындык

109

Көз жаштары

109

Большая советская энциклопедия. Т. 29

109

Болот кантип курчуду 1-чи бөлүк

109

Ыркы керип

109

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 18

109

Ученые записки Трудыгеографического ф-та

109

Авторефераты диссертаций. 1948-1978. Том 2

109

Исследование автоматики и телемеханики в режиме автоколебаний

109

Особенности правого регулирования труда шоферов

109

Майдан 13-том

109

Куудулдар 31-том

109

Т. Касымбековдун "Сынган кылыч" романындагы араб тилинен оздоштурулгон создордун лексика-семантикалык табияты

108

ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА (Lymantria dispar L.) В ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСАХ КЫРГЫЗСТАНА

108

Барпы Алыкуловдун чыгармаларындагы диалектизмдер

108

Кинетика полимертзации этилена, пропилена и сополимеризации их на гомогенной комплексной системе

108

Проблемы экономической эффективности малых и средних предприятий в условиях диверсификации производства при переходе к рыночной экономике в Кыргызстане

108

КЕҢЕШБЕК АСАНАЛИЕВ- АДАБИЯТ ТЕОРЕТИГИ ЖАНА СЫНЧЫСЫ

108

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА (НА ПРИМЕРЕ АКСЫЙСКОГО И АЛАБУКИНСКОГО РАЙОНОВ)

108

Кинематический анализ шарнирно-четырехзвенного механизма переменной структуры

108

Большая советская энциклопедия. Т. 20

108

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 5

108

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.3

108

Труды монгольской комиссии Вып.16

108

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.1,Вып.1.

108

Геология Киргизии. 1961-1975. Библиографический указатель

108

Известия императорской археологической коммиссии

108

Авторефераты диссертаций. 1979-1990. Библиографический указатель. Том 3, книга 2.

108

Украинская Советская энциклопедия. Т. 5

108

Геология в изданиях Академии наук. Вып. 2. 1929-1937

108

Исследование процесса прессования и заготовки стеблей хлопчатника

108

Верховный Совет Молдавской Советской Социалистической республики

108

Жаңыл Мырза Кенже эпос 9-том

108

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Молдо Кылыч

108

Лингводидактические основы подготовки будущего учителя начальных классов к проведению уроков русского языка и чтения

107

Проблемы инвестирования в человеческий капитал Кыргызской Республики

107

Кинематический анализ шарнирно-четырехзвенного механизма переменной структуры

107

Прогнозирование и обоснование ресурса коленчатого вала автомобильного двигателя ЗМЗ-53 в эксплуатационных условиях Чуйской области

107

Экологические проблемы города Бишкек

107

Изучение высоты, эквивалентной теоретической ступени, на плотном движущемся слое ионита

107

Фторалифатические производные некоторых непереходных металлов

107

Изучение каталитических свойств окислов редкоземельных элементов в реакции кетонизации карбоновых кислот

107

Политические партии в избирательном процессе современного Кыргызстана

107

Большая советская энциклопедия. Т. 36

107

Педагогическая энциклопедия. Т. 3

107

Лермонтовская энциклопедия

107

Литературный энциклопедический словарь

107

Жамбулдун ырлары = Песни Джамбула

107

Алтын кыз

107

Кыргызстан Улуттук Энциклопедия. Т.3.

107

Узбекская Советская Энциклопедия. Т. 11

107

Шарше

107

Осмонкулдун ырлары

107

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 21

107

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1977-1978 гг)

107

Сборник математического отделения физико-математического факультета

107

Правовые меры по созданию социалистической системы сельского хозяйства в Литовской ССР

107

Шабданбай Абдыраманов

107

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Сагымбай Орозбаков Манас 1-том

107

Кыргыз республикасындагы элдик бийлик тутумундагы референдум: конституциялык-укуктук аспект

106

Залог как способ обеспечения исполнения кредитных обязательств по законодательству Кыргызской республики

106

Совершенствование работы автомобильного подвижного состава при сельскохозяйственных перевозках в горных районах

106

Исследование и оптимизация режимов распределительных сетей систем электроснабжения надежность и экономичность

106

Исследование реакций термического разложения окислов металлов

106

Конденсация ароматических шиффовых оснований с циклическими БЕТТА-Дикетонами

106

Химическое исследование гликозидов элеутерококка колючего

106

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Том 3

106

Большая советская энциклопедия. Т. 19

106

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 16

106

Ырлар жыйнагы

106

Ач карышкыр

106

Комуз

106

Большая советская энциклопедия. Т. 23

106

Эмгек учкуну

106

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР. 1982-1984 гг.

106

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской республики. Вып. 23. 2016-2018 гг.

106

Үсөйүн ажынын санжырасы

106

Русско-киргизский словарь - справочник общественно-политических терминов

106

Отчет о деятельности НАН КР за 1994 год

106

Чынгыз Айтматов 26-том

106

Кыргыз адабиятынын тарыхы 3-том

106

Дидактические основы личностно ориентированного обучения в вузе на первом уровне бакалавриата

105

Развитие познавательной деятельности студентов информационными средствами

105

Салттык музыкалык аткаруучулук өнөр Кыргызстандын маданият системасында

105

Литийорганические и термические методы получения карбенов и их кремниевых и германиевых аналогов

105

Адсорбция этапа и этилена цеолитами разной структуры и состава

105

КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗОВЫХ СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ГАЛЛИЕМ, ИНДИЕМ И ТАЛЛИЕМ

105

ПОЛУЧЕНИЕ, ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОФТОРИДОВ СТРОНЦИЯ И БАРИЯ

105

Военная история Башкир. Энциклопедия

105

Казак Совет энциклопедиясы. Т.2

105

Украинская Советская энциклопедия. Т. 9

105

Ашым менен Саткын (1916-жылдагы балдар турмушунан)

105

Большая советская энциклопедия. Т. 30

105

Большая советская энциклопедия. Т. 25

105

Кароолдогу киши

105

Труды Нумизматической комиссии.II

105

Труды Нумизматической комиссии.5

105

Труды полярной комиссии Вып.8

105

Успехи научной фотографии Т.9. - 1964

105

КРУИА кабарлары = Известия НАН КР

105

НАН КР Годовой отчет 2019

105

Сборник филологического факультета

105

Известия императорской археологической коммиссии

105

Авторефераты диссертаций. 1948-1978. Том 1

105

Русско-киргизский словарь астрономических терминов

105

Нейрохирургическая диагностика-настоящее творчество и интуиция врача

105

Баткен областынан чогултулган фольклордук материалдар 37-том

105

Чет элдик кыргыздардын адабияты 30-том

105

Сагындык Өмүрбаев 29-том

105

Кыргыз адабиятынын тарыхы 4-том

105

Кыргыз адабиятынын тарыхы 7-том

105

Азыркы кыргыз тили: фонетика жана фонология

105

Казахстан на страницах Туркестанского сборника

105

Теоретико-правовые основы формирование политических партий Кыргызской Республикиа

104

Трансформация политических систем Республик Центральной Азии в условиях глобализации

104

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (На материалах Кыргызской Республики)

104

Физико-химический анализ тройных водных систем из карбамида, солей магния и характеристика новых твердых фраз

104

Э К О Н О М И К О -Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е П Р О Б Л Е М Ы Р А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О И С П О Л Ь ЗО В А Н И Я Т РУ Д О В Ы Х Р Е С У Р С О В В С Е Л Ь С К О Й М Е С Т Н О С Т И (на примере Ошскгой области)

104

Большая советская энциклопедия. Т. 16

104

Большая советская энциклопедия. Т. 17

104

Большая советская энциклопедия. Т. 7

104

Большая советская энциклопедия. Т. 24

104

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 4

104

Ырлар жыйнагы

104

Педагогическая энциклопедия. Т. 2

104

Большая советская энциклопедия. Т. 15

104

Каныбек Роман 2-т.

