Перейти на сайт

Поиск в архиве:

 


Коллекции

Просмотр

03.

Статистика


Профайл

Логин:

 

Пароль:


Регистрация
RSS

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Статистика

Заглавие

Скачивание

Всего скачано файлов

2355049

Кыргыз педагогикасы (энциклопедия)

76182

ФИЛОСОФИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯЛЫК ОКУУ КУРАЛЫ

68635

Кыргыз этнографиясы боюнча создук

47058

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ ЭНЦИКЛОПЕДИЯЛЫК ОКУУ КУРАЛЫ

43391

ИСТОРИЯ КЫРГЫЗОВ И КЫРГЫЗСТАНА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО НАШИХ ДНЕЙ

38494

Кыргыз тарыхы боюнча кыскача энциклопедия

37688

Русский язык Учебник для 10 класса кыргызской школы

34779

Научные труды молодых ученых

31186

Кыргыз тилинин создугу 1 ТОМ

29495

РЫНОК МАМИЛЕЛЕРИНИН ШАРТЫНДА АЙЫЛ ЧАРБАСЫН БАШКАРУУНУ ТЕСКӨӨ МЕХАНИЗМИН ӨРКҮНДӨТҮҮ (түштүк региону боюнча)

26405

Кыргыз адабияты энциклопедиялык окуу куралы

25433

КЫРГЫЗСТАН МЕНЕН ТУРКИЯНЫН СООДА-ЭКОНОМИКАЛЫК МАМИЛЕЛЕРИНИН ӨСҮП-ӨНҮГҮҮСҮ

25104

Элементы веб дизайна

20292

Кыргыз тилинин жазма грамматикасы. Азыркы кыргыз адабий тили

18537

Вестник научный журнал

16168

Сынган кылыч

13272

"Манас" эпосу Саякбай Каралаевдин айтымында. Толук варианты

12752

Азыркы кыргыз тили. Стилистика

12678

Математика Учебник для 2 класса средней школы

12484

Biological foundations and Orign of Syntax

11632

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААЛЫМДАМАСЫ

11491

Физика Орто мектептердин 8-классы учун окуу китеби

10638

Кыргыз адабиятынын тарыхы ХХ кылымдын кыргыз адабияты (20-60 жылдар)

10225

Кыргызстандын тарыхы урунттуу учурлар Х1Х к.ортосунан азыркы мезгилге чейин)Орто мектептин 11-класс учун окуу китеби

10043

Известия

9741

Вестник

9487

Кыргызстандын тарыхы урунттуу учурлар (байыркы доордон Х1Х к. ортосуна чейин Орто мектептин 10- классы учун окуу китеби

8745

Канды

8170

Мукай Элебаев 3 ТОМ

8048

Биздин замандын кишилери VII ТОМ

8016

Научные труды молодых ученых

7958

Санжыра Сарыбагыш уруусу

7957

Русско-кыргызский словарь 1 ТОМ

7543

Русско-кыргызский словарь 2 ТОМ

7101

Научные труды молодых ученых

7069

"Манас" эпосунун создугу

6624

ИЧКИ ТЯНЬ-ШАНДЫН ОРТОЧО ЖАНА ЖОГОРКУ БИЙИКТИКТЕРДЕГИ 0Р00НД0РУНУН ЖЕР-СУУ РЕСУРСТАРЫ

6403

Манас энциклопедиясы 1-том Аалам- Манастын музыкасы

6176

Кыргыз тилинин диалектологиясы (окуу китеби)

5931

Русский язык Учебник для 6 класса киргизской школы

5749

Политика Росии в Средней Азии

5480

Кок асаба

5282

КАЛЫГУЛДУН ДҮЙНӨ ТААНЫМЫНА ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

5089

Боомбаев Насирдин жана анын кол жасмасы

4926

Касымалы Баялинов IV ТОМ

4829

КЫРГЫЗДАРДЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮНДӨГҮ АДАМ МАСЕЛЕСИ

4819

Большой толковый словарь правильной русской речи

4810

Вестник научный журнал

4792

Адабий окуу китебине карата усулдук колдонмо 2-класс

4593

Родиноведение (учебно-методическое пособие для учителя 2-го класса средней школы)

4546

Калыгул Бай уулунун мурастары жана акындар чыгармачылыгындагы жалпылыктар

4322

Кыргыз тилиндеги 1980-жылдан кийинки неологизмдер (басма сөз материалдары боюнча)

4230

Учебный англо-русский словарь

4176

Известия НАН КР

4048

Кыргыз адабияты Орто мектептердин 10 класс учун окуу китеби

4048

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 7-китеп

4048

Voprosy istori Kyrgyzstana

4015

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XXI ВВ.)

3976

Айтматовтаануу Германияда

3898

Карачев Сыдык, Тыныстанов Касым, Коконов Шарип, Кененсариев Борубай, Калпаков Байсерке. 1 ТОМ,

3870

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Акындар чыгармачылыгы, 4-китеп Токтогул Сатылганов

3855

Кыргыз тили окуу китебине карата мугалимдер мугалимдер учун усулдук колдонмо 2-класс

3840

Токомбаев Аалы 2 ТОМ

3837

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ТАРЫХЫН ИЗИЛДӨӨНҮН ЭТАПТАРЫ (40–80-ЖЫЛДАР)

383

Научные труды молодых ученых

3759

КӨРКӨМ ТЕКСТТЕГИ ФОНОСТИЛИСТИКАЛЫК КАРАЖАТТАР ЖАНА АЛАРДЫН ТАБИЯТЫ

3745

Известия НАН КР

3677

ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (40–80-е ГОДЫ)

3651

Материалы и исследования по археологии Кыргызстана

3519

ИЧКИ ТЯНЬ-ШАНДЫН ОРТОЧО ЖАНА ЖОГОРКУ БИЙИКТИКТЕРДЕГИ 0Р00НД0РУНУН ЖЕР-СУУ РЕСУРСТАРЫ

3477

Кубанычбек Маликов 9 ТОМ

3344

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ «БАЛА» КОНЦЕПТИ (лингвомаданият таануу илиминин аспектиси боюнча)

3325

Любовь к себе как путь к здоровью

3314

Эволюция религиозных верований кыргызов (по материалам эпоса «Манас»)

2269

Научные труды молодых ученых

3255

ПСИХОЛОГИЯ РЕФЛЕКСИИ ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ

3251

Известия НАН КР

3245

Вестник научный журнал

3233

Башталгыч класстарда кыргыз тилин текстке байланыштуу окутуунун технологиясын моделдештируу

3132

Азыркы мезгилдеги Кыргызстандын түштүгүндөгү этнодемографиялык жүрүмдөр (Жалал-Абад облусундагы этносоциологиялык изилдөөнүн негизинде)

3116

Основы философии

3115

Лексические проблемы перевода с английского языка на русский

3087

Азыркы кыргыз тили

3074

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЕЛЕЧЕКТЕГИ МАТЕМАТИКА МУГАЛИМДЕРИН ДАЯРДООНУН ИЛИМИЙ МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

3055

Курс французкого языка

3033

БААТЫР КЫЗДАРДЫН ОБРАЗДАРЫ ЭЛДИК ЧЫГАРМАЛАРДА (“Кыз Сайкал”, “Жаңыл Мырза” эпосторунун негизинде)

3030

“Манас” эпосу жана кыргыз адабиятындагы идеялык күрөш (ХХ кылым)

3022

Вестник научный журнал

2955

НАРЫН ОБЛУСУНУН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ТУРМУШУ (1991—2005-жж.)

2884

К.ОСМОНАЛИЕВДИН “КӨЧМӨНДӨР КАГЫЛЫШЫ” РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

2816

Вестник

2793

Кыпчаки в составе тюркских народов (этнополитические аспекты).

2786

Известия НАН КР

2772

ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИН ЛИНГВОПОЭТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

2703

“МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ АСКЕРДИК ТЕРМИНДЕРДИН ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫК ЖАНА ФУНКЦИОНАЛДЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (ЖҮСҮП МАМАЙДЫН ВАРИАНТЫНДАГЫ “МАНАС” ЭПОСУНУН МАТЕРИАЛДАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ)

2690

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СИСТЕМАЛУУ КУРСУНДА ОКУУЧУЛАРДЫН БАЙЛАНЫШТУУ КЕБИН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2672

Книга для чтения 2-класс Учебник для школ с русским языком обучения

2639

КОМИТЕТ 300 ТАЙНЫ МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

2631

КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРИСТИКАСЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА КАЛЫПТАНЫШЫ

2530

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАДИДЧИЛИК КЫЙМЫЛЫ: ЖАДИДЧИЛЕРДИН КООМДУК-САЯСИЙ, МАДАНИЙ ЖАНА АГАРТУУЧУЛУК ИШ-АРАКЕТТЕРИ (1900-1916-жж.)

2506

Научные труды молодых ученых

2503

МАТЕМАТИКАЛЫК ТААНЫП БИЛЩЩДЁГЩ ЁТЩЩЧЩЛЩК ПРИНЦИБИНИН РОЛУ: ЛОГИКО-ГНОСЕОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗ

2456

КЩЕШБЕК АСАНАЛИЕВ- АД4БИЯТ ТЕОРЕТИГИ ЖАНА СЫНЧЫСЫ

2441

«МАНАС» ЭПОСУНУН ЭТНОМАДАНИЙ ЛЕКСИКАСЫ

2435

Теория литературы

2430

Теория языка

2417

Известия

2400

Вестник

2349

Известия

2336

Мировая экономика и международный бизнес

2307

Известия

2262

Кетбука, Асан Кайгы, Токтогул ырчы, Калыгул, Арстанбек

2189

Очерки по истории Средней Азии

2176

Известия

2166

Мамлекет жана укук теориясы

2162

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

2157

«Семетей» эпосундагы Семетей баатырдын образынын руханий-адептик маңызы жана көркөмдүк өзгөчөлүктөрү

2126

OPTO МЕКТЕПТЕРДИН VI КЛАССТАРЫНДА AT АТООЧТУ ОКУТУУНУН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2122

КЫРГЫЗДАРДЫН МАКАЛ-ЛАКАПТАРЫНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК МАҢЫЗЫ

2100

К.БОБУЛОВДУН АДАБИЙ СЫНЧЫЛЫК ЖАНА ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨЧҮЛҮК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

2078

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

2074

Кайталоону стилистикалык каражат катары сыпаттоо

2073

Известия НАН КР

2071

ЧЫГЫШ ПЕРИПАТЕТИЗМ ЭСТЕТИКАСЫ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ – ФИЛОСОФИЯЛЫК МАҢЫЗЫ

2038

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

1982

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

1959

ИМПЕРАТИВДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААНИ-МАҢЫЗЫ

1936

Кыргыз Республикасында балдарды социалдык жактан

1922

Интеллектуалдык менчик

1910

РЕКЛАМАЛЫК ТЕКСТТЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛИ

1907

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Кыргыз тилинин өнүгүү маселелери

1887

Полный англо-русский русско-английский словарь

1884

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991-2005 гг.)

1878

КЫРГЫЗ ЭЛДИК ООЗЕКИ ДРАМАСЫ – ПРОФЕССИОНАЛ ДРАМАТУРГИЯНЫН УЛУТТУК БАШАТЫ КАТАРЫ

1871

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА (до начала XX века)

1868

Вестник научный журнал

1865

Тоголок Молдо, Алдаш Молдо 6 ТОМ

1863

Кыргыз тили Окутуу орус тилинде жургузулгон мектептердин 11-классы учун окуу китеби

1851

Кыргыз адабиятынын тарыхы: ХХ кылымдын кыргыз адабияты (20-60-жылдар)

1835

Гендер-язык, культура,коммуникация

1820

МЕКТЕПТЕРДЕ ДИДАКТИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДЫ ЖАНРДЫК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮНӨ ЖАРАША ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ

1814

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫНЫН

1805

Проблемы финансового рынка на новом этапе экономического развития Кыргызской Республики

1788

КЫРГЫЗСКИЕ ТРАНСЛЯЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И. С. ТУРГЕНЕВА

1784

«Кыргыз Республикасынын Кытай Эл Республикасы менен саясий-экономикалык кызматташуусунун өнүгүүсүнүн тарыхый анализи (1992–2010-жж.)»

1761

Современная философская антропология

1719

"Азыркы кыргыз тили" курсун уйронуу процессиндеги студенттин оз алдынча таанып-билуу ишмердуулугун моделдоо

1719

КЫРГЫЗ, ТҮРК ЖАНА МОНГОЛ ТИЛДЕРИНДЕГИ ЛЕКСИКАЛЫК ПАРАЛЛЕЛДЕРДИН ФОНЕТИКАЛЫК ӨҢҮТТӨРҮ

1713

Т.КАСЫМБЕКОВДУН «СЫНГАН КЫЛЫЧ» РОМАНЫНДАГЫ ТЕРС ЭМОЦИЯНЫ ТУЮНТКАН ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИН СЕМАНТИКАЛЫК ТОПТОРУ

1695

История Енисейских кыргызов

1688

Вопросы языка, литературы и исскуства

1688

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Манас (тарых, генезис, типология)

1672

ИДЕОЛОГИЯ КООМДУК ФЕНОМЕН КАТАРЫ

1664

СЫН АТООЧТОРДУН ЭСТЕТИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЖАНА АНЫН КӨРКӨМ ЧЫГАРМАДА БЕРИЛИШИ (М.Гапаровдун чыгармаларынын негизинде)

1620

СОЦИОАНТРОПОМОРФТУК ТҮШҮНҮКТҮН МИФОЭПИКАЛЫК ФОРМАЛАРЫ

1607

Тюрки: Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии

1591

Философская антропология: хрестоматия

1590

White ship

1585

Известия НАН КР

1577

Мендирман, Сейтбек Кенже эпостор Х том

1574

ЭПОС «МАНАС» И ИДЕЙНАЯ БОРЬБА В КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ХХ век)

1548

Ориентализм

1542

Кыргыз тилин чет тили катары окутуунун методологиясы

1533

Кыргыз тилиндеги 1980-жылдан кийинки неологизмдер (басма сөз материалдары боюнча)

1518

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Ыбрайым Абдырахманов Семетей, Сейтек, макал-ылакаптар

1496

Жанровое своеобразие романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день»

1495

Педагогикалык жогорку окуу жайларында "Балдар адабияты" дисциплинасын окутуунун методикасы

1494

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ СОВРЕМЕННИКА НА КЫРГЫЗСКОЙ СЦЕНЕ» (на примере творчества выдающихся мастеров кыргызской театральной сцены ХХ века)

1476

Түндүк жана түндүк-батыш Кыргызстанда жашаган кыргыз үй-бүлө- лөрүнүн совет доорундагы тамак-аш системасы (этногра- фиялык жана этносоциологиялык материалдардын негизинде)

1474

Темиркул Уметалиев 6 ТОМ

1465

ААЛАМДАШУУ ШАРТТАРЫНДА КЫРГЫЗДАРДЫН ЭТНОМАДАНИЯТЫНДАГЫ МАРГИНАЛДУУЛУК ФЕНОМЕНИ

1438

ТЕНГРИАНСТВО В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1427

Выражение форм вежливости в немецком и кыргызском языках

1421

Известия НАН КР

1415

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1409

Калим Рахматуллин – Манас изилдөөчү

1403

Л Е К Ц И И ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА

1401

Жизнь науки

1377

Материалы и исследования по археологии Кыргызстана

1371

КЫТАЙЛЫК КЫРГЫЗДАРДЫН РУХАНИЙ МАДАНИЯТЫ 1949 - 2004-жж. (Кызылсуу Кыргыз автономиялык областында жашаган кыргыздардын мисалында)

1367

Кыргыз тили жана окуу 2- класс Окуу орус тилинде жургузулгон мектептердин мугалимдери учун методикалык колдомо

1352

ЭСКИ КЫПЧАК ТИЛИ МЕНЕН КАЗАК ТИЛИНИН ГЕНЕТИКАЛЫК КАТЫШТЫГЫ

1349

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРАНЫ: ФАКТОРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ

1339

Женижок 3 ТОМ

1337

АЙТМАТОВТААНУУ ГЕРМАНИЯДА

1331

Токтогул V ТОМ

1327

Социальная психология (учебник для вузов)

1323

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

1318

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕНГРИАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ ОРХОНО-ЭНЕСАЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ)

1314

Толковый словарь русского языка

1314

Тур к, кыргыз тилдериндеги эмоционалдык-экспрессивдик маанини туюндуруучу тилдик каражаттар жана алардын семантикалык топтору

1299

ИНСАНДЫН КАЛЫПТАНЫШЫНДАГЫ АДЕПТҮҮЛҮКТҮН РОЛУ

1292

Личность,культура,этнос.

1288

Татаал сүйлөмдөрдүн түгөйлөрү туюнткан маанилер жана аларды берүүнүн стилдик каражаттары

1285

Случайный президент Лукашенко

1284

2015. - №2

1284

Орто мектептерде физикалык билим берууну уюштуруунун илимий-методикалык негиздери

1263

УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ КАК ФАКТОР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА (на примере Кыргызской Республики)

1258

ЛИНГВОПОЭТИКА: СТАТУСУ ЖАНА ПРОБЛЕМАЛАРЫ

1258

Алыкул Осмонов энциклопедиясы

130

Акылман Калыгул

1243

Кыпчаки

1240

ETHNICITY, RACE AND INEQUALITY IN THE UK State of the Nation

1234

ТЕРМИНЫ РОДСТВА В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

1226

Исторический анализ развития политико-экономических отношений Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики (1992–2010 гг.)

1221

Калим Рахматуллин – исследователь эпоса “манас”

1207

СЫН АТООЧТОРДУН ЭСТЕТИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЖАНА АНЫН КӨРКӨМ ЧЫГАРМАДА БЕРИЛИШИ (М.Гапаровдун чыгармаларынын негизинде)

1203

Экономическая психология

1202

НАРЫН ОБЛУСУНУН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ТУРМУШУ (1991—2005-жж.)

1197

Взаимодействие стран Центральной Азии с Турецкой Республикой (начало 1990-х – 2009 гг.)

1192

Смар Шимеев, Бакы Өмүралиев, Шатман Садыбакасов, Жапаркул Алыбаев 30-том

1190

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Зияш Бектенов

1181

КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНЫХ ИМЕН: ОТ СОЧЕТАЕМОСТИ К СЕМАНТИКЕ

1179

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮКТҮН ШАРТЫНДАГЫ ЭКОЛОГИЯЛЫК САЯСАТЫ

1178

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ В 1937-1938 ГГ. И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

1172

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Сагымбай Орозбаков Манас 4-том

1168

Доклады НАН КР

1163

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1162

Вербальные средства репрезентации концептов "Судьба" и "Kader" (на материале русского и турецкого языков)

1156

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Актан Тыныбеков

1149

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТЕНГРИАНСТВА

1144

Калык, Осмонкул VII ТОМ

1143

Жусуп Турусбеков Х ТОМ

1142

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ

1136

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ жизни КЫРГЫЗСТАНА (XX ВЕК)

1121

Биоэкологические особенности растений различных жизненных форм Прииссыккулья (фитоценология, морфология, физиология, биохимия и растительные ресурсы)

1118

Мифы кыргызов как феномен этнической культуры

1118

С. Эралиевдин "Ак моор" лирикалык поэмасынын котормосуна лингвопоэтикалык анализ

1113

Паремияларда антонимдик концепттер аркылуу тилдик дүйнө сүрөтүнүн жана менталдык пропозициянын берилиши

1110

Фрейдизм как философия: опыт реконструкции

1099

Воробьинообразные птицы (Passeriformes) урбанизированных экосистем юга Кыргызстана

1099

Физика

1079

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

1075

Математика 1 часть вторая Учебник для общеобразовательных школ

1075

Global Determinants of the International Movement of Production Factors: Economic-legal and Institutional Context

1075

Материалы и исследования по археологии Кыргызстана

1074

Вопросы языка, литературы и исскуства

1074

Лингвопоэтический анализ перевода лирической поэмы С Эралиева "Ак моор"

1064

Улуу кыргыз көчү

1052

К.ОСМОНАЛИЕВДИН “КӨЧМӨНДӨР КАГЫЛЫШЫ” РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

1049

Доклады НАН КР

1048

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1046

Web - программирование.

1041

Кульджа и Тянь-Шань: путевые заметки

1038

ОКУУЧУЛАРДЫ ФИЗИКАЛЫК-ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ИШТЕРДИ ӨЗ АЛДЫНЧА АТКАРУУГА КӨНҮКТҮРҮҮНҮН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ (7-8 класстардын мисалында)

1035

Уйгурское государство ЙЭТТИШАР (1864-1877 гг.)

1026

Религиоведение

1001

Сохранение биоразнообразия и практическое использование растений рода Scutellaria методами биотехнологии

998

Жалпы биология Орто мектептердин 10-11 класстары учун окуу китеби

985

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТРУДОИЗБЫТОЧНОГО РЕГИОНА (на материалах южного региона Кыргызской Республики)

972

Кыргыз жана турк тилиндеги он-тус концепттери

970

НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА И СУРЬМЫ ИЗ ИМПУЛЬСНОЙ ПЛАЗМЫ

963

КЫРГЫЗСКИЕ ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

963

Создание технологий по использованию попутно добываемых ресурсов угледобывающей промышленности Кыргызской Республики

957

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ жизни КЫРГЫЗСТАНА (XX ВЕК)

952

Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарынын онугуу тенденциясы (1991-2014-жж.)

940

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН САЛТТУУ ОРМОКЧУЛУГУ (Х1Х кылымдын аягы - ХХ кылымдын башы.)

937

Общественный строй монголов (монгольский кочевой феодализм)

934

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ДОМОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

934

История и эволюция клановой системы в политических процессах кыргызского общества ( ХIХ – ХХI вв.)

927

Формирование межкультурной компетентности учащихся на уроках русского языка в кыргызской школе

925

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ (на материалах Кыргызской Республики)

924

ЭПОС «МАНАС» КАК МНЕМОНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КЫРГЫЗОВ

923

Кыргыздардын диний ишенимдеринин эволюциясы (“Манас” эпосунун материалдарынын негизинде)

921

Жогорку окуу жайларында кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда студенттердин тилдик компетенцияларын калыптандыруунун лингводидактикалык негиздери (Юрист адистиктеринин мисалында)

916

Вопросы языкознания

802

ИДЕЯ КОСМИЗМА КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА:ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ.

914

Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы маданият таануунун обүектиси катары

912

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ МЕЙКИНДИК МААНИДЕГИ ЖӨНӨКӨЙ СҮЙЛӨМДӨРДҮН МОДЕЛДЕРИ

894

Барпы Алыкулов 11-том

894

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЕ

880

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА КАДЖИ-САЙ (Биосферная территория «Иссык-Куль»)

879

Биринчи курстун студенттеринин математикалык билимдериндеги мучулуштукторду жоюунун методикалык негиздери (Башталгыч билим беруу адистиги учун)

879

РАЗВИТИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

877

Сохранение биологического разнообразия млекопитающих государственного заповедника «Кулун-Ата»

867

Современная философская антропология

865

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ СУРЬМЫ И МЫШЬЯКА ИЗ СУРЬМУСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ РАЗДЕЛЕНИЕМ

862

Физика научный журнал

854

Теория расчета оболочек сосудов и аппаратов

850

ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В РОССИЙСКО-СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

846

ЖУНАЙ МАВЛЯНОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ИДЕЯЛЫК-ЭСТЕТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

846

Какен Алмазбековдун поэзиясы: улуттук башат жана жанычылдык маселелери

838

Кыргыз республикасынын мамлекеттик кызмат тутумундагы коррупцияга каршы аракеттенуунун административдик-укуктук койгойлору

836

Синтаксис 2-болук Кыргыз орто мектептердин 9-классы учун окуу китеби

832

NICOTIANA TABACUM L. тамекисин остуруунуну экологиялаштыруунун илимий-техникалык негиздери

830

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ «БАЛА» КОНЦЕПТИ (лингвомаданият таануу илиминин аспектиси боюнча)

829

О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ НЕПРЕРЫВНЫХ И РАВНОМЕРНО НЕПРЕРЫВНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ

825

Кыргыз элдик поэмаларынын историзми жана жанрдык жанылануу (Жанр. Сюжет. Историзм)

816

КЫРГЫЗ ФРАЗЕОЛОГИЯСЫНЫН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ

813

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

812

ВНУТРИЛИЧНОСТНАЯ КОНФЛИКТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ.

812

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

806

ОБОБЩЕННЫЕ РАВНОМЕРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

803

ИМПЕРАТИВДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААНИ-МАҢЫЗЫ

800

Токтосун Самудиновдун поэзиясындагы жанрдык жана стилдик изденүүлөр

797

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ МЕГАПОЛИСА С ОБРАБОТКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

794

ПСИХОЛОГИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

793

Очерки по истории семьи и брака Средней Азии и Казахстана

792

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТУРКОВ-МЕСХЕТИНЦЕВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

791

Кыргыз элинин философиялык ойломунун тарыхый динамикасы

791

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Чокан Валиханов, Иса Жумабеков, Дункана Кочукеев

788

Дидактические мотивы в трилогии "Манас"

786

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЕЧЕВОСПРИЯТИЯ (на материале лингвоэтнокультурного пространства Кыргызстана)

785

Доклады НАН КР

785

Правовой механизм управления кадровыми ресурсами в сфере высшего образования вузов гуманитарной направленности в Кыргызской республике (Теоретико-правовой аспект)

785

Философемы в творчестве Молдо Кылыча

785

Экологическое мышление в эпистемологическом измерении

784

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ КЛАССА СИСТЕМ С НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКОЙ И САМООРГАНИЗАЦИЕЙ

783

Мифотворчество в эпической поэзии кыргызов

778

Кыргыз макалдарына семантикалык-структуралык, логикалык-грамматикалык илик

776

Философская антропология

773

Литературный Кыргызстан

773

"Эмгек" концептинин менталдык-тилдик мазмуну

773

Assessment in Accounting: Concept and Tools

773

ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЯОДЕНИЯХ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

771

ИММУНИТЕТ, ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ У ЖИТЕЛЕЙ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

770

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

770

РАЗРАБОТКА ПРЕЦИЗИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

765

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ ВУЗА

764

Обеспечение экономической устойчивости негосударственного пенсионного страхования в Кыргызской республике

764

Русское слово в Кыргызстане

759

Личность,культура, этнос

755

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ: ИСТОРИЯ РУССКОГО ДИСКУРСА

751

НОРМАТИВНЫЕ КРИЗИСЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

751

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

750

1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн кыргыз прозасында чагылдырылышы

749

Философия жизни и смерти в эпопее "Манас"

746

КЫРГЫЗСКО-БАШКИРСКИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

745

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ (толпа,социум,общность)2003

744

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ТРАНСФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

743

Кыргыз жана кытай тилдеринде суйлоо адебинин озгочолуктору

738

Кыргызстандын мамлекеттүүлүгү менен суверендүүлүгүнө философиялык анализ

737

Кыргыз этносунун маданий - психологиялык ыңгайлашуу про-цессинин ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ философиялык анализ

734

СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С НЕЛИНЕЙНЫМИ СИНАПТИЧЕСКИМИ ВХОДАМИ ДЛЯ ЗАДАЧ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

733

Русское слово в Кыргызстане

731

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СРЕДЕ КЫРГЫЗОВ (НА МАТЕРИАЛАХ ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА)

729

ТРАЙБАЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ (НА МАТЕРИАЛАХ КЫРГЫЗСТАНА)

723

КАТЕГОРИЯ ЛИЧНОСТИ/БЕЗЛИЧНОСТИ В ЯЗЫКЕ (на материале русского и кыргызского языков)

722

Именные словосочетания, выражающие атрибутивные отношения в кыргызском и русском языках (на материале романа Т.Касымбекова "Сломанный меч)

717

Направленное бурение

716

Кыргыз паремияларын когнитивдик-лингвистикалык өңүттө сыпаттоонун айрым проблемалары

714

ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ОМОНИМДЕРДИН САЛЫШТЫРМА ЛИНГВИСТИКАЛЫК ПАРАДИГМАСЫ

712

English Have a kidi Part ! Ext, Учебник для 4-класса средней школы

712

Проблемы финансового рынка на новом этапе экономического развития Кыргызской Респеублики

712

Выражение форм вежливости в немецком и кыргызском языках

711

Кыргыз адабиятындагы очерк жанрынын калыптанышы жана өнүгүшү

709

Историко-культурное наследие и информационно- коммуникационные технологии: сохранение и исследование: материалы научной конференции (Пермь, 13–14 ноября 2009 г.)

709

НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ (на примере Кыргызской Республики)

707

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ В НЕЗАВИСИМОМ КЫРГЫЗСТАНЕ

703

Кыргыз республикасынын салык укугунун теориясындагы негизги маселелер жана койгойлор

703

Б.Сарногоевдин поэтикалык дүйнөсү

702

Экология почв бассейна реки Кок-Арт и улучшение их состояния

701

ӨТҮҮЧҮЛҮК ПРИНЦИБИНИН СОЦИАЛДЫК-ТАРЫХЫЙ ТААНЫП-БИЛҮҮДӨГҮ МЕТОДОЛОГИЯЛЫК РОЛУ

701

Физика Орто мектептердин 9-классы учун окуу китеби

699

Экологическое состояние и плодородие почв по вертикальной поясности Государственного Национального природного парка «Беш-Таш» Таласской долины и их рациональное использование

696

Туркестан: география и история края

695

Концепции авангардной архитектуры

692

Вопросы языкознания

551

Налоговые системы зарубежных стран

686

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТРЕССУ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ

684

АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДИАГНОСТИКИ КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

682

ПЛОТИННОЕ ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ ИЗ ГОРНЫХ РЕК ДЛЯ МАЛЫХ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГЭС

682

Бишкек шаарынын талма менен оорулуу тургундарынын клиникалык-эпидемиологиялык муноздомосу

679

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (на примере Кыргызской Республики)

677

Историзм кыргызских народных поэм и жанровое обновление (Жанр. Сюжет.Историзм)

676

Сопоставительное изучение фразеологизмов в произведениях Ч. Айтматова (на материале русско-кыргызских и кыргызско-русских текстов)

674

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖЕРГИЛИКТІІ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН ТІЗІЛІШІ ЖАНА ӨНІГІШІ (НАРЫН ОБЛУСУНУН МИСАЛЫНДА, 1991-2011-жж)

673

Хас Хажыптың ұлықталған күні

673

Ландшафты Таласской долины и их рекреационное значение

673

Орто мектепте табигый предметтерди окутууда окуучулардын чыгармачылык ишмердуулукторун онуктуруунун технологиялары

671

Становление конституционного законодательства суверенной Кыргызской Республики

669

Литературный Кыргызстан

667

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОГЕНЕЗА КЫРГЫЗОВ

663

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ

662

Фразеологическая картина мира французского и кыргызского языков

662

КИНЕМАТОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА И КАЗАХСТАНА: CТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО (1930 – 1990-е годы)

662

ИСЛАМ И МУСУЛЬМАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КЫРГЫЗСТАНА

661

Түштүк Кыргызстандын урбанизацияланган экосистемаларынын таранчы сымал (Passeriformes) канаттуулары

661

МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕШЕНИЙ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ И АСИМПТОТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

659

Профилактика и личение осложнений после операции на печени по поводу альвеококкоза

656

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КАЗАКТАРДЫН СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ ӨНҮГҮШҮ (1991-2010-жж.)

655

Райкан Шүкүрбеков 19-том

654

Материалы и исследования по археологии Кыргызстана

652

«МАНАС» ЭПОСУНУН ЭТНОМАДАНИЙ ЛЕКСИКАСЫ

649

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРАЗИНА И ПУТИ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА

647

ИСЛАМ ЖАНА МУСУЛМАН УЮМДАРЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН КООМДУК-САЯСИЙ ЖАШООСУНДА

647

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ, ОРТОДОНТИЧЕСКОГО И ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ФРОНТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У НОСИТЕЛЕЙ ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИН ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ХЕЙЛОУРАНОПЛАСТИКИ

647

АЛЬГОФЛОРА КОЛЛЕКТОРНО- ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

646

Абдулхай Алдашев

645

Жогорку окуу жайларда Манас таануу курсун тарых предмети менен интеграциялап окутуунун илимий-методикалык негиздери

644

Профессионально-правовая культура юриста

643

Theory of Topological Roughness of Systems

643

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОМЕДНОЙ РУДЫ

641

Инвариантное значение прономинальных единиц языка

640

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

639

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

638

Ч. Айтматовдун публицистикасындагы суроткер жана доор маселеси

638

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

637

Домбровая школа как институт сохранения и развития традиции (на примере западноказахстанской школы Казангапа)

637

Кытайлык кыргыздардын руханий маданияты 1949-2004-жж. (Кызылсуу Кыргыз автономиялык областында жашаган кыргыздардын мисалында)

637

Перспективы развития внутреннего туризма в Кыргызской республике

635

Особенности модернизации традиционных обществ в условиях глобализации

634

ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА (Lymantria dispar L.) В ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСАХ КЫРГЫЗСТАНА

633

ПРИНЦИПЫ КОДИФИКАЦИИ ЧАСТИЦ В РУССКОЙ ТИПОВОЙ ЧАСТИ ДВУЯЗЫЧНОГО (РУССКО-КЫРГЫЗСКОГО) СЛОВАРЯ

633

РАВНОМЕРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ ОПЕРЕНИЯМИ

630

Русское слово в Кыргызстане

630

Русское слово в Кыргызстане

630

Кыргыз адабияты Орто мектептердин 10 класс учун окуу китеби

491

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНТЕГРО–ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА МЕТОДОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА

629

Разработка алгоритмов управления информационными потоками, поступающими ETHERNET - КОММУТАТОРА

629

Неологизмы в кыргызском и английском языках (на основе публицистических материалов)

629

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ РАЗНОТЕМПОВЫХ СИСТЕМ

627

Литературный Кыргызстан

627

Студенттерди инсандык жактан калыптандыруу процессинде кураторлордун тарбиялык ишмердуулугун уюштуруунун педагогикалык шарттары

627

ЭКОЛОГО-БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТЕПНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ СОН-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ

626

ПОЭТИКА КЫРГЫЗСКИХ РОМАНОВ ХХ ВЕКА

625

Путешествие по Средней Азии

624

В сердце Азии: памяти Н.М. Пржевальского

622

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ПОЧВ ПРИКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА

621

РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПИРОЛИЗА МЕСТНЫХ УГЛЕЙ

619

Международная и национальные правовые системы охраны историко-культурного наследия государств-участников СНГ

619

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ХВОСТОВ АКТЮЗСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

618

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАДЕБНЫЕ 0БРЯДЫ КЫРГЫЗОВ ЮГО-ЗАПАДА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)

618

Кесиптик даярдоонун журушундо болочок мугалимдердин укуктук компетенттуулугун калыптандыруу

617

ЭКОЛОГИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ

616

Ментально-языковое содержание концепта "Эмгек"

616

Миф и религия как источники протофилософии

615

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ СИНДРОМЕ МИРИЗЗИ

615

Кыргыз тилинин лексикографиялык маалымат базасын тузуу меселеси

612

Математическое обеспечение процессов управления энерго-массопереносами, происходящими в линиях передач, и продукционными почво-растительными системами

611

Литературный Кыргызстан

611

ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА НАНО- И УЛЬТРАСТРУКТУРИРОВАННЫХ КЕРАМОКОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

610

«Роль этнополитических факторов в консолидации кочевых племен Притяньшанья и сопредельных регионов (VIII-XIV века)»

610

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ)

610

Физика

607

Литературный Кыргызстан

607

Совет мамлекетинин исламга карата диний саясаты (Кыргыз республикасынын мисалында)

605

Физика научный журнал

604

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАЗАХСКОГО НАРОДА

603

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ БИСИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

603

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В 1918 – 1953 гг.

602

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ, 1991-2011 гг.)

602

Литературный Кыргызстан

600

Управление и обеспечение достаточности капитала коммерческих банков и совершенствование механизмов капитализации в условиях рынка (на примере Кыргызской республики)

599

Кыргызстан тарыхынын маселелери

598

Экспериментально-контрастивное исследование фонетико-фонологической и фоностилистической систем английского и кыргызского языков

598

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕЗАВИСИМОГО КЫРГЫЗСТАНА (1991–2009 гг.)

597

Маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу окуучулардын социалдык-коммуникативдуу компетенттуулукторун калыптандыруу (7- класстын "Информатика" предметинин мисалында)

595

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КАНАЛЬНОГО РЕСУРСА НА БАЗЕ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ СЕРВИСОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ

593

Элдик оозеки чыгармалардын сюжеттеринин негизинде жазылган драмаларды окутуунун илимий-методикалык негиздери

593

Литературный Кыргызстан

592

Конституционный суд как орган конституционного контроля в Кыргызской Республике (вопросы теории и практики)

592

ЭТАПЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

591

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ (по южному региону)

589

Поход Александра Великого в западный Туркестан

589

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ В КНР

589

Особенности развития брендинга на предприятиях Кыргызской республики

589

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРОДУГОВОГО НАГРЕВА И ПЛАВЛЕНИЯ АНОДА

586

ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-СМЫСЛОВОЙ ПОДХОД К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ

586

Кыргыз тилиндеги эки тутумдуу жалан суйломдордун семантикалык структурасы

586

Кыргыз макал лакаптары=Кыргызские прсловицы-поговорки

585

Коммуникативный жанр как методологический концепт изучения форм социального взаимодействия

584

ИДЕЯ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО:КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ В КУЛЬТУРЕ.