104

Тандамалуу ырлар

104

Эпиграфика Востока №5. - 1951

104

КРУИАнын жылдык отчету 2019

104

Ученые записки Труды науч.-исслед.ин-та биологии

104

Геологическая литература СССР Библиографический ежегодник за 1970год Т.2.

104

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 17 (1991-1992 гг.)

104

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР. 1975-1976 гг.

104

Тянь-Шаньская физико-географическая станция. Аннотированный библиографический указатель работ. 1964 - 1980 гг.

104

Экономика сельского хозяйства Киргизии. Библиографический указатель. 1956-1964

104

Русско-киргизский словарь географических терминов

104

Вариационный подход к проблеме инвариантности систем автоматического управления

104

Административноправовые и общественные меры воздействия в области охраны советского общественного порядка

104

Калык Осмонкул 7-том

104

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Каба Атабеков Манас

104

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

104

Маектер, пикирлер, к=з караштар...

104

Мусульманские династии (Справочник по хронологии и генеалогии)

104

ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА И ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ГИПОКСИИ И ПОД ДЕЙСТВИЕМ МЕКСИДОЛА

103

ИСЛАМ ЖАНА МУСУЛМАН УЮМДАРЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН КООМДУК-САЯСИЙ ЖАШООСУНДА

103

Русско-кыргызский разговорник

103

Исследование и создание шарикоштамповочного пресса - автомата

103

Синтез и превращения производных 2-хлорметил-7-метил-5-оксо-5-Н-1,3,4-тиадиазоло/3,2-х/ пиримидина

103

Сезонные миргации хищных птиц в предгорьях западного Тянь-Шаня

103

Проблемы и перспективы внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики в условиях переходной экономики

103

Экономические механизмы использования природной ренты в контексте устойчивого развития

103

Исследование свойств некоторых катализаторов восстановления нитроциклогексана, нитробензола и нитролуолов

103

Плотинное водозаборное сооружение из горных рек для малых деривационных ГЭС

103

Уравнения связи напряжений и деформаций в модели скольжений

103

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКУРРЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ОСНОВЕ 5-СПЛАЙНОВ 2-го и 3-го ПОРЯДКОВ

103

Ленин (Сборник стихов о Ленине). -изд. 2-е

103

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики (Вып.21. 2008-2012))

103

Кыргыз Советтик социалистик республикасы.энциклопедия

103

Кулипа

103

Жаңы ырлар

103

Азаматтар

103

Большая советская энциклопедия. Т. 38

103

Балдар

103

Толкундар арасында

103

Шинель

103

Жорж Данден же акмак болгон күйөө

103

Энциклопедический словарь Т.3-а Бергерь-Бисы

103

Труды полярной комиссии Вып.10

103

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1983-1984 гг)

103

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 18. 1993-1997 гг.

103

Жанровые и стилевые поиски в поэзии Токтосуна Самудинова

103

Жанек Баатыр

103

Новая глобальная тектоника (тектоника плит). Библиография (1961-1976). Часть 1

103

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 7

103

Токтогул 5-том

103

Тенти Адышева 22-том

103

КР УИАнын кабарлары = Известия НАН КР

103

Эпоха и акынская поэзия

102

Выращивание и некоторые физические свойиства монокристаллов пятиокиси ванадия

102

Исследование свойств растворов полимеров метилметакрилата

102

ТРАНСФОРМАЦИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

102

Кино энциклопедический словарь

102

Дочери Земли Кыргызской

102

Большая советская энциклопедия. Т. 43

102

Большая советская энциклопедия. Т. 19

102

Казак Совет энциклопедиясы. Т.11

102

Кыргыз Совет энциклопедиясы. Алфавиттик корсоткуч.

102

Абай (Ибрагим) Кунанбаев Сочинения. - Т.1. - Стихи и поэма

102

Музыкальная энциклопедия. Т.4

102

Бремен музыканттары

102

Философия Чингыза Айтматова

102

Краткая литературная энциклопедия. Т.9.

102

Туратбай (поэма)

102

Большая советская энциклопедия. Т. 27

102

Казак Совет энциклопедиясы. Т.7

102

Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия.

102

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДАРЫ МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУДА ЖОГОРКУ КЕНЕШТИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ТЕОРИЯЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ

102

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.15,Вып.4.

102

Изучение природных комплексов Бадхыза (1886-1982 гг.)

102

Азыркы кыргызча - орусча создук (Современный кыргызско-русский словарь)

102

Библиографический указатель литературы по енисейско-орхонским и таласским памятникам древнетюркской письменности

102

Органикалык химия терминдеринин орусча-кыргызча создугу (добоор0

102

Русско-киргизский терминологический словарь по электротехнике

102

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 6

102

Сейсмостойкость сооружений башенного типа

102

Вопросы построения цифровой математической машины на основе групповой операции

102

Геологическая литература СССР Библиографический ежегодник за 1963.-Т.2.

102

Краткий годовой отчет НАН КР

102

Олжобай менен Кишимжан 6-том

102

Айткулу Убукеев 21-том

102

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу Балдар адабияты 8-китеп 7-китеп

102

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Шапак Рысмендеев 2-китеп Семетей

102

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

102

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү 2-бөлүк

102

Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү (Оңдолуп, толукталып 3-чү басылышы)

102

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАДИДЧИЛИК КЫЙМЫЛЫ: ЖАДИДЧИЛЕРДИН КООМДУК-САЯСИЙ, МАДАНИЙ ЖАНА АГАРТУУЧУЛУК ИШ-АРАКЕТТЕРИ (1900-1916-жж.)

101

Структура минорных тритерпеновых сапонинов ломоноса манчжурского

101

Метод синтеза I,4-Дизамещенных бетта-карболитов

101

Хроматокулонометрический метод одновременного определения углерода, водорода и азота в разнообразных органических веществах

101

Кыргыз фразеологиясынын негизги маселелери

101

Особенности формирования архитектурной среды горных районов Кыргызстана

101

Исследование в области химии C-, N-аминозамещенных азиридинов

101

Химия бета-аминовинилкетонов, бета-аминовинилиминов и бета-аминовинилтиокетонов

101

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВПЕДАГОГОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ

101

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Т.4

101

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 32

101

Музыкальная энциклопедия. Т.1

101

Мурат

101

Балдар жомоктору

101

Большая советская энциклопедия. Т. 7

101

Ырлар жыйнагы

101

Стихи Исака

101

Кыргыз тилинин морфологиясы

101

Русско-химический словарь химических терминов

101

Разработка экстремальных систем для оптимизации каталичических процессов в производстве синтетического каучука.

101

Краткий годовой отчет НАН КР

101

Сүйүнбай Эралиев 31-том

101

Алымкул, Токтонаалы, Ысмайыл 14-том

101

Чыңгыз Айтматов 25-том

101

Чынгыз Айтматов 27-том

101

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

101

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

101

Айтыш 4-том: Токтосун, Ашыраалы

101

Азыркы кыргыз тили (Семантика)

101

Кыргызча-өзбекче сөздүк

101

Железодефицитная анемия у детей в регионах юга Кыргызстана2

101

К вопросу Государственного строительства Советского Киргизстана 1924-1937 гг. (Сб.документов)

101

Парламентаризм в Кыргызстане (проблемы теории и практики)

100

Синтезы стереоизмерных производных декагидрохинолина и зависимость их основности от пространственного строения

100

Взаимодействие нитрита никеля с карбамидом и тиокарбамидом в водной среде

100

Пищеварение в рубце, система крови и продуктивность овец при выпасе на минерально обогащенном высокогорном пастбище

100

Химические превращения аминокислот под действием витаминов группы В6

100

Уруш сыры= Военная тайна

100

Педагогическая энциклопедия. Т. 4

100

Театральная энциклопедия. Т.2

100

Токтогул

100

Большая советская энциклопедия. Т. 23

100

КРУИАнын жылдык отчету 2020

100

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1975-1976)

100

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 19. 1998-2002 гг.

100

Библиография изданий национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 22 2013-2015

100

Археологический сборник

100

Пектины. Аннотированный библиографический указатель. Часть 1.

100

Украинская Советская энциклопедия. Т. 6

100

Ч. Айтматов тилинин создугу

100

Геология и полезные ископаемые Казахстана. Библиографический справочник. Период 1956-1960. Выпуск 1

100

Ишкердик боюнча орусча-кыргызча тушундурмо создук

100

Кыргыз терминологиясы

100

Словарь названий жителей СССР

100

Академия наук Киргизской ССР. 1954-1978

100

Нарын областынан чогултулган фольклордук материалдар 39-том

100

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 10-китеп

100

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 12-китеп

100

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 13-китеп

100

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Ыбрайым Абдырахманов Семетей, Сейтек

100

Айтыш 5-том: Эстебес, Тууганбай, Табылды, Замирбек, Майра, Абдылда

100

Азыркы кыргыз тили (Морфология)

100

Орусча-кыргызча сөздүк= Русско-кыргызский словарь 1-том А-И

100

Манас энциклопедиясы 2-том Манастын сюжети - Ярупа

100

Монозамещенные диацетилены в реакциях нуклеофильного присоединения

99

Диффугенин-новый ангидрокар-денолид из krysimum diffusum ehrh

99

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УСТНЫХ ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩ ИХСЯ У-VI КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

99

Большая советская энциклопедия. Т. 8

99

Большая советская энциклопедия. Т. 21

99

Казак Совет энциклопедиясы. Т.9

99

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.6

99

Токтогулга эстелик = Венок Токтогулу

99

Театральная энциклопедия. Т.5

99

Советское ландшафтоведение 1917 - 1967.

99

Родинанын уулу

99

Мекен

99

Жолдоштор

99

Труды полярной комиссии Вып.6

99

Труды полярной комиссии Вып.30

99

Библиография изданий АН КиргССР (1970 г).

99

Успехи научной фотографии Т.13. - 1968

99

Раритетные книги о кыргызах (1818-1933 гг.) (Аннотированный библиографический указатель)

99

Геологическая литература СССР. Библиографический ежегодник за 1955 г.

99

Краткий годовой отчет 2004

99

Общее и прикладное языкознание. Указатель литературы 1968-1977. Том 8

99

Пути рационализации процессов рафинирования тростникового сахара-сырца

99

Краткий годовой отчет

99

Краткий годовой отчет НАН КР

99

Деятельность местных советов депутатов трудящихся Узбекской ССР по руководству народным образованием в период развернутого строительства коммунизма.

99

Токтоболот Абдумомунов 18-том

99

Талас областынан чогултулган фольклордук материалдар 36-том

99

Тоголок Молдо, Алдаш Молдо 6-том

99

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Алмабек Тойчубеков, Манас, Семетей

99

Компенсация провалов рынка в условиях переходной экономики

98

Исследование гетерополикислот

98

Изучение деструкции целлюлозы хлором

98

Проблемы формирования и развития товарного рынка в условиях трансформации экономики (на примере Кыргызской Республики)

98

Алкилмеркаптопроизводные борана

98

Тур к, кыргыз тилдериндеги эмоционалдык-экспрессивдик маанини туюндуруучу тилдик каражаттар жана алардын семантикалык топтору

98

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СУЛЬФАТОВ И НИТРАТОВ БИВАЛЕНТНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ПИРИДОКСИНОМ, ИХ СТРОЕНИЕ, СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

98

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ СОЛЕЙ ОДНО - И ДВУХЗАРЯДНЫХ КАТИОНОВ

98

Большая советская энциклопедия. Т. 51

98

Большая советская энциклопедия. Т. 6

98

Өчпөс өмүр

98

Музыкальная энциклопедия. Т.6

98

Большая советская энциклопедия. Т. 46

98

Ырлар жыйнагы 3-чү китеп

98

Евгений Онегин

98

Кара бүлөөлөр

98

Студенойдо кыштоо

98

Труды океанографической комисси Т.5

98

Труды океанографической комисси Т.7

98

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1071-1972)

98

Успехи научной фотографии Т.14. - 1970

98

Успехи научной фотографии Т.21. - 1982

98

Аннотированный ретроспективный библиографический указатель. 1768-1990 гг. Ч.2: Природа и природная среда озера и его бассейна, флора и фауна, охрана природы и природных комплексов, медико-биологические, санитарно-гигиенические и оздоровительные аспекты района.

98

Химия фентиазина. Библиографический указатель.