583

Литературный Кыргызстан

583

В сердце Азии: путешествие Свена Гедина в 1893-1897 гг. Т.1. Памир - Тибет - ВосточныйТуркестан_3

582

Санжыранын кыргыз тарыхын изилдоодогу ээлеген орду

582

Информационные технологии, как ресурсный фактор экономического роста

581

КРЕАТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ: ПСИХОСЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

579

Мезгил менен кадамдашып...(куттуктоолор, макалалар,маектер, библиография)

579

Русское слово в Кыргызстане

578

К. Бобуловдун адабий сынчылык жана илимий изилдоочулук ишмердуулугу

578

"Математиканы окутуунун методикасы" курсу боюнча бакалаврлардын окуу-изилдоо иштерин уюштуруунун дидактикалык негиздери

578

История возникновения и развития древнейших государств на земле (ранние цивилизации Ближнего Востока

577

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

575

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (на материалах Кыргызской Республики)

575

Литературный Кыргызстан

574

Старая и новая экономическая компаравистика

573

EUGLISH Have a ga KIdl Partl Учебник для 3-класса средней школы

573

Организация управленческого учета и анализа затрат в компаниях электроэнергетики в Кыргызской республике

573

Англис инфинитиви жана анын кыргыз тилиндеги функционалдык шайкештиктери

573

Тил, адабият жана искусство маселелери

572

Физика

572

Трансформация кыргызского кочевничества в 20–30-е годы ХХ века в работах западных исследователей

571

Кыргызстан тарыхынын маселелери

570

ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИОЛОГИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ (СOLEOPTERA, ЕLATERIDAE) КАЗАХСТАНА

570

Кыргызстандагы жадичилик кыймылы: жадидчилердин коомдук-саясий, маданий жана агартуучулук иш-аракеттери (1900-1916-жж.)

570

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТА ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УСЛУГ (на материалах Ошской области Кыргызской Республики)

568

Клинико-фармакологическое обоснование применения антиоксидантов природного происхождения при лечении заболеваний полости рта у детей с аллергическими болезнями

568

Доклады Национальной академии наук Кыргызской Республики

567

The birth of Manas

567

Известия

566

Искандар Зуль-карнайн (Алксандр Македонский)

566

КЛАТРАТНО-КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МАРГАНЦА, КОБАЛЬТА И ЦИНКА С КАРБАМИДОМ (СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, СВОЙСТВА)

565

Методическое руководство к учебнику Русский язык 2-класс Для школ с кыргызским обучениеяем

564

Известия

563

Обратные задачи для дифференциальных и интегро-дифференциальных псевдопараболических уравнений четвертого порядка

562

Кластердик газдардын жылуулук физикасынын касиеттери

562

Эски кыпчак тили менен казак тилинин генетикалык катыштыгы

562

Институциональные системы в экономическом развитии стран: теория, методология и вектор развития

561

КАЗАХСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

561

Концепции авангардной архитектуры

560

РАСЧЕТ ИК-СПЕКТРОВ ОРИЕНТИРОВАННЫХ И НЕОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ

558

Вестник Кыргызпатента: ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

556

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНОКУЛБТУРОВЕДЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ В ВОСПИТАНИИ ЭТНОТОЛЕРАНТНОСТИ

554

СИНТЕЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ КАРБИДОВ ТУГОПЛАВКИХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ИСКРОВОЙ ЭРОЗИИ

471

Александр Великий Македонский

552

Литературный Кыргызстан

552

ЛИБЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ В КОНЦЕ Х1Х-НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА.

551

Опыт лесовосстановления еловых лесов Прииссыккулья

551

Литературный Кыргызстан

551

Сынган кылыч -39-том

551

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И ТУРЦИЕЙ

548

Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке_1

548

Конституционные принципы разделения и взаимодействия ветвей государственной власти в Кыргызской Республике

548

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУВЕРЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА (2005-2010 гг.)

547

Семиречье в первой трети ХХ века: социально-экономическая и общественная история

547

МАСКУЛИННОСТЬ И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА)

546

Айылдык башталгыч мектеп менен уй-булонун бирдиктуу аракети аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу

546

Рекомендации по защите насаждений яблони от бактериального ожога

546

Известия

545

ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА И ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ГИПОКСИИ И ПОД ДЕЙСТВИЕМ МЕКСИДОЛА

544

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Алмазбек Тойчубеков, Мамбеталы Ашымбаев

544

Проблемы современной литературы

542

Большой энциклопедический словарь. Языкознание

542

Кыргыз республикасынын социалдык комплексиндеги экономикалык койгойлорду чечуунун инновациялык жолдору

542

МАНАС. Энциклопедия. Т.1.

528

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБОРТОВОЙ ЗОНЫ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫЕМКИ ЕЁ ЗАПАСОВ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ОТРАБОТКЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

540

Функциональные нарушения организма при отравлении солями тяжелых металлов и их коррекция

540

ААЛАМДАШУУ ШАРТТАРЫНДА КЫРГЫЗДАРДЫН ЭТНОМАДАНИЯТЫНДАГЫ МАРГИНАЛДУУЛУК ФЕНОМЕНИ

540

РУССКИЕ ВЕРСИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА.

539

Талас шаарынын тарыхы

538

Реклама как вид журналистики

537

Россия в Средней Азии

536

Экономика

536

Литературный Кыргызстан

536

Кыргызстан тарыхынын маселелери

534

Литературный Кыргызстан

534

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ (на материалах Кыргызской Республики)

534

КРАСНОТЕЛКОВЫЕ КЛЕЩИ (ACARIFORMES: LEEUWENHOEKIIDAE, TROMBICULIDAE) МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ УЩЕЛЬЯ АЛА-АРЧА КИРГИЗСКОГО ХРЕБТА

533

Политические партии в избирательном процессе современного Кыргызстана

533

Кыргыздардын мифтери этникалык маданияттын феномени катары

533

ОШ В XIX ВЕКЕ: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

532

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, ИХ АНАЛОГИ И ЗАМЕСТИТЕЛИ

531

ПОЛУЧЕНИЕ СИЛИКАГЕЛЯ ИЗ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО КРЕМНИЯ

530

Регулирование бюджетных отношений в условиях рынка: теория, методология, практика (на материалах Кыргызской республики)

530

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРОПОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

529

Экономика

529

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

529

Кыргыз жана түрк адабияттарындагы каада-салт ырларынын көркөм-эстетикалык функциясы

529

Саркент мамлекеттик жаратылыш паркынын сут эмуучулорунун биокоптурдуулугун коргоо жана аны онуктуруудогу койгойлор

529

Машиноведение (научно-технический журнал)

529

Экономика

528

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ LACTOBACILLUS SPP. НА ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ

527

«АРАБ ЖАЗЫ» ФЕНОМЕНИНЕ ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

527

Асимптотика решения сингулярно возмущенного дифференциального уравнения лайтхила второго порядка.

527

Литературный Кыргызстан

527

Единство антиципации и рефлексии как психологический .pdf

526

КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРИСТИКАСЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА КАЛЫПТАНЫШЫ

525

9 3 N b Я М Р к р и с т а л л о г р а ф и я к а к м е т о д и с с л е д о в а н и я с т р о е н и я N b - ц е н т р о в в о к с и д н ы х N b - к а т а л и з а т о р а х

525

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

524

Машиноведение НТЖ НАН КР

524

ПРОЦЕССЫ МАССОПЕРЕНОСА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЛИЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИОННЫМИ ПУЧКАМИ

523

Голограммалардын касиеттерин жылчыксыз ыкма менен жазылган кубулма голографиясын тажрыйбада тастыктоо

523

Кыргыз Республикасынын туштук регионнунда туристтик ишмердуулуктун бухгалтердик эсебин жана аудитин уюштуруунун жана онуктуруунун теориялык аспектилери

523

Кыргызский эпический театр в контексте мировой культуры

523

Экология, окружающая среда и безопасность Кыргызстана

522

К истории развития горного промысла в Средней Азии

521

Литературный Кыргызстан

521

Биология Осумдуктор,бактериялар,козу карындар,энилчектер Орто мектептин 6-7 класстар учун окуу китеби

519

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫСОТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЗОНА НАД РЕГИОНОМ СРЕДНЕЙ АЗИИ ПО ДАННЫМ МИКРОВОЛНОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

519

Известия НАН КР

519

Новая филосовская энциклопедия Т.1

474

Современное распространение и экология серой крысы (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) в Кыргызстане

518

Акылман Калыгул:Ырлар, акыл-насааттар,даректүүбаяндар,илимий-изилдөөлөр

517

Конституционные принципы разделения и взаимодействия ветвей государственной власти в Кыргызской Республике

516

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

516

Книга для чтения по истории средних веков

515

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

514

Бытовая археология: Курс лекций

514

Англис тилиндеги курулуш терминдери жана алардын кыргыз тилинде фукционалдык шайкештиги (салыштырма соз жасоо тажрыйбасы)

512

Кыргызстан тарыхынын маселелери

511

Литературный Кыргызстан

511

Конституционно-правовые основы деятельности религиозных организаций в Кыргызской Республике

511

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ ЭТНОСА.

510

КИНЕМАТОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА И КАЗАХСТАНА: СТАНОВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 1930-1990г.

509

СЕМАНТИКО–ВАЛЕНТНОСТНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ КЫРГЫЗСКИХ СЛУЖЕБНЫХ ИМЕН И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СООТВЕТСТВИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

509

Балдардын жоон ичегисинин дуулугуу синдрому (Клиникасы, дарт аныктоону оптимизациялоо, дарылоо жана алдын алуу)

509

Сумма антропологии:Кн.1.Расширяющаяся вселенная абсолюта

508

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕКТРА ПРЕДЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

508

Экономика

508

Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования мошенничества в сфере финансов

508

Экономика

508

Кашмир и Кашгар: дневник английского посольства в Кашгар в 1873-1874 гг._1

508

Фонетико-фонологические основы сегментной структуры кыргызского и русского языков

508

Кыргызстан тарыхынын маселелери

507

Первый шаг Учебник по русскому языку для учащихся первого класса кыргызской школы

507

Молдо Кылыч Шамыркан уулунун чыгармаларындагы педагогикалык ойлор

507

Хан Ормон

505

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ

505

Известия

504

Экономика

504

РАДИАЦИОННЫЕ И ПРИМЕСНЫЕ ДЕФЕКТЫ В КРИСТАЛЛАХ KNaSO4, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ Cr6+ и Cu2+

504

Экономика

503

Филосовские основания научной рациональности

502

Известия

502

Кыргызстан тарыхынын маселелери

502

Дуйнонун экономикалык жана социалдык географиясы Орто мектептин 10-классы учун окуу китеби

502

Внешняя политика современной России: Евразийские приоритеты

502

МАНИПУЛИРОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

501

Традиционализм и индивидуальное мастерство в творчестве Коргоола Досу уулу

501

Орто кесиптик билим беруу системасында болочок медайымдардын кесиптик компетенцияларын калыптандыруунун педагогикалык негиздери

501

Учебник японского языка (для начинающих)

500

РАЗРАБОТКА РОБАСТНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В КЛАССЕ КАТАСТРОФ «ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ОМБИЛИКА»

500

Литературный Кыргызстан

500

Революция в Средней Азии

500

ОБРАТНЫЕ -ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ БУССИНЕСКА-ЛЯВА

499

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

499

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ И РАЗРАБОТКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

499

Этнополитическая стабильность в Кыргызстане: политико-правовой анализ

499

Математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясы аркылуу даярдоонун методикалык негиздери

497

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ВЛАСТИ

496

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

496

Жунай Мавлянов 23-том

496

Библиографический справочник по истории родословной,гералдики и российского дворянства

495

Вопросы интелектуальной собственности

495

Проблемы экологии геоботаники ботанической географии и флористикии

494

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА НА ЭКОСИСТЕМУ Г. БИШКЕК

494

Идентичность и диалог культур как- политический процесс в условиях глобализации

494

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (на материалах Кыргызской Республики)

494

Исторический анализ развития политико-экономических отношений Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики (1992–2010 гг.)

494

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991-2005 гг.)

494

Сумма антропологии (Кн.1)Расширяющая вселенная Абсолюта

493

Совершенствование управления системой Государственных закупок Кыргызской Республики

493

Изменения в когнитивных практиках индивидов под влиянием новых информационных технологий

492

РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДНОГО КЛАССА ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕРМОУПРУГОСТИ

492

Мусульманские веры и веса с переводом метрическую систему.Материалы по метрологии средневековой Средней Азии

492

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ МИОПИЧЕСКОГО АСТИГМАТИЗМА МОДИФИКАЦИЕЙ СКЛЕРАЛЬНОГО ЛОСКУТА (клинико-экспериментальное исследование)

492

Известия

491

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ БИЛИНГВИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

491

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (на материалах КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

491

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОИСКА НОВЫХ ЭФФЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ В ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ

491

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ

491

Акт терроризма: уголовно-правовой и криминологический анализ

491

Вопросы интелектуальной собственности

490

Художественное отображение проблемы судьбы в романе Чингиза Айтматова "Когда падают горы" (Вечная невеста)

490

Духовно-нравственный потенциал идеи патриотизма в условиях независимости Казахстана

489

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ В ГЕТЕРОГЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

489

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БАССЕЙНА РЕКИ НАРЫН И РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

489

Бала бакчанын 6-7 жаштагы балдарын кыргыздын улуттук каада-салттары аркылуу социалдаштыруу

489

ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

488

В киргизских аулах: очерки из поездки по Семиречью

488

Экономика

487

Экологическая безопасность как объект философского анализа

487

Финансовые проблемы авиационной отрасли и пути их решения (на материалах Кыргызской республики)

487

Кыргыз-казак адабий байланышы

487

Инновационные разработки НАН КР

486

ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

485

Формирование и развитие жанра очерка в кыргызской литературе

485

География почв

484

Известия

484

Жизнь науки

484

Творчество Алыкула Осмонова как обүект культурологии

484

Эволюция концепции формы и пространства в архитектуре Кыргызстана

484

Известия

483

ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕОЛОГИИ КЫРГЫЗСКОГО ЭТНОСА

483

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА С ПОЛУЧЕНИЕМ ОКСИДА МОЛИБДЕНА, НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ВОЛЬФРАМ

482

Физика

482

Вопросы интелектуальной собственности

482

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОЕДОВ ОРЕХОВО­ ПЛОДОВЫХ ЛЕСОВ ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

481

Литературные связи татарской и киргизской поэзии в первой половине ХХ века

481

Экономика

480

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

480

Вопросы интелектуальной собственности

480

Стратегический учет: поиск экономических решений

480

История Кыргызстана глазами очевидцев (начало ХХ века)

479

Вопросы интелектуальной собственности

479

Теневая экономика и ее влияние на формирование государственного бюджета Кыргызской республики

479

Русский язык 2-класс Учебник для школ с русским языком обучением

478

Дин таануу билиминин мазмунун калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери

478

Кыргыз элинин нравалык-укуктук карым-катнаштарынын генезиси жана эволюциясы: социалдык-философиялык анализ

478

Эр Солтоной, Жаманкара баатыр 14-том

478

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

477

Вопросы интелектуальной собственности

477

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ПРИ ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ (на материале английского и русского языков)

476

Известия

475

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

475

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЕННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

475

Экономикалык колледждердин студенттеринин математикалык компетенттуулугун ишкер оюндарды пайдалануу менен калыптандыруу

475

Математическое и компьютерное моделирование процесса переноса влаги и температуры в почве

473

Литературный Кыргызстан

473

Эндофитные грибы высших растений Кыргызстана и их биологические свойства

472

ГЕОСИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТЯНЬ-ШАНЯ, ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА (на примере средней части бассейна реки Нарын)

472

Пост - металлоценовые катализаторы полимеризации и олигомеризации олефинов на основе иминопиридиновых комплексов никеля (II)

472

Международный год гор - важное событие нового века (материалы , документы, статьи, посвященные международному году гор)

472

Известия

471

Кыргызстан тарыхынын маселелери

471

Взаимодействие адата и шариата в правовой системе кыргызского народа: историко-правовое исследование

470

Литературный Кыргызстан

469

Модификациаланган гумус заттарынын структуралык фрагменттерин, реакцияга жондомдуулугун жана уусуздандыруу касиеттерин изилдоо

469

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЙГУРСКОЙ ЖИВОПИСИ, ГРАФИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XXI ВВ.

468

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

468

Вопросы интелектуальной собственности

468

Омбудсмен (Акыйкатчы) - как социально-политический институт гражданского общества

468

Кыргыз тилинде мезгилдик (темпоралдык) маанини туюндуруучу тил каражаттары

468

Вопросы интелектуальной собственности

467

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

467

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ОСНОВЕ НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ВОДОРАЗБОРНОЙ КОЛОНКИ

467

Оценки и асимптотические свойства решений дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений на полуоси

466

Известия НАН КР

466

ИСТОРИЯ ГОРОДА УЗГЕНА В ИСТОЧНИКАХ (эпоха средних веков, нового и новейшего времени)

465

Известия

465

Китайские документы и материалы по истории Восточноrо Турке стана. Средней Азми и Казахстана XIV. XIXBB.

464

Ош облусунда аялдар ишкердигине колдоо корсотуу системасын онуктуруу

464

Социально-культурное развитие татар Кыргызстана

464

Суйломдун англис жана кыргыз тилдериндеги интонациясы

463

Фергана ороонунун Эки-Суу арасындагы кыргыздардын коз карандысыздык учун курошу (XVIII - XIX кк.)

463

"Тагдыр" жана "Kader" концепттерин репрезентациялоонун вербалдык каражаттары (Орус жана турк тилдеринин материалында)

463

Тысячелетняя история Оша: историко-источниковедческий анализ (1Х-начало ХХвв.)

463

Известия

462

ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ПЕРСОНАЛА: ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

462

Октябрь в Туркестане

462

ЖОЖдордо кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда студенттердин коммуникативдик компетенцияларын онуктуруудо текст менен иштоонун методикасы

462

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Жакшылык Сарыков

462

АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В КРИТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ

461

Азык-тулук базарын онуктуруунун койгойлору: теориялык, методологиялык жана практикалык аспектилери (Кыргыз республикасынын мисалында)

461

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

460

Асимптотика решения сингулярно возмущенных параболических задач с быстроосциллирующими данными

459

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

459

Психофизиологические механизмы восприятия времени

458

Жизнь науки

458

Вопросы интелектуальной собственности

458

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

458

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

457

Кыргыз тили 10-11 класстар учун окуу китеби

457

ИЗМЕНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ С УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

457

Физика Жалпы билим беруучу орто мектептин Х1-классы учун окуу китеби

457

Кашмир и Кашгар: дневник английского посольства в Кашгар в 1873-1874 гг._3

457

Вопросы интелектуальной собственности

456

Вопросы интелектуальной собственности

456

АНГЛИЙСКИЕ СКАЗКИ В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

456

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УСТНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ У-VI КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

456

ЖОЖдун студенттеринин чыгармачыл таанып-билуу активдуулугун дисциплиналар аралык байланышта онуктуруунун педагогикалык шарттары

456

Социально-культурное состояние городских рабочих кыргызов середины 1980-х - середины 1990-х гг. (на основе этносоциологических материалов)

456

ПРОСТИРАЮЩИЕСЯ ПОГРАНИЧНЫЕ СЛОИ В ТЕОРИИ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ ПРИ ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ

455

Русское слово в Кыргызстане

455

Особенности этиопатогенеза и клиники острых обструктивных бронхитов в раннем возрасте у детей

455

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИДИТОВ КЫРГЫЗСТАНА, ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОГНЕУПОРНЫЕ СВОЙСТВА

454

Геометрия Орто мектептин 10-11 класстары учун окуу китеби

454

2002-жылдагы Аксы окуясынын булактаануу маселелери

454

РОЛЬ КЫРГЫЗСКОГО ИСКУССТВА В ПОЗНАНИИ МИРА: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

454

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

453

КОНЦЕПТ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» В КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОМ АСПЕКТЕ

453

Система противоречий институциональных изменений в трансформационных экономиках

453

Органикалык химия Орто мектептердин 10-классы учун окуу китеби

452

Вопросы интелектуальной собственности

451

Вопросы интелектуальной собственности

451

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

451

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА)

451

РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ, СВОДЯЩИХСЯ К УРАВНЕНИЯМ ВОЛЬТЕРРА И ВОЛЬТЕРРА-ФРЕДГОЛЬМА ПЕРВОГО РОДА

450

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

450

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОПОРОШКОВЫХ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

449

Кичи ишкердуулукту иштетуунун жана туруктуу онуктуруунун экономикалык чойросун уюштуруу

449

Генезис и эволюция идеологии кыргызского этноса

449

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТИЯ

448

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

448

Вопросы интелектуальной собственности

447

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

447

РЕКЛАМАЛЫК ТЕКСТТЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛИ2

447

Жеңижоктун дүйнөтааныма философиялык анализ

447

Вопросы интелектуальной собственности

446

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

446

Трансцендентальное предчувствие

445

Вопросы интелектуальной собственности

445

РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ИСКУССТВА ХХ ВЕКА)

445

Философский анализ эпического наследия кыргызов

445

Жизнь науки

444

Антропология

444

РАЗРЕШИМОСТЬ И СТРУКТУРА РЕШЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

443

Турк тилдериндеги культтук фразеологизмдердин этнолингвистикасы (Казак, кыргыз тилдеринин материалдары боюнча)

443

К истории восстания киргиз в 1916году

443

Стандарттык эмес сабак аркылуу жогорку класстын окуучуларынын таанып билуучулук оз алдынчалыгын калыптандыруу

443

Таджикско-кыргызские литературные связи (на примере творчества Мирзо Турсун-заде)

443

Известия НАН КР

442

Физика Орто мектептердин 9-классы учун окуу китеби

442

Пус тынно - степные растительные сообщества И БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОМИНАНТОВ Зап адн ого Прииссыккулья

442

Химиялык калыбына келтирүү ыкмасы менен жездин нанобөлүкчөлөрүн синтездөө

442

Эгемендуу Кыргызстандын коомдук-саясий-турмушунун трансформациялануусу (1991-2015-жж.)

442

Синтез алгоритмов автоматического управления технологическими объектами по заданным инженерным показателям

441

Конфигурации повторов в тексте

441

Флора сосудистых растений бассейна р. Беш-Таш (северный склон Таласского хребта)

441

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

440

БИОГЕОХИМИЯ СВИНЦА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА р. ЧУ (КЫРГЫЗСТАН)

440

Проблемы развития государственного бюджетного контроля в Кыргызской республике

440

Семетейчи Ж.Кожековдун варианттарындагы салттуулуктун сакталышы жана жеке өзүнчөлүк белгилери

440

Вопросы интелектуальной собственности

438

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЕ ДИЗАЙНА: ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ

438

ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕЖОСТИСТАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНОМ ПОРАЖЕНИИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

438

Кыргыз тилинин жаңы алфавити жана орфографиясы

438

Каменная книга земли

438

Вопросы интелектуальной собственности

437

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И ИХ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (на материалах Кыргызской Республики)

437

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ С ИНТЕЗА И ИССЛЕДОВАНИ Е ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ И КАТАЛИТ ИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВЫ Х МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТОВ И S i O 2 C ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМ ОЙ ПОР

437

Физико-химические основы технологии выщелачивания золото из хвостов флотации руд нижних горизонтов Джижикрутского месторождения Таджикистана

437

Киргизский национальный узор

437

Кыргыз мектептеринин 5-класстарында лексиканы окутуунун методикасы

437

Жизнь науки

436

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕМНОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМАХ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ

435

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ВАКФА В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ (историко-правовой аспект)

435

РАЗРАБОТКА МАЛОЭНЕРГОЕМКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ПОВЫШЕННЫМИ ФИЗИКО­ МЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ГОРНЫХ ПОРОД.

435

Борбордук Таджикистандагы геологиялык тобокелдиктердин алды алуу боюнча экзогеодинамикалык процесстер жана иш-чаралар

435

Манас 1-китеп

435

Тизе муундарынын остеоартрозун аныктоо жана дарылоонун заманбап жолдору

434

Формирование конкурентоспособного туристского продукта с учетом национальных особенностей (на примере Кыргызской Республики)

434

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

433

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

433

Кыргыз республикасындагы жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын ишмердуулугундогу мыйзамдуулуктун камсыздалышы

433

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

432

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

432

Литературный Кыргызстан

432

Математика Орто мектептердин 6- класс учун окуу китеби

432

Сравнительная оценка состояния организационной и управленческой структуры ортодонтической стоматологической службы при различных формах собственности (на примере г. Бишкек и Чуйской области)

432

Кыргыздын эпикалык театры дүйнөлүк маданияттын контекстинде

431

Природно-ресурсный потенциал национальной экономики и эффективность его использования (на материалах Кыргызстана)

431

Эколого-биогеохимические особенности почвенно-растительного покрова ртутной провинции Хайдаркен Алайского хребта

431

Дидактические основы межпредметных связей в подготовке студентов колледжей к профессиональной деятельности

431

Физика

430

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕММЕНЫХ ПРАКТИК ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ

429

Метаболическая оценка компенсаторно-приспособительных изменений при воздействии неблагоприятных факторов титано-магниевого производства

429

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ ВТОРОЙ ТРЕТИ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА. ЛИЧНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

429

ВОВЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (на материалах Кыргызской Республики)

429

ПРОБЛЕМА СБЫТА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

429

Революция в Средней Азии

429

Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Т.1. Юридический быт

429

Диалогическая речь в художественном тексте (структурно-семантические особенности)

429

Русский язык 3-класс Учебник для школ с русским языком обучения

428

Чыңгыз Айтматовдун поэтикасы жана кыргыз элдик фольклору

428

Клинико-фармакологическое обоснование применения антиоксидантов природного происхождения при лечении заболеваний полости рта у детей с аллергическими болезнями

428

Краткий годовой отчет 2015 НАН КР

427

Функционально-грамматическая характеристика модальных слов в английском и кыргызском языках

427

ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

427

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

426

Жизнь науки

426

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

426

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСИЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

426

"Манас" эпопеясындагы өмүр жана өлүм философиясы

426

Реабилитация больных радикально оперированных по поводу рака желудка, в условиях средегорья

426

МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА

425

Жизнь науки

425

КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗОВЫХ СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ГАЛЛИЕМ, ИНДИЕМ И ТАЛЛИЕМ

425

Султан Арабаев (Библиографиялык көрсөткүч)

425

История Кыргызстана

424

Кыргыз адабияты Орто мектептердин 6-классы учун хрестоматия окуу китеби

423

Лейцин жана изолейциндин биометаллдар менен комплекстик бирикмелерин синтездөө жана касиеттерин изилдөө

423

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКСИОЛОГИЯ В РОМАНАХ Ч. АЙТМАТОВА

423

Юридический быт киргизов

422

История археологического изучения южного Кыргызстана (региональный источниковедский анализ)

422

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ

421

Распространение гельминтов среди населения Ошской области и их биоэкологические особенности

421

Экологическое состояние и плодородие почв по вертикальной поясности Государственного Национального природного парка «Беш-Таш» Таласской долины и их рациональное использование

420

Исследование фильтровальных характеристик песка Ивановского карьера для питьевого и промышленного водоснабжения

420

Генезис и эволюция нравственно-правовых отношений кыргызского народа социально-философский анализ

420

Проблемы становления и конвертируемости национальной валюты в условиях перехода к рыночной экономике (на материалах Кыргызской Республики)

420

Философские идеи деизма в мировоззрении Исмаила Гаспринского

420

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАСТИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ АРБОЛИТА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНО-ГИПСОВОЙ КОМПОЗИЦИИ И ПОЛИМЕРСИЛИКАТНЫХ МОДИФИКАТОРОВ

419

Болочоктогу физика мугалимдеринин эмоционалдык компетенттуулугун калыптандыруунун технологиялары

419

Рынок труда в системе экономических отношений (на материалах Кыргызской Республики)

418

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ КЫРГЫЗСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА

417

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛАНТАНОИДОВ С НИКОТИНАМИДОМ: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, СТРОЕНИЕ

417

ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЗООНИМДЕР

416

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (на примере Ошскгой области)

416

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА И АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ

416

Дефицит участия гражданского общества в демократических процессах в Европейском союзе: опыт для ЕАЭС

416

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИВЕЙВЛЕТОВ

415

Информационные технологии, как ресурсный фактор экономического роста

414

Дидактическая игра на уроках иностранного языка как средство развития познавательных интересов подростков

413

Синтаксистик бирдиктердеги багыныңкы байланыштын ээрчишүү жолунун нормалары жана принциптери

413

Манас 2-китеп

412

Экология почв бассейна реки Кок-Арт и улучшение их состояния

411

Физиология человека

411

Миропонимание древних кыргызов

411

Доминанты высокотравных лугов урочища Каркыра Восточного Прииссыкулья ( продуктивность и эколого-биохимические особенности)

410

Материалы по истории сюнну (по китайским источникам)

410

Лингвопоэтика: статусу жана проблемалары

409

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЙЛАНЫШ ТАРМАГЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ ЖАНА АБАЛЫ (“Кыргыз почтасы” МИ жана “Кыргызтелеком” ААК 1991-2010 жж.)

408

Административная деликтология в Кыргызской Республике

408

Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке_2

408

Ирония: проблема определения и роль в философском познании

407

Материктин жана океандардын географиясы Окуу мектептедин 7 класстары учун китеби

407

Современные подходы к выбору способа ликвидации полости фиброзной капсулы при эхинококкозе печени

407

Замершая беременность: частота, факторы риска и медицинская помощь у женщин Кыргызской республики

407

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛИЩА В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО КЫРГЫЗСТАНА (ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ)

406

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА БОЛЬЦМАНА ■ .М

406

Разработка и исследование электронных устройств и программных комплексов для задач имитационного моделирования, тренинга и обучения

406

В сердце Азии: путешествие Свена Гедина в 1893-1897 гг. Т.1. Памир - Тибет - ВосточныйТуркестан_1

406

ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ (системно - семантический аспект)

404

Рогун суу сактагычынын суу каптоо зонасындагы учурдагы инженердик-геологиялык процесстер жана корунуштор (Таджикистан республикасы)

404

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ

403

Понимающая психотерапия как психотехническая система

403

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СНОВИДЕНИЯ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ

403

Менчикти калыптандыруу механизмдерин жана базар шарттарында чарбачылык кылуу ыкмаларын оркундотуу (Чуй областынын тамак-аш онор жайынын мисалында)

403

Jamila

403

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАЗАХСКОГО НАРОДА

403

Майрамкан Абылкасымованын поэтикалык изденүүлөрү

403

СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ

402

ЛЕЙОМИОМА МАТКИ: ГЕНЕЗ, ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ

402

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (на материалах Кыргызской Республики)

402

Формирование транзитно-транспортного потенциала национальной экономики (на примере железнодорожного транспорта Республики Казахстан)

402

КЛ АТРАТНО-КООРДННАЦИОИНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МАРГАНЦА, КОБАЛЬТА И ЦИНКА С КАРБАМИДОМ (СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, СВОЙСТВА)

402

Известия НАН КР

402

Демократические основы модернизации политической системы кыргызстанского общества: методология исследования

402

Эстетика словесного творчества

402

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ФТОР НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ ПРИ КАРИЕСЕ

401

Становление и развитие парламента в независимом Кыргызстане: историко-правовое исследование

401

Историография завоевания Туркестана Россией Х1Х-начало ХХ вв.

401

Кыргыз тилиндеги айтымдын коммуникативдик - фунциональдык жана интонациялык структурасы

401

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА НЕИНФЕКЦИОННУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Г.БИШКЕК

400

История Туркестана

400

ДИНИЙ ДҤЙНӨ КӨЗ КАРАШ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ГЕНДЕРДИК КАРЫМ-КАТНАШТАР

400

Бытие взрослого в мире:философский анализ

399

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРАНСПОРТА, КАК ФАКТОРА ВЛИЯЮЩЕГО НА КАЧЕСТВО СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

399

Түндүк жана түндүк-батыш Кыргызстанда жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн совет доорундагы тамак-аш системасы (этнографиялык жана этносоциологиялык материалдардын негизигде)

399

Звукоорганизация музыки ХХ века как объект семиотики

398

Кыргызстан тарыхы: урунтуу учурлар

398

Словообразование в немецком и кыргызском языках (в сопоставительном аспекте)

398

Влияние мировых СМИ на международные отношения в постбиполярный период

398

Эпидемиологические и клинико-морфологические особенности гастродуоденальной паталогии у детей - сельских жителей

398

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОРОДНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ ТИПА ВОЛЬТЕРРА

397

Кыргыз адабияты Орто мектептердин 10 класс учун окуу китеби

397

Экзогеодинамические процессы и мероприятия по предупреждению георисков в Центральном Таджикистане

397

Кыргыз Ала-Тоо кыркасынын тундук бетиндеги келечектуу дары осумдуктордун турлору жана аларды сарамжалдуу пайдалануу

397

Преступления против мира и безопасности человечества по уголовному законодательству Кыргызской Республики

397

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УРОВНЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

395

Проблемы формирования и использования кредитных ресурсов в развитии экономики Кыргызской республики

395

РАЗВИТИЕ ЗАОЧНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

394

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ МАКРОФИТНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ РЫБОВОДНОГО ПРУДА С БЕЛЫМ АМУРОМ

394

Понуждение к действиям сексуального характера: уголовно-правовые и криминологические аспекты

394

Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ (на материале кыргызского и английского языков)

394

УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ СОЧЕТАЕМОСТИ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ (с эквивалентами на английском языке)

394

Геосистемы внутреннего Тянь-Шаня, их рациональное использование и охрана (на примере средней части бассейна реки Нарын)

394

Доклады НАН КР

393

Талас ороонундогу орус кыштактарынын тарыхы (XIX к. экинчи жарымы - XX к. аягы)

393

Эгемендуу Кыргызстанда парламенттин калыптануусу жана онугуусу: тарыхый-укуктук изилдоо

393

КЫРГЫЗ КИНЕМАТОГРАФЫ КӨРКӨМ МАДАНИЯТЫНЫН ФЕНОМЕНИ КАТАРЫ (кыргыз көркөм тасмалардын мисалында)

393

Повышение надежности автоматизированных водовыпускных сооружений на распределительных каналах оросительных систем

392

ПОЛУЧЕНИЕ, ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОФТОРИДОВ СТРОНЦИЯ И БАРИЯ

392

Теоретико-правовые проблемы межгосударственной интеграции Кыргызской республики и Китайской народной республики

392

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ТОПЛИВ И ОТХОДОВ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ АЛЮМОМЕДНОХРОМОВЫХ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

391

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ФАКТОРЫ РИСКА И ОПТИМИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЗА ПРОФИЛАКТИКОЙ ВИЧ И ИППП СРЕДИ МИГРАНТОВ КРУПНОГО ГОРОДА

390

МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИДОВ МАГНИЯ И КАЛЬЦИЯ С ДОБАВКАМИ СОЛЕЙ ДЛЯ ЗАПАСАНИЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕПЛОТЫ

390

Кыргыз арман ырларынын көркөмдүк кубулушу

390

Пути преодоление бедности и их влияние на социально-экономическое развитие региона (на материалах Ошской области Кыргызской Республики)

389

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

389

Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы дуйнонун тилдик суротундогу "Жакшылык" жана "Жамандык" концепттери

389

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА БОЛЬЦМАНА

388

ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ СО-БЫТИЯ В БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

388

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ X-XI КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ПО АЛГЕБРЕ

388

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В6

388

Место США во внешней политике стран Центральной Азии и Кыргызстана

388

Биоэтика как объект философского исследования

388

Экономика адистиктеринин окуу процессинде маалыматтык жана коммуникативдик технологияларды пайдалануунун дидактикалык шарттары

387

ПАРАЛЛЕЛД//Л/КТ/Н ЭКСПРЕССИВД//Л/КТ/ ЖАРАТУУЧУ М/МК/НЧ/Л/КТЪР/

386

СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА PUBLIC RELATIONS ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ АМЕРИКАНСКОГО И БРИТАНСКОГО ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

386

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕНГРИАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ ОРХОНО-ЭНЕСАЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ)

386

Выражение количественных отношений в кыргызском и русском языках

386

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕРЕДНИХ И СРЕДНИХ ОТДЕЛОВ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ И ИСХОДОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

385

Государственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике

385

СИТУАТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ:

384

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НОВОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «ФС-1» С АНТИБИОТИКАМИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

384

«Совершенствование учётно-аналитического обеспечения оптимизации производственной программы (на примере промышленных предприятий Кыргызской Республики по производству и переработке изделий из пластмасс)»

384

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ НА ПОРТ ETHERNET-КОММУТАТОРА

384

Бел омурткаларынын диск чурку оорусунун клиникалык корунушу менен колдонулган нейровизуализациялык ыкмалардын ортосундагы дал келуу

384

Клинико-эпидемиологические аспекты псориаза в Кыргызской республике, совершенствование терапии и профилактики

384

Совершенствование диагностики нефролитиаза и лечебной тактики дистанционной ударно-волновой литотрипсии у детей

384

ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, СМЕЩЕНИЕ И ДЕФОРМАЦИЯ МОЗГА ПРИ ТЯЖЁЛОЙ ЧЕРЕПНО - МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ: ДИАГНОСТИКА, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ

383

Турк жана орус тилдериндеги этиштин откон чак формаларынын салыштырмалуу анализи

383

Джунгарское ханство и казахи

383

Кыргыз-казак адабий байланышынын жаны доору.

383

Восстановление поверхностей по заданным функциям их кривизн

381

Формирование и распределение прибыли в системе обеспечения финансовой устойчивости предприятия

381

Енисей жана Таластагы байыркы рун жазуулары

381

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА В СИСТЕМЕ СМИ:СТАНОВЛЕНИЕ,РАЗВИТИЕ,ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ.