98

КРУИАнын кыскача жылдык отчету = Краткий годовой отчет НАН КР

98

Русско-киргизский терминологический словарь по механике

98

Исследование пластических деформаций при ковке в вырезных бойках

98

Некоторые вопросы построения магнитных решающих элементов для промышленной автоматики

98

Нейрохирургические проблемы очаговых поражений головного мозга

98

Эстетические взгляды В.В.Воровского

98

Каада-салт ырым-жырымдар 20-том

98

Молдо Кылыч (кошумчаланып 2-башылышы) Абдираим Шама 9-том

98

Кыргыз адабиятынын тарыхы 8-том

98

Орусча-кыргызча сөздүк= Русско-кыргызский словарь 2-том К-О

98

Изучение О- и С- алкилирования щелочных енолятов айетоуксусного эфира и его производных

97

Реакция триаллилборана с ацетиленовыми углеводородами

97

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УРОВНЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

97

Большая советская энциклопедия. Т. 37

97

Большая советская энциклопедия. Т. 44

97

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 22

97

Музыкальная энциклопедия. Т.5

97

Саринжи (төрт көшөгөлүү драма)

97

Багыт Алманах

97

Труды монгольской комиссии №9

97

Труды полярной комиссии Вып.4

97

Успехи научной фотографии Т.2. - 1964

97

Успехи научной фотографии Т.5. - 1957

97

Успехи научной фотографии Т.8. - 1962

97

Библиография изданий академии наук Киргизской ССР (1985-1986 гг.)

97

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССр. 1979-1980.

97

Украинская Советская энциклопедия. Т. 8

97

Краткий годовой отчет НАН КР

97

Краткий годовой отчет НАН КР

97

Из истории философской мысли киргизского народа

97

Радиотолкундар дуйносуно саякат

97

Библиография по металлогении

97

Землетрясения в Средней Азии. Указатель литературы

97

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 3

97

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 8

97

Исследование и обоснование параметров корчующего рабочего органа при уборке стеблей хлопчатника

97

Вероятностные методы исследования автоматических систем с распределенными параметрами

97

УИАнын Кыскача жылдык отчет

97

Каныбек 2-китеп Х11 том

97

Кыргыз адабиятынын тарыхы 6-том

97

Азыркы кыргыз тили (Стилистика)

97

Токтогул энциклопедиясы

97

Исследование процессов жидкофазного каталитического гидрирования ряда органических веществ на платиновых металлах потенциодинамическими методами

96

ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

96

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОГО КЛАССА КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

96

Гидролиз протопектина корзинки подсолнечника под действием кислотно-солевой системы

96

Большая советская энциклопедия. Т. 34

96

Большая советская энциклопедия. CCCP

96

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 31

96

Биздин учуубуздун тарыхы

96

Балдар үчүн ырлар

96

Большая советская энциклопедия. Т. 42

96

Ырлар

96

Чапаев

96

Труды полярной комиссии Вып.15

96

Труды полярной комиссии Вып.16

96

Успехи научной фотографии Т.11. - 1966

96

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.10,Вып.4.

96

Пектины. Аннотированный библиографический указатель. Часть 2.

96

Регулирование рынка труда в условиях социально-экономической нестабильности (на примере Кыргызской и Республики Казахстан)

96

Целлюлоза в форме порошка. Получение, свойства, применение. Аннотированный указатель литературы. 1951-1984.

96

Краткий годовой отчет НАН КР

96

Владимир Васильевич Меннер. Библиография ученыъ СССР

96

Сельскохозяйственная энциклопедия. Т.6

96

Энциклопедия: Океан - Атмосфера

96

Разработка и исследование методов точных абсолютных измерений и эталонов высоких температур

96

Вопросы построения цифровой математической машины на основе одной групповой операции

96

Нормативные акты КР

96

ОЦЕНКА МЕСТНОСТЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ГОРНЫХ ДОРОГ ПО КОМПЛЕКСУ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

96

Краткий годовой отчет НАН КР

96

Центральные органы власти Англии

96

Абдрасул Токтомушев 14- том

96

Болот калем

96

Байдылда Сарногоев 40-том

96

Бостон, Эшимкул менен Зуура 32-том

96

Баатырдык жомоктор 33-том

96

Кыргыз кошоктору 16-том

96

Эр Төштүк Кенже эпос 2-том

96

Нурмолдо, Боогачы, Казыбек 12-том

96

Жеңижок 3-том

96

Айтыш 7-том Эгемендик мезгилиндеги айтыштар

96

Влияние предпринимательства на социально-экономическое развитие региона (на материалах Ошской области КР)

95

Влияние водорастворимых полимеров на фильтрационные свойства цементных суспензий и разработка тампонажных растворов с пониженной водоотдачей

95

Амидные комплексы галогенидов марганца, кобальта и никеля в водной среде

95

Изучение некоторых особенностей реакции триэтилсилана с этиловым спиртом в присутствии этилата натрия

95

Реакция 1.3 - циклоприсоединения циклических нитроновых эфиров

95

ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В РОССИЙСКО-СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

95

Кыргызстандын илимдеги жана техникадагы айымдары

95

Төртүнчү блиндаж

95

Труды комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. - Вып.15.

95

Труды палеонтологического института Т.15.-Вып.4

95

Тянь-Шанская высокогорная физико-географическая станция

95

Успехи научной фотографии Т.10. - 1964

95

Успехи научной фотографии Т.18. - 1977

95

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1981-1982)

95

Бюллетень сейсмической станции "Апатиты"

95

Известия императорской археологической коммиссии

95

Мировой океан. Рекомендательный указатель литературы для молодежи

95

Конституционно-правовой статус правоохранительных органов (вопросы теории и практики)

95

Русско-киргизский словарь гидрометеорологических терминов

95

Изучение кислотной коррозии цементов

95

Восстановление изношенных лемехов автоматической наплавкой твердым сплавом

95

Применение бета-излучения для измерения и автоматического контроля влажности пара в паровой турбине

95

Исследование внутрипористого реагирования и кинетических констант полукоксов ископаемых твердых топлив

95

Исследование элементов и построение фазовых систем программного управления с магнитной записью

95

Краткий годовой отчет НАН КР

95

Обязательства из причинения вреда в международном частном праве

95

Правовые проблемы формирования советской семьи в Узбекистане (1917-1938 гг.)

95

Уголовная ответственность за транспортные преступления по советскому уголовному праву

95

Түмөнбай Байзаков, Муса Жангазиев 32-том

95

Тарыхый ырлар жана окуялар Балбай 17-том

95

Кетбука, Асан Кайгы, Калыгул, Арстанбек 1-том

95

Миф, уламыш, аңыз, санжыра уламышы 26-том

95

Элдик оюндар, дин ырлары, күү баяндары 27-том

95

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 9-китеп

95

Кыргыз тилинин жазма грамматикасы: Азыркы кыргыз адабий тили

95

Оценка воздействия добычи и переработки минеральных ресурсов на окружающую среду в Иордании

94

Генезис и эволюция религиозных верований кыргызов

94

Соединения гексаметилентетрамина с хлоридами, сульфатами, кобальта, никеля и меди

94

Бетаиноподобные производные активной метиленовой группы

94

Иммунологическая реактивность организма и реабилитация послеродовых патологий органов размножения у коров.

94

Большая советская энциклопедия. Т. 4

94

Педагогическая энциклопедия. Т. 1

94

Сулайманов Керимбек

94

Большая советская энциклопедия. Т. 17

94

Комсомолка

94

Труды комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. - Вып.17.

94

Труды монгольской комиссии Вып.14

94

Труды полярной комиссии Вып.29

94

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики Вып. 16 (1989-1990 гг.)

94

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики. Вып. 15. 1987-1988 гг.

94

Известия императорской археологической коммиссии

94

Айыл Чарба Энциклопедиясы 1

94

Библиография отечественных библиографий по геологии (XVII в. - 1973 г. )

94

Сельскохозяйственная энциклопедия. Т.3

94

Применение транзисторных преобразователей для управления маломощными синхронными двигателями

94

Вариационный подход к проблеме инвариантности систем автоматического управления

94

Компенсация реактивной мощности и симметрирование нагрузок в ЛЭП, питающих электротягу переменного тока

94

Геологическая литература СССР Библиографический ежегодник за 1963. - Т.1.

94

Национальная академия наук Кыргызской Республики

94

О некоторых идеалистических концепциях свободы в западногерманской философии

94

Критика теоретических основ современной буржуазной социологии познания

94

Каныбек 1-китеп Х1

94

Мидин Алыбаев 20-том

94

Абдулхай Алдашев 37-том

94

Жаныш, Байыш Кенже эпос 4-том

94

Балдар фольклору 29-том

94

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Сагымбай Орозбаков Манас 3-том

94

Синтаксис персидского языка

94

Сульфатные соединения циркония

93

Исследование процессов соосаждения гетеровалентных компонентов в системах с образованием аномальных смешенных кристаллов

93

ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ПЕРСОНАЛА: ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

93

Оценка состояния кровотока и сосудистого тонуса артерий почек и глаз методом ультразвукового дуплексного сканирования у больных серповидноклеточной анемией в процессе лечения бенцикланом.

93

Большая советская энциклопедия. Т. 18

93

Акции экологических организаций Кыргызстана (пособие для неправительственных экологических организаций

93

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 23

93

Большая советская энциклопедия. Т. 27

93

Мен - эмгекчи элдин уулумун (повесть)

93

Труды монгольской комиссии Вып.22

93

Труды полярной комиссии Вып.19

93

Успехи научной фотографии Т.15. - 1970

93

Сборник работ научно-исследовательского института зоологии и биологии

93

Бюллетень сейсмической станции "Апатиты"

93

Флора и растительность Киргизии. Вып. 1. 1918-1965

93

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 5

93

Сравнительное исследование эффективности бурения колонковыми сверлами с принудительной и независимой подачами

93

Институт автоматики и телемеханики (технической кибернетики)

93

Отчет о деятельности НАН КР за 1997 год

93

Высшие органы власти буржуазного государства (политико правовой анализ структуры, полномочий и функций)

93

Расследование убийств, совершенных в драке

93

Правовые вопросы гарантированной денежной оплаты труда колхозников в хлопководческих колхозах (по материалам Туркменской ССР)

93

Право сельскохозяйственного водопользования в Таджикской ССР

93

Молдо Нияз, Молдо Багыш, Ниыязаалы Молдо, Өмөр Молдо

93

Ысак Шайбеков, Абылкасым Жутакеев, Абдыкалык Чоробаев, Абдрашит Бердибаев 13-том

93

Токтосун, Ашыраалы, Эстебес, Тууганбай

93

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Сагымбай Орозбаков Манас 2-том

93

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Шапак Рысмендеев 1-китеп Манас, Семетей

93

Ойлордон китеп жаралат...(макалалар,маектер, ырлар, куттуктоолор)

93

Кыргыз тилинин синонимдер сөздүгү (Оңдолуп экинчи басылышы)

93

Надо знать прошлое чтобы не ошибаться в будущем. - Кн.2.

93

Разработка нового противоопухолевого лекарственного препарата гликозил-нитрозометилмочевина-1

92

Кыргыз Республикасынын өнөр жай саясаты:тарыхый экономикалык анализ

92

Некоторые закономерности становления и развития рыночных отношений в Кыргызстане (на примере Кыргызской Республики)

92

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Т.2

92

Большая советская энциклопедия. Т. 2

92

Большая советская энциклопедия. Т. 28

92

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 3

92

Алтын доор =Золотая эпоха

92

Ырлар

92

Труды геологического комитета

92

Труды монгольской комиссии №6

92

Труды монгольской комиссии Вып.19

92

Труды монгольской комиссии №35

92

Успехи научной фотографии Т.17. - 1976

92

Успехи научной фотографии Т.22. - 1984

92

Кыргыз Республикасында этноулуттук идентүүлүктү калыптандыруу: теориялык-методологиялык талдоо

92

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 20. 2003-2007 гг.

92

Археологический сборник

92

Исследование изнашивания и восстановление золотниковой пары гидропривода некоторых машин, применяемых в хлопководстве

92

Развитие местных советов Латвийской ССР

92

Избирательные реформы 1832 и 1867 годов в Англии

92

Правовое регулирование бытового проката

92

Договор о предоставлении услуг почтово-телеграфной связи

92

Основные проблемы развития национальной советской государственности в Узбекистане в период перехода к социализму

92

Создание и развитие брачно-семейного законодательства Туркменской ССР

92

Ысык-Көл областынан чогултулган фольклордук материалдар 35-том

92

Джалал-Абадс областынан чогултулган фольклордук материалдар 40-том

92

Кожожаш Кенже эпос 1-том

92

Балык, Солтобай,Жаныш жана Совет доорундагы айрым төкмө акындардын ырлары 8-том

92

Уставы Академии Наук СССР (1924-1974)

92

Судоустройство и судопроизводство по обычному праву кыргызов

91

Особенности водообмена древесных растений, интродуцированных в Чуйской долине

91

Равномерная асимптотика решений бисингулярно возмущенных дифференциальных уравнений

91

Морально-этические ценности уйгурской семьи

91

Труды монгольской комиссии Вып.15

91

Сборник работ посвященный тридцатой годовщине Великой Октябрьской Социалистичекой Революции

91

Библиография отечественных библиографий по геологии (XVII в. - 1973 г. )

91

Библиография библиографий по языкознанию. Аннотированный систематисеский указатель отечественных изданий.

91

Применение бета-излучения для измерения и автоматического контроля влажности пара в паровой турбине

91

Исследование технологического процесса работы плющильного аппарата на уборке поливной люцерны

91

Исследование и расчет дискретно уравновешиваемых мостовых цепей с индуктивно связанными плечами

91

Основные вопросы микропалеонтологии фораминифер (в связи с задачами стратиграфии)

91

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ПОКРЫТИЯ ПИКОВЫХ ЗОН ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ СЛОЖНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

91

Теория базисных ферромагнитных умножителей частоты

91

Топурактардын физика-математикалык касиеттеринин комплекси аркылуу тоо жол жантайындагы жергиликтүү туруктуулукка баа берүү

91

Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясы

91

Формы участия коллективов трудящихся в управлении государственным предприятием

91

Санат, насаат ырлары 19-том

91

Эр Табылды Кенже эпос 3-том

91

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Философия

91

Кыргыз тилинин сөздүгү

91

Кыргыз тилинин антонимдер сөздүгү

91

Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү

91

Применение метода преобразования решений в асимптотической теории дифференциальных и интегральных уравнений

90

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УСТНЫХ ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩ ИХСЯ У-VI КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

90

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Том 1

90

СССР. Энциклопедия

90

Большая советская энциклопедия. Т. 11

90

Труды Нумизматической комиссии.III

90

Труды полярной комиссии Вып.18

90

Ученые записки Труды научно-исследовательского биологического ин-та Т.58, Вып.416,Вып.5

90

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.17,Вып. исторический.