380

Филасовский анализ взаимосвязи политики и минталитета

380

Особенности координации экономической политики в условиях трансформации экономики.

380

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА БИШКЕКА

380

Семетей 1-китеп

380

История, Семиотика, Культура: сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием

380

Становление внешней политики Кыргызской Республики (1991-2001)

380

Казахстан менен Кыргызстандын шарттарындагы укук системасынын социомаданий трансформациясы: компаративистик ыкма

379

Известия НАН КР

379

ТОНКАЯ СТРУКТУРА СПОКОЙНЫХ СОЛНЕЧНО-СУТОЧНЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИХ ИСТОЧНИКОВ

378

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ Г. КЫЗЫЛ-КИЯ)

378

Кайталоону стилистикалык каражат катары сыпаттоо

378

Поэзия Какена Алмазбекова: национальные истоки и вопросы новаторства

378

Технология и режим капельного орошения виноградников в южных регионах Кыргызстана (на примере Баткенского района)

378

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МНОГОЭТАПНОЙ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА С РАЗРЫВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИЕЙ

377

КОРРОЗИЯ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ АЛЮМИНИЙ - МАГНИЙ - ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛ

377

Физика

377

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

377

ОШ В XIX ВЕКЕ: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

377

Пути повышения уровня продовольственной безопасности в Кыргызской Республике.

376

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ СЛАБО НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ

376

Фактура в музыке ХХ века

376

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК ОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (На материалах Кыргызской Республики)

376

Влияние денежных переводов мигрантов на экономический рост Кыргызстана

376

Астрономические основания теоретической геологии и единая система периодизации геологической истории Земли

376

Современное распространение и экология серой крысы (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) в Кыргызстане

375

Типология сюжетов тюркских и монгольских эпосов

375

Известия НАН КР

375

Лексико-семантические интерференция при взаимодействии русского и кыргызского языков (на материале имен существительных со значением лица)

375

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ

374

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА(П) И МЕДИ(П) С ДИБАЗОЛОМ И АЛЬБЕНДАЗОЛОМ

374

Синдром раздраженного кишечника у детей (Клиника, оптимизация диагностики, лечения и профилактики)

374

Окутуу кыргыз тилинде жургузулгон мектептерде алдын ала откорулуучу орус тилинин оозеки курсунда корсотмолуулукту пайдалануунун лингводидактикалык негиздери

374

Оптимизация инновационно-инвестиционных механизмов развития аграрного сектора экономики Кыргызской Республики

373

Правовое регулирование оборота земельных участков в Кыргызской республике

373

Кыргыз драматургиясында тарыхый жанрдын калыптанышы, өнүгүшү

373

ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ И ГИДРОДЕОКСИГЕНАЦИИ ЛИПИДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

371

Разработка скоростного лазерного устройства записи и исследование процесса записи дифракционных элементов излучением УФ-лазера на слоях a-Si

370

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ СЕРЕДИНЫ XIX-НАЧАЛА XX ВВ. НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА

369

ВЕРЗУНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМОВ ОБУЧЕНИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ВЕЙВЛЕТ-СЕТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

369

КИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ДАНБУРИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-АРХАР (ТАДЖИКИСТАН)

368

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ

368

«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ САЛТТЫК-СЮЖЕТТИК МОТИВДЕРДИН МүНөЗДүү өЗГөЧөЛүКТөРү (манасчы Мамбет Чокморовдун варианты боюнча)

367

ВИДОВОЙ СОСТАВ ГРЫЗУНОВ ЫССЫК-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ И ИХ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ

367

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ - КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

367

Государственный язык Кыргызской республики: конституционно-правовой анализ

367

Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке_3

367

Клинико-эпидемиологические особенности хронического вирусного гепатита Д в южном регионе Кыргызской республике

367

Совершенствование механизмов формирования собственности и методов хозяйствования в условиях рынка (на примере пищевой промышленности Чуйской области)

367

МАНИПУЛИРОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

367

Фергана тоо тизмегинин түштүк-батыш капталынын табигый жана техногендик ландшафтына комплекстүү баа берүүү

367

Шабданбай Абдыраманов

367

Установление в Туркестане колониальной советской власти. Движение борцов за свободу - книга / Учебник по истории

367

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.

366

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ АРХИТЕКТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА (древний период)

366

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ЯЗЫКЕ: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

366

Elementary Differential Equations

366

Введение в историю Кыргызской Государственности

365

Краткий годовой отчет 2016 НАН КР

365

Разработка и реализация модели управления высшим учебным заведением на основе информационных систем

365

Кыргыз тилиндеги сүйлөмдүн айтылыш максатынын коммуникативдик функционалдык түрлөрү (семантика-грамматикалык анализ)

365

ДИАЛЕКТИКО-ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИСОФИЯ А.Ф.ЛОСЕВА

364

ОГРАНИЧЕННОСТЬ И КВАДРАТИЧНАЯ СУММИРУЕМОСТЬ РЕШЕНИЙ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРА-СТИЛТЬЕСА

364

Прогнозирование вероятности генерализации процесса при остеомиелите и разработка мероприятий по профилактике сепсиса у детей

364

Рынок услуг высшего образования в соответствии с потребностями рынка труда в Кыргызской республике

364

Транспортно-логистические системы в Республике Казахстан в контексте развития транзитного потенциала: проблемы и механизмы функционирования

363

РАЗРАБОТКА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ МАШИННЫХ АГРЕГАТОВ

363

Жусыпбек Аймауытов и казахская литературная критика

363

Экологическая культура как объект философского анализа

363

Кашмир и Кашгар: дневник английского посольства в Кашгар в 1873-1874 гг._2

362

Оспурум кыздардын репродуктивдик саламаттыгынын эндокриндик озгоруусу жана аларды гормоналдык коррекциялоону жана профилактикалык заманбап мумкунчулуктору

362

Происхождение башкирского народа

362

Научный журнал ФИЗИКА

362

Вестник Кыргызпатента: ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

362

Улуу инсандардын Кыргызстандын тарыхындагы ролу жана орду (XIX-XXкылымдын башы)

362

Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүктүн шартындагы экологиялык саясаты

362

Кен калдыктарын сактоочу жайлардын коопсуздугун укуктук камсыз кылуу

361

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОР

360

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

360

Финансово-экономические кризисы и их влияние на экономику развивающихся стран (на примере переходной экономики Кыргызской республики)

360

Формирование и развитие эффективной рыночной модели аграрного сектора в условиях трансформирующейся экономики (на материалах Кыргызской Республики)

360

Сравнительный анализ исходов хирургического лечения пациентов с нестабильностью позвоночно - двигательного сегмента поясничного отдела позвоночника с применением технологий трансфораминального межтелового (TLIF) и прямого бокового спондилодеза (DLIF)

359

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА

359

ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / т е о р и я л и т е р а т у р ы /

359

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СУЛЬФАТОВ И НИТРАТОВ БИВАЛЕНТНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ПИРИДОКСИНОМ, ИХ СТРОЕНИЕ, СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

358

Внешнеэкономические связи Республики Казахстан и Федеративной Республики Германии в условиях глобализации, особенности и перспективы развития

358

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Прокурорский надзор в Кыргызской Республике"

358

Уставы Академии Наук СССР (1924-1974)

358

Исследование состава, структуры и процессов формирования активных центров новых модификаций титанмагниевых катализаторов полимеризации этилена

357

Состояние миокарда и динамика давления крови в полостях желудочков сердца и магистральных сосудах при действии сердечно-сосудистых препаратов в условиях высокогорья (Экспериментальное исследование)

357

Кытай жана орус тилдериндеги этиштин грамматикалык категориялары

357

Поэтика современных кыргызских повестей (70-80-е гг.)

357

Кыргыз тилин эне тили катары окутуунын методологиясы

357

КЛАССИЧЕСКИЕ И НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

356

Теоретические основы формирования специальных компетенций учителей биологии в педагогическом вузе

356

Кыргыз республикасынын жарандарынын укуктук макамы (Теориялык-укуктук макамы)

356

Манас 3-китеп

356

Модель институциональной системы оценки качества образования и методика ее реализации в системе высшего профессионального образования

356

Доклады НАН КР

356

Кыргыз Республикасынын эл аралык мамилелер чөйрөсүндөгү укуктук саясаты: теориянын жана практиканын маселелери

356

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ СОЛЕЙ ОДНО - И ДВУХЗАРЯДИЫХ КАТИОНОВ

355

Проблемы петрологии и минерагении Центральной Азии

355

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В 1918 – 1953 гг.

355

Сооронбай Жусуев 33-том

355

ТЕНГРИАНСТВО В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

354

Жаңы алиппе

354

Смертная казнь: история и современность

354

Искусство традиционного музыкального исполнительства в системе культуры Кыргызстана

354

Баш соок-мээнин оорлошкон жаракатынын откур аралыгында дислокациялык синдромун хирургиялык коррекциялоо

353

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

353

Правовая политика Кыргызской Республики в сфере международных отношений: вопросы теории и практики

353

Административная деятельность органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности на транспорте в Кыргызской Республике (организационно-правовые основы)

353

РАЗРАБОТКА ПРИБЛИЖЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКОЛОЗВУКОВЫХ ТЕЧЕНИЙ В СОПЛАХ

352

ФЕНОМЕН МАРГИНАЛЬНОСТИ В ЭТНОКУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

352

КАЛЫГУЛДУН ДҤЙНӨ ТААНЫМЫНА ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

352

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ РЕАКЦИЙ СЛУХОВОГО АППАРАТА У ЛЮДЕЙ С ТУГОУХОСТЬЮ ПРИ ДЕЙСТВИИ ИНФРАЗВУКА

351

Геохимическая экология организмов в природно-техногенных ландшафтах Кыргызстана

351

Лингвокультурный концепт “приватность” (на материале американского варианта английского языка)

350

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ (на материалах Кыргызской Республики)

350

КИСЛОТНОЕ И ХЛОРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ АРГИЛЛИТОВ ТАДЖИКИСТАНА

350

Билим беруу феномени социалдык мобилдуулуктун фактору

350

Клинико-эпидемиологическая характеристика эпилепсии взрослого населения г. Бишкек

350

Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего_2

349

Собрание сочинений.-Т.9

349

О КОЛЬЦЕ ОГРАНИЧЕННЫХ РАВНОМЕРНО НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ

348

Доклады НАН КР

348

Диагностика и профилактика болезни Ньюкасла в Кыргызской республике

348

НАЦИОНАЛЬНОЕ И ИНОНАЦИОНАЛЬНОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ КЛАССИКОВ КАЗАХСТАНСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ (НА МАТЕРИАЛЕ СПЕКТАКЛЕЙ ГАТОБ ИМ. АБАЯ)

348

Системный анализ и разработка эффективных методов расчета сети цифрового наземного телевизионного вещания в горной местности

347

В сердце Азии: путешествие Свена Гедина в 1893-1897 гг. Т.1. Памир - Тибет - ВосточныйТуркестан_2

347

Доклады НАН КР

347

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА (НА ПРИМЕРЕ АКСЫ ЙС КО ГО И АЛ АБУКИНСКОГО РАЙОНОВ)

346

Табарсык аркылуу аденомэктомиянын татаалдашуусун алдын алууда гемостаз ыкмаларын оркундотуу

346

Выявление, идентификация и характеристика респираторных вирусов у крупного рогатого скота с использованием молекулярно-биологических методов

346

Elementary Differential Equations with Boundary Value Problems

346

Кыргыз адам аттарынын жергиликтүү өзгөчөлүктөрү

346

Лекций по фонетике современного русского языка

345

ФИЛОСОФИЯ КОНФЛИКТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

345

КРИЗИС СОЗНАНИЯ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

344

ХОДЁА АХМАД ЙАСАВИ - ПЕРВЫЙ ТЮРКСКИЙ СУФИЙСКИЙ ПОЭТ СРЕДНЕЙ АЗИИ (ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО)

344

Интелектуалдык менчик = Интелектуальная собственность

344

Особенности налоговой системы в переходный период (на материалах Кыргызской Республики)

344

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ОДНОМЕРНОЙ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССАХ

343

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

343

Авангарддык архитектуранын концепциясы

343

Оптимизация хирургического лечения перикардитов

343

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ РАЗНОТЕМПОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ЭКОНОМИКЕ

342

Право человека и гражданина на предпринимательскую деятельность в Кыргызской республике

342

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАЗАХСКОГО НАРОДА

341

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫНЫН АТООЛОРУ

341

Проблемы движущих сил антропогенеза философско-методологический анализ

340

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

340

Сопостовительное исследование английских и кыргызских местоимений

340

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ- ПЕДАГОГОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ

339

Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего_1

339

Историческая поэтика

339

Аймактык тузулуштордо Тажикистан республикасынын биримдиги

338

Аймактардын экономикасынын агрардык секторунун чарба жургузуучу субъекттеринин каражаттарды карызга алып оздоштуруу механизмин пайдалануунун шарттарындагы инновациялык жигердуулугун башкаруу (Кыргыз республикасынын мисалында)

338

Значение терминов родства и их выражение в кыргызском и узбекском языках

338

Кыргыз адабиятынын тарыхы 1-том

338

Производство и воспроизводство знания. Когнитивно-антропологич. аспект. Саратов, 2004. 18 с.pdf

337

ДАОССКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ III-VI вв. как источник по истории китайской цивилизации (по материалам шанцинского книжного собрания).

337

НЕЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И ИНТЕГРО- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕШЕНИЙ

337

Кыргызстан коомунун саясый системасын модернизациялоонун демократиялык негиздери

337

Математическое моделирование режимов фрактальных антенн на основе кривой Коха с использованием пакета программ Mmanagal

337

Экологические факторы, определяющие кариотипические изменения у животных

337

Основы общей экологии

337

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

336

Синтез наночастиц меди методом химического восстановления

336

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА (до начала XX века)

336

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭТНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

335

Артериалдык гипертония менен айкалыштагы декомпенсацияланган онокот опко журок ооруулары менен ооругандардын журогунун кагышынын бузулушу жана гемодинамикалык озгочолуктору

335

Кыргыз тили үчүн морфологиялык анализатордун моделдерин жана алгоритмдерин иштеп чыгуу

335

Проблемы управления и моделирования экономических процессов аграрного рынка (в условиях Кыргызской Республики)

335

КАЗАК САЛТТУУ МУЗЫКАЛЫК МАДАНИЯТЫ ЖАНА АНЫН АЗЫРКЫ АБАЛЫ

335

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ПОНЯТИЯ “ЛЮБОВЬ”

334

Известия НАН КР

334

Роль нравственности в формировании личности

334

Использование водобоев - энергогасителей для повышения самоочищанмцей способности водотоков (на примере реки Ак-Буура)

333

Г ИДРОДЕОКСИГЕНАЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ Ni-СОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ И КАРБИДОВ

333

Обеспечение законности в деятельности органов местного самоуправления в Кыргызской республике

333

Кыргыз философемаларындагы коом болмушу

333

Электрохимическое восстановление некоторых ацетиленовых спиртов

333

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ НАЧАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНЫХ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ

332

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

332

Кыргыз адабиятын окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу (10-11-кл)

332

РЫНОК МАМИЛЕЛЕРИНИН ШАРТЫНДА АЙЫЛ ЧАРБАСЫН БАШКАРУУНУ ТЕСКӨӨ МЕХАНИЗМИН ӨРКҮНДӨТҮҮ (түштүк региону боюнча)

332

Административная ответственность за правонарушения в сфере налогообложения в государствах-членах ЕАЭС

332

ЭТАПЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

332

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОИСКА НОВЫХ ЭФФЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ В ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ

331

Экологическое нормирование техногенных загрязнений наземных экосистем

331

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

330

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПРОВИНЦИЯ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

330

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УНИФОРМИЗАЦИИ К СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

330

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМЕ N3, К // С 0 3, НСОэ, Р- Н20 ПРИ О И 25 °С

330

Прогнозирование рынка труда и политика занятости в условиях интеграции Кыргызстана в межгосударственных объединениях

330

Бүгүнкү күндөгү терроризм социалдык саясий феномен катары

330

Социально-правовое положение женщин Кыргызстана (1917-2000 гг.)

330

Формирование и развитие кластеров в экономике Кыргызской Республики

329

МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЭКСИПЛЕКСОВ , ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ РЕКОМБИНАЦИИ РАДИАЦИОННО - ГЕНЕРИРУЕМЫХ ИОН - РАДИКАЛЬНЫХ ПАР В НЕПОЛЯРНЫХ РАСТВОРАХ

329

Кыргыз тили жана окуу 1-бөлүм. - 3-класстар үчүн сөздүк

329

Кыргыз жана өзбек тилдериндеги имитативдердин фоносемантикасы

329

Проблемы экономической эффективности малых и средних предприятий в условиях диверсификации производства при переходе к рыночной экономике в Кыргызстане

328

Оптимизация алгоритмов обработки цифровой информации с использованием мультивейвлетов

328

ЖЕНСКОЕ БОЖЕСТВО В СИСТЕМЕ РЕЛИГИОЗНО-МИРОВОЗРЕНЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ.

327

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА

327

Гигиеническое обоснование рационализации питания детей и подростков школьного возраста

327

Правовое обеспечение безопасности хвостохранилищ

327

Феномен женщины: социально-философское обоснование бытия

327

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПОЗНАНИЯ МИРА В УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

327

Жылчыксыз ыкманын негизинде кубулма голографиясынын голографиялык процесстерин моделдештируу

326

Using Mathematica for Quantum Mechanics A Student’s Manual

326

Вестник научный журнал

325

СПЛАВЫ СИСТЕМ Ьп - В1 (Ьп = Рг, М , с а , ТЬ) и СЙ4В13 - Ьп4В13 (Ьп = Рг, N(1, ТЬ)

325

Эколого-биогеохимическая оценка природно-техногенных экосистем бассейна реки Джергалан

325

Исследование в области хинолизидиновых алкалоидов

325

Архитектура каркаса расселения и социальной инфраструктуры Республики Казахстан (история, теория и развитие)

325

Кыргыз мектептеринин 5-класстарында лексиканы окутуунун методикасы

325

Проблемы эффективности использования финансовых ресурсов промышленности на материалах Кыргызской Республики

324

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ СЛАБО НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ

324

Совершенствование метода диагностики туберкулеза животных

324

Интеллектуальная собственность

324

Известия НАН КР

324

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Сагымбай Орозбаков Манас 3-том

324

Административдик юрисдикция укук коргоо ишмердуулук чойросундо

323

Погранслойные линии в теории сингулярно возмущенных обыкновенных дифференциальных уравнений с аналитическими функциями

323

АЛЬГОФЛОРА КОЛЛЕКТОРНО- ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

323

Кыргыз адабияты 10- класс

322

Каталитичес кие методы переработки целлюлозы в водной среде в ценные химические вещества

322

Генезис и эволюция нравственно-правовых отношений Кыргызского народа: социально-филосовский анализ

322

Исследование и разработка технологии комплексной переработки техногенных отходов Кадамжайского сурьмяного комбината

322

Историко-правовые и административно-правовые средства борьбы с незаконным оборотом наркотиков

322

СТРУКТУРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ И ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

321

Пути повышения эффективности молочного производства (на материалах Ошской области Кыргызской республики)

321

Известия НАН КР

321

1916-ж.Ысык-Көл өрөөнүндөгү көтөрүлүш: өбөлгөлөрү, өзгөчөлүктөрү жана жол башчылары

321

БААТЫР КЫЗДАРДЫН ОБРАЗДАРЫ ЭЛДИК ЧЫГАРМАЛАРДА (“Кыз Сайкал”, “Жаңыл Мырза” эпосторунун негизинде)

320

Немецко-русский словарь 2 в одном справочный и учебный словарь

320

КЫРГЫЗСКО-БАШКИРСКИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

320

Известия НАН КР

320

Экономические проблемы развития малого и среднего бизнеса в переходный период на материалах Кыргызской Республики

320

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СКЛОНОВ В СТВОРЕ ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС

319

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ (1928-2000 ГГ.)

319

Противодействие преступлениям, совершаемым на почве межнационального конфликта: уголовно-правовой и криминологический аспекты

319

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА

318

Правовое регулирование охраны озера Иссык-Куль: Теоретико-правовые аспекты

318

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ НЕКОТОРЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ

318

Петроглифы Саймалыташа как обьект петрографии

318

Управление аграрным производством на основе новых информационных технологий (на примере Ошской области)

317

Институциональное развитие политических систем Республики Казахстан и Кыргызской Республики: политико-правовой анализ

317

Научно-технологическое и экспериментальное обоснование технологии получения готовых лекарственных форм фитопрепарата на основе надземных чвстей PADUS GRAYANAE MAXIM, изучение их фармацевтических и фармакологических свойств

317

К вопросу Картина мира

317

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СИСТЕМАЛУУ КУРСУНДА ОКУУЧУЛАРДЫН БАЙЛАНЫШТУУ КЕБИН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

317

Комплексная переработка некондиционных сурьмянных руд, сурьмяного и пиритного концентратов хлорированием смесью аров четыреххлористого углерода и воздуха

317

Табият көрүнүштөрүнүн акындар поэзиясында көркөм сүрөттөлүшү

317

Декоративно-отделочные бетонные изделия на основе цементов из базальтосодержащих сырьевых смесей

317

Проблемы экономической эффективности малых и средних предприятий в условиях диверсификации производства при переходе к рыночной экономике в Кыргызстане

317

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

316

МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА: ФАКТОРЫ, УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

316

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

316

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКУРРЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ОСНОВЕ 5-СПЛАЙНОВ 2-го и 3-го ПОРЯДКОВ

316

Особенности влияния урогенитальных инфекций на пороки развития структуры почек

316

Негизги мектепте математиканы жергиликтуу материалдарды колдонуп окутуунун методикасы (5-6 - класстын математика предметинин мисалында

316

Вестник Кыргызпатента: вопросы интеллектуальной собственности и инноваций

316

Организация совершенствования бухгалтерского учета лизинговых операций

316

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ (учебник)

316

Кыргыз фразеологиясынын негизги маселелери

316

Внешнеэкономические связи Республики Казахстан и Федеративной Республики Германии в условиях глобализации, особенности и перспективы развития

315

НАН КР_75 лет КирФАН

315

Особенности клиники, диагностики и хирургического лечения эконококкоза 7-8 сегмента печени

315

ПРАЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ

314

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ЛИЧНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

314

Совместные предприятия в районах нового освоения нефтяных ресурсов Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития

314

Остеомиелит дартында генералдашуу ыктымалдуулугун алдын ала болжолдоо жана балдардагы сепсистин алдын алуу боюнча иш чараларды иштеп чыгуу

314

Политические отношения между республиками Кыргызстан и Афганистан: состояние и перспективы

313

Известия НАН КР

313

Экономика

313

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный сотрудниками органов внутренних дел Кыргызской республики

313

Пути формирования и функционирования киргазской машиноведческой терминологии (на базе русских терминов)

313

ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

313

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

313

ИНТЕЛЛЕКТ И МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ

312

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СЕМЕЙНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

312

Оптимизация анестезиологического пособия при реконструктивных операциях на магистральных сосудах

312

Рациональное использование питьевой воды на основе незамерзающей водоразборной колонки

312

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПО ДАННЫМ: ТЕСТЫ НА ЗАВИСИМОСТЬ И СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

311

Ош облусунун калкынын арасында кездешуучу мите курттар жана алардын биоэкологиялык озгочолуктору

311

Повышение эффективности производства пресс-изделий из алюминиевых сплавов на основе управления режимами обработки

311

Windows Server2012 r2 Полное руководство Том 1

311

НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА И СУРЬМЫ ИЗ ИМПУЛЬСНОЙ ПЛАЗМЫ

311

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

311

Управление строительными организациями в условиях становления рыночных отношений

311

Конституционный суд как орган конституционного контроля в Кыргызской Республике (вопросы теории и практики)

311

Таджикистандын негизги дарыяларынын сууларындагы макро- жана микроэлементтерди болуштуруу

310

Windows Server2012 r2 Полное руководство Том 2

310

Проблемы устойчивого развития аграрного сектора экономики Кыргызской Республики: теория, методология и практика

310

Известия КГТУ

310

"Манас" эпосунун орус жана англис тилдериндеги котормолорундагы өң-түс лексикасынын семантикасы жана структурасы

310

РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ И РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

309

История развития транспорта в Кыргызстане (1950-1980 гг.)

309

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ СУРЬМЫ И МЫШЬЯКА ИЗ СУРЬМУСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ РАЗДЕЛЕНИЕМ

309

Известия НАН КР

309

Оценка эффективности обучающей программы у пациентов с коронарной болезнью сердца и гиперлипидемией

309

Хирургические аспекты зубного протезирования с опорой на дентальные имплантаты различных систем разных возрастных групп

308

Феномен маргинальности в этнокультуре кыргызов в условиях глобализации

308

МОДЕЛИ, АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПАМИРО-ТЯНЬШАНСКОГО РЕГИОНА ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ

308

Среди тюркских племен

308

Этнонация как объект социально-философского анализа

308

Деятельность исполнительного комитета советов Киргизской автономной области РСФСР в период возрождения Национальной Государственности (1924-1927 гг.)

308

Пенсионное страхование как приоритетное направление социально-экономической политики в Кыргызской Республике

308

Эпизоотология основных паразитов медоносных пчел Кыргызстана и меры борьбы с ними

307

Железодорожный транспорт СССР в годы великой отечественной войны (1941-1945 гг.) на примере Оренбургской железной дороги

307

Понимание и выражение значений в речи человека

306

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ОНКОЛОГИЧ Е СКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В СЕЛ Ь СКОЙ МЕСТНОСТИ

306

Чынгыз Айтматовдун "Тоолор кулаганда" (Туболук колукту) романында тагдыр маселесинин корком иштелиши

306

Физико-химические аспекты сульфатизации глинозёмсодержащих руд Таджикистана

306

Технология (6 класс учебник для общеобразовательных школ)

306

Оптимизация аналитических процессов в управлении предприятиями отрасли торговли (на материалах Кыргызской республики)

305

Теоретические аспекты финансово-экономической безопасности (на материалах Кыргызской республики)

305

Общие условия судебного разбирательства в уголовном процессе Республики Казахстан

305

Формирование культуры общения у студентов педагогических направлений на занятиях по русскому языку

305

Интеллектуальная собственность

305

НОМИНАТИВНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ Абстроактной идеи

304

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА КЫРГЫЗСТАНА

304

Административно-правовое регулирование уплаты таможенных платежей в Кыргызской республике

304

Проблемы эффективного использования земельных и водных ресурсов Кыргызской республики

304

Анализ влияния глобального изменения климата на устойчивое развитие экономик стран Центральной Азии (на примере Республики Казахстан)

304

Болочок инженерлердин башка тилдуу коммуникациялык компетенттуулугун калыптандыруунун илимий-педагогикалык негиздери

304

История электрификации Кыргызстана (1960-1970-е годы)

304

ЛЕЙЦИН ЖАНА ИЗОЛЕЙЦИНДИН БИОМЕТАЛЛДАР МЕНЕН КОМПЛЕКСТИК БИРИКМЕЛЕРИН СИНТЕЗДӨӨ ЖАНА КАСИЕТТЕРИН ИЗИЛДӨӨ

304

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

303

Управление субъектами коммерческой деятельности в условиях Евразийского экономического союза (на примере Чуйской области Кыргызской республики)

303

Концепция перспективного развития региональной системы предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности Кыргызстана

303

«Кыргыз Республикасынын Кытай Эл Республикасы менен саясий-экономикалык кызматташуусунун өнүгүүсүнүн тарыхый анализи (1992–2010-жж.)»

303

АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ МОДАЛДЫК СӨЗДӨРДҮН ФУНКЦИОНАЛДЫК-ГРАММАТИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ

303

СФЕРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА МАТЕРИАЛАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

302

Меры безопасности в уголовном праве (Сравнительно-правовой анализ)

302

Проблемы правового и криминолого-криминалистического обеспечения расследования насильственных преступлений, совершаемых в уголовно-исправительных учреждениях в странах СНГ

302

Проблемы автоматики и управления

302

Организационно-экономические аспекты управления налоговыми расчетами в Республике Казахстан и их учетно-аналитическое обеспечение

301

Разработка методики моделирования процессов горячей штамповки осесимметричных поковок из титановых сплавов

301

Манас ааламы = Вселенная Манас

301

СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С НЕЛИНЕЙНЫМИ СИНАПТИЧЕСКИМИ ВХОДАМИ ДЛЯ ЗАДАЧ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

301

ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА И ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ГИПОКСИИ И ПОД ДЕЙСТВИЕМ МЕКСИДОЛА

301

Оценка эффективности симультанных хирургических операций на органах брюшной полости и малого таза

300

ДОМБРОВАЯ ШКОЛА КАК ИНСТИТУТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИИ (на примере западноказахстанской школы Казангапа)

300

Казначейство-инновационное направление на финансовом рынке Кыргызстана

300

Состояние и пути оптимизации лечения, реабилитации и профилактики патологии слюнных желез в Кыргызской республике

299

Экономика

299

Понятийная эволюция исторического и логического

299

Кыргыз Республикасынын туштугундогу экологиялык тобокелдиктеги аймактарда жашаган балдардын экопатологиясынын агымынын калыптануусу жана клиникалык озгочолуктору

298

Шаардык кыргыз жумушчулардын социалдык-маданий абалы 1980-жж. ортосу – 1990-жж. ортосу (Этносоциологиялык материалдардын негизинде)

298

Интеллектуальная собственность

298

Сохранение биологического разнообразия млекопитающих государственного заповедника «Кулун-Ата»

298

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЙГУРСКОЙ ЖИВОПИСИ, ГРАФИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XXI ВВ.

298

Модификацияланган гумус заттарынын структуралык фрагменттерин, реакцияга жөндөмдүүлүгүн жана уусуздандыруу каситеттерин изилдөө

298

Применение диэтиллитиофосфорной кислоты для экстракционно-радиометрических и нейтронно-активационных определений ряда элементов

298

Экспериментальное обоснование свойств голограмм, записанных по методу бесщелевой радужной голографии

297

Совершенствование водомерных сооружений для учета воды во внутрихозяйственных каналах (на примере Чуйской долины)

297

Совершенствование содержания профессиональной компетентности будущих библиотечно-информационных специалистов

297

Краткий годовой отчет 2017

297

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

297

Проблемы реформирования и государственного регулирования аграрного сектора Кыргызстана

297

Известия

296

СЕЗОННЫЕ МИГРАЦИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ В ПРЕДГОРЬЯХ ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

296

Регуляризация и единственность решений линейных интегральных уравнений первого рода с двумя независимыми переменными

296

Задачи сопряжения для псевдопараболических и гиперболических уравнений четвертого порядка

296

Вооружение средневекового Кыргызстана в VI - XIV вв. (Типология, хронология и эволюция)

296

Блутанг ылаңынын профилактикалык каражаттары жана ага каршы вакцина даярдоо технологиясын жакшыртуу

296

Разработка автономной бироторной ветроэнергетической установки малой мощности

296

Транспортно-логистические системы в Республике Казахстан в контексте развития транзитного потенциала: проблемы и механизмы функционирования

296

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ П РИ ТРАВМАХ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЗАБОЛ ЕВАНИЯХ

295

Izvestiya (Kabarlary) NAN KR

295

Разработка моделей и алгоритмов морфологического анализатора для кыргызского языка

295

Кыргыз мифтериндеги философемалар

169

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

294

Физико-химические основы технологии выщелачивания золота из хвостов флотации руд нижних горизонтов Джижикрутского месторождения Таджикистана

294

Кыргыз адабияты 11 класс

294

ЧҮЙ ӨРӨӨНҮНҮН АЙРЫМ АНТРОПОГЕНДИК ЛАНДШАФТТАРЫНДА КАНАТТУУЛАРДЫН БАЙЫРЛООСУНУН МЕЗГИЛДИК ДИНАМИКАСЫ

294

Ч.Айтматовдун чыгармачылыгындагы реализм проблемасы

294

Правовое положение общественных организаций в Кыргызской Республике

294

Гармонизация частных и публичных интересов в реализации права собственности на землю в Кыргызской республике

293

Обоснование эксплуатационного пробега автомобильных шин в горных условиях

293

Административно-правовое регулирование регистрационной деятельности в сфере недвижимости

293

Биоэкологические особенности, вредители и болезни абрикоса в Баткенсокй области

293

Обучение лексической синонимии русского языка учащихся в 5 классе школ с кыргызским языком обучения

293

Общество и экономика

293

Турдакун Усубалиев: омуру жана тагдыры

293

Введение в литературоведение (теория литературы)

293

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ХВОСТОВ АКТЮЗСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

293

Сооронбай Жусуевдин поэтикалык изденүүлөрү

293

ИНТУИТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ

292

ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА ИЗ ОТХОДОВ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТЕРМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧЕННЫХ УРАНИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

292

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОГО КЛАССА КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

292

Кыргызстандын орто кылымдардагы курал-жарактары VI-XIV кк. (типтери, хронологиясы жана эволюциясы)

292

Современные проблемы механики

292

Сталинградский дневник Кыргызстана

292

Сохранение биоразнообразия и практическое использование растений рода Scutellaria методами биотехнологии

292

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСИЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

292

Фотомеханическая деструкция полиэтилентерефталата и полистирола под действием монохроматического УФ-излучения

291

Эндофитные грибы высших растений Кыргызстана и их биологические свойства

184

Исследование композиционных и иммобилизационных свойств пищевых волокон в производстве молочных продуктов

291

Развитие казахской народной медицины в различные исторические периоды

291

Конституционно-правовые основы народного суверенитета Кыргызской республики

290

Инфекционная безопасность и перспективы развития донорства крови в Кыргызской республике

290

Эколого-радиобиогеохимическая оценка почвенно-растительного комплекса агроэкосистем Прииссыккулья

290

Ч. Айтматовдун чыгармаларынын тилинин статистикасы жана стилистикасы

290

Современные проблемы механики

290

Не могу молчать Ч.2

290

СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ (ТУРКЕСТАНСКОЕ) ВОССТАНИЕ 1916 г. ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ

290

ИМПЕРАТИВДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААНИ-МАҢЫЗЫ

290

История православия в Кыргызстане. Х1Х-ХХ вв.

290

Проблемы развития микрофинансирования и микрокредитования в переходный период (на материалах Кыргызской Республики)

290

И ЗМ Е Н ЕН И Е РЕП РО Д У К Т И В Н О ГО П О В ЕД ЕН И Я И РА ЗВИ ТИ Е П О ТЕН Ц И А Л А БУДУЩ И Х П О К О Л Е Н И Й С У С ЛО ВИ ЯХ Т РА Н С Ф О РМ А Ц И И ЭК О Н О М И К И К Ы Р Г Ы ЗС К О Й РЕС П У БЛ И К И

290

Концепт "закон" в английской и русской лингвокультурах

289

ЭТНИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

289

Физика

289

Авангарддык архитектуранын концепциясы

289

ИСЛАМ И МУСУЛЬМАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КЫРГЫЗСТАНА

289

Известия НАН КР

289

Вклад С.М.Абрамзона в изучении этнографии кыргызского народа

289

Киргизко-русский словарь

288

Археологические памятники на Кыргызстанском участке Великого Шелкового пути

288

Обоснование выбора оптимального размещения сервисных объектов на придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования

287

Мал чарбасындагы кубаттуулукту уномдоочу узгултуксуз технология (Кой кыркуунун жана микро ГЭС пайдалануу менен жунду баштапкы иштетуунун мисалында)

287

Интеллектуальная собственность

287

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ БИОМЕТАЛЛОВ С ЛЕЙЦИНОМ И ИЗОЛЕЙЦИНОМ

287

Кыргыз Ала-Тоо кыркасынын түндүк бетиндеги келечектүү дары өсүмдүктөрдүн түрлөрү жана аларды сарамжалдуу пайдалануу

287

Түштүк-чыгыш Казакстандын кайракы жерлеринде күздүк буудай эгүүгө топуракты негизги иштетүүнү минималдаштырууда жер семирткичтерди колдонуунун натыйжалуулугу

287

Экологические проблемы бассейна реки Нарын и рациональные пути их решения

286

Особенности модернизации традиционных обществ в условиях глобализации

286

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ (на примере электроэнергетики Кыргызстана)

285

ПРОФИЛАКТИКА ИНВАЛИДНОСТИ И МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

285

Организационно-экономические аспекты эффективного развития земельных отношений в сельском хозяйстве в Кыргызской республике

285

Ч. Айтматовдун "Кыямат" жана О. Памуктун "Байкуштардын музейи" романдарындагы жонокой суйломдордун структуралык озгочолуктору

285

Химико-экологические особенности и биологическая продуктивность основных горных почв Кыргызской Республики

285

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

285

Млекопитающие Юга Кыргызстана, проблемы их охраны и рационального использования

285

Проблемы миграции населения Кыргызской Республики в условиях транзитной экономики

285

Түмөнбай Байзаков, Муса Жангазиев 32-том

285

Диагностика и лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы, сочетающаяся с геморроем

284

Структура, механические и электрические свойства фуллеренсодержащих пленок полиметилметакрилата, полученных из общих растворов в ароматических растворителях

284

Россия - Кыргызстан: исторический опыт формирования межкультурного дискурса (вторая половина XIX в. - XXI в.)

284

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (На материалах Кыргызской Республики)

283

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИИ И ИХ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (на материалах Кыргызской Республики)

283

Лицейчилердин физикалык ой жугуртуусунун илимий стилин калыптандыруунун педагогикалык шарттары

283

МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ: КОМПЛЕКСНЫЙ И СИСТЕМНЫЙ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРЫ

283

Тенечин

283

Педагогические основы совершенствования деятельности школьника технического кружка как важнейшего средства подготовки учащихся к труду

283

Гигиеническая оценка транспорта, как фактора влияющего на качество среды обитания и состояния здоровья населения

283

ВОСПРИЯТИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ

282

Моделирование напряженно-деформированного состояния вибро- и сейсмоизолирующих резинометаллических элементов

282

Санкционирование судом следственных действий, затрагивающих конституционные права и свободы граждан (на материалах Кыргызской Республики)

282

Izvestiya (Kabarlary) NAN KR

282

Кыргыз Республикасында фитокаражаттарды колдонууну фармакоэпидемиологиялык изилдөө жана мартетингдик баалоо

282

Модели компактных астрофизических объектов со скалярными полями

281

Интеграция Республики Таджикистан в региональных формированиях

281

Комплексообразование серебра (I) с 1,2,4-триазолом и 1,2,4-триазолитом.

281

The Kirghiz and the surrounding peoples in mid-Nineteenth -century Kirghiz epic.

281

Воробьинообразные птицы (Passeriformes) урбанизированных экосистем юга Кыргызстана

281

Что мы знаем о мумиё (Архар -Таш) Научно популярный очерк

281

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

281

Экономические основы развития электронной коммерции и ее роль в развитии туристской отрасли Кыргызской республики

280

Фаскасыз бычактуу тамыр сабактарын майдалагычтын параметрлерин негиздоо жана иштеп чыгуу

280

Физиологическая характеристика гормонального профиля и биоэлектрическая активность мозга у постоянных жителей высокогорья

280

Правовое регулирование ипотеки (залога недвижимости) по законодательству Кыргызской республики

280

Наука и инновационные технологии

280

МИГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИ ЖӨНГӨ САЛУУ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН ЖАНА ЖАРАНДЫК КООМДУН АЗЫРКЫ КООМДОГУ ӨЗ АРА КЫЗМАТТАШУУСУ (КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАЖРЫЙБАСЫ)

280

Типы и функции стилистических синонимов в русском языке

280

Энергетическая политика Кыргызской республики: политологический анализ

279

Izvestiya (Kabarlary) NAN KR

279

Заманбап философиялык рефлексиянын контекстиндеги этникалык салт

279

Русско-кыргызский словарь

279

Орто (IX-XV кк.) жана жаны (XVI-XIX кк.) доордогу кыргыз тили

279

Этническая ценность как обьект социально-философского анализа

279

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВ А В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ МНОГ О ПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

278

Кыргыз республикасында ишкердик ишмердуулугуно адамдын жана жарандын укугу

278

Формирование элементов исследовательских компетенций старшеклассников на уроках математики (на примере стереометрии)

278

История и эволюция клановой системы в политических процессах кыргызского общества ( ХIХ – ХХI вв.)

278

Түштүк Кыргызстандын урбанизацияланган экосистемаларынын таранчы сымал (Passeriformes) канаттуулары

278

Исследование структурных фрагментов, реакционной способности и детоксицирующих свойств модифицированных гумусовых веществ

277

Современные проблемы механики

277

Машиноведение

277

ДИХОТОМИЯ «ВОСТОК – ЗАПАД»: НОВЫЕ РЕАЛИИ И ПАРАДИГМЫ

277

Исторический анализ развития политико-экономических отношений Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики (1992–2010 гг.)

277

Состояние здоровья новорожденных при внутриутробном инфицировании

277

Экономические отношения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой: Современное состояние, проблемы развития и перспективы

277

Налоговое регулирование инновационной деятельности в Кыргызской республике

276

Гемодинамические особенности и нарушения ритма сердца у больных с декомпенсированным хроническим легочным сердцем в сочетании с артериальной гипертонией

276

Гигиеническое обоснование к разработке и применению новых специализированных продуктов питания на основе кобыльего и козьего молока у больных туберкулезом легких

276

Алгебра жана анализдин башталышы 11 класс

276

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЙЛАНЫШ ТАРМАГЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ ЖАНА АБАЛЫ (“Кыргыз почтасы” МИ жана “Кыргызтелеком” ААК 1991-2010 жж.)

276

НЕЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕШЕНИЙ

275

Культурно-языковые характеристики текстов газетных объявлений (на материале английской и русской прессы)

275

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

275

ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ КАТЕГОРИЗАЦИИ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ПОЗНАНИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОГНИТИВНЫХ И ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫХ СТРУКТУР

274

Хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ по уголовному законодательству Кыргызской республики (Уголовно-правовые и криминологические аспекты)

274

Психологические особенности интеллектуально-компетентной личности выпускника общеобразовательной школы

274

Интеллектуальная собственность

274

Противодействие экстремизму в Кыргызской республике

274

Проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов (Материалы докладов VII международного симпозиума)

274

Cамоучитель английского языка

274

Проблемы повышения эффективности использования внешней экономической помощи в Кыргызской Республике

274

Закономерности формирования и развития агробизнеса в Кыргызской Республике в условиях трансформирующейся экономики

274

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ

273

Религия и общество в современном Кыргызстане

273

Исследование и разработка бироторной микрогидроэлектростанции

273

Современные проблемы механики

273

Термическая модификация углей с получением пиромеллитовой кислоты и ее производных

273

Ислам в суверенном Кыргызстане: состояние и проблемы (1991-2014 гг.)

272

Жылдык отчет

272

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ И РАЗРАБОТКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

272

Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания на уровне первичной медико-санитарной помощи

272

Стратегическое планирование и прогнозирование государственного бюджета Кыргызской республики в условиях рынка

271

Гиссар кыркасынын туштук-батыш жантаймасынын инженердик-геологиялык процесстери: жаратылыш кырсыктарынын тобокелдигин баалоо жана болжолдоо

271

Археологические памятники Чаткала (каталог археологических памятников)

271

Келдей

271

Проблема адекватности синтаксической номинации терминов по искусству в перводе (на материале английского, русского и кыргызскогог языков)

271

Экономические основы антимонопольного регулирования в странах с переходной экономикой (на примере Кыргызской Республики)

271

Ресурсы речного стока и экологическое состояние бассейна озера Балхаш в условиях современного изменения климата

270

Методы решения нелинейной задачи размещения производства и переработки продукции

270

Современные проблемы механики

270

Инновация для устойчивого развития: Обзор по КР

270

Добра мектеби салтты сактоонун жана өнүктүрүүнүн институту катары (Казангаптын батыш казакстандык мектебинин мисалында)

270

Бронхиальная астма у детей Кыргызстана

270

Синтез этиленовых аминоспиртов каталитических гидрогенизацией ацетиленовых производных

270

Освободительные движения на юге Кыргызстана в 1900-1916 гг.

270

Кыргыз адабиятынын тарыхы 9-том

270

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ИНДУСТРИИ

269

Физико-химические основы получения урановых концентратов из супесчанных почв и шахтных вод

269

Пути повышения эффективности местных органов самоуправления (на примере Ошской области)

269

Социально-философский анализ эстетической проблематики на материале экспериментальных исследований (социокультурный и экзистенциальный подходы)

269

Поэтический мир Суеркула Тургунбаева

269

Из истории дореволюционного Киргизстана. - Ф.,1985. - 292с.

269

Гетерогенные равновесия в системах, содержащих мышьяковокислые, сернокислые и карбонатные соли меди, натрия и воду при 25 и 50 гр.

269

Англо-русский русско-английский сло- варь с произношением

269

Кыргыз поэзиясында сонет формасынын калыптанышы жана өнүгүшү

269

Степи урочища Сарыгоо Атбашинской долины Внутреннего Тяньшаня (состав, структура, продуктивность, трансформация, восстановление, охрана)

269

ВОВЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (на материалах Кыргызской Республики)

269

Эколого-биогеохимическая оценка растительно-почвенного покрова природно-техногенной урановой провинции Майлуу-Суу

268

Государство кочевых узхбеков

268

Теоретико-правовые основы формирования политических партий Кыргызской Республики

268

Кислотные и спекательные способы раложения бор-и алюмосиликатных руд Таджикистана

268

Формирование коммуникативного лидерства студентов вуза (на примере дисциплины Русский язык)

267

Проблемы конституционно-правового обеспечения информационной безопасности на постсоветском пространстве

267

Шараф Ад-Дин Али Йездинин "Зафар Наме" чыгармасынын Х1У-ХУ кылымдардагы Теңир Тоо жана ага чектеш аймактардын тарыхы боюнча маалыматтары

267

Клинико-лабораторная характеристика ВГА у взрослых в период эпидемического подъема заболеваемости

266

Интеллектуальная собственность

266

Разработка математической модели и программирование процесса защиты растений с учетом временно-возрастной структуры и пространственного распределения

266

Состояние артериального импеданса и активность кальциевых каналов в тромбоцитах у больных эссенциальной гипертонией с различной степенью гипертрофии левого желудочка и изменение этих показателей в процессе длительного лечения антагонистом кальция амлодипином

266

Вычислительные методы и компьютерные исследование задач с пограничными слоями в математических моделях гидродинамики водоемов

266

Экономические проблемы развития лесного хозяйства (на примере орехоплодовых лесов Юга Кыргызстана)

266

Применение комбинации биокомпозиционного и синтетического остеопластических материалов в сочетании с богатой тромбоцитами плазмы для замещения костных полостей в хирургической стоматологии

265

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОР ГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО - РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМ ОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕ СТВИЙ

265

Совершенствование оперативного родоразрешения рожениц при цефалопельвической дистоции

265

Образование и наука в КР

265

Научное обоснование методологических подходов интеграции систем управления фармацевтическим производством в современных условиях

265

К ВОПРОСУ О "КАРТИНЕ МИРА

265

Кабарлары (Известия НАН КР)

265

Хирургическое лечение сложных дефектов кожи и мягких тканей с использованием пересадки васкуляризованного лучевого лоскута предплечья

265

Физико-химические исследования соляных отложений Киргизии и обоснование методов переработки

265

Налоги в системе факторов ускорения развития экономики (на примере Кыргызской Республики)

265

Роль образования в формировании национального человеческого капитала (на материалах Республики Казахстан и Кыргызской республики)

264

Правовая охрана водно-болотных угодий в Республике Казахстан

264

Распределение макро- и микроэлементов в водах основных рек Таджикистана

264

Татаал сүйлөмдөрдүн түгөйлөрү туюнткан маанилер жана аларды берүүнүн стилдик каражаттары

264

Известия НАН КР

264

Разработка методов массового культивирования вольфии бескорешковой (wolffia arrhiza(L.) Horkel ex wimm.) в условиях юга Кыргызстана и перспективы её использования

264

Т.У.Усубалиев - Кыргызстандын мамлекеттик жана коомдук ишмери

264

КРИТЕРИЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ СИНГУЛЯРНО-ВОЗМУЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ

263

Особенности становления демократии в Кыргызстане: философский анализ

263

Интеграциянын терендеши шартында азык-тулук коопсуздугун камсыз кылуунун механизмдери (Кыргыз республикасынын материалдарында)

263

Численное моделирование сопряженных задач теплообмена при плазменной сварке

263

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ (на материалах Кыргызской Республики)

263

Проблемы и перспективы развития туризма в горных условиях

263

Бичурин Н.Я. и его вклад русское востоковедение (Материалы конференции Ч.2)

262

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТУРКОВ-МЕСХЕТИНЦЕВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

262

Морфо-функциональное становление тканей молочной железы суягных овцематок Кыргызской тонкорунной породы

262

Азыркы Кыргызстандагы дин жана коом

261

Эндокринные нарушения репродуктивного здоровья девочек-подростков и современные возможности их гормональной коррекции и профилактики

261

Современные проблемы механики

261

Злоупотребление субъективным гражданским правом в Кыргызской республике

261

АБДУЛХАЙ АЛДАШЕВДИН ЭССЕИСТИКАСЫ- НЫН БААЛУУЛУКТУК МАЗМУНУ

261

Стилевые особенности повестей Чингиза Айтматова (к проблеме художественного мастерства)

261

Радиационные дефектообразования и квазихимические реакции в неметаллических кристаллах

261

Новые подходы к управлению качеством в многопрофильной городской поликлинике

260

Взаимодействие электродуговых потоков плазмы с обрабатываемой поверхностью

260

Конституционно-правовые основы исполнительной власти республики Казахстан и Кыргызской республики

260

Домбровая школа как институт сохранения и развития традиции (на примере западноказахстанской школы Казангапа)

260

Этномофаги и болезни непарного шелкопряда в условиях орехоплодовых лесов Южного Кыргызстана

260

Возрастная морфология лимфоидных органов и тканей у кур кыргызской породы

260

Историко-философская природа и морально-эстетические философемы суфизма

260

Культурно-языковые характеристики пословиц и афоризмов (на материале французского и русского языков)

259

Фундаментальные и обобщенные решения краевых задач динамики сред с усложненными свойствами

259

Физико-химические основы комплексной переработки рисовой шелухи

259

Кызыл кулак

259

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВ О ЖИЗНИ СТОМАТОЛОГОВ - ТЕРАПЕВТОВ УДМУРТСКО Й РЕСПУБЛИКИ

258

Проблемы и пути повышения экономической эффективности рынка образовательных услуг в Кыргызской республике (на примере средне-профессионального образования)

258

Поверхностная активность околоплодных вод и микроструктура плаценты у первородящих и многорожавших женщин низкогорья, среднегорья и высокогорья Кыргызстана

258

Современные проблемы механики

258

Совершенствование процесса подготовки программы социально-экономического развития на муниципальном уровне в Кыргызской республике

258

РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПИРОЛИЗА МЕСТНЫХ УГЛЕЙ

258

КЫРГЫЗ, ТҮРК ЖАНА МОНГОЛ ТИЛДЕРИНДЕГИ ЛЕКСИКАЛЫК ПАРАЛЛЕЛДЕРДИН ФОНЕТИКАЛЫК ӨҢҮТТӨРҮ

258

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ДОМОВ В КЫРГЫ ЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

258

Европейский дискурс другого:культоллогические модели орентирование человека в современном жизненном мире

257

Вольтерра-Стилтьестин интегралдык жана интегро-дифференциалдык тендемелеринин чыгарылыштарынын касиеттерин изилдоону онуктуруу

257

Усубалиев "ЖЗЛ"

257

Кен калдыктарын сактоочу жайлардын коопсуздугун укуктук камсыз кылуу

257

Комплексное лечение острыхгнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой локализации у детей с применением рапина

257

Глобальная экология и требования к данным наблюдений

257

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИНВЕРСИИ: КОНЦЕПТ «ЧУДО» (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И ИРЛАНДСКИХ ПОСЛОВИЦ, ПОГОВОРОК И СКАЗОК)

256

РАЗВИТИЕ ДУХОВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ)

256

Уголовно-правовые меры предупреждения убийств, совершаемых с особой жестокостью

256

Инженерно-геологические процессы юго-западного склона Гиссарского хребта: оценка и прогнозирование риска стихийных бедствий

256

Псевдопараболалык тендемелер учун коп олчомдуу тескери маселелер

256

Интеллектуальная собственность

256

Муниципалитет

256

Азиядан Берлинге ( ырлар, эскерүүлөр)

256

Уголовно-правовая охрана собственности в Российской Федерации и Кыргызской Республике: теоретико-инструментальное исследование

256

Экономическая эффективность производства хлопка-сырца в условиях переходного периода к рыночным отношениям (на примере Жалал-Абадской области)

256

СУФИЗМДИН ТАРЫХЫЙ-ФИЛОСОФИЯЛЫК ТАБИЯТЫ ЖАНА МОРАЛДЫК-ЭСТЕТИКАЛЫК ФИЛОСОФЕМАЛАРЫ

256

Ценность эндоскопических методов исследования в диагностике перфоративных гастродуоденальных язв для улучшения их хирургического лечения

255

Многомерные обратные задачи для псевдопараболических уравнений

255

ТҮНДҮК ЖАНА ТҮНДҮК-БАТЫШ КЫРГЫЗСТАНДА ЖАШАГАН КЫРГЫЗ ҮЙ-БҮЛӨЛӨРҮНҮН СОВЕТ ДООРУНДАГЫ ТАМАК-АШ СИСТЕМАСЫ (ЭТНОГРАФИЯЛЫК ЖАНА ЭТНОСОЦИОЛОГИЯЛЫК МАТЕРИАЛДАРДЫН НЕГИЗИНДЕ)

255

Интеллектуальная собственность

255

Кесек

255

Проблемы кредитования реального сектора в условиях трансформирующейся экономики (теория и практика)

255

Оценка и отбор перспективных форм фисташки настоящей по адаптивным и хозяйственно-ценным признакам в условиях южного Кыргызстана

255

Становление жанра антиутопии в русской литературе 20-х гг.ХХ века (на материале произведений Е.Замятина, А.Платонова, М.Булгакова)

255

Использование водобоев - энергогасителей для повышения самоочищанмцей способности водотоков (на примере реки Ак-Буура)

255

Органы государственного управления Французской республики (Административно-правовой аспект)

254

Экономика знаний как фактор экономического развития

254

Не могу молчать

254

Бала бакчанын 6-7 жаштагы балдарын кыргыздын улуттук каада-салттары аркылуу социалдаштыруу

254

Национальные образы мира (русский,болгарский, киргизский,грузинский, армянский)

253

Получение силикагеля из твердых отходов производства полупроводникового кремния

253

СИНТЕЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ КАРБИДОВ ТУГОПЛАВКИХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ИСКРОВОЙ ЭРОЗИИ

253

Лактоферрин молочного секрета и сыворотки крови овец при становлении лактации

253

Распространение вирусов парентеральных гепатитов среди доноров крови Кыргызской Республики

253

Жер титирөө жана аны изилдөө

253

Устойчивость и математическое моделирование нелинейных многомерных фазовых систем

253

Антигельминтная активность бензамеди при аноплоцефалятозах жвачных животных

253

Законодательный процесс в Кыргызской Республике (вопросы теории и практики)

253

СПЛАВЫ СИСТЕМЫ Lп - Вi (Ln= Рг, Nd,Gd,ТЬ) и Gd4 Вi13 - Lп4 Вi3 (Lп = Рг, Nd, Тb)

253

Научно-технические основы экологизации возделывания табака (NICOTIANA TABACUM L.)

252

Развитие исследований свойств решений интегральных и интегро-дифференциальных уравнений Вольтерра-Стилтьеса

252

Кабарлары (Известия НАН КР)

252

«ЧЫГЫШ-БАТЫШ» ДИХОТОМИЯСЫ: ЖАҢЫ РЕАЛИЙЛЕРИ ЖАНА ПАРАДИГМАЛАРЫ

252

Равномерная асимптоматика решений бисингулярно возмущенных дифференциальных уравнений

252

Кыргыз-Казак адабий байланышынын жаңы доору

252

КИНЕМАТОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА И КАЗАХСТАНА: CТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО (1930 – 1990-е годы)

252

Оптимизация хирургического лечения острого парапроктита с применением сорбционных и лимфогенных технологий

252

Эколого-биогеохимическая оценка современного состояния природно-техногенных экосистем Прииссыккулья

251

Конституционно-правовые основы и уголовно-правовой механизм защиты несовершеннолетних от вовлечения их в совершение преступлений, угрожающих нормальному их развитию в странах СНГ

251

Наука и инновационные технологии

251

Материаловедение

251

Кыргыздын мамлекеттуулугу жазма булактарда

251

РАЗВИТИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

251

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТУРКОВ-МЕСХЕТИНЦЕВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

251

Научно-методические основы формирования литературно-теоретических понятий (на материале V-VIII классов)

251

Синтез и свойства продуктов реакции гликозилтиокарбамоилирования ароматических амино- и гидроксисодержащих соединений

251

Пути повышения эффективности обрабатывающей промышленности региона (на примере Ошской области)

250

Основы теории литературы

250

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ, 1991-2011 гг.)

250

Опыт лесовосстановления еловых лесов Прииссыккулья

250

Управление инновационной активностью хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики регионов в условиях использования механизма заимствования средств (на примере Кыргызской Республики)

249

Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию организации грузовых перевозок на примере маршрута Ош-Бишкек

249

Информатика: 5-класс: Жалпы билим берүүч мектептер үчүн окуу китеби

249

Интеграция Кыргызской Республики в международные торгово-экономические организации

249

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ВАКФА В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ (историко-правовой аспект)

249

Современные проблемы механики

248

Современные проблемы механики

248

Экологическое состояние и плодородие почв по вертикальной поясности Государственного Национального природного парка «Беш-Таш» Таласской долины и их рациональное использование

248

Эффективность применения минеральных удобрений при минимализации основной обработки почвы под озимую пшеницу на богаре юго-востока Казахстана

248

Формирование двухпалатного парламента Кыргызстана

248

Развитие межэтнических отношений в Кыргызстане как фактор устойчивого человеческого развития

248

Профессионально-правовая культура юриста

248

Окружающая среда и здоровье населения

248

Собрание сочинений.-Т.7.-Кн.2

248

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ГРУНТОВЫХ ВОДАХ

247

Кыргызстандагы жарандык коомдун калыптануусунун социомаданий озгочолуктору

247

Кыргыз Республикасында жер талаштарын чечууну уктук жонго салуу

247

Особенности оперативного лечения осложненных и рецидивных послеоперационных вентральных грыж

247

Жыргалан дарыясынын алабындагы жаратылыштык-техногендик экосистемаларга экологиялык-биогеохимиялык баа беруу

247

Сходства и различия произведений о природе кыргызских и турецких акынов-импровизаторов XIX – XX веков

247

Notes on Diffy Qs Differential Equations for Engineers

247

ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ЭМПИРИКАЛЫК ЖАНА ТЕОРИЯЛЫК ДЕҢГЭЭЛДЕРДИН БАЙЛАНЫШЫ

247

Административная ответственность за незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта

246

Влияние рынка банковских услуг на экономический рост страны

246

Исследование и разработка алгоритмов инкрементальной загрузки данных в хранилище информационной системы банка

246

Муниципалитет

246

Совершенствование средств профилактики и технологии приготовления вакцины против блутанга

246

Физико-химические и технологические основы очистки технического хлорида натрия

246

КЫРГЫЗ ИСКУССТВОСУНУН ДҤЙНӨ ТААНЫМДАГЫ РОЛУ: ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

246

Улгайган жана кары жаш курактагы адамдардын сан сөөк моюнчасынын сыныгында жамбаш-сан муунун гемиартропластикалоо

246

Рыночная реформа и экономические основы социальной защищенности сельского населения Кыргызской Республики

246

Исследование алкалоидов

246

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика умышленных убийств

246

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОР ГАНИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМ ОЩИ РАБОТАЮЩЕМУ НАСЕ Л Е НИЮ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ

245

Нелинейное оптимальное управление тепловыми процессами, описываемыми интегро-дифференциальными уравнениями

245

Механизмы обеспечения продовольственной безопасности в условиях углубления интеграции (на материалах Кыргызской республики)

245

Тенишев Э.Р. О языке калмыков Иссык-Куля

245

Кыргыздардын философиялык түшүнүктүрүнүн генезиси жана эволюциясы

245

Эффективность краткосрочных курсов интенсивной химиотерапии у впервые выявленных больных туберкулезом легких в условиях стационара

245

Обоснование несущей способности крепи вертикальных стволов при совмещенной схеме проходки

244

Маалыматтык тутумдардын негизинде жогорку окуу жайын башкаруунун моделин иштеп чыгуу жана жузого ашыруу

244

Административная ответственность за правонарущения в сфере налогообложения в государствах-членах ЕАЭС

244

Теоритические аспекты организации и развития бухгалтерского учета и аудита в туристической деятельности южного региона Кыргызской Республики

244

ТҮШТҮК КЫРГЫЗСТАНДЫН ШАРТЫНДА ЭРТЕ КАРТОШКАНЫН ӨНДҮРҮМДҮҮЛҮГҮН ЖОГОРУЛАТУУНУН ИЛИМИЙ НЕГИЗДЕРИ

244

Современный терроризм как социально-политический феномен

244

Хирургическое лечение хронического остеомиелита с использованием миопластики ротационными лоскутами на сосудистой ножке

244

Турмуштук жомоктор 23-том

244

Локальные и нелокальные краевые задачи для уравнений смешанного параболо-гиперболического типа третьего порядка

243

Интеллектуальная собственность

243

Интеллектуальная собственность

243

Гражданско-правовой режим недропользования

243

Известия НАН КР

243

Кыргыз патенттин кабарлары: интеллектуалдык менчик жана инновациялар маселелери = Вестник Кыргызпатента: вопросы интеллектуальной собственности и инноваций

243

Древний и средневековый Кыргызстан

243

Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье

243

Кабарлары (Известия НАН КР)

243

Механизмы обеспечения продовольственной безопасности в условиях углубления интеграции (на материалах КР)

243

Социально-гигиенические аспекты здорового образа жизни молодежи, методические подходы его формирования в современных условиях

243

Исследование алгоритма метода Давыдова и аналитические методы для моделирования инерционных фильтрационных течений

243

Особенности электронных средств массовой информации в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях Кыргызской Республики (1991-2016)

243

Кыргызстанда демократиянын калыптануу озгочолуктору: философиялык анализ

242

Защита биоразнообразия млекопитающих государственного природного парка "Саркент" и проблемы в его развити

242

Формирование и реализация инвестиционной стратегии Кыргызской республики в развитии экономики

242

Поэзия Какена Алмазбекова: национальные истоки и вопросы новаторства

242

Интелектуалдык менчик = Интелектуальная собственность

242

Изучение едестид и работы А.П.Карпинского

242

Вклад С.М.Абрамзона в изучении этнографии кыргызского народа

242

Исследование реакций термического разложения окислов металлов

242

Пустынно-степные растительные сообщества и биогеохимические аспекты доминантов Западного Прииссыккулья

242

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПЕДОГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

241

Гемиартропластика тазобедренного сустава при переломах шейки бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста

241

Криминалистическая характеристика незаконного получения и нецелевого использования кредита (на материалах республики Казахстан и Российской федерации)

241

Управление рисками малого и среднего бизнеса в Кыргызской республике (на примере швейной отрасли)

241

Интелектуалдык менчик = Интелектуальная собственность

241

Выведение и совершенствование Кыргызской пуховой породы коз

241

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ ВУСЛОВИЯХ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА

241

Хемилюминесцентный мониторинг эффективности фармакотерапии и течения патологического процесса в горной местности

241

Разработка тканей новых структур с заданными показателями прочностных свойств

241

Дисбиотические нарушения при заболеваниях слизистой оболочки рта и пути их коррекции в комплексном лечении

241

ИЗУЧЕНИЕ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В КЫРГЫЗСТАНЕ: ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

240

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

240

Современные проблемы механики

239

Организационно-управленческий аспекты развития объектов малой гидроэнергетики в Кыргызской республике (как приоритетного направления инвестиционной деятельности)

239

Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы 5-класс

239

Исследование предельных состояний железобетонных плит перекрытий при статических воздействиях с учетом фактора длительного действия нагрузки

239

Органо-грунтовые фибросмеси для стеновых материалов на основе местных сырьевых ресурсов

239

Функциональные подсистемы английского языка в драматических произведениях Шекспира и проблема их перевода на русский и кыргызский языки

239

Инвестиционная деятельность накопительных пенсионных фондов и их влияние на макроэкономику

238

Кабарлары (Известия НАН КР)

238

Современное распространение и экология серой крысы (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) в Кыргызстане

238

Труды Нумизматической комиссии.5

238

Обоснование онто-логического метода в философии

237

СОЦИАЛЬНО - ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

237

Метология системного подхода к налогообложению жилой недвижимости (на примере г. Бишкек)

237

Разработка технических систем улучшения условий труда и микроклимата в животноводческих помещениях сельхозкооперативов

237

Кыргыз тилинин морфологиясынын жана лексикологиясынын маселелери

237

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕКТРА ПРЕДЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

237

Физико-химические свойства сплава Zn5AI с хромом, марганцем и молибденом

237

Хозяйственно-полезные признаки и биологогенетические особенности кыргызской шерстной породы коз в условиях юго-западного Кыргызстана

236

Вестник южного отделения НАН КР

236

«Разработки классных часов по здоровому образу жизни для учащихся 6-11 классов» Методическое руководство для учителей

236

Электроэрозионный синтез многокомпонентных сложных карбидов тугоплавких металлов

236

Педагогические интенсификации системы боевой подготовки пограничников в районах вооруженных конфликтов (по опыту Пограничной группы Федеральной Пограничной службы России в Республике Таджикистане)

236

Фармкогностические особенности и фармакологические свойства Padus Grayanae Maxim

236

Применение интегро-дифференциальных уравнений к решению задач интегральной геометрии в критических случаях

236

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ Г ОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

235

Физико-Химические свойства свинцово-сурьямянного сплава ССу3 с щелочноземельными металлами

235

Гемиартопластика тазобедренного сустава при переломах шейки бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста

235

Архитектура народного жилища Судана

235

Өзбек мектептеринин 1-4-класстарында кыргыз тилин окутууда окуучуларды кыргызча кеп адебине үйрөтүүнүн илимий-методикалык негиздери

235

Кыргыздардын Саян-Алтай түрк тилдүү элдери менен тарыхый - маданий байланыштары (материалдык маданияттын үлгүлөрүнүн негизинде)

235

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

234

О некоторых классах конуль отображений равномерных пространств

234

ИСЛАМ И МУСУЛЬМАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КЫРГЫЗСТАНА

234

Кинетика азотнокислотного выщелачивания свинца из галенитсодержащих полиметаллических концентратов месторождения Кони Мансур

234

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ СЛАБО НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ

234

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

234

Физико-химическое изучение 12-вольфрамгерманиевой кислоты и ее солей

234

Ресурсная характеристика некоторых сырьевых растений (Aconitum Leucostomum Worosch., Glycyrrhiza uralensis Fisch.) Иссык-Кульской котловины и их рациональное использование

234

Вегето-вицеральные проявления сосудистой дистонии у детей, диагностика и дифференциация подходов к терапии

234

Формирование и клинические особенности течения экопатологии у детей в зонах экологического риска юга Кыргызской республики

233

РЕКЛАМАЛЫК ТЕКСТТЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛИ

233

Сравнительная грамматика японского и кыргызского языков (именные части речи)

233

Состояние использования антимикробных средств в Кыргызстане и пути его коррекции

233

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.1,Вып.1.

233

Эпиграфика Востока №6. - 1952

233

Археологический сборник

233

Возникновение и развитие советского трудового права в период построения социализма в Азербайджане

233

Свобода воли. Иллюзия или возможность

233

Вооружение и конское снаряжение кочевников Тянь-Шаня в монгольское время

232

Тоолуу шарттарда автоунаа жолдорун башкаруунун математикалык жана маалыматтык моделдерин иштеп чыгуу

232

Академиялык илим: Тил жана адабият

232

КАЗАКСТАНДЫК ХОРЕОГРАФИЯ КЛАССИКТЕРИНИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДАГЫ УЛУТТУК ЖАНА БӨТӨН-УЛУТТУК (АБАЙ атындагы МОБАТтын СПЕКТАКЛДЕРИНИН МАТЕРИАЛЫНДА

232

Философская система В.И. Несмелова

232

ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИН ЛИНГВОПОЭТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ (СИНОНИМДЕР, ПАРАФРАЗА, ПЛЕОНАЗМ ЖАНА КАЙТАЛОО)

232

Лечение переломов нижней челюсти модифицированной шиной тигерштедта

232

Совершенствование методологии проектирования интеллектуальных информационных систем (ориентированных на применение Internet/Intranet)

232

ФОРМАЛЬНО-РИГОРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТЕОРИИ

231

ОЦЕНК А ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

231

Совершенствование физической подготовки будущих сотрудников финансовой полиции

231

Геоэкологические аспекты режима осадков вегетационного периода северного Казахстана

231

Синтез, строение и свойства координационных соединений цинка, кобальта и никеля с гексаметилентетрамином

231

Кыргыз тили 7 класс (орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

231

Углубление экономической реформы и проблемы социально-экономического развития Кыргызской Республики

231

Накыл сөздөр

231

Исследование взаимодействия катализатора с реакционной средой в системе окислы ванадия-нафталин

231

Совершенствование водозаборных гидроузлов ирригационно-энергетического назначения

231

Исследование кариотипа аборигенной и Новокыргызской пород лошадей в Кыргызстане

231

Байтик Баатыр баяны, табышмактар, жаңылмачтар, калптар 24-том

231

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

230

Система питания кыргызских семей проживавших северном и северо-западном Кыргызстане в советский период (на основе этнографических и этносоциалогических материалов)

230

ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА (Lymantria dispar L.) В ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСАХ КЫРГЫЗСТАНА

230

Koz - Kaman P.2

230

Морально-этические ценности уйгурской семьи

230

Прогнозирование и профилактика послеоперационных осложнений раннего периода в хирургии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

230

Духовно-нравственный потенциал идеи патриотизма в условиях независимости Казахстана

230

Обоснование технологического процесса производства колотых изделий из природного камня

230

Ультразвуковое триплексное ангиосканирование в диагностике и определении тактики хирургического лечения у больных с заболеваниями вен нижних конечностей

230

Научно-прикладные основы создания техники технологий для камнедобывающей промышленности

230

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Философия

230

Вопросы языка, литературы и исскуства

229

МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ВРАЧЕЙ , ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ ПОМОЩЬ, В ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН

229

Книга путей и стран/ Перевод с арабского, комментарии, исследование, указатели и карты Наили Велихановой.

229

Кыргыз макалдарындагы антонимдердин семантика-стилистикалык таюияты

229

Физико-химические и технологические основы очистки талька Таджикистана

229

Антипирин и некоторые его производные как аналитические реагенты на платиновые металлы.

229

ФЕНОМЕН МАРГИНАЛЬНОСТИ В ЭТНОКУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

229

"Ресурсное проклятие" и социальная экспертиза в постсоветской Сибири: антрологические перспективы

229

Анализ и синтез механизмов переменной структуры для ударных машин

229

Конституционно-правовые основы социальной политики Кыргызской Республики

229

Краевые задачи для смешанных псевдо-параболо-гиперболических уравнений четвертого порядка

229

Клинико-патогенетические особенности нарушения водно-солевого обмена и его коррекция при острых кишечных инфекциях у детей раннего возраста

229

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

229

Известия императорской археологической коммиссии

229

Абдоминизация полости фиброзной капсулы в лечении эхинококкоза печени

228

Национальный вопрос в деятельности политических партий Кыргызстана (на примере "Асаба")

228

The best Japanese business practices and their applicability to small business in the Kyrgyz Republic

228

Теория дифференцирования в линейных топологических пространствах

228

Разработка и исследование методов синтеза самоорганизующихся нейронных сетей для задач обработки информации

228

Диагностические и лечебные транспеченочные вмешательства у больных с механической желтухой

228

Поведение низкометилированных пектинов в растворе и изучение их гелеобразующих свойств с ионами поливалентных металлов

228

Методология и организация управленческого учета и анализа на корпоративных предприятиях (на материалах предприятий Жалалабатской области)

228

Традиционное вышивание кыргызов во второй половине Х1Х-нач.ХХ вв.(на примере юга Кыргызстана)

228

Компенсация провалов рынка в условиях переходной экономики

228

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

228

Тарыхый ырлар жана окуялар Балбай 17-том

228

Статистический анализ демографических процессов в Кыргызской республике за постсоветский период (1989-2015 гг.) (на материалах Кыргызской республики)

227

Конституционно-правовые основы государственной службы в Кыргызской Республике

227

Распространенность ВИЧ-инфекции среди женщин в Кыргызской республике

227

Монокарбон, кукурт кармаган аминокислоталардын эфирлериннин синтези жана касиеттери

227

Известия НАН КР

227

Анатомия человека

227

Человек и Общество 5 класс

227

Синтезы некоторых функциональных производных алициклического ряда, их химическое строение и ростовая активность

227

Нелинейное оптимальное управление линейными системами с распределенными параметрами

227

Иммунологические и иммунногенетические аспекты здоровья детей и подростков Кыргызстана

227

Регулирование рынка труда в условиях социально-экономической нестабильности (на примере Кыргызской и Республики Казахстан)

227

Кыргызстанда туштугундо айлана-чойро радионуклиддер жана оор металл туздары менен булганган шартта мектеп окуучуларындагы калкан безинин патологиясынын клиникалык-лабораториялык озгочолуктору

226

Разработка математических и информационных моделей управления инвестиционными проектами развития автомобильных дорог в горных условиях

226

Разработка устройства для манжетного тампонирования фильтровой колонны технологических скважин

226

Получение ацеталей и кеталей ксилита и ксилитана и применение их в синтезе высокомолекулярных соединений.

226

Сравнительная грамматика японского и кыргызского языков (именные части речи)

226

Кыргыз адам аттарынын жергиликтүү өзгөчөлүктөрү (Кыргыз диалеткилик антропонимиясы)

226

Влияние высокогорных факторов на течение раневого процесса (клинико-экспериментальное исследование)

226

Методы уплотнения информации при записи голограмм в регистрирующие среды с применением акустооптических устройств

226

Экология(учебник для экономических ВУЗов

226

Клинико-лабораторные особенности патологии щитовидной железы у школьников в условиях загрязнения окружающей среды радионуклидами и солями тяжелых металлов на юге Кыргызстана

225

Феномен образования как фактор социальной мобильности

225

Этнонация как объект социально-филосовского анализа

225

Проблемы и перспективы устойчивого экономического развития Республики Казахстан в рамках интеграционного сотрудничества со странами ЕАЭС.