90

Украинская Советская энциклопедия. Т. 11

90

Украинская Советская энциклопедия. Т. 12

90

Заболеваемость туберкулезом среди медицинских работников в Кыргызской Республике

90

Айыл Чарба Энциклопедиясы 2

90

Библиографический указатель литературы по тюркологии

90

Русско-киргизский терминологический словарь по атеизму (проект)

90

Исследование изнашивания и восстановление золотниковой пары гидропривода некоторых машин, применяемых в хлопководстве

90

Сравнительное исследование эффективности бурения колонковыми сверлами с принудительной и независимой подачами

90

Оптимальное управление ресурсами методами нелинейного программирования

90

Краткий годовой отчет

90

Краткий годовой отчет НАН КР

90

НАН КР в речах и выступлениях академика А.А.Акаева

90

Национальная академия наук Кыргызстана 1954-2004 гг.

90

Отчет о деятельности НАН КР за 1998 год

90

Развитие проблемы исторического и логического в экономических трудах К.Маркса и Ф.Энгельса 50-60 гг.Х!Х в.

90

Понятие "Связь"

90

Насирдин Байтемиров 17-том

90

Сооронбай Жусуев 33-том

90

Ош областынан чогултулган фольклордук материалдар 38-том

90

Кереттүү жомоктор 22-том

90

Байыркы кыргыз тилинин жазма эстеликтеринин корпусу

90

Манастаануу илиминин калыптанышы жана өнүгүшү

90

Арабские рукописи Бухарской коллекции Азиатского музея ин-та Востоковедения АН СССР

90

Традиционные основы сказительского искусства (на примере творчества сказителей эпоса "Манас" - манасчы)

89

Математическое моделирование нестационарных процессов при взаимодействии упругой волны с полостью

89

Математическое моделирование и разработка алгоритмов идентификации режимных параметров класса открытых водотоков

89

Труды монгольской комиссии Вып.59

89

Труды монгольской комиссии Вып.17

89

Труды палеонтологического института Т.15.-Вып.3

89

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.15,Вып.5.

89

Успехи научной фотографии Т.24. - 1986

89

Ученые записки Труды физического отд.физмат ф-та

89

Сборник филологического факультета

89

Кыргыз Республикасында медициналык кызматкерлердин арасында кургак учуктун оорулусу

89

Геология терминдеринин орусча-кыргыззча создугу

89

Анализ и разработка измерительного устройства для проверки вольтметров инфранизчстного диапазона

89

Исследование струнных преобразователей в режиме автоколебаний

89

Городской совет депутатов трудящихся -местный орган Государственной власти

89

Управление железнодорожным транспортом в СССР

89

Бюджетные права областного (краевого) совета депутатов трудящихся

89

Борьба с дорожно-транспортными происшествиями и правонарушениями на автотранспорте в СССР (уголовно-правовое и криминалистическое исследование)

89

Противоправность неоколониализма с точки зрения современности международного права

89

Ак Мөөр, Алп Тобоок Шабдан казалы 18-том

89

Жомоктор (жаныбарлар тууралуу) 21-том

89

Аман Саспаев 28-том

89

Азыркы кыргыз тили (Синтаксис)

89

Кыргыз тилинин компьютердик лингвистикасынын негиздери

89

Кыргыз тилин эне тили катары окутуунын методологиясы

89

Кыргыз тилинин омонимдер сөздүгү (Оңдолуп, толукталып экинчи басылышы)

89

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Толукталып, такталып 2-басылышы)

89

Изучение кинетики и механизма реакций гало- и прото- демеркурирования

88

Электрографическое исследование строения некоторых соединений, содержащих трех - и шестичленные циклы

88

Труды института антропологии и этнографии Т.2. Из архива Льюиса Генри Моргана

88

Труды геологического комитета Вып.89.

88

Труды Кубанского сельскохозяйствененого института. -Вып.1(219)

88

Труды монгольской комиссии Вып.35

88

Труды монгольской комиссии №33

88

Труды полярной комиссии Вып.18

88

Записки отдела рукописей.- Вып.3

88

Путеводитель по геологической литературе мира

88

Академическая наука Киргизстана. История и проблемы

88

Исследование технологического процесса работы плющильного аппарата на уборке поливной люцерны

88

Разработка оптимальных условий гидрирования остаточных масляных фракций и исследования влияния режима гидроочистки на углеводородный состав полученных масел

88

Оптимальное управление ресурсами методами нелинейного программирования

88

Теория базисных ферромагнитных умножителей частоты

88

Исследование селективной разработки месторождений сульфидно-окисленных руд (на примере Салаирского рудника)

88

Интеграция Кыргызстана и международных организаций в сфере образования: политические аспекты

88

Краткий годовой отчет НАН КР

88

Краткий годовой отчет НАН КР

88

Гражданско-правовое регулирование экспедиционных операций органов транспорта (транспортно-экспедиционный договор)

88

Судебная защита прав рабочих и служащих при увольнении

88

Политика нейтрализма арабских государств и современное международное право

88

Правовое регулирование оплаты труда колхозников

88

Чүй областынан чогултулган фольклордук матералдар 34-том

88

Особенности водообмена древесных растений, интродуированных в чуйской долине

87

Чуй ороонундо интродукцияланган жыгач осумдукторунун суу алмашуусунун озгочолуктору

87

Кинетика каталитической гидрогенизации, непредельных альдегидов

87

Труды монгольской комиссии №37.-№11

87

Труды палеонтологического института Т.34

87

Труды палеонтологического института Т.36

87

Труды института антропологии и археологии Вып.2

87

Записки отдела рукописей Вып.4

87

Сейсмостойкость сооружений башенного типа

87

Исследование в области газомеханического псевдоожижения мелкодисперсных материалов

87

Емкостные самокомпенсированные уровнемеры

87

Обоснование ультразвукового метода определения остаточных напряжений в горных породах

87

"Сандык" нефелин сиенит кенин кайра иштетүүнүн комплекстүү технологияларын иштеп чыгуу

87

Фазалык чөйрөлөрдүн санариптик голографиялык интерферометриясы

87

Совет Министров АССР-высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти Автономной Республики

87

Государственный строй Туркестанской автономной Советской Социалистической Республики

87

Уголовно-правовая борьба с хищениями социалистического имущества в СССР

87

Хулиганство и меры по ликвидации его в СССР

87

Азыркы кыргыз тили (лексикология)

87

Кыргызстандын түндүк жана түндүк батыш аймактарында жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн совет доорундагы тамак аш маданияты (Этнографиялык жана этносоциологиялык материалдардын негизинде)