225

Теоретико-правовые аспекты организации государственного управления

225

Моделирование напряженного состояния подкарьерных целиков при комбинированной разработке месторождений (на примере Макмальского рудника)

225

Вопросы литературы и исскуства

224

Манас энциклопедия

224

Интеграция шартында рынок системасында айыл-чарба товар өндүрүүчүлөрүнүн насыялык колдоосун өнүктүрүү (Кыргыз республикасынын материалдарынын негизинде)

224

Разработка методов массового культивирования вольфии бескорешковой в условиях юга Кыргызстана и перспективы ее использования

224

Вестник Кыргызпатента: ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

224

Эстетическое воспитание старшеклассников общеобразовательных школ Таджикистана в процессе внеклассной работы

224

Клинико-фармакологическое обоснование использования новых лечебно-профилактических средств у стоматологических больных, работников кондитерского производства

224

Хронические неспецифические заболевания легких у детей в Кыргызской республике

223

Экономический словарь

223

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРОПОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

223

ТОНКАЯ СТРУКТУРА СПОКОЙНЫХ СОЛНЕЧНО-СУТОЧНЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИХ ИСТОЧНИКОВ

223

Физические процессы в сильноточных электрозарядных источниках света.

223

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА КОРОВ АЛАТАУСКОЙ ПОРОДЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

223

Интеграциянын тереңдеши шартында азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун механизмдери (КРнын материалдарында)

223

Распад собственных и околоваксионных электронных возбуждений в КВr, КСI и NaF

223

Труды полярной комиссии Вып.29

223

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

222

Обучение профессионально ориентированному чтению на русском языке студентов бакалавров национальных групп языковых факультетов

222

Теоретико-правовые и конституционные механизмы, обеспечивающие признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража в современном Кыргызстане

222

Повышение эффективности отбора коров Алатауской породы в раннем возрасте

222

Проблемы организации управления, учета, контроля и аудита природоохранной деятельности (на примере Республики Казахстан)

222

Оценка роста и развития массовых видов водных моллюсков реки Шу

222

Геоэкология Черноморского Шельфа Украины

222

Организация гемодиализной помощи в Азербайжане в условиях реформирования системы здравоохранения

221

Количественная интерпретация гравитационных аномалий над телами правильной формы

221

Гуманизм как научная категория и как жизненная реальность

221

Complete Sherlock Holmes

221

Формирование гуманистических качеств личности у учащихся 7-9 классов в процессе преподавания таджикской литературы (на материалах общеобразовательных школ Республики Таджикистан)

221

Изучение структуры и молекулярной динамики хлопковой целлюлозы и глобулярных белков методом спиновых меток и зондов

221

Органосохраняющие операции в хирургии перфоративных пилородуоденальных язв

221

Клинико-функциональная характеристика преимущественно правосторонней гипертрофической кардиомиопатии

221

РАЗРАБОТКА МАЛО ЭНЕРГОЕМКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ПОВЫШЕННЫМИ ФИЗИКО- МЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ГОРНЫХ ПОРОД

221

Диагностика и хирургические лечение артериовенозных ангиодисплазий конечностей

220

Геометрическое модифицирование структуры силикагелей для газовой хроматографии.

220

Жалпы химия 11-класс

220

Прогнозирование перинательной смертности и обоснование технологии её снижения

220

Развитие конструктивного мышления учащихся через сюжетные задачи

220

Казахстан на страницах Туркестанского сборника

220

Теплофизические свойства кластерных газов

219

Формы государства и политические режимы: системно-компаративный анализ

219

Уголовно-правовая охрана собственности в Российской федерации и Кыргызской республике: Теоретико-инструментальное исследование

219

Историческая известия

219

Радиационные и примесные дефекты в монокристаллах сложных сульфатов щелочных металлов

219

Книга для чтения 2 класс

219

Получение и исследование микропорошковых сплавов Ni-P эвтектических составов

219

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

219

Синтез и изучение свойств комплексных соединений биометаллов с лейцином и изолейцином

218

ПРОЦЕССЫ МАССОПЕРЕНОСА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЛИЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИОННЫМИ ПУЧКАМИ

218

Математическое и компьютерное моделирование процесса переноса влаги и температуры в почве

218

Использование германской модели в формировании социально ориентированной рыночной экономики (на примере Кыргызской Республики)

218

Оптимизация диагностики и хирургического лечения геморроя

218

Жекече туундулуу дифференциалдык тендемелер учун локалдуу эмес четтик маселелерди чыгаруу

217

Фрунзе энциклопедия

217

Литературное чтение (учебник -хрестоматия для 8 класса кыргызской школы)

217

Синтез и исследование некоторых арилалкилфенолов и их производных

217

Социально-правовые основы уголовной ответственности (теория и практика)

217

Безобжиговые кровельные материалы на основе цементно-волластонитовой композиции

217

Оценки снизу решений интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра

216

Ошская область (энциклопедия)

216

Метаболическая оценка компенсаторно-приспособительных изменений при воздействии неблагоприятных факторов титано-магниевого производства

216

Кыргыз элинин укук системасындагы адат менен шахриаттын өз ара аракеттери: тарыхый - укуктук изилдөө

216

Клинико-эпидемиологические аспкекты трофобластической болезни

216

Народно-освободительное восстание 1916 года в Кыргызстане (историко-источниковедческий анализ воспоминаний)

216

Вопросы интелектуальной собственности

215

Маалыматты иштеп чыгуу милдеттери учун озу уюштурула турган нейрондук торлордун синтездеринин методдорун иштеп чыгуу жана изилдоо

215

Кыргыз республикасындагы мамлекеттик кызматтын конституциялык-укуктук негиздери

215

Институт неприкосновенности: вопросы теории

215

Функциональные нарушения организма при отравлении солями тяжелых металлов и их коррекция

215

Изучение зависимости свойств платинированных силикагелей от условий их приготовления

215

Изучение продольной и поперечной подвижности в электрическом и магнитном поле коллоидного серебра методом пробной частицы.

215

Физико-химические основы переработки природной каменной соли и рассолов Чон-Алайского месторождения

215

Высокотемпературное окисление синтетического ферросилиция и физико-химические свойства обработанного им чугуна

215

Физико-химические основы переработки боросиликатных руд кислотными методами и спеканием

215

Ацетилцеллюлозные пленкообразователи на основе низкосортного хлопкового сырья, для капсулирования посевных семян хлопчатника

215

Труды Нумизматической комиссии.4

215

Токтогул

214

Сопоставительный анализ форм прошедшего времени глагола в турецком и русском языках

214

Разработка и исследование методов синтеза самоорганизующихся нейронных сетей для задач обработки информации

214

Физико-химические свойства алюминиевого сплава Al=6%Li с редкоземельными металлами(Y, La, Ce, Pr, Nd)

214

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

214

РАЗРАБОТКА ПРЕЦИЗИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

214

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ ВУЗА

214

Динамика электромеханического перфоратора с механизмом переменной структуры

214

Сравнительная оценка хирургических и консервативных методов лечения эмбриональных грыж пупочного канатика у детей

214

Душанбе ш. аймагынын геологиялык шарттары жана сейсмикалык коркунучуна баа берүү

214

Принципы и алгоритмы построения системы схемотехнического моделирования

214

Математическое моделирование и алгоритмизация состояний тонких плит с особенностью в основании

214

Водный режим и расходы растительностью степей терскей Ала-Тоо

214

Ултразвуковая семиотика и динамика эффекта химиотерапии метастазов герминогенных опухолей яичка в забрюшинные лимфатические узлы

214

История возникновения и развития почтовых служб Кыргызстана (2-половина Ч1Х-80-е гг.ХХ вв.)

214

Труды института антропологии и археологии Вып.2

214

Термодинамические свойства сплавов Zn5Al, Zn55Al, легированных редкоземельными металлами (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Eu)

213

Регулирование имущественных отношений по обычному праву кыргызов

213

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЙЛАНЫШ ТАРМАГЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ ЖАНА АБАЛЫ (“Кыргыз почтасы” МИ жана “Кыргызтелеком” ААК 1991-2010 жж.)

213

Серый чугун СЧ20 и силумин, модифицированный щелочноземельными и редкоземельными металлами

213

Разработка скоростного лазерного устройства записи и исследование процесса записи дифракционных элементов излучением УФ-лазера на слоях а-Si

213

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ - КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗКОЙ РЕСПУБЛКИ

213

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ФТОР НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ ПРИ КАРИЕСЕ

213

Философия жизни и смерти в эпосе Манас

212

Проблемы управления производством и организации управленческого учета в условиях рыночной экономики

212

Проблемы организации управления, учета, контроля и аудита природоохранной деятельности (на примере Республики Казахстана)

212

Стратегия устойчивого развития препринимательской деятельности в сельском хозяйстве Кыргызстане

211

Бисингулярдуу козголгон дифференциалдык тендемелердин чечимдеринин бир калыптагы асимптотикасы

211

Известия НАН КР

211

Известия НАН КР

211

Проектирование подземных сооружений с учетом особенностей горно-складочных областей

211

Проблемы рыночных отношений в агропромышленном комплексе и пути их решения (на материалах агропромышленных хозяйств постсоветского Кыргызстана)

211

Теория и практика олимпийского образования школьников в Кыргызской Республике

211

Декоративно-отделочные бетонные изделия на основе цементов из базальтосодержащих сырьевых смесей

211

КИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ДАНБУРИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-АРХАР (ТАДЖИКИСТАН)

211

Г. В. Лейбниц и Россия

210

Регулирование рынка труда в условиях социально-экономической нестабильности (на примере Кыргызской республики и республики Казахстан

210

РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДНОГО КЛАССА ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕРМОУПРУГОСТИ

210

The works of Abraham Lincoln

210

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СКЛОНОВ В СТВОРЕ ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС

210

Влияние добавок меди и теллура на физико-химические свойства свинца и свинцово-сурьмянного сплава ССу3

210

Бада"И" Ал-Лугат

210

Повышение эксплуатационной надежности аккумуляторных батарей колесных машин с использованием новых технологий

210

Роль материально-технической базы в создании образовательных услуг и пути улу4чшения материального обеспечения (на примере высших учебных заведений Кыргызской Республики)

210

Трансграничный перенос аэрозольного загрязнения в атмосфре на центральный Тянь-Шань

210

Идентичность и диалог культур как- политический процесс в условиях глобализации

210

Almanbet? Er-Kokcho and Ak Erkec

209

Женская занятость в Кыргызской Республике: закономерности и особенности в переходный период

209

Педагогические основы активизации учебно-познавательной деятельности неуспевающих учеников младшего школьного возраста

209

Функциональное состояние мочевыделительной системы у женщин с преэклампсией, прогнозирование и отдаленные результаты

209

Нематодозы овец и совершенствование мер борьбы с ними на Юге Кыргызстана

209

Экспликация метафоры в разносистемных кыргызском, русском и английском языках

209

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И ИХ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (на материалах Кыргызской Республики)

209

Материалы международной конференции (6-9 июня 2011г г.Бишкек-Иссык-Куль-"Аврора"

209

Тамыр сабактарды майдалагычтын азыктандыргычын иштеп чыгуу жана конструкциялык-режимдик параметрлерин негиздоо

208

Сезонная динамика населения птиц некоторых антропогенных ландшафтов Чуйской долины

208

Изучение процесса образования ортосиликата бериллия с помощью химических транспортных реакций

208

Химия 9 класс

208

Сад жизни

208

Миграция техногенных компонентов при подземном выщелачивании полиэлементных руд, пульп хвостохранилищ и способы локализации радионуклеидов

208

Биология и экология горного кольчатогошелкопряда в условиях орехоплодовых лесов Южного Кыргызстана

208

Физико-химическое исследование бром-иодных вод долины Р. Нальчик и получение лечебной соли "НАРТШУГ"

208

Алкенилирование ароматических углеводородов диенами с поряженными двойными связями и некоторые превращения синтезированных соединений

208

Научный журнал ФИЗИКА

208

ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА ИЗ ОТХОДОВ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТЕРМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧЕННЫХ УРАНИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

208

Кубанычбектин ырлары

208

Синтез алгоритмов автоматического управления технологическими объектами по заданным инженерным показателям

207

Возрастные особенности влияния высокогорной спелеотерапии бронхиальной астмы

207

Средняя Азия

207

Методологические и организационные подходы подготовки специалистов сестринского дела

207

Вопросы эпизоотологии и патоморфологии при копытной гнили коз

207

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ (1928-2000 ГГ.)

207

"Манас" үчилтиги менен кыргыз адабиятынын кырым-катышы

206

Маалыматты иштеп чыгуу милдеттери үчүн өзү уюштурула турган нейрондук торлордун синтездеринин методдорун иштеп чыгуу жана изилдөө

206

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

206

Селекционно-генетические параметры линейных коз Кыргызской пуховой породы

206

Нестационарные и волновые процессы в парожидкостных средах

206

Формирование транзитно-транспортного потенциала национальной экономики (на примере железнодорожного транспорта Республики Казахстан)

206

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В6

206

Вопросы языка, литературы и исскуства

205

Коргоол Досу уулунун чыгармачылыгында салттуулуктун улантылышы жана оздук чеберчилик

205

Физико-химические свойства алюминового сплава АЖ 2,18 с щелочноземельными металлами

205

Создание технологий по использованию попутно добываемых ресурсов угледобывающей промышленности Кыргызской Республики

205

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОПОРОШКОВЫХ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

205

Кыргыз тилиндеги жандоочтордун структуралык-семантикалык табияты жана колдонушундагы өзгөчөлүктөр (Салыштырма планда))

205

Общий надзор прокуратуры в системе конституционных гарантий, обеспечения законности актов органов государственного управления Кыргызской Республики

205

ХХ КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ РОМАНДАРЫНЫН ПОЭТИКАСЫ

205

Клиническая рискология тяжелых сочетанных травм и ранений

205

Вероятностное моделирование надежности инженерных систем

205

Синтез регуляторов линейных многомерных систем на основе принципа гарантируемой динамики

205

Разработка автоматических систем регулирования зазоров в гидростатических опорах станков

205

Труды полярной комиссии Вып.15

205

Вольтерра тибиндеги интегро-дифференциалдык тендемелердин чыгарылыштарын ылдый жагынан баалоолор

204

Молекулярно-генетическая характеристика вируса ящура типов А, О

204

Айкөлдүгү Манас баба өңдөнүп Т.1.

204

Категория модальности и средства ее выражения в современном кыргызском языке

204

Направленность педагогического процесса на развитие самостоятельности мышления и творчества старшеклассников (на примере школ Республики Таджикистан)

204

Педагогические основы формирования познавательного интереса к иностранному (английскому) языку у студентов (на материале вузов Республики Таджикистан)

204

Моделирование и разработка солнечных сушильных установок

204

Асимптотические поведение решений сингулярно возмущенных задач в случае смены устойчивости, когда собственные значения имеют n-кратный полюс

204

КЫРГЫЗЫ: ЭТНОГЕНЕЗ И ДИАСПОРЫ

204

Актуальные проблемы экспортного контроля над вооружениями в Кыргызской республике: вызовы, угрозы, решения

203

Диагностика и хирургическое лечение артериовенозных ангиодисплазий конечностей

203

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

203

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МНОГОЭТАПНОЙ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА С РАЗРЫВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИЕЙ

203

Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык географиясы 9 классы үчүн окуу китеби

203

Кыргыздардын философиялык түшүнүктөрүнүн генезиси жана эволюциясы

203

Сепсис у детей: диагностика, клиника и этапы реабилитации в возрастном аспекте

203

Банки как субьекты имущественных отношений

203

Конституционные основы уголовной политики

203

Разработка высокоэффективных солнечных установок для сушки сельхозпродуктов и исследование их эксплуатационных характеристик

203

Тилдеги абстрактуулук категориясынын типологиялык мүнөздөмөсү

203

Улгайган жана кары жашкурактагы адамдардын сан соок моюнчасынын сыныгында жамбаш-сан муунун гемиартропластикалоо

202

Пишпек-Фрунзе-Бишкек этапы исторического развития (1878-2003 гг.)

202

О сочетаемости глаголов несовершенного и совершенного вида с наречиями и другими лексическими единицами, характеризующими способ действия.

202

Реабилитация больных, радикально оперированных по поводу рака желудка, в условиях среднегорья

202

Учебный русско-немецкий словарь

202

Новый англо-русский словарь с иллюстрациями

202

Клинико-функциональные особенности и совершенствование терапии железодефицитной анемии у детей раннего возраста в условиях высокогорья

202

Вопросы совершенствования оценки имущества в переходный период экономики Кыргызской Республики

202

Онтологизм знака в средневековой культуре (на материале русской и японской культур)

201

Получение и исследование физико-химичсеких свойств термоэлектрических материалов на основе....

201

Айкөлдүгү Манас баба өңдөнүп

201

Воспитание интереса к национальной музыкальной культуре у будущих учителей начальных классов (на материале кыргызского музыкального искусства)

201

Подготовка будущих учителей физики в университете к формированию познавательной активности учащихся

201

Этнопатогенетические проблемы хирургического лечения острого холецистита

201

Взаимосвязь кыргызских народных традиций и современных методов стимулирование развитии нравственно-трудовой активности младших школьников

201

Эффективность кооперативных отношений в АПК и их совершенствование (на примере хозяйств юга Кыргызстана)

201

Гиротропия одноосных поглащающих кристаллов

201

Закономерности и особенности развития предпринимательства в сфере торговли и общественного питания (на материалах Кыргызской Республики)

201

Масс-спектрометическое исследование термодинамических свойств двухкомпонентных систем MF-ScF3

201

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА И АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ

201

Бостон, Эшимкул менен Зуура 32-том

201

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЕЧЕВОСПРИЯТИЯ (на материале лингвоэтнокультурного пространства Кыргызстана)

200

Хирургические аспекты зубного протезирования с опорой на дентальные имплантанты различных систем разных возрастных групп

200

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ВЛАСТИ

200

Зернограничные процессы и упругие свойства тугоплавких композиционных материалов

200

Критерий устойчивости решений систем сингулярно-возмущенных уравнений

200

Обоснование и развитие метода дополнительного аргумента для решения дифференциальных уравнений в частных производных

200

"Манас" эпосундагы "Жакшылык", "Жамандык" маселесинин корком чан

200

Технологическая вариативность современного урока в условиях демократизации деятельности школ Таджикистана (на материале начальных классов)

200

Динамика повреждений и модели сейсмостойкости сооружений

200

Концепция художественного психологизма в романном творчестве Ф.М.Достоевского и Ч.Т.Айтматова

200

ТРАНСФОРМАЦИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

200

Железодефицитная анемия у детей в регионах юга Кыргызстана2

200

Перспективные виды лекарственных растений северного макросклона хребта Кыргызского АлаТоо и их рациональное использование

199

Советтик Кыргызстан жазуучулары (Био-библиографиялык справочник)

199

Татаал сүйлөмдөрдүн түгөйлөрү туюнткан маанилер жана аларды берүүнүн стилдик каражаттары

199

Исследование колебательных спектров и конформационного равновесия пиперидина и его N-замещенных

199

Современные методы пластики посттравматических дефектов черепа

199

Проблемы становления и конвертируемости национальной валюты в условиях перехода к рыночной экономике (на материалах Кыргызской Республики)

199

SSSRdьn fizikalьq geografijasь

199

Механико-математическое моделирование влияния природных факторов на возникновение и развитие селевых и оползневых процессов в горных районах Юга Кыргызстана

199

Государственно-правовое регулирование пребывания иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев в Кыргызской Республике

199

Разработка методов коррекции и инструментальной оснастки для качественного изготовления конических передач с круговыми зубьями

199

Этнополитическая стабильность в Кыргызстане: политико-правовой анализ

199

Синтез и химические превращения некоторых производных 1,4-бензодиоксана

198

Известия НАН КР

198

Вычислительные методы и компьютерное исследование задач с пограничными слоями в математических моделях гидродинамики водоемов

198

ИММУНИТЕТ, ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ У ЖИТЕЛЕЙ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

198

Влияние высокогорных факторов на гормональный и морфофункциональный фетопланцетарный комплекс у беременных женщин

198

Синтаксический строй русского языка в сопоставлении с кыргызским

198

Многофункциональные основы коррекции хронической плацентарной недостаточности аспирином в условиях среднегорья Кыргызстана

198

Научный журнал ФИЗИКА

198

Вопросы литературы и исскуства

197

Научное обоснование рациональной фармакотерапии при разработке и внедрении клинических руководств на основе принципов доказательной медицины

197

Суусамыр энциклопедия

197

Талас облусу=Таласская область (энциклопедия)

197

Художники Кыргызской Республики (справочник)

197

ЭПОС «МАНАС» И ИДЕЙНАЯ БОРЬБА В КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ХХ век)

197

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫНЫН АТООЛОРУ

197

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ БИЛИНГВИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

197

Электроосаждение теллура из фторидно-сульфатного электролита и исследования катодного осадка

197

Философский анализ мировоззрения Молло Нияза

197

Модификация метода волновых потенциалов применительно к контактным задачам динамической теории упругости

197

Внутреняя миграционная ориентация сельских кыргызов во второй половине 90-х годов ХХ века

197

Механизмы температурного гашения фотолюминесценции квантовых точек германия, сформированных в матрице кремния

197

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

197

Амфотерные свойства гетероциклических соединений при изменении их электронного строения по данным инфракрасной спектроскопии

196

Сингулярно-возмущенные интегро-дифференциальные уравнения в частных производных с условиями Коши

196

Разработка моделей и алгоритмов морфологического анализатора для кыргызского языка

196

XX кылымдагы кыргыз адабиятындагы көркөм дөөлөттөр: тарыхый-адабий, көркөм-эстетикалык мааниси (прозанын жана поэзиянын материалдарында)

196

Проблема гендерного неравенства в Казахстане

196

Модель геомагнитного поля в движение энергичных частиц во внешней магнитосфере.

196

Improving the performance, reliability and service life of aviation technology products based on the innovative vacuum-plasma nanotechnologies for application of avinit functional coatings and surfaces modification

196

Особенности клиники и лечения острых гнойных деструктивных пневмоний у детей с дисбактериозом

196

Медико-социальная оценка здоровья детей в Кыргызской Республике и новые медицинские технологии их обслуживания

196

Сплавы алюминия с кальцием, литием и бериллием

196

Быт и культура казахского населения города Тараза на современном этапе (на материалах этносоциологического исследования)

196

Успехи научной фотографии Т.12. - 1966

196

Диалог цивилизаций и взаимоадаптаия культур в условиях глобализации

195

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАЗАХСКОГО НАРОДА

195

Динамика повреждений и модели сейсмостойкости сооружений

195

Оценка состояния кровотока и сосудистого тонуса артерий почек и глаз методом ультразвукового дуплексного сканирования у больных серповидноклеточной анемией в процессе лечения бенцикланом

195

Курчатов Ф.(Корунуктуу адамдардын омуру)

195

Генезис и эволюция философских понятий кыргызского народа

195

Тепловые и плазмохимические процессы при обеззараживании воды линейным коронным факельным разрядом

195

Научно-методические основы применения механизмов переменной структуры для создания ударных машин

195

Формирование государственной молодёжной политики в Республике Таджикистан

195

Кинематика и кинетостатика кривошипных четырехзвенных механизмов с мгновенной кинематической неопределимостью

195

Разработка технологии бетона улучшенной структуры с применением гелиогидроциркулярных камер многоярусной загрузки

195

Нормативно-правовые основы органов местного самоуправления в Кыргызской Республике

195

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (На материалах Кыргызской Республики)

195

Математическое моделирование процессов течения газа в каналах переменного сечения с применением САЕ-технологий

194

Экспериментальные исследования термических процессов вблизи границы раздела море - атмосфера

194

О некоторых свойствах наростов и пополнений равномерных пространств

194

Кыргыз тили жана окуу (орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

194

Инновационные процессы в начальном профессиональном образовании Кыргызской Республики в условиях перехода к рыночным отношениям

194

Численное моделирование трехмерных электродуговых потоков плазмы

194

Азыркы Кыргызстанда эл аралык коммерциялык арбитраждын чечимдерин таанууну жана аткарууну камсыз кылуучу теориялык-укуктук жана конституциялык механизмдер

194

Формирование стока рек Кыргызстана в Маловодный период и их рациональное использование

194

Исследование реакции окислительного аммонолиза некоторых галоидпроизводственных П-ксилола

194

Синтез и свойства органических соединений, содержащих двухлетнюю серу, как потенциальных антидотов синильной кислоты.

194

Управление развитием социальной инфраструктуры в условиях становления рыночной экономики (на примере Кыргызской Республики)

194

Непрямая электрохимическая детоксикация в комплексном лечении гнойно-воспалительных осложнений у хирургических больных

194

Зоны свободного предпринимательства в современных международных отношениях ( в сопостовлении Кыргызстана и России)

194

Теоретико-методологические аспекты развития интеграционных процессов в условиях перехода к рыночной экономике (на материалах Кыргызской Республики)

194

Научное обоснование оптимизации фармакотерапии эндемического зоба путем совершенствования методов применения препарата йода

193

Джалал-Абадская область Киргизская ССР

193

Автоматизация системы дозирования сыпучих материалов

193

Разработка экологически безопасной технологии и технических средств для профилактической обработки овец против псороптоза

193

Особенности нейрохирургического лечения осложненных форм грыж поясничных межпозвоночных дисков

193

Национальный вопрос в деятельности политических партий Кыргызстана (на примере "Асаба")

193

Реформирование банковской системы Кыргызской Республики

193

Катионоидное инициирование реакции циклизации изопреноидов

193

Клинико-экспериментальное обоснование лечения больных посттромботическим синдромом язвенной формы

193

Оценка различных методов диагностики и лечения хронического гастрита и язвенной болезни хеликобактерной этиологии

193

Сравнительная оценка способов лечения угловых переломов нижней челюсти

193

Проблемы использования экономического потенциала в условиях рыночной экономики (на примере Южного региона Кыргызской Республики)

193

Развитие коопретивных аграрных формирований и их учетно-информационное обеспечение (на материалах Кыргызской Республике)

193

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ (на примере электроэнергетики Кыргызстана)

193

РАЗРАБОТКА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ МАШИННЫХ АГРЕГАТОВ

193

Ырлар жыйнагы. - 2

193

Физико-химическое моделирование процесса деструкции сурьмяного кека в окислительной среде и получение оксида сурьмы (iii)

192

Исследование элементов ударных механизмов переменной структуры

192

Прогностические факторы в лечении больных раком предстательной железы

192

Формы государства и политические режимы:системно-компаративный анализ

192

Азыркы кыргыз тили 2 бөлүм (Сөз түркүмдөрү)

192

Технологическая вариативность современного урока в условиях демократизации деятельности школ Таджикистана (на материале начальных классов)

192

Синтез и исследование флотоагентов из отходов химических предприятий Центрального Казахстана

192

Труды Нумизматической комиссии.II

192

Организационно-экономический механизм обеспечения устойчивого развития электроэнергетических компаний регионов Кыргызской Республики

191

Кетмен-Төбө энциклопедия

191

Кыргыз адабияты 6 класс

191

Разработка и создание отбойного молотка на основе механизма переменной структуры с гидроприводом

191

Разработка современных средств и методов диагностики гриппа лошадей

191

Доминанты высокотравных лугов урочища Каркыра Восточного Прииссыккулья (продуктивность и эколого-биохимические особенности)

191

ИННОВАЦИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОБЗОР ПО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

191

Синтез и исследование привитых сополимеров целлюлозы с виниловыми полимерами

191

Научно-методические и практические основы создания технических средств защиты рудничных подүемов от аварий

191

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

191

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА(П) И МЕДИ(П) С ДИБАЗОЛОМ И АЛЬБЕНДАЗОЛОМ

191

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАСТИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ АРБОЛИТА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНО-ГИПСОВОЙ КОМПОЗИЦИИ И ПОЛИМЕРСИЛИКАТНЫХ МОДИФИКАТОРОВ

191

Жамбулдун ырлары = Песни Джамбула

191

Нормативные акты КР

191

Моделирование голографических процессов на основе метода бесщелевой радужной голографии

190

Правовое положение населения по обычному праву кыргызов XIX - начала XX вв.

190

Алай тоо кыркасындагы Хайдаркен сымап провинциясынын топурак-өсүмдүк каптоосунун экологиялык-биогеохимиялык өзгөчөлүктөрү

190

Teoria della rugosita topologica dei sistemi

190

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ (по южному региону)

190

Обратные задачи для дифференциальных и интегро-дифференциальных псевдопараболических уравнений четвертого порядка

190

Квантовомеханическое исследование некоторых молекул и их взаимодействие

190

Интегральное уравнение первого ряда в численном решении некоторых задач электростатики

190

Генезис, продуктивность и племенная ценность семейств коров алатауской породы в Кыргызстане

190

Тепловые и плазмохимические процессы при обеззараживании воды линейным коронным факльным разрядом

190

Дорогой наш человек

190

Мухакамат ал-Лугатайн Алишера Новаи

190

Химиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү (орто жана жогорку окуу жайлары үчүн)

190

Усовершенствование и стандартизация сухой сублимированной молочно-желточно-солевой питательной среды для идентификации стафилококков

190

Коррозия алюминево-литиевых сплавов, легированных щелочноземельными металлами

190

Метод сингулярных возмущений для решения системы диффренуиальных уравнений Вольтера третьего рода

190

Численное исследование балансовой дуги во внешних поперечных скрещенных магнитом и газодинамическом полях

190

Ванадаты со структурой граната - изоморфизм, синтез соединений, орст кристаллов

190

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ

189

Концентрационное распределение сурьмусодержащих компонентов и частиц в растворах оксикарбоновых кислот

189

Рыночная экономика (Популярный словарь)

189

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕМНОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМАХ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ

189

РАЗРАБОТКА РОБАСТНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В КЛАССЕ КАТАСТРОФ «ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ОМБИЛИКА»

189

Исследование влияния SrO, Cr2O3 и K2CrO4 на стабильность Cr+6 и активность хромалюмосиликатных и хромстронций-силикатных катализаторов в реакции полимеризации и сополимеризации олефинов

189

Разработка плазмохимических методов получения мелкодисперсных порошков селенида, теллурида и оксида цинка

189

Формирование двухпалатного парламента Кыргызстана

189

Осветление и стабилизация прозрачности вин Таджикистана местными бентонитами и полимерными материалами

189

Синтез производных гликозилмочевин на основе реакций переамидирования нитрозокарбамидов

189

Формирование и развитие уголовного законодательства Кыргызской Республики в борьбе с наркотизмом

189

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ПРИ ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ (на материале английского и русского языков)

189

Труды монгольской комиссии Вып.16

189

Жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу ( ХХ1 кылымдын жарандык коомундагы силердин ролунар) Экинчи бөлүк 11- класс

188

Компьютерное моделирование и анализ добавочных потерь электроэнергии в воздушной линии электропередачи

188

Развитие торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и КНР

188

Словарь банковских терминов (перевод с английского)

188

Сузак району: мезгил жана инсандар

188

Структурно-морфологические, механические и тепловые исследования полимерных нанокомпозитов

188

Чувствительность робастность и грубость динамических систем

188

Римановы пространства с необычными группами голономии

188

Синтез и изучение некоторых новых гербицидных и фунгицидных ариламидов карбоновых кислот

188

Генерация ионов сверхвысокой энергии в космических лучах

188

Образы России и мира в фотоколлекции Д.Н.Анучина (Этнографический альбом)

188

Известия НАН КР

188

Романтический ориетализм в русской литературе первой половины Х1Х века

188

Ботанико-фармакологические изучение представителей рода Маклея

188

Синтез оптимальных и робастных алгоритмов с пеараллельной обработкой информации для задач децентрализованного управления динамическими системами

188

Проблемы модернизации ислама в условиях глобализации

188

Разработка современных средств и методов диагностики гриппа лошадей

187

Обоснование параметров и создание обмолачивающего и сортировочного механизмов фасолеуборочной машины

187

Исследование композиционных и иммобилизационных свойств пищевых волокон в производстве молочных продуктов

187

Влияние воды в топливной эмульсии на процессы образования и уменьшения азотосодержащих компонентов газовой фазы

187

ЦЕННОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭССЕИСТИКИ АБДУЛХАЯ АЛДАШЕВА

187

Система производных предлогов современного русского языка

187

Технология снижения перинатальной смертности и заболеваемости новорожденных в раннем неонатальном периоде после абдоминального родоразрешения женщин

187

Влияние кислотности раствора на гидролиз протопектина подсолнечника и моносахаридный состав продуктов реакции

187

Влияние техногенной аэроионной недостаточности ЭМП при работе с компьютером на состояние здоровья женщин репродуктивного возраста

187

Частичные отображения, сети и распределения в евклидовом пространстве

187

Право в природе социальных явлений: механизмы проявления и закономерности

187

Молдо Нияздын акындык чеберчилиги

187

Разработка и реализация новых подходов к противотуберкулёзной работе среди студентов высших учебных заведений города Бишкека

187

Э К О Н О М И К О -Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е П Р О Б Л Е М Ы Р А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О И С П О Л Ь ЗО В А Н И Я Т РУ Д О В Ы Х Р Е С У Р С О В В С Е Л Ь С К О Й М Е С Т Н О С Т И (на примере Ошскгой области)

187

Научное обоснование фармакологической коррекции дезадаптивных состояний и работоспособности специальных контингентов в условиях высокогорья

186

Финансово-экономический словарь

186

Кинетика и механизм прото(дейтеро) деметаллирования и изотопного обмена водорода бензильных производных ртути

186

Экономические проблемы аграрной реформы и эффективность использования производственного потенциала АПК (на примере Кыргызской Республики)

186

Влияние тепловых параметров на формирование градиентных структур кремнеземнистой керамики

186

Генетические основы селекции овец Тяньшанской породы

186

Комбинированные ограждающие конструкции из биостойкого полиармина на основе целлюлозосодержащего местного сырья

186

Түрк элдеринин поэмаларынын кыргыздарга таралышы жана айтылыш өзгөчөлүгү

186

Природа как обьект философского анализа

186

Особенности формирования архитектурной среды горных районов Кыргызстана

186

Исследование фильтровальных характеристик песка Ивановского карьера для питьевого и промышленного водоснабжения

186

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

186

Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы (Эзелки замандан тартып б.з.1Х к. башына чейин) орто мектептин 6-классы учун окуу китеби

185

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА)

185

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДАТА И ШАРИАТА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

185

ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИН ЛИНГВОПОЭТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ (СИНОНИМДЕР, ПАРАФРАЗА, ПЛЕОНАЗМ ЖАНА КАЙТАЛОО)

185

ИСЛАМ ЖАНА МУСУЛМАН УЮМДАРЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН КООМДУК-САЯСИЙ ЖАШООСУНДА

185

ЭПОС «МАНАС» КАК МНЕМОНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КЫРГЫЗОВ

185

Органикалык химия орто мектептердин 10-классы үчүн окуу китеби

185

Библиография Киргизии: Литература о Киргизии (1925-1936) аннотированный указатель

185

Численное моделирование трехмерных электродуговых потоков плазмы

185

Оптимизация комплексной терапии хронического генерализованного пародонтита с использованием биологически активных вешеств природного происхождения

185

Геморрагический синдром и гемостаз у больных апластической анемией в процессе горноклиматического лечения

185

Глубинная структура крупнейших разломных зон западной части киргизского Тянь-Шаня и современная геодинамика (по данным магнитотеллурических зондирований)

185

Труды Астраханского медицинского института. -Т.12. - Вып.1.

185

Алымбек жана анын уулу Тургунбектин кол жазмасы

185

Совершенствование качества таможенных услуг в Кыргызской Республике

184

Изучение биоэкологических особенностей Ricciocarpus Natanas (L.)Corda в условиях интродукции на юге Кыргызстана и возможности его практического применения

184

Исследование в области фосфоросодержащих полиэфиров

184

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИАНЕМИЧЕСКОЙ БИОДОБАВКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

184

Генезис городской культуры Самаркандского Согда ( проблемы взаимодействия культурных традиций в периоды раннежелезного века и античности)

184

Стратиграфия и фораминиферы верхнего палеозоя приосевой части Туркестан0-Алая

184

Чингиз Айтматов ва Узбекистон

184

Урожай и качество яровой пшеницы при длительном применении удобрений севообороте на сероземно-луговой почве Чуйской долины

184

Совершенствование системы финансирования стационарной службы в сельском здравохранении (на примере Ошской области КР)

184

Эффективность скрещивания местных грубошерстных овец с баранами породы авасси и характеристика их помесей

184

Исследование свойств некоторых катализаторов восстановления нитроциклогексана, нитробензола и нитролуолов

184

Кольцов А.В. 15 октября 1809 г.-10 ноября 1842 г. памятка

184

Патогенетические механизмы и особенности развития заболеваний верхних дыхательных путей инфекционно-аллергической природы в детском возрасте (Клинико-экспериментальное исследование)

183

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

183

Эффективность отбора телок разных генотипов на адаптацию к высокогорью

183

Энтомофаги и болезни непарного шелкопряда в условиях орехоплодовых лесов Южного Кыргызстана

183

Влияние длительного применения удобрений на агрохимические свойства почвы и урожайность культур хлопково-люцернового севооборота в условиях юга Кыргызстана

183

Мясная продуктивность местных лошадей в условиях высокогорья

183

Определение характеристик коронного факельного разряда как источника получения озона

183

Становление, развитие народной педагогики и пути решения ее современных задач по воспитанию детей в семье средствами народных сказок, пословиц и поговорок

183

Архитектура народного жилища Судана

183

Физика курсу (орто мектептин 8-классы үчүн окуу китеби) 1-бөлүк

183

Промышленные рабочие Кыргызстана в 50-80-е годы: состояние и проблемы

183

Синдром сужения (стеноз) пищевода ягнят (эпизоотология, диагностика, лечения)

183

Философский анализ идейно-художественных особенностей творчества Джомарта Боконбаева

183

Продуктивные и биологические особенности овец Тяньшанской породы разных линий

183

Педагогические основы полифункциональной подготовки студентов к профессиональной деятельности

183

Ойчул Молдо Кылыч Х1Х кылымдын аягы ХХ кылымдын башындагы кыргыз ренессансынын көрүнүктүү өкүлү

183

Исследование и оптимизация режимов распределительных сетей систем электроснабжения надежность и экономичность

183

Исследование взаимодействия трихлорида висмута с хлоридами алюминия, железа и натрия в расплавах

183

Эпидемиология, факторы риска и оптимизация мониторинга за профилактикой ВИЧ и ИППП среди мигрантов крупного города

183

Какшаалдан кат (поэма)

183

Ономастика республик Средней Азии и Казахстана. Краткий библиографический указатель литературы за 1917-1972 гг.

183

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН УКУК СИСТЕМАСЫНДАГЫ АДАТ МЕНЕН ШАРИАТТЫН ӨЗ АРА АРАКЕТТЕРИ: ТАРЫХЫЙ- УКУКТУК ИЗИЛДӨӨ

182

Становление и развитие местного самоуправления Кыргызской Республики и Республики Казахстан: сравнительный анализ

182

Мир идей и образов Алишера Новаи

182

Становление и развитие персоязычной литературы Индии (литературный круг Кашмира) в ХVI-XVII веках

182

Зарождение и становление прозаических жанров в персидско-таджикской литературе средних веков (Х-Х111 вв.)

182

Приближенно-аналитическое исследование осесимметричных течений в соплах и в криволинейных каналах

182

Становление и развитие внешкольных учреждений в Таджикистане в 1924-1946 годах

182

Система формирования профессиональной направленности будущего учителя

182

Возрастные, индивидуальные и коррелятивные особенности антропометрических параметров у детей в условиях среднегорья Кыргызстана

182

Психосоциальная теория как полидисциплинарный подход к анализу социальных процессов в современном обществе

181

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НОВОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «ФС-1» С АНТИБИОТИКАМИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

181

Факторы перинатального риска и состояние здоровья новорожденных от матерей с гестозами

181

Экономические проблемы развития малого и среднего бизнеса в переходный период на материалах Кыргызской Ренспублики

181

Термодинамические и энергетические характеристики комплексных боро- и алюмогидридов элементов IА и IIА групп

181

Прогнозирование фазовых равновесий в системе K, Mg, Ca//So4Cl-H2O методом трансляции

181

Сопоставительное исследование английских и кыргызских местоимений

181

Легендага айланган инсан

181

Проблемы экологии: Стационарные исследования экосистем Северного Приаралья

181

Вестник Кыргызпатента: ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

181

Физика курсу (орто мектептин 8-классы үчүн окуу китеби) 2-бөлүк

181

Оптиканын, атомдук жана ядролук физиканын негизги тушунуктору

181

Кыргыз адабий тилинин грамматикасы

181

Влияние системы налогооблажения на сельскохозяйственное производство и пути ее совершенствования (на материалах Чуйской области Кыргызской Республики)

181

Көркөм чыгармадагы эскирген сөздөр менен диалектизмдердин лингвостилистикасы

181

Острые кишечные инфекции у детей раннего возраста: этиологическая структура, клинические особенности ассоциативных форм болезни, лактазная недостаточность

181

Действие Гамма-лучей на обрзование древесины хвойных пород

181

Возникновение и некоторые свойства макрорадикалов молекулы целлюлозы

181

Философский анализ этнической политики

181

Фторалифатические производные некоторых непереходных металлов

181

Исследование процессов жидкофазного каталитического гидрирования ряда органических веществ на платиновых металлах потенциодинамическими методами

181

Составные слова в кыргызском языке и их структурная, семантическая, функциональная целостность

180

Политология энциклопедический словарь

180

Формирование и развитие кластеров в экономике Кыргызской Республики

180

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

180

Хирургическое лечение травматического вывиха бедра у взрослого

180

Устойчивость и математическое моделирование нелинейных многомерных фазовых систем

180

Архетипы Кыргызского этоса: их роль в прошлом и настоящем национальной культуры

180

Основные трихостронгилидозы овец восточной зоны Иссык-Кульской котловины и меры борьбы с ними

180

Абдоминизация полости фиброзной капсуцлы в лечении эхинококкоза печени

180

Эпизоотология основных паразитов медоносных пчел Кыргызстана и меры боьбы с ними

180

Филогенездик эпистемиологиянын структурасындагы зарылдык жана кокустук

180

Технология и свойства декоративных отделочных материалов из гипсосодержащих местных пород

180

Устные свадебные песни таджиков Гиссарской долины

180

Эффективность сервисных услуг по обслуживанию и ремонту оборудования в системе производственного менеджмента

180

Цитогенетическое исследование гибридов Prunus domestica L.x Persica vulgaris Mill.

180

Догоспитальное применение пропранолола у больных острым НЕ-Q- волновым инфарктом миокарда с исходной депрессией ST ЭКГ

180

Развитие теоретических основ и разработка методов оценки устойчивости откосов

180

Анализ причин смертности населения трудоспособного возраста (по материалам г.Бишкек)

180

Исследование гидроагрегатов Нарынских ГЭС для повышения их надежности

180

Этиопатогенетические особенности нарушений реакций слухового аппарата у людей с тугоухостью при действии инфразвука

180

Эколого-биогеохимические особенности почвенно-растительного покрова ртутной провинции Хайдаркен Алайского хребта

179

Проблемы устойчивого развития аграрного сектора экономики Кыргызской Республики: теория, методология и практика

179

Словарь справочник рыночной экономики Настольная книга

179

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

179

Прогнозирование потребностей столичного региона в рабочих местах в условиях информатизации экономики Кыргызской Республики

179

Прогнозирование и оценка тяжести ОПГ-гестозов методом хемилюминесцентного анализа крови и ее компонентов

179

Физико-химические основы разработки дефолиантов с использованием хлората натрия, карбамида, этаноламинов и 2-хлорэтилфосфонатэтаноламинов

179

Эколого-физиологические особенности растений-доминантов степных фитоценозов хребта Кыргызского Ала-Тоо, при разных режимах использования.

179

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРАЗИНА И ПУТИ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА

179

Анатомо-функциональная характеристика гортани и течение заболеваний в ней после ее передне-боковой резекции

179

Прогнозирование течения беременности и послеродового периода на основе оценки геодинамического статуса у женщин с гестозом

179

Экономическое воспитание учащихся в процессе формирования экономических понятий в учебной работе (на материалах изучения математики в 8-9 классах)

179

Нормативные акты КР

179

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРАЗИНА И ПУТИ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА

178

Фотоэлектронная эмиссия с низкомолекулярных органических полупроводников в спектральной области ближнего ультрафиолета

178

Приближенное решение интегро-дифференциальных уравнений нейтрального типа с запаздывающим аргументом

178

Расчет характеристик плазмы сверхвысокочастотного разряда

178

Биологические особенности яблони в предгорных условиях юга Кыргызстана

178

Синтезы на основе тиолуксусной кислоты и винилтиолацетата

178

Поиск рецепторов гистамина на мембране и клеточной стенке микроорганизмов для разработки новых методов антимикробной терапии

178

Динамика физического развития, общефизической подготовленности и функции сердечно-сосудистой системы у юношей спортсменов (17-20 лет)

178

Проблемы устойчивого экономического роста и развития промышленности в переходной экономике Кыргызской Республики

178

Физиолого-гигиеническая оценка труда и состояние здоровья женщин-овцеводов на горных пастбищах

178

Создание структурных и кинематических схем механизмов переменной структуры на примере кулисного, синусного и кривошипно-ползунного механизмов

178

Физико-химический анализ тройных водных систем из карбамида, солей магния и характеристика новых твердых фраз

178

Труды монгольской комиссии Вып.19

178

Труды океанографической комисси Т.7

178

Сборник филологического факультета

178

География Кыргызстандын экономикалык жана социалдык географиясы

177

English Кыргыз мектептеринин 6-класс учун окуу китеби

177

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ СУГАТ ЖЕРЛЕРДИ НАТЫЙЖАЛУУ ПАЙДАЛАНУУНУН ЭКОНОМИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ (ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА)

177

Интегральные аналоги некоторых рядов

177

Метод собственных функций для решения краевых задач, связанных с оператором ляме

177

Термохимическое исследование некоторых борорганических соединений

177

Радиационные дефектообразования и квазихимические реакции в неметаллических кристаллах

177

Беженцы в Кыргызстане: проблемы истории и современность. 1990-е гг.

177

Структурный синтез начальных шарнирно-рычажных механизмов переменной структуры

177

Термическая устойчивость и термодинамические характеристики алюмогидридов элементов IIА группы

177

Кыргыз адабияты 8 класс

177

Здоровье детей и роль службы социального патронажа в его укреплении

177

Эффективность краткосрочных курсов интенсивной химиотерапии у впервые выявленных больных туберкулезом легких в условиях стационара

177

Совершенствование камнекольных прессов ПКА на основе анализа их динамики

177

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

177

Известия НАН КР

177

Оптимизация питания озимой пшеницы на сероземно-луговых почвах севера Кыргызстана

177

Научно-методические основы выбора параметров подающих механизмов буровых агрегатов

177

Педагогические условия организации трудового воспитания школьников на основе прогрессивных идей и положений научной и народной педагогики (на материале общеобразовательных школ Республики Таджикистан)

177

Труды полярной комиссии Вып.16

177

Ош областынан чогултулган фольклордук материалдар 38-том

177

Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен өз ара аракеттешүүсүнүн теоретикалык укуктук аспектилери

176

О гомотетиях в четырехмерных римановых пространствах

176

Кинематографический анализ шарнирно-четырехзвенных механизмов с особыми положениями

176

Монументальная архитектура Кыргызстана 10-12 вв.

176

Особенности динамики показателей кардиореспираторной системы у больных раком легкого

176

Поверхности, изометричные по сечениям, и их свойства

176

Оптимизация деятельности инфекционной службы в условиях реформы здравохранения Кыргызской Республики

176

Исследование возможности использования голографического эффекта тальбота для создания многоканального широкодиапазонного интерферометра

176

Развитие промышленности Республики Таджикистан на основе интеграционных процессов (на примере интеграции с Россией)

176

Философский анализ исламского экстремизма

176

ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В РОССИЙСКО-СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

176

Кыргыз поэзиясынын антологиясы 2-том.-2-кит.

176

КЫРГЫЗСТАНДА ЭПИСТЕМОЛОГИЯЛЫК ПРОБЛЕМАЛАРДЫН ИЗИЛДЕНИШИ: ТАРЫХЫЙ-ЛОГИКАЛЫК АНАЛИЗ

175

Композиторы Кыргызской Республики

175

Ош областы (энциклопедия)

175

Пищеварение в рубце, система крови и продуктивность овец при выпасе на минерально-обогащенном высокогорном пастбище

175

Обоснование и нормирование эксплуатационного расхода топлива автомобилей в различных регионах Кыргызской Республики

175

Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от удобрений на сероземно-луговых почвах Чуйской долины

175

Взаимодействие импульсных потоков плазмы с поверхностью

175

Ислам укугу методологиясы

175

Экология гидробионтов водоемов Казахстана

175

Алиппе

175

Өсүмдүктөрдүн анатомиясы жана морфологиясы боюнча практикум

175

Физико-химические и технологические основы комплексной переработки жидких и твердых отходов производства алюминия

175

Технология получения и свойства композиционных материалов на основе базальта

175

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДАРЫ МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУДА ЖОГОРКУ КЕНЕШТИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ТЕОРИЯЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ

175

Элементардык ядролук физика

174

Задачи оптимального размещения предприятий и методы их решений

174

Село Григорьевка и его люди

174

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБОРТОВОЙ ЗОНЫ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫЕМКИ ЕЁ ЗАПАСОВ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ОТРАБОТКЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

174

Исследование некоторых вопросов трехмерных пространственных струйных течений несжимаемой жидкости

174

Влияние кривизны поверхностей и векторных полей на размеры области их существования

174

Теоретические основы создания эффективных композиционных материалов на основе наполнителей различной удельной поверхности

174

Иммунологическая реактивность организма и реабилитация послеродовых паталогий органов размножения у коров

174

Термическая модификация углей с получением пиромеллитовой кислоты и ее производных

174

Музыка (башталгыч мектептин 4-классы үчүн окуу китеби)

174

Основные направления совершенствования управления водопользованием в Кыргызской Республике

174

Ледники, золото и геоэкология Кумтора

174

Книга признаний Навои

174

Известия НАН КР

174

Химиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү=Русско-киргизский словарь химических терминов

174

Интерактивное обучение как условие модернизации учебного процесса в вузе

174

Клинико-функциональная взаимосвязь почечно-каменной болезни с заболеваниеми органов пищеварения, их лечение и профилактика (клинико-экспериментальное исследование)

174

Применение метода дополнительного аргумента к обратным задачам для дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка

174

Разработка метода автоматической записи и технологии мультиплексирования фурье-голограмм спекл- полем

174

Влияние параметров гидропривода на динамику кривошипно-коромысловых ударных машин

174

Кыргыз орто мектептеринде адабият теориясын окутуу

174

Влияние водной карбонатов в топливных эмульсиях на процессы образования и уменьшения диоксида серы в газовой фазе

174

Структура минорных тритерпеновых сапонинов ломоноса манчжурского

174

Мүдөөлөр

174

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.15,Вып.4.

174

Кыргыз, Шабдан тарыхы

174

Токтоболот Абдумомунов 18-том

174

От фашизма до протвостояния реалии и вызовы времени

173

Магнитная структура и перемагничивание монокристаллических пленок типа

173

Применение и значимость хемилюминесцентного метода в фармакологических и гигиенических исследованиях

173

Флора и растительность Киргизии (библиографический указатель 1918-1965)

173

Туштук Кыргызстандын суулары жана аларды коргоо

173

Совершенствование работы автомобильного подвижного состава при сельскохозяйственных перевозках (на примере Чуйской области)

173

"Куттуу билим" трактатындагы эпико-доксографиялык парадигмалардын философиялык негиздери

173

Степи урочища Сарыгоо Атбашинской долины Внутреннего Тяньшаня (состав, структура, продуктивность, трансформация, восстановление, охрана)

173

Иммунологическая реактивность организма и реабилитация послеродовых патологий органов размножения у коров.

173

О построении равномерной асимптотики решения уравнения Лагерстрома

172

ИММУНИТЕТ, ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ У ЖИТЕЛЕЙ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

172

Взаимодействие гидразинов и азинов с солями тяжелых металлов.

172

Асимптотические оценки периодических решений сингулярно-возмущенных дифференциальных и интегродифференциальных уравнений в критическом случае

172

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики (Вып.20. 2003-2007гг.))

172

Баба салты, тарых изи жана жөрөлгө (илимий -тарыхый изилдөөлөр)

172

Углеводы cousinia leiocephala, sporadocephala и установление структуры их глюкофруктанов

172

Физика курсу (орто мектептин 8-классы үчүн окуу китеби) 3-бөлүк

172

Философский анализ понятия "Среда человека"

172

Оценка напряженного состояния конструктивных элементов подземных сооружений на основе гранично-элементного моделирования

172

Новые цветные реакции на ионы меди (II) и их применение в фотометрическом и комплексонометрическом анализе

172

Регуляризация дифферециальных уравнений гиперболического типа с нестандартными условиями гурса

172

Исследование в области радикальной полимеризации винилхлорида и винилацетата при атмосферном и высоком давлениях

172

Состояние здоровья новорожденных от матерей с хроническим вирусным гепатитом В

172

Технология и свойства золощелочного арболита из местного сырья

172

Баатырлар

172

Болот кантип курчуду 1-чи бөлүк

172

Изотермическое испарение растворов в системе

171

Поповотные сооружения на каналах-быстротоках со сверхбурным режимом течения потока

171

Пектины (Аннотированный библиографический указатель) Ч.1.

171

Математические модели неоднородной Вселенной

171

Информация -основа жизни, социума и духовной деятельности

171

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОР

171

Ч.Айтматов тилинин сөздүгү

171

Кыргыз тилинин грамматикасы 2-болум. - Синтаксис (жети жылдык жана орто мектептердин 6-жана 7-класстары учун)

171

Дислокационные представления в задачах кручения упругопластических призматических стержней

171

Становление, развитие народной педагогики и пути решения ее современных задач по воспитанию детей в семье средствами народных сказок, пословиц и поговорок

171

Фазовые равновесия в тройных системах из аллофанамида, солей ряда переходных металлов синтез физиологически активных соединений

171

Расчет тонкослойных резинометаллических элементов конструкций

171

Разработка математической модели и алгоритмов оптимального управления динамическими разнотемповыми процессами в экономике

171

Применение транзисторных преобразователей для управления маломощными синхронными двигателями

171

ТРАДИЦИОННОЕ ВЫШИВАНИЕ КЫРГЫЗОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧ. XX вв. (на примере юга Кыргызстана)

170

Математическое моделирование и исследование устойчивости элементов электроэнергетической системы

170

Художественное изображение животных и их тотемные знаки в эпосе "Манас" (на основе вариантов С.Орозбакова и С.Каралаева)

170

Тюрки в среднеазиатском междуречье в VI-VIII вв. (по археологическим и письменным источникам)

170

Клинико-функциональная взаимосвязь почечно-каменной болезни с заболеваниями органов пищеварения, их лечение и профилактика (клинико-экспериментальное исследование).

170

Совершенствование работы автомобильного подвижного состава при сельскохозяйственных перевозках (на примере Чуйской области)

170

Аба-ырайы уюмунун иши

170

Педагогические воззрения Чингиза Айтматова

170

Проблемы реформирования и развития электроэнергетического комплекса Кыргызской Республики в условиях рынка

170

Разработка методов калолинейчатой масс-спектрометрии для исследования сложных смесей ароматических углеводородов

170

Формирование личности учащихся общеобразовательных школ в процессе экологического воспитания и образования на современном этапе (на материалах школ Республики Таджикистан)

170

Об основах организации и функционирования местного управления в Кыргызской Республике

170

Проблема сбыта плодоовощной продукции в Кыргызской Республике

170

Диффугенин-новый ангидрокар-денолид из krysimum diffusum ehrh

170

Жеңиш ырлары

170

Борьба с басмачеством и упроение Советской власти в Фергане

170

Кыргызстан тарыхынын маселелери

169

Исследование и создание шарикоштамповочного пресса - автомата

169

Исследование, прогнозирование и обоснование нормы работы моторного масла сельскохозяйственных тракторов в условиях жаркого климата (на примере Ошской области)

169

Три века Российской этнографии Страницы истории Вып.2.

169

История и культура кыргызов по трудам Ч.Ч.Валиханова

169

Математические модели неоднородной вселенной

169

Радиационно-стимулированные процессы в щелочно-галоидных кристаллах, легированных трехзарядными ионами

169

Технологические приемы и средства профилактики респираторных заболеваний ягнят

169

Очерк истории развития общественно-политической и философской мысли в дореволюционной Киргизии

169

Болот кантип курчуду 2-чи бөлүк

169

Труды монгольской комиссии №7

169

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.10,Вып.4.

169

Нормативные акты Кыргызской Республики

169

Экспериментальное исследование СВЧ модуляторов света

168

Мамлекеттик функцияларды ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ролу

168

Теоретическое исследование электронной структуры редкоземельных примесных центров в флюоритах

168

Иссык-Кульский форум 1987

168

Дислокационные представления в задачах кручения упругопластических призматических стержней

168

Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях технологии модульного обучения (на примере школьного курса информатики)

168

Эпидемиологические и клинико-иммунологические аспекты возрастной аллергической патологии в г. Бишкек

168

Проблемы накопления и использования человеческого капитала (на материалах Кыргызской Республики)

168

Научные итоги Таджикско Памирской экспедиции

168

Подземные воды Казахстана и перспективы их использования

168

Гидролиз протопектина корзинки подсолнечника под действием кислотно-солевой системы

168

Концентрационные зависимости коэффицентов самодиффузии, спиновой релаксации и химических сдвигов в растворах с сильным химическим взаимодействием и мезоморфных фазах

168

Особенности организации учебного процесса с одаренными учащимися в условиях лицея

168

Физико-химические основы разработки дефолиантов с использованием хлората натрия, карбамида, этаноламинов и 2-х хлорэтилфосфонатэтаноламинов

168

Повышение эффективности использования и обоснование эксплуатационных и конструктивных показателей колесных машин в горных условиях

168

Микрохирургическое лечение грыжи межпозвонкового диска и вторичных рубцово-спаечных процессов эпидурального пространства

168

Механизм действия антигельминтиков (полимедол, медизии, селсурвин, бензамедь, галкарамин)

168

Культура ежи сборной и ее возделывание в условиях Чуйской долины Кыргызстана

168

Пути повышения эффективности усвоения общественно-исторических знаний учащимися старших классов

168

Местное самоуправление- социальный институт

168

Кожожаш

168

Труды полярной комиссии Вып.6

168

О некоторых идеалистических концепциях свободы в западногерманской философии

168

Энциклопедия народного целительства

167

Правовые основы пенсионного обеспечения по возрасту в Республике Казахстан

167

Сверхтонкая структура брэгговских максимумов в мессбауэрографии

167

Выведение и селекционно-биологические особенности Иссыккульского мериноса

167

Основы организации и пути совершенствования аудиторской деятельности в Республики Казахстан

167

Комплексная переработка некондиционных сурьмяных руд, сурьмяного и пиритного концентратов хлорированием смесью паров четыреххлористого углерода и воздуха

167

Если посмотреть на послезавтра (сборник научных и публицистических статей)

167

Гидрогеологические и инженерно-геологические условия Узбекистана Т.1

167

Биология курсуна байланыштуу политехникалык окуу

167

Факторы перинатального риска и состояние здоровья новорожденных от матерей с гестозами

167

Клиническая картина, показатели гемостаза и иммунной системы у больных геморрагическим васкулитом в процессе комбинированного лечения низкомолекулярным гепарином и сеансами лечебного плазмафереза

167

Проблемы международного сотрудничества Европейских стран в рамках Шенгенской системы

167

Правовая культура: проблемы теории и практики

167

Разработка и исследование энергетической установки с двигателем стирлинга на возобновляемых видах энергии

167

Ыйык куран

167

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПО ДАННЫМ: ТЕСТЫ НА ЗАВИСИМОСТЬ И СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

167

Нормативные акты Кыргызской Республики

167

Манифест новой экономики Вторая невидимая рука рынка

166

Плазменно-энергетические технологии и установки на базе электродуговых разрядов

166

РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ, СВОДЯЩИХСЯ К УРАВНЕНИЯМ ВОЛЬТЕРРА И ВОЛЬТЕРРА-ФРЕДГОЛЬМА ПЕРВОГО РОДА

166

Чоң-Кемин өрөөнү

166

Кыргызстандын туштугунун жаратылышы

166

Формирование рынка жилья в условиях перехода к рыночным отношениям (на примере г.Бишкек)

166

Исследование начального участка протяженной дуги в канале

166

Новые подходы в подготовке специалистов медико-профилактического дела в аспекте современных приоритетов и задач общественного здравоохранения

166

Макрокинетика сверхпластичности промышленных алюминевых сплавов

166

Связь воспроизводительной способности баранов и овец с биохимическим и гормональным статусом крови

166

Совместные предприятия в районах нового освоения нефтяных ресурсов Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития

166

9-чу январь

166

Труды монгольской комиссии №6

166

Труды монгольской комиссии Вып.18

166

Эне тилибиз

166

Пути повышения экономической эффективности профессионального образования на примере подготовки строительных кадров

165

Кыргыз Республикасынын өнөр жай саясаты: тарыхый-экономикалык анализ

165

Гражданско-правовое регулирование за вред, причиненный источником повышенной опасности по законодательству Республики Таджикистан

165

Исследование спектральных и генерационных характеристик активированных лазерных материалов на основе монокристаллов с решеткой граната

165

Кинетика и механизм каталитической полимеризации эфиров метакриловой кислоты

165

Возбуждение газовых лазеров с использованием энергии ядерных реакций

165

Формирование рынка жилья в условиях перехода к рыночным отношениям (на примере г. Бишкек))

165

Проблемы государственного регулирования финансового-экономической системы Кыргызской Республики

165

Эмоция как субъективная категория

165

Архитектура дворцов исламского мира (на примере стран Ближнего Востока)

165

Герат эпохи Алишера Навои

165

Орфографиялык сөздүк

165

Плазменно-энергетические технологии и установки на базе электродуговых разрядов

165

Американский Университет в Кыргызстане как одна из современных моделей развития высшей школы

165

Иммунный статус и его коррекция при профессиональной патологии жителей табакосеющего региона

165

Издержки производства как основопологающий фактор конкурентоспособности в период экономической трансформации (на материалах Кыргызской Республики)

165

Окуучуларды физикалык - лабораториялык иштерди өз алдынча аткарууга көнүктүрүүнүн илимий - методикалык негиздери (7-8 класстардын мисалында)

165

КРУИАнын кабарлары = Известия НАН КР

165

Предельные теоремы для сумм случайных величин, заданных на цепи Маркова

164

Механизмы разрушения, долговечности и прочности тонких полимерных пленок.

164

Этиопатогенетические проблемы хирургического лечения острого холицистита (Клинико-экспериментальное исследование)

164

Мөңгү суулары - жер байлыгы

164

Азыркы кыргыз тили

164

Краткий библиографический указатель литературы по языкознанию

164

Обоснование и нормирование эксплуатационного расхода топлива автомобилей в различных регионах Кыргызской Республики

164

Прогностические факторы в лечении больных раком предстательной железы

164

Высокотемпературная и электрохимическая коррозия алюминевых сплавов с кремнием, сурьмой и висмутом

164

Исследования в области синтеза биологически активных соединений на основе некоторых арилалканолов и галоидэфиров

164

Совершенствование систем водораспределения с гидравлическими стабилизаторами расхода воды

164

Флора бассейна реки Чонаксуу южный склон хребта кунгей Ала-Тоо

164

Русская диаспора в Кыргызстане (историко-социологический аспект)

164

Совершенствование методов получения преципитирующих антигенов и сывороток для диагностики ящура сельскохозяйственных животных

164

Куңзычылык таалиматы жана кыргыз философемаларындагы адам таануу проблемасы

164

Алтын кыз

164

Труды монгольской комиссии №10

164

Управление рисками малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике( на прмере швейной отрасли)

164

Фармакоэпидемиологическое изучение использования фитопрепаратов в Кыргызской республике и маркетинговая оценка

163

Существование решения квазилинейного эллиптического уравнения в кусочно-гладких областях

163

Исследование и разработка организационно-технических мероприятий по снижению воздействия автомобильного транспорта на атмосферу г. Бишкек

163

Физико-химические свойства алюминиевого сплава с литием, магнием и церием

163

Применение коллизионных норм в Кыргызской Республике

163

Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от удобрений на сероземно-луговых почвах Чуйской долины

163

Определение характеристик коронного факельного разряда как источника получения озона

163

Стратегическое управление субьектами микроэкономики Кыргызстана

163

Кыргыз өзбек тилдериндеги имитативдердин фоносемантикасы

163

Макар Чудра

163

Ырлар жыйнагы

163

Жомоктор

163

Романтический ориентализм в русской литературе первой половины XIX века

162

Приближенные методы в теории нелинейных интегральных уравнений Вольтерра первого и третьего рода

162

Биология

162

Системный структурный подход к построению сетевых информационных систем на базе технологий Internet/Intranet

162

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОПОРОШКОВЫХ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

162

Алиппе

162

Оценка состояния кровотока и сосудистого тонуса артерий почек и глаз методом ультразвукового дуплексного сканирования у больных серповидноклеточной анемией в процессе лечения бенцикланом

162

Взаимосвязь экологического равновесия и патриотизма личности

162

Научно-педагогические основы профессиональной адаптации молодых специалистов в системе ВУЗ-общеобразовательная школа

162

Роль неправительственных организаций в условиях становления гражданского общества в Кыргызстане

162

Мухакатамул Лугатайн

162

Совершенствование диагностики и лечения туберкулеза периферических лимфатических узлов

161

Научно-педагогические основы профессиональной подготовки магистров физической культуры и спорта

161

Электрофизические свойства преобразователей солнечной и тепловой энергии на основе вторичного литого поликристаллического кремния

161

РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ, СВОДЯЩИХСЯ К УРАВНЕНИЯМ ВОЛЬТЕРРА И ВОЛЬТЕРРА-ФРЕДГОЛЬМА ПЕРВОГО РОДА

161

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ СУРЬМЫ И МЫШЬЯКА ИЗ СУРЬМУСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ РАЗДЕЛЕНИЕМ

161

Научные основы и практические приемы создания молочного типа в алатауской породе скота

161

Новые подходы к хирургическому лечению эхинококкоза печени, коррекции нарушенных функций печении и профилактика осложнений

161

Американский университет в Кыргызстане как одна из современных моделей развития высшей школы

161

ДОМБРА МЕКТЕБИ САЛТТЫ САКТООНУН ЖАНА ӨНҤКТҤРҤҤНҤН ИНСТИТУТУ КАТАРЫ (Казангаптын батыш казакстандык мектебинин мисалында)

161

Русско-дунганский словарь

161

Педагогические основы социальной поддержки и оплаты труда учителя общеобразовательной школы в новых экономических условиях Республики Таджикистан.

161

Оценка масштабного эффекта при взрывах на выброс

161

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ, ОРТОДОНТИЧЕСКОГО И ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ФРОНТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У НОСИТЕЛЕЙ ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИН ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ХЕЙЛОУРАНОПЛАСТИКИ

161

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА БОЛЬЦМАНА

161

9-чу январь

161

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

160

Правовое регулирование личных неимущественных отношений между родителями и детьми в Кыргызской Республике

160

Научные основы совершенствования технологии и технических средств посева мелкосеменных культур в Кыргызстане

160

Ч. АЙТМАТОВДУН РОМАНДАРЫНДАГЫ КӨРКӨМ АКСИОЛОГИЯ

160

ТОНКАЯ СТРУКТУРА СПОКОЙНЫХ СОЛНЕЧНО-СУТОЧНЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИХ ИСТОЧНИКОВ

160

Опыт лесовосстановления еловых лесов Прииссыккулья

160

Тюрки в среднеазиатском Междуречье в VI-VIII вв. (по археологическим и писменным источникам)

160

Комплексное определение метода и срока лечения при гастродуоденальных кровотечениях язвенной этиологии

160

Влияние национально-психологических факторов на поликультурное воспитание младших школьников

160

Проектирование технологии организации и управления самотоятельной работой студентов в системе университетского образования

160

Исследование процессов обучения нейронных сетей и их реализация

160

Адыл

160

Медленное движение некоторых деформируемых тел в вязкой жидкости

159

Изучение энергетического спектра протонов первичных космических лучей на ИСЗ "Протон-3"

159

Исследование молекулярного рассеяния света в окрестности критической точки растворения

159

Педагогические основы социальной поддержки и оплаты труда учителя общеобразовательной школы в новых экономических условиях Республики Таджикистан

159

Высокоэластичные композиционные материалы на основе смеси каучуков.

159

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НОВОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «ФС-1» С АНТИБИОТИКАМИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

159

Кыргызстан балдарынын улукманы-академик Дүйшө Кудаяров

159

Алишер Навои Т.1 Сокровищница мыслей

159

Жарым откоргуч деген эмне

159

Репродуктивное здоровье девочек-подростков

159

Разработка гидрораспредителей с плоскими мембранами для управления рабочими органами строительных и дорожных машин

159

Оценка несущей способности усиливаемых железобетонных колонн

159

Физиологические роды: ведение и перинатальные исходы

159

О постановке и решении статической краевой задачи

159

Формирование оптимального биоценоза у новорожденных детей с использованием лакто- и бифидумбактерина

159

Педагогика багытындагы гуманитардык адистиктердин студенттерине кесипке ылайык математикалык билим берүүнүн илимий-дидактикалык негиздери

159

Преемственность в развитии основных идей и понятий электродинамики в курсах физики средней и высшей школы

159

Теоретические основы создания эффективных композиционных материалов на основе наполнителей различной удельной поверхности

159

Киргизская Советская Социалистическая Республика

159

Труды института антропологии и археологии Т.1. Вып.4

159

Казак-кыргыз окуясы (1848-ж.болгон окуялар)

159

Академия наук Киргизской ССР. К 50-летию образования Киргизской Советской Социалистической Республики и коммунистической партии Киргизии

159

Проблемы развития центральноазиатского региона в контексте современных технологий внешнего влияния (на примере Кыргызской Республики)

158

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖЕРГИЛИКТІІ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН ТІЗІЛІШІ ЖАНА ӨНІГІШІ (НАРЫН ОБЛУСУНУН МИСАЛЫНДА, 1991-2011-жж)

158

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОР

158

Вопросы термодинамики и кинетики кристаллизационного разделения органических веществ

158

Перспективные виды лекарственных растений северного макросклона хребта Кыргызского Ала-Тоо и их рациональное использование

158

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДАЛЬНЫХ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ

158

К.ОСМОНАЛИЕВДИН “КӨЧМӨНДӨР КАГЫЛЫШЫ” РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

158

Историческая динамика социально-философской мысли кыргызского народа (до начала ХХ века)

158

Основные трихостронгиидозы овец восточной зоны Иссык-Кульской котловины и меры борьбы с ними

158

Кинетика гидрирования бензола на никелевом катализаторе в условиях обратимости процесса

158

Генезис эволюция уйгурской философской мысли раннего средневековья (на материалах буддийской философии)

158

Клинический анализ цитофлюориметрических экспресс-методов оценки иммунологической активности ревматоидного артрита.

158

Биологический круговорот азота и зольных элементов в предгорных темно-каштановых почвах Заилийского Алатау

158

Нелинейное оптимальное управление линейными системами с распределенными параметрами

158

Эпидемиологические особенности гепатита Е в Кыргызской Республике

158

Древнетюркский словарь сөздүгүндөгү кош сөздөр (кыргыз тилинин матералдары менен салыштырма -тарыхый планда изилдөө)

158

Чоң манасчы Тыныбек жана анын мурастары

158

Растворимость азота в железе и его сплавах с углеродом и кремнием

158

СФЕРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА МАТЕРИАЛАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

158

КОРРОЗИЯ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ АЛЮМИНИЙ - МАГНИЙ - ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛ

158

Вопросы разработки, исследования и применения электронных автокомпенсационных измерительных устройств переменного тока статического типа

158

Сложные предложения с последовательным подчинением в древнеанглийском языке

157

Кинематографический анализ шарнирно-четырехзвенного механизма переменной структуры

157

Механико-математическое моделирование влияния природных факторов на возникновение и развитие селевых и оползневых процессов в горных районах юга Кыргызстана

157

Селекция сортов томата для возделывания по интенсивной технологии в условиях Кыргызстана

157

Великий узбекский поэт (сборник статей)

157

Известия НАН КР

157

Вода и устойчивое развитие Центральной Азии

157

Агитатордун жана саясий информатордун кыскача сөздүк справочниги

157

Влияние высокогорных факторов на течение раневого процесса

157

Научные основы и практические приемы повышения плодовитости овец гиссарской породы

157

Подготовка будущих учителей начальных классов к экологическому воспитанию (на материале Республики Таджикистан)

157

Нарушения сурфактантной системы и метаболической функции легких при бронхолегочной патологии у детей и оптимизация методов их коррекции

157

Физико-химическое исследование тройной полупроводниковой системы Галлий-Селен-Теллур

157

Труды полярной комиссии Вып.18

157

Саринжи, Бөкөй, Кыз Сайкал Кенже эпостор 8-том

157

Комбинированные ограждающие конструкции из биостойкого полиармина на основе целлюлозосодержащего местного сырья

156

Проблемы и путь повышения профессиональной компетентности школьного педагога (в новых социально-экономических условиях)

156

Бронхиальная астма у детей Кыргызстана

156

Минимально инвазивная методика коррекции дефектов межпредседной перегородки

156

Особенности формирование здоровья работающих в нефтеперерабатывающем производстве

156

Особенности цитофизиологии секреции молока овец

156

Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 3

156

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.5

156

Кыргыз Улуттук Энциклопедия. Т.4

156

Жомокчу мерген

156

Тамсилдер

156

Труды монгольской комиссии №12

156

Объекты незавершенного строительства в системе объектов гражданских прав по законодательству Кыргызской республики

155

Кыргыз элинин этникалык тарыхын изилдөөдө генеалогиялык уламыштардын мааниси

155

ААЛАМДАШУУ ШАРТЫНДАГЫ КОНФЛИКТТЕРДИН ФИЛОСОФИЯСЫ: СОЦИАЛДЫК-ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

155

Асман мелжиген тоолордун казнасы

155

Разработка и обоснование параметров рычажно-гидравлического оборудования для производства строительных изделий способом полусухого прессования

155

Эффективность отбора телок разных генотипов на адаптацию к высокогорью

155

Разработка и внедрение новых средств химиопрофилактики при трихостронгилезе и мониезиосе овец

155

Оценка геомеханической устойчивости опользнеопасных склонов в сейсмоактивных горно-складчатых областях Юго-западного Тянь-Шаня

155

Внутрисемейные факторы риска заболеваемости и смертности детей сельской местности и меры по их предупреждению

155

Экономические проблемы аграрной реформы и эффективность использования производственного потенциала АПК (на примере Кыргызской Республики)

155

Общий надзор прокуратуры в системе конституционных гарантий, обеспечения законности актов органов государственного управления Кыргызской Республики

155

Особенности реакции кватернизации полимеров винилэтинилтриметилпиеридола

155

Буроударный способ отделения блоков камня перфораторами с ударным механизмом переменной структуры

155

Численное моделирование напряженно-деформированного состояния механически неоднородных массивов горных пород

155

Общие закономерности и особенности оптимизации этнополитических и социокультурных аспектов межнациональных отношений в Кыргызстане

155

Клинико-функциональная характеристика преимущественно правосторонней гипертрофической кардиомиопатии

155

Политическое поведение женщин в условиях демократизации современного Кыргызстанского общества

155

Организационно-педагогические основы профессиональной подготовки учителя информатики в процессе повышения квалификации

155

Ьrlar

155

Баткен областынан чогултулган фольклордук материалдар 37-том

155

Исследование "Ошибки вечера" и "Эффекта ветра" в наблюдениях на новом пулковском пассажном инструменте ППИ1

154

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

154

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики (Вып.19. 1998-2002)

154

Разработка гидрораспределителей с плоскими мембранами для управления рабочими органами строительных и дорожных машин

154

Прогнозирование перинатальной смертности и обоснование технологии ее снижения

154

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ «БАЛА» КОНЦЕПТИ (лингвомаданият таануу илиминин аспектиси боюнча)

154

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЙГУРСКОЙ ЖИВОПИСИ, ГРАФИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XXI ВВ.