87

История исследований окисления углеводородов

86

Исследование температурной зависимости коэффициентов самодиффузии в жидких металлах (цинк, олово, индий)

86

Геология. Кыскача энциклопедия

86

Труды монгольской комиссии №1

86

Труды монгольской комиссии №10

86

Труды монгольской комиссии Вып.18

86

Труды монгольской комиссии Вып.27

86

Труды полярной комиссии Вып.14

86

Труды института антропологии и археологии Т.1. Вып.4

86

Труды палеозоологического института Т.4

86

Бюллетень сейсмической станции "Апатиты"

86

Украинская Советская энциклопедия. Т. 10

86

Краткий годовой отчет НАН КР

86

Новая глобальная тектоника (тектоника плит). Библиография (1961-1976). Часть 2

86

Синтез и физические свойства алмаза. Библиографический указатель 1934-1961

86

Академия наук Киргизской ССР. К 50-летию образования Киргизской Советской Социалистической Республики и коммунистической партии Киргизии

86

Изучение кислотной коррозии цементов

86

Разработка оптимальных условий гидрирования остаточных масляных фракций и исследования влияния режима гидроочистки на углеродный состав полученных масел

86

Исследование устройств для испытания магнитотвердых материалов

86

Применение транзисторных преобразователей для управления маломощными синхронными двигателями.

86

Нормативные акты КР

86

Отчет о деятельности НАН КР за 2001 год

86

Цифровая голографическая интерферометрия фазовых сред

86

Общественный контроль и его роль в советском государственном управлении

86

А.П.Куницын и его учение о государстве и праве

86

Кыргыз кошоктору 16-том

86

Киргизская ССР административно-территориальное деление

86

Гражданский процессуальный кодекс Киргизской ССР

86

Народное хозяйство Киргизской ССР за годы Советской власти (статистический ежегодник)

86

Резолюция и постановления съездов Коммунистической партии Туркестана (1918-1924гг.)

86

Государство сельджуков Малой Азии

86

Кредитные ресурсы развития аграрного сектора Кыргызской республики

85

Социально-культурное развитие татар Кыргызстана (по материалам этносоциологических исследований

85

Растворимость азота в железе и его сплавах с углеродом и кремнием

85

Превращение лямбда-галоид, бета-тиолактонов в производные. лямбда, бета - тиоглицидной кислоты

85

Исследования в ряду антрацена и пентацена

85

Труды технологическогг института пищевой промышленности им.А.И.Микояна. - Вып.12

85

Труды монгольской комиссии №12

85

Труды океанографической комисси Т.8

85

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.1,Вып.2

85

Успехи научной фотографии Т.1. - 1951

85

Успехи научной фотографии Т.4. - 1955

85

Успехи научной фотографии Т.14. - 1978

85

Ученые записки Математ отд.физико-математического ф-та и Харьковского матем.о-ва

85

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 21. 2008-2012 гг.

85

Бюллетень сейсмической станции "Апатиты"

85

Н.М. Пржевальский, его предшественники и последователи в исследовании Центральной и Средней Азии (XIX в.) Аннотированный указатель литературы, составленный по книжным фондам Центральной научной библиотеки НАН Кыргызской Республики

85

Геохимические методы поисков рудных месторождений. Библиографический указатель 1925-1963

85

Технический русско-кыргызский терминологический словарь

85

Исследование внутрипористого реагирования и кинетических констант полукоксов ископаемых твердых топлив

85

Нормативные акты КР

85

Нормативные акты КР

85

Нормативные акты КР

85

Краткий годовой отчет НАН КР

85

Советская Социалистическая законность и ее гарантии

85

Участие общественности в рассмотрении судами уголовных дел

85

Лица, участвующие в гражданских делах искового производства (общее понятие лиц, участвующих в деле процессуальные формы участия в гражданском деле)

85

Организационно-правовые вопросы участия трудящихся в советском государственном управлении на современном этапе

85

Основные черты мусульманского права и его развитие в Иране по шиитскому направлению

85

Недействительность брака по Советскому семейному праву

85

Охрана прав рабочих и служащих и прав профсоюзов при рассмотрении судами дел об увольнении

85

Алыкул Осмонов 15-том

85

Кедейкан Шырдакбек Тайлак баатыр эмгек ырлары 11-том

85

Жоодарбешим Кенже эпос 7-том

85

Учкул сөздөр, чечен сөздөр, тамсилдер, мыскылдар 25-том

85

Айтыш 6-том: Эгемендик мезгилиндеги айтыштар

85

Кыргыз диалектологиясы (окуу китеби)

85

Киргизия: только факты

85

Ч.Айтматов сунуш кылынган библиографиялык көрсөткүч=рекомендательный библиографический указатель

85

Современные проблемы механики

85

"Манас" эпосу боюнча кыргыздардын үй-бүлө жана нике мамилелери

85

Исследование механизма адсорбции и разложения спиртов на Y-AI2O3 методом инфракрасной спектроскопии

84

Труды монгольской комиссии №7

84

Известияособой комиссии по исследованию Курских магнитных аномалий №1

84

Записки отдела рукописей.- Вып.6

84

Ученые записки Труды научно-исследовательского института химии Т.10

84

Ученые записки Труды науч.-исслед.ин-та химии

84

Сборник работ научно-исследовательского института зоологии и биологии

84

Очерк истории развития общественно-политической и философской мысли в дореволюционной Киргизии

84

Исследование и расчет параметров противоточной промывки угольных и других нерастворимых осадков

84

Экспериментальное исследование сейсмических колебаний при короткозамедленных взрывах на Зыряновском карьере

84

Исследование в области газомеханического псевдоожижения мелкодисперсных материалов

84

Вопросы разработки, исследования и применения электронных автокомпенсационных измерительных устройств переменного тока статического типа

84

Нормативные акты КР

84

Отчет о деятельности НАН КР за 2002 год

84

Нормативные акты КР

84

Основные черты истории советского суда в Литве (1918-1958 гг.)

84

Воспитательное значение судебного рассмотрения уголовных дел

84

Совокупность преступлений по советскому уголовному праву (понятие и ответственность)

84

Подготовка судебной реформы 1864 года в России

84

Элдик поэмалар 15-том

84

Мендирман, Сеитбек Кенже эпостор 10-том

84

Гражданский кодекс Киргизской ССР ( с изменениями и дополнениями на 30 июня 1986года)

84

Кыргыз ССРинин жер кодекси=Земельный кодекс Киргизской ССР

84

Вестник главного геолого-разведочного управления

84

Художественное изображение животных и их тотемные знаки в эпосе "Манас" (на основе вариантов С.Орозбакова и С.Каралаева"

83

Труды монгольской комиссии Вып.24

83

Труды полярной комиссии Вып.2

83

Труды полярной комиссии Вып.3

83

Успехи научной фотографии Т.3. - 1955

83

Успехи научной фотографии Т.16. - 1972

83

Ученые записки Саратовского госун-та им.Н.Г.Чернышевского Вып.Физический

83

Сборник работ посвященный тридцатой годовщине Великой Октябрьской Социалистичекой Революции