154

Русско-кыргызско-английский тематический словарь=Орусча-кыргызча-англисче тематикалык сөздүк

154

Гидрогеологическое районирование и региональная оценка ресурсов подземных вод Казахстана

154

Физико-химические основы контроля массопереноса при подземном выщелачивании

154

Кыргыз адабий тилинин стилдик түрлөрү

154

Селекция сортов томата для возделывания по интенсивной технологии в условиях Кыргызстана

154

Сплавы алюминия с железом, церием и неодимом

154

Ходжа-Ахмад Йасави - первый тюркский суфийский поэт Средней Азии (жизнь и творчество)

154

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА (НА ПРИМЕРЕ АКСЫЙСКОГО И АЛАБУКИНСКОГО РАЙОНОВ)

154

Поливанов Е. Фрагменты киргизского народного эпоса "Манас"

154

Пилдин баласы

154

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 19

154

Известияособой комиссии по исследованию Курских магнитных аномалий №1

154

Ученые записки Харьковского гос.ун-та им.А.М.Горького.-Т.35,Вып.2.

154

Оптимизация питания озимой пшеницы на сероземно-луговых почвах севера Кыргызстана

153

Оценка геомеханической усчтойчивости оползнеопасных склонов в сейсмоактивных горно-складчатых областях Юго-западного Тянь-Шаня

153

Характеристика физиологических функций и состояния здоровья овцеводов горных пастбищ Кыргызстана в зависимости от стажа выполняемой работы и возраста

153

Спорттук терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү=Краткий русско-кыргызский словарь спортивных терминов

153

Поворотные сооружения на каналах-быстротоках со сверхбурным режимом течения потока

153

Здоровье детей и роль службы социального патронажа в его укреплении

153

Высокоэластичные композиционные материалы на основе смеси каучуков

153

Подготовка студентов вузов к работе по физическому воспитанию младших школьников

153

Полярографическое изучение некоторых Альфа, Бетта ненасыщенных сульфонов и сульфоксидов

153

Кардиогемодинамика у здоровых детей раннего возраста и при острых и рецидивирующих бронхолегочных заболеваниях

153

Дисбиотические нарушения при заболеваниях слизистой оболочки рта и пути их коррекции в комплексном лечении

153

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.4

153

Ажал ордуна

153

Токойдогу жылдыздар

153

Кыргыз элинин маданиятынын очерктери=Очерк культуры киргизского народа

153

КОРРЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО РОДА

152

Некоторые вопросы приближения почти-периодических функций

152

Гидролиз протопектина корзинки подсолнечника под действием кислотно-солевой системы

152

Влияние состава шихты на теплофизические свойства керамики

152

Исследование опорно-сцепных качеств и обоснование эксплуатационных показателей автотранспортных средств при сельскохозяйственных перевозках

152

Известия НАН КР

152

Кыргызстандагы бакма канаттуулардын гельминттери жана гельминтоздору

152

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. - Вып.21.- 2008-2012гг.

152

Педагогические проблемы организации досуга учащихся системы профтехобразования (на материале Республики Таджикистан)

152

Стабильный функциональный остеосинтез медиальных переломов шейки бедра компрессирующим устройством

152

Этнические связи кыргызских и казахских племен во второй половине XIV-XVI вв.

152

Функциональные основы физической подготовки как базовая сторона спортивного роста юных курешистов

152

Исследование химии и технологии конденсированных фосфатов на основе полигалита и фосфоритов каратау

152

The 2-nd Annual Kurultai of the Endangered Cultural Heritage AKECH 2019, 20-23 June,Constanta,Romania

152

Условия жизни как фактор здоровья населения современного Кыргызстана

152

Биоэкологические особенности короедов орехово-плодовых лесов западного Тянь-Шаня

152

Разработка и исследование управляемых систем динамического торможения электропривода передвижения мостовых кранов

152

Үйлөнүү

152

Казак Совет Энциклопедия. Т.3

152

Национальная Академия Наук Беларуси

152

Художественные ценности кыргызской литературы XX века: историко-литературное, художественно-эстетическое значение (на материалах прозы и поэзии)

151

Роль органов внутренних дел Кыргызской Республики в реализации функций государства

151

Формирование стока рек Кыргызстана в маловодный период и их рациональное использование

151

Методы и технические средства комплексных мелиораций орошаемых земель Кыргызстана

151

Распад собственных и околопримесных электронных возбуждений в щелочногалоидных кристаллах с экситонами малого радиуса

151

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики

151

Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү

151

Кыргыз элинин этникалык тарыхын изилдөөдө генеалогиялык уламыштардын мааниси

151

Роль интернета в процессе глобализации

151

Трудовые ресурсы в системе производственных отношений экономики переходного периода

151

Реконструктивная микрохирургия тубоперитонеального бесплодия

151

Синтез, биологическая активность гексаметилен-бис-мочевин и их производных

151

Деформация гибких элементов волновых передач при действии статических нагрузок

151

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УНИФОРМИЗАЦИИ К СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

151

Таджикская ССР

151

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.18,Вып.химический.

151

Исследование процесса неперерывного центрифугирования сахарных утфелей в центрифуге с инерционной выгрузкой осадка

151

Айткулу Убукеев 21-том

151

Экономическое и социальное развитие г.Фрунзе (Статистический сборник)

151

В современнике нашем - коммунизма черты

151

Прогнозирование течения беременности и послеродового периода на основе оценки гемодинамического статуса у женщин с гестозом

150

Разработка и внедрение новых средств химиопрофилактики при трихостронгилезе и мониезиозе овец

150

Синтез и превращения производных 2-хлорметил-7-метил-5-оксо-5-Н-1,3,4-тиадиазоло /3,2-а/ пиримидина

150

Турк элдеринин поэмаларынын кыргыздарга таралышы жана айтылыш озгочолугу

150

Исследование, прогнозирование и обоснование нормы работы моторного масла селькохозяйственных тракторов в условиях жаркого климата (на примере Ошской области)

150

Кулисный механизм переменной структуры прессов - автоматов

150

Патогенетические механизмы и лечение нарушений газотранспортной системы при железодефицитной анемии у детей горцев

150

Соединения метионина, глицина и метионината натрия с солями некоторых переходных металлов и их свойства

150

Химический эксперимент как средство повышения экологического образования учащихся

150

Развитие исторической информатики в странах СНГ- основа становления нового междисциплинированного направления в Кыргызстане

150

Прогностическая функция стиля научного мышления в контексте интерпретации М.Борна

150

СТРУКТУРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ И ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

150

Салават Юлаев. Энциклопедия.

150

Гүлдөр өлкөсү

150

Ученые записки Труды физического отд.физмат ф-та

150

Азыркы кыргыз адабияты

150

Исследование решений систем нелинейных дифференциальных и интегродифференциальных уравнений в частных производных первого порядка методом дополнительного аргумента

149

Разработка системы управления учебным процессом в школе на основе информационных технологий

149

Высокотемпературная и электрохимическая коррозия алюминиевых сплавов с кремнием, сурьмой и висмутом

149

Организация учета в агроформированиях в условиях перехода к рынку

149

Особенности реакции кватернизации полимеров винилэтинилтриметилпиреридона

149

Модификация метода волновых потенциалов применительно к контактным задачам динамической теории упругости.

149

Айдаркан Молдокулов ученый, гражданин, человек

149

Философия Чингиза Айтматова

149

Пятогенетическое обоснование применения биологически активных веществ и совершенствование комплексной терапии верхшечных периодонтитов

149

Механизмы регуляции секреторной функции поджелудочной железы у жвачных животных

149

Научно-прикладные основы создания техники и технологий для камнедобывающей промышленности

149

Таджикская советская энциклопедия. Т. 4

149

Ырлар

149

Токтогулдун ырлары жана Калыктын эстеликтери

149

Көз жаштары

149

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 14

149

Казак Совет энциклопедиясы. Т.10

149

Разработка и обоснование параметров рычажно-гидравлического оборудования для производтсва строительных изделий способом полусухого прессования

148

Промышленные рабочие Кыргызстана в 50-80-е годы: состояние и проблемы

148

Авторефераты диссертаций 1948-1978 Т.1

148

Известия НАН КР

148

Алкалоиды VINCA MAJOR и VINCA ERECTA. Строение майдина, псевдокопсинина и нинервинина

148

Вопросы формирования доходов местного бюджета в условиях экономической реформы (на примере Ошской области)

148

Жылаажын (ырлар жыйнагы)

148

Узбекская Советская Энциклопедия. Т. 8

148

Балдар жомоктору

148

Кыргыз адабиятынын тарыхы 5-том

148

АЛЬГОФЛОРА КОЛЛЕКТОРНО- ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

147

Гидрогеологические условия Казахстана

147

Влияние воды в топливной эмульсии на процессы образования и уменьшения азотосодержащих компонентов газовой фазы

147

Характеристика физиологических функций и состояния здоровья овцеводов горных пастбищ Кыргызстана в зависимости от стажа выполняемой работы и возраста

147

Разработка методов и специальной оснастки для механической обработки ротора электродвигателя АЕР - 16

147

Оценка эффективности местной озонотерапии в комплексном лечении гнойных ран (экспериментально-клиническое исследование)

147

Исследование поведения некоторых твердых органических соединений при высоких давлениях, сочетаемых с напряжениями сдвига

147

Оптимизация режимов работы и эксплуатационных показателей электропотребителей сельскохозяйственного производства

147

Кедейкан

147

Казак Совет энциклопедиясы. Т.8

147

Куудулдар 31-том

147

Кыргыз адабиятынын тарыхы 2-том

147

Кыргыз адабиятынын тарыхы 10-том

147

Турмуш-тиричиликкоопсуздугунун негиздери Окуу куралы= Основы безопасности -жизнедеятельности Учебное пособие

146

Онукпогон кош бойлуулук: жыштыгы, коркунуч факторлору жана кКргыз республикасынын аялдарына медициналык жардам

146

Пробациянын теоретикалык-укуктук аспектилери

146

Философский анализ мировоззрения Молло Нияза

146

Кайталоону стилистикалык каражат катары сыпаттоо

146

Генетические основы селекции овец Тяньшаньской породы

146

Оптимизация ведения родов при тазовом предлежании плода

146

Исследование процессов обучения нейронных сетей и их реализация

146

Педагогические основы этнокультуроведческой лексикографии в воспитании этнотолерантности

146

Исследование аминирования некоторых Альфа, Омега - дибромокарбоновых кислот и их этиловых эфиров

146

Ырлар жыйнагы

146

Осмонкулдун ырлары

146

Толкундар арасында

146

Сагындык Өмүрбаев 29-том

146

Кыргыз тилинин создугу 2 ТОМ

145

Экономическая эффективность строительства платных автомобильных дорог в Кыргызстане в условиях государственно-частного партнерства

145

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СКЛОНОВ В СТВОРЕ ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС

145

Оценка напряженного состояния конструктивных элементов подземных сооружений на основе гранично-элементного моделирования

145

Оценка масштабного эффекта при взрывах на выброс

145

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

145

Известия НАН КР

145

Физико-химические основы переработки природной каменной соли и рассолов Чон-Алайского месторождения

145

Критерий устойчивости решений систем сингулярно-возмущенных уравнений

145

Генезис, продуктивность и племенная ценность семейств коров Алатауской породы в Кыргызстане

145

Окуучуларга конструктордук ой жүгүртүүлөрдү калыптандыруунун илимий -методикалык негиздери (геометрияны чийүү предмети менен айкалыштыруунун мисалында)

145

Эпидемический паротит и его специфическая профилактика в Кыргызской Республике

145

Системный структурный подход к построению сетевых информационных систем на базе технологий Internet/Intranet

145

Теория и практика модульно-рейтинговой технологии обучения в вузе (на материале практического курса русского языка)

145

Основные биолого-хозяйственные признаки яков внутреннего Тянь-Шаня и пути их улучшения

145

Течение гломерулонефрита в сочетании с HBV-инфекций у детей в Кыргызстане

145

Клиническое течение этнологически верифицированных вирусных гепатитов у детей

145

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (На материалах Кыргызской Республики)

145

Критерий устойчивости решений систем сингулярно-возмущенных уравнений

145

Компьютерные системы поддержки принятия решений в экологии (сборник научных трудов)

145

Кыргызстан. Улуттук энциклопедия. Т. 2

145

Күч бирдикте

145

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 25

145

Философский анализ понятия "Среда человека"

144

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕКТРА ПРЕДЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

144

Проблемы и пути повышения профессиональной компетентности школьного педагога (в новых социально-экономических условиях)

144

Новые подходы к хирургическому лечению эхинокококоза печени, коррекция нарушенных функций печени и профилактика осложнений

144

Сравнительная оценка хирургических и консервативных методов лечения эмбриональных грыж пупочного канатика у детей

144

Формирование познавательных интересов учащихся 5-8 классов в процессе внеклассной деятельности (на материале биологических

144

Проблемы совершенствования законодательства о защите прав потребителей в Республике Казахстан

144

Физико-химическике основы переработки отходов алюминиевого производства с использованием местных сырьевых материалов

144

Механизм реализации конституционных гарантий прав и законных интересов несовершеннолетних в Кыргызской Республике

144

Конституционно-правовые основы государственных комплекных программ противодействия преступности

144

Чабуул

144

Украинская советская энциклопедия. Т.4

144

Менин университеттерим

144

Кичинекей маймыл жөнүндө

144

Тёма менен Жучка

144

Шахты Жер астында

144

Балыкооздун санжырасы

144

Словарь географических названий Киргизской ССР

144

Айтыш 1-том Адат-салт айтыштары Акындар айтышы:Арстанбек,Айтыке, Чонду,Эсенаман, Найманбай, Нурмолдо, Жеңижок

144

Бөөмбаев Насирдин жана анын кол жазмасы

144

Духовно-нравственный потенциал идеи патриотизма в условиях независимости Казахстана

143

Физико-химические основы контроля массопереноса при подземном выщелачивании

143

Окуучуларда конструктордук ой жугуртуулорду калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери (геометрияны чийуу предмети менен айкалыштыруунун мисалында)

143

Разработка новых подходов анализа вариабельности сердечного ритма и их применение в оценке автономной регуляции сердца при основных сердечно-сосудистых заболеваниях

143

Взаимосвязь кыргызских народных традиций и современных методов стимулирования в развитии нравственно-трудовой активности младших школьников

143

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

143

Выявление резервов увеличения производства говядины в Прииссыккулье

143

Проблемы безопасности Кыргызстана и Центральной Азии в контексте истории афганской войны (1990-е гг.)

143

Механизмы перекрестной адаптации сердца к высокогорью и мышечной деятельности

143

Научно-технические основы повышения качества табачного сырья в условиях Юга Кыргызстана

143

Нуклеофильное замещение сульфонильной группы в трет-бутиларилсульфонах и эфирах ароматических сульфокислот при действии литийорганических реагентов

143

Равновесия в водных системах, образованных ацетамидом с солями двухвалентной меди

143

Фонар жөнүндөгү повесть

143

Энциклопедический словарь Т.6-а. 1892

143

Кыргыздын кыскача санжырасы

143

Отчет о деятельности НАН КР за 1996 год

143

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Ыбрайым Абдырахманов Семетей, Сейтек

143

Айтыш 2-том: Токтогул, Ботобай, Калмырза, Эшмамбет, Үмөталы, Бекназар, Коргол

143

Совершенствование средств профилактики и технологии приготовления вакцины против блутанга

142

Расчет характеристик плазмы сверхвысокочастотного разряда

142

Мировоззрение Барпы Алыкулова

142

Известия НАН КР

142

Известия НАН КР

142

Русские географические исследования Кавказа и Средней Азии

142

Генетика селекциянын негизи

142

Рынок труда в системе экономических отношений на материалах Кыргызской Республики

142

Организация учета в агроформированиях в условиях перехода к рынку

142

Антигенсвязывающая и цитотоксическая функции лимфоцитов с румалоном у больных ревматоидным артритом

142

Совершенствование государственного рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике

142

Большая советская энциклопедия. Т. 13

142

Гудок

142

Казак Совет энциклопедиясы. Т.6

142

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1973-1974 гг)

142

НАН КР Годовой отчет 2020

142

Айтыш 3-том: Калык, Барпы, Молдо Багыш, Осмонкул, Алымкул, Сыдык, (Балаырчы), Токтоналы, Ысмайыл, Токтосун

142

Ымыркай курактагы балдардын курч обструктивдуу бронхитинин этиопатогенездик жана клиникалык озгочолуктору

141

Генетический полиморфизм по типу гемоглобина и трансферрина гиссаро-кыргызских овец и их использование в селекции в условиях юга Кыргызстана

141

История и культура кыргызов по трудам Ч.Ч. Валиханова

141

Известия НАН КР

141

Хирургическое лечение травматического вывиха бедра у взрослых

141

Синтез и физико-химические свойства алюмогидридов калия, кальция и стронция

141

Синтез и некоторые превращения диоскиацетиленовых производных ферроцена

141

Хроматографические методы исследования кислородных соединений сланцевой смолы

141

К проблеме синтеза Гетероциклических соединений с тройной связью в цикле

141

Исследование в области аллилзамещенных олигомеров фенолформальдегидного типа

141

Химическое исследование гликозидов элеутерококка колючего

141

Кыргыз Советтик социалистик республикасы.энциклопедия

141

Рсрбенности материальной культуры и прикладного искусства Южных киргизов

141

Узбекская Советская Энциклопедия. Т. 12

141

Украинская Советская энциклопедия. Т. 7

141

Урия= Сборник стихов

141

Темиркулдун ырлары

141

Ыркы керип

141

Получение нанодисперсных металлокомпозитов при электроискровом диспергировании системы SiC-Me

140

Взаимодействие адата и шариата в правовой системе кыргызского народа: историко-правовое исследование

140

Формирование и развитие эффективной системы корпоративного управления в Кыргызской республике в условиях глобализации: Вопросы теории и практики

140

Исследование и разработка математической модели популяционной турбулентности в биологических системах

140

Физико-химический анализ тройных взаимных систем из нитритов и нитратов щелочных металлов и бария

140

Особенности организации учебного процесса с одаренными учащимися в условиях лицея

140

Механизмы разрушения, долговечности и прочности тонких полимерных пленок

140

Повышение эффективности показателей автотранспортных средств в сельскохозяйственных зонах Иссык-Кульской области

140

Технология производства семян табака для получения масла

140

Орус мектептеринин башталгыч класстарына арналган кыргыз тили окуу китептеринин илимий - методикалык негиздери

140

Конденсация ароматических шиффовых оснований с циклическими БЕТТА-Дикетонами

140

Методические основы развития логического мышления учащихся Х-Х1 классов в процессе решения нестандартных задач по алгебре

140

Развитие исторической информатики в странах СНГ - основа становления нового междисциплинарного направления в Кыргызстане

140

Исследование диокиси линолевой кислоты

140

КИСЛОТНОЕ И ХЛОРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ АРГИЛЛИТОВ ТАДЖИКИСТАНА

140

Большая советская энциклопедия. Алфавитный указатель ко второму изданию. Т.1

140

Эколого-биохимическая оценка природно-техногенных экосистем Прииссыккулья

140

Казак Совет энциклопедиясы. Т.1

140

Өлбөс баатыр

140

Жеңиштер толкуну

140

Пути повышения экономической эффективности профессионального образования на примере подготовки строительных кадров

140

Технико-экономическое исследование трехфазных трансформаторов 1 и 2 габаритов

140

Жаңыл Мырза Кенже эпос 9-том

140

Восстановление боковых связок коленного сустава при посттравматических повреждениях

139

Конечномерные методы решения нелинейных некорректных задач

139

Осветление и стабилизация прозрачности вин Таджикистана местными бентонитами и полимерными материалами

139

Функциональные нарушения организма при отравлении солями тяжелых металлов и их коррекция

139

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОПОСРЕДУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ

139

Архитектура дворцов исламского мира (на примере стран Ближнего Востока)

139

Рычажные исполнительные механизмы переменной структуры

139

Динамическая сверхпластичность конструкционных сталей

139

Проблемы трансформации финансовой отчетности в Кыргызской Республике

139

КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗОВЫХ СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ГАЛЛИЕМ, ИНДИЕМ И ТАЛЛИЕМ

139

Балбандар

139

Кремль жөнүндө жомок

139

Эчки, уй, кой, жылкы, төө - бешөөнүн талашы

139

Темиркулдун ырлары 2-чи жыйнак

139

Тандамалуу ырлар

139

Биздин учуубуздун тарыхы

139

Энциклопедический словарь Т.1-а Алтай-Арагвай

139

Успехи научной фотографии Т.23. - 1985

139

Зуура Сооронбаева 24-том.

139

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 12-китеп

139

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Молдо Кылыч

139

Проблема встречи цивилизаций востока и запада в художественной аксиологии А.С.Пушкина

138

Концентрационные зависимости коэффициентов самодиффузии, спиновой релаксации и химических сдвигов в растворах с сильным химическим взаимодействием и мезоморфных фазах

138

Уголовно-правовые средства борьбы со скотокрадством (по материалам орнаов внутренних дел Кыргызской Республики)

138

Расширенная лимфодиссеекция в хирургическом лечении немекоклеточныого рака легкого

138

Амперометрическое изучение комплексных соединений N-Бензоил-NФенилгидроксиламина и его аналогов с ниобием и их использование для количественного определения

138

Синтез и свойства новых гомо- и сополимеров на основе ацетил - и бензоилпроизводных 1,1,5-триметил -4-винилэтинилпиперидола-4 и их гидрохлоридов

138

Изучение РНК - белковых взаимодействий в рибосомах

138

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПО ДАННЫМ: ТЕСТЫ НА ЗАВИСИМОСТЬ И СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

138

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМЕ N3, К // С 0 3, НСОэ, Р- Н20 ПРИ О И 25 °С

138

Народы Башкортостана. Энциклопедия.

138

Энциклопедический словарь Т.3.

138

Энциклопедический словарь Т.4.

138

Авторефераты диссертаций. 1979-1990. Библиографический указатель. Том 3, книга 2.

138

Үсөйүн ажынын санжырасы

138

Верховный Совет Молдавской Советской Социалистической республики

138

Өмүркул Кулумбаев 34-том

138

Чет элдик кыргыздардын адабияты 30-том

138

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү 2-бөлүк

138

Формирование финансового капитала в условиях становления рыночной экономики (на материалах Кыргызской Республики)

137

Научные основы и практические приемы повышения плодовитости овец гиссарской породы

137

Эндофитные грибы высших растений Кыргызстана и их биологические свойства

137

Известия НАН КР

137

Алишер Навои Т.2 Сокровищница мыслей

137

Ландшафты Алайского хребта и их антропогенные модификации

137

Изменение функции гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы у домовых мышей и лабораторных крыс при циклической температурной адаптации в условиях высокогорья (3200 м)

137

Исследование в области циклопропиловых эфиров, сульфатов и сульфонов

137

Роль и место женщины в истории Кыргызстана (Х1Х-начало ХХ1 века)

137

Комуз

137

Чет элдик кыз

137

Жүрөгүм менен (тандамалуу ырлар)

137

Кыргыз Республикасында социалдык-экономикалык өнүгүү программасын муниципалдык деңгээлде даярдоо процессин өркүндөтүү

137

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 13-китеп

137

Реализация принципа неприкосновенности частной собственности в Кыргызской республике

136

Совершенствование системы финансирования стационарной службы в сельском здравоохранении (на примере Ошской области КР)

136

Репродуктивное здоровье девочек-подростков

136

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

136

История воспитания, школы и педагогической мысли таджиков с древнейших времён до возникновения ислама

136

Изучение некоторых терпеновых углеводородов ряда м-ментана

136

Традиционное скотоводство и социальная организация у кыргызов

136

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВПЕДАГОГОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ

136

Большая советская энциклопедия. Т. 39

136

Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 1

136

Кошоктор (кыргыздын эл адабияты)

136

Отуз адыр

136

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 15

136

Болот кантип курчуду 1-чи бөлүк

136

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1979-1980)

136

Украинская Советская энциклопедия. Т. 5

136

Анализ и разработка измерительного устройства для проверки вольтметров инфранизкочастотного диапазона

136

Измерение основных параметров производственных процессов химической технологии (по опубликованным учебникам0

136

Чынгыз Айтматов 26-том

136

Сохранение биоразнообразия и практическое использование растений рода Scutellaria методами биотехнологии

135

Развитие теории и технологии высокоэффективных модифицированных мелкозернистых бетонов

135

Көл толкуну = Waves of the Lake

135

Политическое поведение женщин в условиях демократизации современного Кыргызстанского общества

135

Исследование кинетики и механизма гидролиза сложных эфиров карбоновых кислот в смесях воды с органическими растворителями

135

Трансформация политических систем Республик Центральной Азии в условиях глобализации

135

Ааламдашуу шартындагы ислам маданиятынын аксиологиялык ченеми

135

Поливанов Е. Киргизская литература //Литературный Узбекистан.

135

Кыргыздардын философиялык тушунуктурунун генезиси жана эволюциясы

135

Обоснование и нормирование эксплуатационного расхода топлива автомобилей в различных регионах Кыргызской Республики

135

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Т.5

135

Большая советская энциклопедия. Т. 10

135

Музыкальная энциклопедия. Т.3

135

Козета

135

Украинская Советская энциклопедия. Т. 1

135

Кыргызстан Улуттук Энциклопедия. Т.2.

135

Кулипа

135

Большая советская энциклопедия. Т. 9

135

Кыял жана чындык

135

Эмгек учкуну

135

Поливанов Е. Правдивая история

135

Труды монгольской комиссии №5

135

Ислам укугу методологиясы

135

НАН КР - 60 лет

135

Кыргыз адабиятынын тарыхы 3-том

135

Кыргыз адабиятынын тарыхы 7-том

135

Система питания кыргызских семей, проживающих в северном и северо-западном Кыргызстане в советский период (на основе этнографических и этносоциологических материалов)

134

Совершенствование качества таможенных услуг в Кыргызской Республике

134

Внутрисемейные факторы риска заболеваемости и смертности детей сельской местности и меры по их предупреждению.

134

КАЛЫГУЛДУН ДҤЙНӨ ТААНЫМЫНА ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

134

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СИСТЕМАЛУУ КУРСУНДА ОКУУЧУЛАРДЫН БАЙЛАНЫШТУУ КЕБИН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

134

НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА И СУРЬМЫ ИЗ ИМПУЛЬСНОЙ ПЛАЗМЫ

134

Известия НАН КР

134

Кинематический и динамический анализ шарнирно-четырехзвенных механизмов с особыми положениями

134

Модель перинатальной охраны плода при внутриутробном инфицировании

134

Развитие познавательной деятельности студентов информационными средствами

134

Изучение свойств окисных катализаторов в синтезе тиофена и метилтиофенов взаимодействием углеводородов с сернистым ангидридом или сероводородом

134

Синтез и исследование сульфамидов как ингибиторов коррозии металлов и присадок к смазочным маслам

134

Исследование в области сапонинов диоскорей

134

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ СОЛЕЙ ОДНО - И ДВУХЗАРЯДНЫХ КАТИОНОВ

134

ПОЛУЧЕНИЕ, ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОФТОРИДОВ СТРОНЦИЯ И БАРИЯ

134

Повышение эффективности отбора коров алатауской породы в раннем возрасте

134

Большая советская энциклопедия. Т. 3

134

Театральная энциклопедия. Т.3

134

Кыргызстан Улуттук Энциклопедия. Т.3.

134

Узбекская ССР

134

Ырлар жыйнагы

134

ОЦЕНКА МЕСТНОСТЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ГОРНЫХ ДОРОГ ПО КОМПЛЕКСУ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

134

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 10-китеп

134

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Каба Атабеков Манас

134

Кыргыз адабиятынын тарыхы 4-том

134

Историческая динамика социально-философской мысли кыргызского народа (до начала ХХ века)

133

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (ОПЫТ КЫРГЫЗСТАНА )

133

ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА (Lymantria dispar L.) В ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСАХ КЫРГЫЗСТАНА

133

Прогнозирование и обоснование ресурса коленчатого вала автомобильного двигателя ЗМЗ-53 в эксплуатационных условиях Чуйской области

133

Колебательные спектры и исследование тонкой структуры этиловых эфиров глицидных кислот

133

Беларуская Савецкая энцыклапедыя.Т.6

133

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 1

133

Казак Совет энциклопедиясы. Т.12

133

Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 2

133

Ач карышкыр

133

Азаматтар

133

Каныбек Роман 2-т.

133

Багыт Алманах

133

Суу боюнда

133

Ученые записки Труды науч.-исслед.ин-та биологии

133

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР. 1982-1984 гг.

133

Сборник математического отделения физико-математического факультета

133

Геология Киргизии. 1961-1975. Библиографический указатель

133

Нарын областынан чогултулган фольклордук материалдар 39-том

133

Тенти Адышева 22-том

133

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Сагымбай Орозбаков Манас 1-том

133

жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу ХХ1 кылымдын коомундагы силердин ролунар Экинчи болук 8 классы учун окуу китеби у

132

Обратные задачи для дифференциальных и интегро-дифференциальных псевдопараболических уравнений четвертого порядка

132

Исследование диэлектрических свойств этиленгликоля, диэтиленгликоля и полиэтиленгликолей

132

Проблемы экономической эффективности малых и средних предприятий в условиях диверсификации производства при переходе к рыночной экономике в Кыргызстане

132

Изучение каталитических свойств окислов редкоземельных элементов в реакции кетонизации карбоновых кислот

132

Абай (Ибрагим) Кунанбаев Сочинения. - Т.1. - Стихи и поэма

132

Украинская Советская энциклопедия. Т. 3

132

Ашым менен Саткын (1916-жылдагы балдар турмушунан)

132

Стихи Исака

132

Исследование автоматики и телемеханики в режиме автоколебаний

132

Краткий годовой отчет НАН КР

132

Айтыш 4-том: Токтосун, Ашыраалы

132

Айтыш 7-том Эгемендик мезгилиндеги айтыштар

132

История СССР (Указатель библиографических пособий) Ч.2

132

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА ОПОЛЗНЕЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ КР

131

СИНТЕЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ КАРБИДОВ ТУГОПЛАВКИХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ИСКРОВОЙ ЭРОЗИИ

131

Взаимодействие импульсных потоков плазмы с поверхностью

131

История возникновения денежного обращения на территории Кыргызстана в ранем средневековьне

131

История становления и развития системы народного образования в северных районах Таджикистана (1917-1941гг.)( (историко-педагогический аспект)

131

Плотинное водозаборное сооружение из горных рек для малых деривационных ГЭС

131

Исследование в области химии C-, N-аминозамещенных азиридинов

131

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОГО КЛАССА КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

131

Совершенствование системы финансирования стационарной службы в сельском здравоохранении (на примере Ошской области КР)

131

Беларусская Савецкая энцыклапедыя Т. 8 М.

131

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.1

131

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.2

131

Ленин (Сборник стихов о Ленине). -изд. 2-е

131

Педагогическая энциклопедия. Т. 2

131

Пушкиндин турмушу=Жизнь Пушкина

131

Кара бүлөөлөр

131

Авторефераты диссертаций. 1948-1978. Том 1

131

Исследование процесса прессования и заготовки стеблей хлопчатника

131

Административноправовые и общественные меры воздействия в области охраны советского общественного порядка

131

Майдан 13-том

131

Олжобай менен Кишимжан 6-том

131

Чыңгыз Айтматов 25-том

131

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу Балдар адабияты 8-китеп 7-китеп

131

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 9-китеп

131

Нормативные акты КР

131

Ысык-Көл (аннотацияланган ретроспективдүү библиографиялык көрсөткүч 1768-1990) 1 бөлүм

130

Барпы Алыкуловдун чыгармаларындагы диалектизмдер

130

Нормативно-правовые основы органов местного самоуправления в Кыргызской Республике

130

Кинетика полимертзации этилена, пропилена и сополимеризации их на гомогенной комплексной системе

130

Исследование бурого битуминозного угля Бабаевского месторождения

130

Пищеварение в рубце, система крови и продуктивность овец при выпасе на минерально обогащенном высокогорном пастбище

130

Адсорбция этапа и этилена цеолитами разной структуры и состава

130

Беларусская Савецкая энцыклапедыя Т. 9 М.

130

Большая советская энциклопедия. Т. 25

130

Театральная энциклопедия. Т.4

130

Узбекская Советская Энциклопедия. Т. 11

130

Большая советская энциклопедия. Т. 29

130

Труды полярной комиссии Вып.8

130

КРУИА кабарлары = Известия НАН КР

130

НАН КР Годовой отчет 2019

130

КРУИАнын жылдык отчету 2019

130

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 17 (1991-1992 гг.)

130

Авторефераты диссертаций. 1948-1978. Том 2

130

Нейрохирургическая диагностика-настоящее творчество и интуиция врача

130

Айтыш 5-том: Эстебес, Тууганбай, Табылды, Замирбек, Майра, Абдылда

130

Кыргызча-өзбекче сөздүк

130

Нормативные акты КР

130

Институт биохимии и физиологии

130

Синтез и превращения производных 2-хлорметил-7-метил-5-оксо-5-Н-1,3,4-тиадиазоло/3,2-х/ пиримидина

129

Экологические проблемы города Бишкек

129

Беларуская Савецкая энцыклапедыя.Т.7

129

Большая советская энциклопедия. Т. 36

129

Большая советская энциклопедия. Т. 47

129

Театральная энциклопедия. Т.1

129

Узбекская Советская Энциклопедия. Т. 13

129

Саринжи (төрт көшөгөлүү драма)

129

Чүй областынан чогултулган фольклордук матералдар 34-том

129

Жаныш, Байыш Кенже эпос 4-том

129

Алымкул, Токтонаалы, Ысмайыл 14-том

129

Калык Осмонкул 7-том

129

Балдар фольклору 29-том

129

Кыргыз адабиятынын тарыхы 8-том

129

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

129

Орусча-кыргызча сөздүк= Русско-кыргызский словарь 1-том А-И

129

Орусча-кыргызча сөздүк= Русско-кыргызский словарь 2-том К-О

129

Манас энциклопедиясы 2-том Манастын сюжети - Ярупа

129

Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар Уюму

129

Синтез и химические превращения продуктов взаимодействия L-аскорбиновой кислоты с никотинамидом, аминокислотами и аминами

128

Теоретическое и экспериментальные исследования штыревых замедляющих систем КПУ, частично заполненныхАктивным Веществом с большой величиной и анизотропным характером дэлектрической проницаемости

128

Муниципалитет

128

Физико-химические основы переработки углей Таджикской депрессии

128

Исследование свойств растворов полимеров метилметакрилата

128

Изучение высоты, эквивалентной теоретической ступени, на плотном движущемся слое ионита

128

Большая советская энциклопедия. Т. 51

128

Военная история Башкир. Энциклопедия

128

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 16

128

Бремен музыканттары

128

Педагогическая энциклопедия. Т. 3

128

Лермонтовская энциклопедия

128

Шарше

128

Большая советская энциклопедия. Т. 30

128

Балдар

128

Эпиграфика Востока №14. - 1961

128

Ученые записки Трудыгеографического ф-та

128

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 18. 1993-1997 гг.

128

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской республики. Вып. 23. 2016-2018 гг.

128

Токтогул 5-том

128

Миф, уламыш, аңыз, санжыра уламышы 26-том

128

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Шапак Рысмендеев 2-китеп Семетей

128

Маектер, пикирлер, к=з караштар...

128

К вопросу Государственного строительства Советского Киргизстана 1924-1937 гг. (Сб.документов)

128

Правововой статус сотрудников органов внутренних дел Кыргызской республики (Общетеоретические аспекты)

127

История воспитания, школы и педагогической мысли таджиков с древнейших времен до возникновения ислама

127

ОШ В XIX ВЕКЕ: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

127

Алкилмеркаптопроизводные борана

127

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Том 3

127

Большая советская энциклопедия. Т. 12

127

Кыргыз Совет энциклопедиясы. Алфавиттик корсоткуч.

127

Ырлар жыйнагы

127

Ырлар жыйнагы

127

Философия Чингыза Айтматова

127

Жаңы ырлар

127

Кароолдогу киши

127

Студенойдо кыштоо

127

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 18

127

Труды полярной комиссии Вып.10

127

Эпиграфика Востока №2. - 1948

127

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1977-1978 гг)

127

Геологическая литература СССР Библиографический ежегодник за 1970год Т.2.