83

Исследование процесса неперерывного центрифугирования сахарных утфелей в центрифуге с инерционной выгрузкой осадка

83

Пути рационализации процессов рафинирования тростникового сахара-сырца

83

Исследование вопросов термического упрочнения пылеватых суглинков Дольнего Востока

83

Вероятностные методы исследования автоматических систем с распределенными параметрами

83

Формоимпульсная коррекция в импульсных системах автоматического управления

83

Нормативные акты КР

83

Нормативные акты КР

83

Разработка комплексной технологии переработки нефелиновых сиенитов месторождения сандык

83

Судебный контроль за законностью действий органов государственного управления

83

Состав спекуляции по советскому уголовному праву

83

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД, БАТКЕН ОБЛАСТТАРЫНДАГЫ ЭЛЕКТРОНДУК МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (1991-2016)

83

Касым Каимов 16-том

83

Эр Эшим макал-лакаптар 13-том

83

ХУШ съезд Коммунистической партии Киргизии 23-24 января 1986г. Стенографический отчет

83

Кубаев Б.К. Мои года...

83

Ин-т истории и естествознания и техники Вопросы истории и естествознания и техники

83

Национальная Академия Наук Беларуси

83

КЫРГЫЗСТАН ТАТАРЛАРЫНЫН СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ ӨНҮГҮҮСҮ (этносоциологиялык изилдөөлөрдүн материалдары боюнча)

82

Исследование этилендиаминдиацетатов

82

Поворотные сооружения на каналах-быстротоках со сверхбурным режимом течения потока

82

Труды Нумизматической комиссии.4

82

Труды Томского государственного университета им.В.В.Куйбышева Вып.3

82

Оценка сумм осадков на территории Кыргызстана по данным спутниковых наблюдений

82

Спутник байкоолордун маалыматы боюнча Кыргызстандын аймагындагы жаан чачындардын суммасын баалоо

82

Ыйык куран

82

Углеродистые отложения докембрия и нижнего палеозоя и их рудоносность. Библиографический указатель.

82

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 5

82

Восстановление изношенных лемехов автоматической наплавкой твердым сплавом

82

Исследование и обоснование параметров корчующего рабочего органа при уборке стеблей хлопчатника

82

Емкостные самокомпенсированные уровнемеры

82

Исследование некоторых вопросов покрытия пиковых зон графиков нагрузки сложных энергосистем

82

Нормативные акты КР

82

Нормативные акты КР

82

Нормативные акты КР

82

Нормативные акты КР

82

Нормативные акты КР

82

Коллективный договор в США

82

Добровольные общества в СССР и их роль в хозяйственном и культурном строительстве

82

Критика современной американской криминологии

82

Развитие советской государственности в Узбекистане

82

Нюрнбергский процесс (основные правовые проблемы)

82

Умышленные телесные повреждения и борьба с ними по советскому уголовному праву

82

Мотивы убийств (уголовно-правовые и криминологическое исследование)

82

Көкүл Карач-Көкүл арман ырлары 12-том

82

Кыргызча-англисче=англисче-кыргызча сөздүк

82

Библиография по истории Казахстана.-Вып.1.-Дореволюционный период

82

Избранные научные труды.-Т.32.-№6

82

Кыргыз тилинин диалектогиялык создугу

82

Кыргыз Республикасында субъективдүү жарандык укукту кынаттык менен пайдалануу

81

Колебательные спектры еноливованных бета-дикетонов и их солей

81

Труды монгольской комиссии Вып.20

81

Труды полярной комиссии Вып.26

81

Труды института этнографии Вып.14

81

Материалы к геохимии Хибинских тундр

81

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.15,Вып.1.

81

Ученые записки Харьковского гос.ун-та им.А.М.Горького.-Т.35,Вып.2.

81

Успехи научной фотографии Т.22. - 1984

81

Формирование этнонациональной идентичности в Кыргызской Республике: теоретико-методологический анализ

81

Ученые записки Труды физического отд.физмат ф-та

81

Сборник химического факультета

81

Экспериментальное исследование сейсмических колебаний при короткозамедленных взрывах на зыряновском карьере

81

Исследование элементов и построение фазовых систем программного управления с магнитной записью

81

Вопросы временного моделирования работы цифровых блок-схем

81

Нормативные акты КР

81

Нормативные акты КР

81

Нормативные акты КР

81

Моделирование напряженного состояния подкарьерных целиков при комбинированной разработке месторождений (на примере Макмальского рудника)

81

Нормативные акты КР

81

Специальные виды оплаты труда по советскому трудовому праву

81

Освидетельствование на предварительном следствии

81

Алыкул Осмоновдун сүрөттөрү жана кол жазмалары

81

История зарубежных стран Библиография русских библиографий

81

История Маньчжурии ХУ11-ХХ вв. Библиографический указатель. - Кн.1.

81

Коммунистическая партия Киргизии от съезда к съезду

81

Киргизская ССР административно-территориальное деление

81

Марсизм-ленинизм классиктеринин чыгармаларынын кыргыз тилинде басылышы-Издание произведений классиков Марксизм-ленинизма на киргизском языке (Библиографический указатель)

81

Библиография дореволюционной русской литературы по истории и экономике Иссык-Кульской области (1768-1917 гг.)отдельный оттиск

81

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях (Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах) .-Т.4.-Ч.2.

81

Труды архивов.-Вып.16 Архив АН СССР Обозрение архивных материалов

81

Современные проблемы механики

81

Исследование гидродинамических свойств изолированных лигнинов и изменения их полидисперсности в условиях сульфитного варочного процесса

80

Динамика повреждений и модели сейсмостойкости сооружений

80

Труды монгольской комиссии. - Вып.29. - №5

80

Труды особой комиссии по исследованию Курских магнитных аномалий Вып.5

80

Труды палеонтологического института Т.33

80

Успехи научной фотографии Т.6. - 1959

80

Исследование и расчет параметров противоточной промывки угольных и других нерастворимых осадков

80

Разработка и исследование методов и образцовой аппаратуры для обеспечения единства измерений коротких интервалов времени

80

Нормативные акты КР

80

Нормативные акты КР

80

Нормативные акты КР

80

Нормативные акты КР

80

Геологическая литература СССР Библиографический ежегодник за 1964.-Т.1.

80

Кыргызстандын эл аралык уюмдар менен билим берүү тармагындагы интеграциясы: саясий аспектер

80

Нормативные акты КР

80

Нормативные акты КР

80

Взаимоотношения органов Союза ССР и Союзных Республик в области управления Советской торговли

80

Руководство колхозами со стороны исполнительных комитетов областных советов депутатов трудящихся

80

Правовое положение неделимого фонда колхоза

80

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ в капитальном строительстве

80

Конкурс в советском праве

80

Подготовка и судебное рассмотрение дел о досрочном освобождении от наказания несовершеннолетних

80

Развитие форм и методов деятельности местных советов в период развернутого строительства коммунизма (на опыте местных Советов Литовской ССР)

80