127

Русско-киргизский словарь - справочник общественно-политических терминов

127

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 6

127

Вариационный подход к проблеме инвариантности систем автоматического управления

127

Сүйүнбай Эралиев 31-том

127

Молдо Кылыч (кошумчаланып 2-башылышы) Абдираим Шама 9-том

127

Тоголок Молдо, Алдаш Молдо 6-том

127

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ХВОСТОВ АКТЮЗСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

126

Известия НАН КР

126

Монозамещенные диацетилены в реакциях нуклеофильного присоединения

126

Литийорганические и термические методы получения карбенов и их кремниевых и германиевых аналогов

126

КЕҢЕШБЕК АСАНАЛИЕВ- АДАБИЯТ ТЕОРЕТИГИ ЖАНА СЫНЧЫСЫ

126

Кинематический анализ шарнирно-четырехзвенного механизма переменной структуры

126

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Т.4

126

Большая советская энциклопедия. Т. 19

126

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 5

126

Родинанын уулу

126

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 21

126

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР. 1975-1976 гг.

126

Тянь-Шаньская физико-географическая станция. Аннотированный библиографический указатель работ. 1964 - 1980 гг.

126

Экономика сельского хозяйства Киргизии. Библиографический указатель. 1956-1964

126

Жанек Баатыр

126

Геология в изданиях Академии наук. Вып. 2. 1929-1937

126

Изучение природных комплексов Бадхыза (1886-1982 гг.)

126

Геологическая литература СССР. Библиографический ежегодник за 1955 г.

126

Азыркы кыргызча - орусча создук (Современный кыргызско-русский словарь)

126

Сейсмостойкость сооружений башенного типа

126

Отчет о деятельности НАН КР за 1994 год

126

Особенности правого регулирования труда шоферов

126

Талас областынан чогултулган фольклордук материалдар 36-том

126

Эр Төштүк Кенже эпос 2-том

126

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Алмабек Тойчубеков, Манас, Семетей

126

Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү (Оңдолуп, толукталып 3-чү басылышы)

126

Проблемы предприятий общественного питания Кыргызской республики и пути их развития в рыночных условиях

125

Исследование начального участка протяженной дуги в канале

125

Биологические особенности яблони в предгорных условиях юга Кыргызстана

125

Трансформация политических систем Республик Центральной Азии в условиях глобализации

125

Парламентаризм в Кыргызстане (проблемы теории и практики)

125

Изучение О- и С- алкилирования щелочных енолятов айетоуксусного эфира и его производных

125

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (На материалах Кыргызской Республики)

125

Политические партии в избирательном процессе современного Кыргызстана

125

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКУРРЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ОСНОВЕ 5-СПЛАЙНОВ 2-го и 3-го ПОРЯДКОВ

125

Большая советская энциклопедия. Т. 14

125

Большая советская энциклопедия. Т. 18

125

Большая советская энциклопедия. Т. 19

125

Балдар жомоктору

125

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики (Вып.21. 2008-2012))

125

Краткая литературная энциклопедия. Т.9.

125

Большая советская энциклопедия. Т. 15

125

Туратбай (поэма)

125

Шинель

125

Жорж Данден же акмак болгон күйөө

125

КРУИАнын жылдык отчету 2020

125

Библиография изданий национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 22 2013-2015

125

Известия императорской археологической коммиссии

125

Пектины. Аннотированный библиографический указатель. Часть 1.

125

Жанровые и стилевые поиски в поэзии Токтосуна Самудинова

125

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 7

125

Балык, Солтобай,Жаныш жана Совет доорундагы айрым төкмө акындардын ырлары 8-том

125

Кетбука, Асан Кайгы, Калыгул, Арстанбек 1-том

125

Токтогул энциклопедиясы

125

Дидактические основы личностно ориентированного обучения в вузе на первом уровне бакалавриата

124

Совершенствование работы автомобильного подвижного состава при сельскохозяйственных перевозках в горных районах

124

Салттык музыкалык аткаруучулук өнөр Кыргызстандын маданият системасында

124

Проблемы формирования и развития товарного рынка в условиях трансформации экономики (на примере Кыргызской Республики)

124

Химические превращения аминокислот под действием витаминов группы В6

124

Большая советская энциклопедия. Т. 20

124

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 4

124

Педагогическая энциклопедия. Т. 4

124

Литературный энциклопедический словарь

124

Кыргыз Советтик социалистик республикасы.энциклопедия

124

Большая советская энциклопедия. Т. 7

124

Большая советская энциклопедия. Т. 23

124

Жолдоштор

124

Казак Совет энциклопедиясы. Т.7

124

Труды монгольской комиссии №9

124

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1983-1984 гг)

124

Русско-киргизский словарь географических терминов

124

Краткий годовой отчет

124

Байдылда Сарногоев 40-том

124

Каада-салт ырым-жырымдар 20-том

124

Эр Табылды Кенже эпос 3-том

124

Азыркы кыргыз тили (Морфология)

124

КР УИАнын кабарлары = Известия НАН КР

124

Средневековая теократия в католицизме, православии и исламе: компаративный анализ

123

Кинематический анализ шарнирно-четырехзвенного механизма переменной структуры

123

Исследование и создание шарикоштамповочного пресса - автомата

123

Экономические механизмы использования природной ренты в контексте устойчивого развития

123

Метод синтеза I,4-Дизамещенных бетта-карболитов

123

Изучение некоторых особенностей реакции триэтилсилана с этиловым спиртом в присутствии этилата натрия

123

Уравнения связи напряжений и деформаций в модели скольжений

123

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УСТНЫХ ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩ ИХСЯ У-VI КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

123

Большая советская энциклопедия. Т. 17

123

Театральная энциклопедия. Т.5

123

Комсомолка

123

Большая советская энциклопедия. Т. 23

123

Большая советская энциклопедия. Т. 25

123

Большая советская энциклопедия. Т. 27

123

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 19. 1998-2002 гг.

123

Аннотированный ретроспективный библиографический указатель. 1768-1990 гг. Ч.2: Природа и природная среда озера и его бассейна, флора и фауна, охрана природы и природных комплексов, медико-биологические, санитарно-гигиенические и оздоровительные аспекты района.

123

Раритетные книги о кыргызах (1818-1933 гг.) (Аннотированный библиографический указатель)

123

Ч. Айтматов тилинин создугу

123

Библиографический указатель литературы по енисейско-орхонским и таласским памятникам древнетюркской письменности

123

Словарь названий жителей СССР

123

Русско-киргизский словарь астрономических терминов

123

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 8

123

Геологическая литература СССР Библиографический ежегодник за 1963.-Т.2.

123

Каныбек 1-китеп Х1

123

Каныбек 2-китеп Х11 том

123

Мидин Алыбаев 20-том

123

Баатырдык жомоктор 33-том

123

Молдо Нияз, Молдо Багыш, Ниыязаалы Молдо, Өмөр Молдо

123

Жеңижок 3-том

123

Элдик оюндар, дин ырлары, күү баяндары 27-том

123

Чынгыз Айтматов 27-том

123

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

123

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

123

Референдум в системе народовластия в Кыргызской республике: конституционно-правовой аспект

122

Производственные ресурсы сельского хозяйства и пути повышения их экономической эффективности (на материалах Кыргызской республики)

122

Внешняя политика современной России: Евразийские приоритеты

122

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАДИДЧИЛИК КЫЙМЫЛЫ: ЖАДИДЧИЛЕРДИН КООМДУК-САЯСИЙ, МАДАНИЙ ЖАНА АГАРТУУЧУЛУК ИШ-АРАКЕТТЕРИ (1900-1916-жж.)

122

ИСЛАМ ЖАНА МУСУЛМАН УЮМДАРЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН КООМДУК-САЯСИЙ ЖАШООСУНДА

122

Русско-кыргызский разговорник

122

Синтезы стереоизмерных производных декагидрохинолина и зависимость их основности от пространственного строения

122

Хроматокулонометрический метод одновременного определения углерода, водорода и азота в разнообразных органических веществах

122

Большая советская энциклопедия. Т. 24

122

Казак Совет энциклопедиясы. Т.11

122

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.3

122

Музыкальная энциклопедия. Т.1

122

Уруш сыры= Военная тайна

122

Мурат

122

Сулайманов Керимбек

122

Большая советская энциклопедия. Т. 38

122

Ырлар

122

Евгений Онегин

122

Химия фентиазина. Библиографический указатель.

122

Украинская Советская энциклопедия. Т. 6

122

КРУИАнын кыскача жылдык отчету = Краткий годовой отчет НАН КР

122

Геология и полезные ископаемые Казахстана. Библиографический справочник. Период 1956-1960. Выпуск 1

122

Мировой океан. Рекомендательный указатель литературы для молодежи

122

Новая глобальная тектоника (тектоника плит). Библиография (1961-1976). Часть 1

122

Органикалык химия терминдеринин орусча-кыргызча создугу (добоор0

122

Фазалык чөйрөлөрдүн санариптик голографиялык интерферометриясы

122

Санат, насаат ырлары 19-том

122

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Шапак Рысмендеев 1-китеп Манас, Семетей

122

Кыргыз адабиятынын тарыхы 6-том

122

Азыркы кыргыз тили (Стилистика)

122

Азыркы кыргыз тили: фонетика жана фонология

122

Синатропные саркофагиды (Diptera,Sarcophagidae) СССР

122

Азотфиксирующие бактерии ризосферы сои в почвах Приморья

122

Кыргыз республикасынын мыйзамдары боюнча автотранспорттук келишимдер

121

Сезонные миргации хищных птиц в предгорьях западного Тянь-Шаня

121

Проблемы и перспективы внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики в условиях переходной экономики

121

Особенности формирования архитектурной среды горных районов Кыргызстана

121

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УСТНЫХ ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩ ИХСЯ У-VI КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

121

Большая советская энциклопедия. Т. 43

121

Большая советская энциклопедия. Т. 51

121

Большая советская энциклопедия. Т. 7

121

Казак Совет энциклопедиясы. Т.2

121

Театральная энциклопедия. Т.2

121

Мекен

121

Энциклопедический словарь Т.3-а Бергерь-Бисы

121

Труды Нумизматической комиссии.III

121

Землетрясения в Средней Азии. Указатель литературы

121

Краткий годовой отчет 2004

121

Вопросы построения цифровой математической машины на основе групповой операции

121

Краткий годовой отчет НАН КР

121

Национальная академия наук Кыргызской Республики

121

Правовые меры по созданию социалистической системы сельского хозяйства в Литовской ССР

121

Ысык-Көл областынан чогултулган фольклордук материалдар 35-том

121

Джалал-Абадс областынан чогултулган фольклордук материалдар 40-том

121

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

121

Изучение деструкции целлюлозы хлором

120

Дочери Земли Кыргызской

120

Большая советская энциклопедия. Т. 6

120

Музыкальная энциклопедия. Т.4

120

Биздин учуубуздун тарыхы

120

Токтогул

120

Балдар үчүн ырлар

120

Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия.

120

Труды монгольской комиссии Вып.14

120

Русско-химический словарь химических терминов

120

Русско-киргизский терминологический словарь по электротехнике

120

Нейрохирургические проблемы очаговых поражений головного мозга

120

Краткий годовой отчет НАН КР

120

Центральные органы власти Англии

120

Абдрасул Токтомушев 14- том

120

Абдулхай Алдашев 37-том

120

Кожожаш Кенже эпос 1-том

120

Нурмолдо, Боогачы, Казыбек 12-том

120

Токтосун, Ашыраалы, Эстебес, Тууганбай

120

Реакция триаллилборана с ацетиленовыми углеводородами

119

Кыргыз фразеологиясынын негизги маселелери

119

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СУЛЬФАТОВ И НИТРАТОВ БИВАЛЕНТНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ПИРИДОКСИНОМ, ИХ СТРОЕНИЕ, СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

119

Кино энциклопедический словарь

119

Большая советская энциклопедия. Т. 16

119

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 32

119

Өчпөс өмүр

119

Украинская Советская энциклопедия. Т. 9

119

Ырлар жыйнагы 3-чү китеп

119

Мен - эмгекчи элдин уулумун (повесть)

119

Труды полярной комиссии Вып.19

119

Успехи научной фотографии Т.9. - 1964

119

Успехи научной фотографии Т.13. - 1968

119

Эпиграфика Востока №5. - 1951

119

Библиография изданий академии наук Киргизской ССР (1985-1986 гг.)

119

Целлюлоза в форме порошка. Получение, свойства, применение. Аннотированный указатель литературы. 1951-1984.

119

Кыргыз тилинин морфологиясы

119

Библиография по металлогении

119

Академия наук Киргизской ССР. 1954-1978

119

Вероятностные методы исследования автоматических систем с распределенными параметрами

119

УИАнын Кыскача жылдык отчет

119

Болот калем

119

Кыргыз кошоктору 16-том

119

Азыркы кыргыз тили (Семантика)

119

Нормативные акты Кыргызской Республики

119

Компенсация провалов рынка в условиях переходной экономики

118

Амидные комплексы галогенидов марганца, кобальта и никеля в водной среде

118

Реакция 1.3 - циклоприсоединения циклических нитроновых эфиров

118

Гидролиз протопектина корзинки подсолнечника под действием кислотно-солевой системы

118

Большая советская энциклопедия. Т. 34

118

Большая советская энциклопедия. Т. 21

118

Токтогулга эстелик = Венок Токтогулу

118

Труды полярной комиссии Вып.30

118

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1071-1972)

118

Успехи научной фотографии Т.14. - 1970

118

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1975-1976)

118

Бюллетень сейсмической станции "Апатиты"

118

Пектины. Аннотированный библиографический указатель. Часть 2.

118

Краткий годовой отчет НАН КР

118

Из истории философской мысли киргизского народа

118

Русско-киргизский терминологический словарь по механике

118

Энциклопедия: Океан - Атмосфера

118

Пути рационализации процессов рафинирования тростникового сахара-сырца

118

Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясы

118

Отчет о деятельности НАН КР за 1998 год

118

Насирдин Байтемиров 17-том

118

Жомоктор (жаныбарлар тууралуу) 21-том

118

Нормативные акты КР

118

Мусульманские династии (Справочник по хронологии и генеалогии)

118

Кыргызстандын түндүк жана түндүк батыш аймактарында жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн совет доорундагы тамак аш маданияты (Этнографиялык жана этносоциологиялык материалдардын негизинде)

118

Изучение биоэкологических особенностей Riicciocarpus Natans (L) Corda в условиях интродукции на юге Кыргызстана и возможности его практического применения

117

Взаимодействие нитрита никеля с карбамидом и тиокарбамидом в водной среде

117

Химия бета-аминовинилкетонов, бета-аминовинилиминов и бета-аминовинилтиокетонов

117

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УРОВНЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

117

Большая советская энциклопедия. Т. 37

117

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 31

117

Казак Совет энциклопедиясы. Т.9

117

Музыкальная энциклопедия. Т.6

117

Библиография изданий АН КиргССР (1970 г).

117

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики Вып. 16 (1989-1990 гг.)

117

Флора и растительность Киргизии. Вып. 1. 1918-1965

117

Краткий годовой отчет НАН КР

117

Радиотолкундар дуйносуно саякат

117

Владимир Васильевич Меннер. Библиография ученыъ СССР

117

Ишкердик боюнча орусча-кыргызча тушундурмо создук

117

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 3

117

Краткий годовой отчет НАН КР

117

Ысак Шайбеков, Абылкасым Жутакеев, Абдыкалык Чоробаев, Абдрашит Бердибаев 13-том

117

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Сагымбай Орозбаков Манас 2-том

117

Азыркы кыргыз тили (Синтаксис)

117

Генезис и эволюция религиозных верований кыргызов

116

Исследование гетерополикислот

116

Исследование температурной зависимости коэффициентов самодиффузии в жидких металлах (цинк, олово, индий)

116

Тур к, кыргыз тилдериндеги эмоционалдык-экспрессивдик маанини туюндуруучу тилдик каражаттар жана алардын семантикалык топтору

116

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 23

116

Алтын доор =Золотая эпоха

116

Советское ландшафтоведение 1917 - 1967.

116

Большая советская энциклопедия. Т. 42

116

Ырлар

116

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1981-1982)

116

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики. Вып. 15. 1987-1988 гг.

116

Археологический сборник

116

Украинская Советская энциклопедия. Т. 8

116

Кыргыз терминологиясы

116

Краткий годовой отчет НАН КР

116

Аман Саспаев 28-том

116

Кыргыз тилинин сөздүгү

116

Т. Касымбековдун "Сынган кылыч" романындагы араб тилинен оздоштурулгон создордун лексика-семантикалык табияты

115

ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА И ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ГИПОКСИИ И ПОД ДЕЙСТВИЕМ МЕКСИДОЛА

115

Исследование процессов соосаждения гетеровалентных компонентов в системах с образованием аномальных смешенных кристаллов

115

Исследование этилендиаминдиацетатов

115

Большая советская энциклопедия. Т. 44

115

Большая советская энциклопедия. Т. 8

115

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.6

115

Төртүнчү блиндаж

115

Педагогическая энциклопедия. Т. 1

115

Чапаев

115

Труды монгольской комиссии Вып.24

115

Труды палеонтологического института Т.15.-Вып.4

115

Успехи научной фотографии Т.21. - 1982

115

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССр. 1979-1980.

115

Бюллетень сейсмической станции "Апатиты"

115

Украинская Советская энциклопедия. Т. 12

115

Краткий годовой отчет НАН КР

115

Сельскохозяйственная энциклопедия. Т.6

115

Общее и прикладное языкознание. Указатель литературы 1968-1977. Том 8

115

Разработка экстремальных систем для оптимизации каталичических процессов в производстве синтетического каучука.

115

Исследование элементов и построение фазовых систем программного управления с магнитной записью

115

Отчет о деятельности НАН КР за 1997 год

115

Понятие "Связь"

115

Ак Мөөр, Алп Тобоок Шабдан казалы 18-том

115

Кедейкан Шырдакбек Тайлак баатыр эмгек ырлары 11-том

115

Жоодарбешим Кенже эпос 7-том

115

Ойлордон китеп жаралат...(макалалар,маектер, ырлар, куттуктоолор)

115

Манастаануу илиминин калыптанышы жана өнүгүшү

115

Синтаксис персидского языка

115

Ономасиологический аспект изучения терминов родства и свойства женского пола в кыргызском и русском языках

114

Проблемы инвестирования в человеческий капитал Кыргызской Республики

114

Оценка воздействия добычи и переработки минеральных ресурсов на окружающую среду в Иордании

114

Соединения гексаметилентетрамина с хлоридами, сульфатами, кобальта, никеля и меди

114

Оценка состояния кровотока и сосудистого тонуса артерий почек и глаз методом ультразвукового дуплексного сканирования у больных серповидноклеточной анемией в процессе лечения бенцикланом.

114

Большая советская энциклопедия. CCCP

114

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 22

114

Музыкальная энциклопедия. Т.5

114

Большая советская энциклопедия. Т. 17

114

Труды монгольской комиссии Вып.59

114

Труды монгольской комиссии Вып.27

114

Труды монгольской комиссии №35

114

Труды палеонтологического института Т.34

114

Труды полярной комиссии Вып.4

114

Успехи научной фотографии Т.8. - 1962

114

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 20. 2003-2007 гг.

114

Сборник работ научно-исследовательского института зоологии и биологии

114

Заболеваемость туберкулезом среди медицинских работников в Кыргызской Республике

114

Библиография отечественных библиографий по геологии (XVII в. - 1973 г. )

114

Исследование внутрипористого реагирования и кинетических констант полукоксов ископаемых твердых топлив

114

Исследование и расчет дискретно уравновешиваемых мостовых цепей с индуктивно связанными плечами

114

Нормативные акты КР

114

Обязательства из причинения вреда в международном частном праве

114

Кереттүү жомоктор 22-том

114

Кыргыз тилинин жазма грамматикасы: Азыркы кыргыз адабий тили

114

Арабские рукописи Бухарской коллекции Азиатского музея ин-та Востоковедения АН СССР

114

Изучение кинетики и механизма реакций гало- и прото- демеркурирования

113

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Том 1

113

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 3

113

Большая советская энциклопедия. Т. 46

113

Труды монгольской комиссии Вып.15

113

Тянь-Шанская высокогорная физико-географическая станция

113

Кыргыз Республикасында этноулуттук идентүүлүктү калыптандыруу: теориялык-методологиялык талдоо

113

Конституционно-правовой статус правоохранительных органов (вопросы теории и практики)

113

Применение бета-излучения для измерения и автоматического контроля влажности пара в паровой турбине

113

Некоторые вопросы построения магнитных решающих элементов для промышленной автоматики

113

Расследование убийств, совершенных в драке

113

Эр Эшим макал-лакаптар 13-том

113

Айтыш 6-том: Эгемендик мезгилиндеги айтыштар

113

Байыркы кыргыз тилинин жазма эстеликтеринин корпусу

113

Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү

113

Кыргыз тилинин омонимдер сөздүгү (Оңдолуп, толукталып экинчи басылышы)

113

Надо знать прошлое чтобы не ошибаться в будущем. - Кн.2.

113

Киргизская ССР административно-территориальное деление

113

Теоретико-правовые основы формирование политических партий Кыргызской Республикиа

112

Бетаиноподобные производные активной метиленовой группы

112

ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

112

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Т.2

112

Труды Кубанского сельскохозяйствененого института. -Вып.1(219)

112

Известия императорской археологической коммиссии

112

Библиография отечественных библиографий по геологии (XVII в. - 1973 г. )

112

Геохимические методы поисков рудных месторождений. Библиографический указатель 1925-1963

112

Изучение кислотной коррозии цементов

112

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 5

112

Разработка и исследование методов точных абсолютных измерений и эталонов высоких температур

112

Вопросы построения цифровой математической машины на основе одной групповой операции

112

Сравнительное исследование эффективности бурения колонковыми сверлами с принудительной и независимой подачами

112

Оптимальное управление ресурсами методами нелинейного программирования

112

Краткий годовой отчет НАН КР

112

Договор о предоставлении услуг почтово-телеграфной связи

112

Эстетические взгляды В.В.Воровского

112

Деятельность местных советов депутатов трудящихся Узбекской ССР по руководству народным образованием в период развернутого строительства коммунизма.

112

Кыргыз тилинин антонимдер сөздүгү

112

Кыргыз тилинин синонимдер сөздүгү (Оңдолуп экинчи басылышы)

112

Залог как способ обеспечения исполнения кредитных обязательств по законодательству Кыргызской республики

111

Влияние водорастворимых полимеров на фильтрационные свойства цементных суспензий и разработка тампонажных растворов с пониженной водоотдачей

111

ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ПЕРСОНАЛА: ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

111

Труды монгольской комиссии Вып.22

111

Труды океанографической комисси Т.5

111

Успехи научной фотографии Т.2. - 1964

111

Успехи научной фотографии Т.5. - 1957

111

Известия императорской археологической коммиссии

111

Геология терминдеринин орусча-кыргыззча создугу

111

Библиография библиографий по языкознанию. Аннотированный систематисеский указатель отечественных изданий.

111

Исследование пластических деформаций при ковке в вырезных бойках

111

Исследование и обоснование параметров корчующего рабочего органа при уборке стеблей хлопчатника

111

Кыргыз тилинин компьютердик лингвистикасынын негиздери

111

Народное хозяйство Киргизской ССР за годы Советской власти (статистический ежегодник)

111

"Манас" эпосу боюнча кыргыздардын үй-бүлө жана нике мамилелери

111

Некоторые закономерности становления и развития рыночных отношений в Кыргызстане (на примере Кыргызской Республики)

110

Морально-этические ценности уйгурской семьи

110

Большая советская энциклопедия. Т. 4

110

Акции экологических организаций Кыргызстана (пособие для неправительственных экологических организаций

110

Большая советская энциклопедия. Т. 11

110

Большая советская энциклопедия. Т. 27

110

Успехи научной фотографии Т.10. - 1964

110

Успехи научной фотографии Т.18. - 1977

110

Айыл Чарба Энциклопедиясы 1

110

Айыл Чарба Энциклопедиясы 2

110

Синтез и физические свойства алмаза. Библиографический указатель 1934-1961

110

Библиографический указатель литературы по тюркологии

110

Русско-киргизский словарь гидрометеорологических терминов

110

Применение бета-излучения для измерения и автоматического контроля влажности пара в паровой турбине

110

Исследование технологического процесса работы плющильного аппарата на уборке поливной люцерны

110

Краткий годовой отчет

110

Национальная академия наук Кыргызстана 1954-2004 гг.

110

Правовые проблемы формирования советской семьи в Узбекистане (1917-1938 гг.)

110

Кыргыз кошоктору 16-том

110

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Толукталып, такталып 2-басылышы)

110

Большая советская энциклопедия. Т. 2

109

Большая советская энциклопедия. Т. 18

109

Труды монгольской комиссии Вып.35

109

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 21. 2008-2012 гг.

109

Украинская Советская энциклопедия. Т. 11

109

Восстановление изношенных лемехов автоматической наплавкой твердым сплавом

109

Сравнительное исследование эффективности бурения колонковыми сверлами с принудительной и независимой подачами

109

Институт автоматики и телемеханики (технической кибернетики)

109

Геологическая литература СССР Библиографический ежегодник за 1963. - Т.1.

109

Топурактардын физика-математикалык касиеттеринин комплекси аркылуу тоо жол жантайындагы жергиликтүү туруктуулукка баа берүү

109

Краткий годовой отчет НАН КР

109

Санжыра кыргызского племени сарбагыш

109

Кыргызстандын илимдеги жана техникадагы айымдары

108

СССР. Энциклопедия

108

Труды комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. - Вып.17.

108

Труды Томского государственного университета им.В.В.Куйбышева Вып.3

108

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.1,Вып.2

108

Бюллетень сейсмической станции "Апатиты"

108

Краткий годовой отчет НАН КР

108

Восстановление изношенных лемехов автоматической наплавкой твердым сплавом

108

Вариационный подход к проблеме инвариантности систем автоматического управления

108

Развитие местных советов Латвийской ССР

108

Критика теоретических основ современной буржуазной социологии познания

108

Алыкул Осмонов 15-том

108

Мендирман, Сеитбек Кенже эпостор 10-том

108

Учкул сөздөр, чечен сөздөр, тамсилдер, мыскылдар 25-том

108

Азыркы кыргыз тили (лексикология)

108

Вестник главного геолого-разведочного управления

108

Лингводидактические основы подготовки будущего учителя начальных классов к проведению уроков русского языка и чтения

107

Эпоха и акынская поэзия

107

Выращивание и некоторые физические свойиства монокристаллов пятиокиси ванадия

107

Путеводитель по геологической литературе мира

107

Успехи научной фотографии Т.11. - 1966

107

Успехи научной фотографии Т.22. - 1984

107

Кыргыз Республикасында медициналык кызматкерлердин арасында кургак учуктун оорулусу

107

Новая глобальная тектоника (тектоника плит). Библиография (1961-1976). Часть 2

107

Исследование изнашивания и восстановление золотниковой пары гидропривода некоторых машин, применяемых в хлопководстве

107

Основные вопросы микропалеонтологии фораминифер (в связи с задачами стратиграфии)

107

Компенсация реактивной мощности и симметрирование нагрузок в ЛЭП, питающих электротягу переменного тока

107

"Сандык" нефелин сиенит кенин кайра иштетүүнүн комплекстүү технологияларын иштеп чыгуу

107

Краткий годовой отчет НАН КР

107

НАН КР в речах и выступлениях академика А.А.Акаева

107

Отчет о деятельности НАН КР за 2002 год

107

Цифровая голографическая интерферометрия фазовых сред

107

Высшие органы власти буржуазного государства (политико правовой анализ структуры, полномочий и функций)

107

Право сельскохозяйственного водопользования в Таджикской ССР

107

Уголовная ответственность за транспортные преступления по советскому уголовному праву

107

Касым Каимов 16-том

107

Көкүл Карач-Көкүл арман ырлары 12-том

107

Киргизия: только факты

107

Кыргыз республикасындагы элдик бийлик тутумундагы референдум: конституциялык-укуктук аспект

106

Исследования в ряду антрацена и пентацена

106

Электрографическое исследование строения некоторых соединений, содержащих трех - и шестичленные циклы

106

Большая советская энциклопедия. Т. 28

106

Труды комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. - Вып.15.

106

Труды монгольской комиссии Вып.17

106

Труды монгольской комиссии №33

106

Труды полярной комиссии Вып.14

106

Записки отдела рукописей.- Вып.3

106

Успехи научной фотографии Т.15. - 1970

106

Успехи научной фотографии Т.24. - 1986

106

Оценка сумм осадков на территории Кыргызстана по данным спутниковых наблюдений

106

Ученые записки Труды физического отд.физмат ф-та

106

Сборник работ посвященный тридцатой годовщине Великой Октябрьской Социалистичекой Революции

106

Сборник работ посвященный тридцатой годовщине Великой Октябрьской Социалистичекой Революции

106

Сельскохозяйственная энциклопедия. Т.3

106

Русско-киргизский терминологический словарь по атеизму (проект)

106

Академическая наука Киргизстана. История и проблемы

106

Правовые вопросы гарантированной денежной оплаты труда колхозников в хлопководческих колхозах (по материалам Туркменской ССР)

106

Создание и развитие брачно-семейного законодательства Туркменской ССР

106

Элдик поэмалар 15-том

106

Избранные научные труды.-Т.32.-№6

106

Современные проблемы механики

106

Истребление грызунов-резервуаров возбудителя как метод борьбы с зоовозным кожным лейкманиозом

106

Drevnie kyrgyzy.Ocherki istorii i archeologii

106

Применение метода преобразования решений в асимптотической теории дифференциальных и интегральных уравнений

105

Кинетика каталитической гидрогенизации, непредельных альдегидов

105

Колебательные спектры еноливованных бета-дикетонов и их солей

105

Записки отдела рукописей Вып.4

105

Сборник филологического факультета

105

Краткий годовой отчет НАН КР

105

Отчет о деятельности НАН КР за 2001 год

105

Избирательные реформы 1832 и 1867 годов в Англии

105

Алыкул Осмоновдун сүрөттөрү жана кол жазмалары

105

Кыргыз тилинин диалектогиялык создугу

105

Древние тюрки

105

Сульфатные соединения циркония

104

Исследование механизма адсорбции и разложения спиртов на Y-AI2O3 методом инфракрасной спектроскопии

104

Исследование композиционных и иммобилизационных свойств пищевых волокон в производстве молочных продуктов.

104

Труды геологического комитета

104

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.15,Вып.5.

104

Бюллетень сейсмической станции "Апатиты"

104

Украинская Советская энциклопедия. Т. 10

104

Исследование вопросов термического упрочнения пылеватых суглинков Дольнего Востока

104

Нормативные акты КР

104

Нормативные акты КР

104

Интеграция Кыргызстана и международных организаций в сфере образования: политические аспекты

104

Нормативные акты КР

104

Городской совет депутатов трудящихся -местный орган Государственной власти

104

Правовое регулирование бытового проката

104

Развитие проблемы исторического и логического в экономических трудах К.Маркса и Ф.Энгельса 50-60 гг.Х!Х в.

104

Формы участия коллективов трудящихся в управлении государственным предприятием

104

Кыргызча-англисче=англисче-кыргызча сөздүк

104

Гражданский кодекс Киргизской ССР ( с изменениями и дополнениями на 30 июня 1986года)

104

Государство сельджуков Малой Азии

104

Словарь топонимов Кыргызстана

104

250 лет Академии наук СССР (указатель юбилейной литературы)

104

Превращение лямбда-галоид, бета-тиолактонов в производные. лямбда, бета - тиоглицидной кислоты

103

Труды монгольской комиссии №37.-№11

103

Труды палеонтологического института Т.15.-Вып.3

103

Труды палеонтологического института Т.26

103

Труды полярной комиссии Вып.18

103

Труды палеозоологического института Т.4

103

Записки отдела рукописей.- Вып.6

103

Ученые записки Труды научно-исследовательского биологического ин-та Т.58, Вып.416,Вып.5

103

Успехи научной фотографии Т.14. - 1978

103

Ученые записки Труды науч.-исслед.ин-та химии

103

Сборник работ научно-исследовательского института зоологии и биологии

103

Анализ и разработка измерительного устройства для проверки вольтметров инфранизчстного диапазона

103

Исследование технологического процесса работы плющильного аппарата на уборке поливной люцерны

103

Исследование струнных преобразователей в режиме автоколебаний

103

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ПОКРЫТИЯ ПИКОВЫХ ЗОН ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ СЛОЖНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

103

Теория базисных ферромагнитных умножителей частоты

103

Нормативные акты КР

103

Основные проблемы развития национальной советской государственности в Узбекистане в период перехода к социализму

103

Правовое регулирование оплаты труда колхозников

103

Кыргыз Республикасынын өнөр жай саясаты:тарыхый экономикалык анализ

102

История исследований окисления углеводородов

102

Труды института антропологии и этнографии Т.2. Из архива Льюиса Генри Моргана

102

Труды океанографической комисси Т.8

102

Труды палеонтологического института Т.36

102

Успехи научной фотографии Т.1. - 1951

102

Успехи научной фотографии Т.4. - 1955

102

Успехи научной фотографии Т.17. - 1976

102

Н.М. Пржевальский, его предшественники и последователи в исследовании Центральной и Средней Азии (XIX в.) Аннотированный указатель литературы, составленный по книжным фондам Центральной научной библиотеки НАН Кыргызской Республики

102

Очерк истории развития общественно-политической и философской мысли в дореволюционной Киргизии

102

Углеродистые отложения докембрия и нижнего палеозоя и их рудоносность. Библиографический указатель.

102

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 5

102

Исследование изнашивания и восстановление золотниковой пары гидропривода некоторых машин, применяемых в хлопководстве

102

Теория базисных ферромагнитных умножителей частоты

102

Нормативные акты КР

102

Обоснование ультразвукового метода определения остаточных напряжений в горных породах

102

Уголовно-правовая борьба с хищениями социалистического имущества в СССР

102

Борьба с дорожно-транспортными происшествиями и правонарушениями на автотранспорте в СССР (уголовно-правовое и криминалистическое исследование)

102

Кыргыз диалектологиясы (окуу китеби)

102

Дары наших лесов

102

25 лет Академии наук Киргизской ССР

102

Кыргыз тилинин омонимдер сөзүдүгү

102

Исследование гидродинамических свойств изолированных лигнинов и изменения их полидисперсности в условиях сульфитного варочного процесса

101

Геология. Кыскача энциклопедия

101

Труды геологического комитета Вып.89.

101

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.17,Вып. исторический.

101

Ученые записки Труды научно-исследовательского института химии Т.10

101

Ученые записки Математ отд.физико-математического ф-та и Харьковского матем.о-ва

101

Сборник химического факультета

101

Ыйык куран

101

Исследование внутрипористого реагирования и кинетических констант полукоксов ископаемых твердых топлив

101

Исследование в области газомеханического псевдоожижения мелкодисперсных материалов

101

Разработка комплексной технологии переработки нефелиновых сиенитов месторождения сандык

101

Нормативные акты КР

101

Управление железнодорожным транспортом в СССР

101

Гражданско-правовое регулирование экспедиционных операций органов транспорта (транспортно-экспедиционный договор)

101

Лица, участвующие в гражданских делах искового производства (общее понятие лиц, участвующих в деле процессуальные формы участия в гражданском деле)

101

Политика нейтрализма арабских государств и современное международное право

101

Из истории развития планирования народного хозяйства Киргизии (1918-1971гг.)

101

Гражданский процессуальный кодекс Киргизской ССР

101

Кыргыз ССРинин жер кодекси=Земельный кодекс Киргизской ССР

101

Ч.Айтматов сунуш кылынган библиографиялык көрсөткүч=рекомендательный библиографический указатель

101

Современные проблемы механики

101

Кыргыз тилинин орфографиялык создугу

101

Равномерная асимптотика решений бисингулярно возмущенных дифференциальных уравнений

100

Труды полярной комиссии Вып.2

100

Формирование этнонациональной идентичности в Кыргызской Республике: теоретико-методологический анализ

100

Технический русско-кыргызский терминологический словарь

100

Разработка оптимальных условий гидрирования остаточных масляных фракций и исследования влияния режима гидроочистки на углеродный состав полученных масел

100

Применение транзисторных преобразователей для управления маломощными синхронными двигателями.

100

Оптимальное управление ресурсами методами нелинейного программирования

100

Нормативные акты КР

100

Нормативные акты КР

100

Договор централизованной перевозки грузов автомобильным транспортом в советском гражданском праве

100

Государственный строй Туркестанской автономной Советской Социалистической Республики

100

Бюджетные права областного (краевого) совета депутатов трудящихся

100

Противоправность неоколониализма с точки зрения современности международного права

100

Сүйүү ырлары 28-том

100

Резолюция и постановления съездов Коммунистической партии Туркестана (1918-1924гг.)

100

ЦК ВКП(б) и Союзное Правительство о Киргизии (Сборник документов за 1919-1937г.

100

Использование картофельного сока в полусинтетических средах для микроба биосинтеза некоторых биологически активных веществ

100

Исследование покровного сала Дальневосточных китов как промышленного сырья

100

Влияние предпринимательства на социально-экономическое развитие региона (на материалах Ошской области КР)

99

Поворотные сооружения на каналах-быстротоках со сверхбурным режимом течения потока

99

Труды технологическогг института пищевой промышленности им.А.И.Микояна. - Вып.12

99

Труды полярной комиссии Вып.3

99

Труды института этнографии Вып.14

99

Сейсмостойкость сооружений башенного типа

99

Изучение кислотной коррозии цементов

99

Разработка оптимальных условий гидрирования остаточных масляных фракций и исследования влияния режима гидроочистки на углеводородный состав полученных масел

99

Емкостные самокомпенсированные уровнемеры

99

Нормативные акты КР

99

Нормативные акты КР

99

Нормативные акты КР

99

Нормативные акты КР

99

Совершенствование технологии переработки полиметаллических и медно-молибденовых руд с применением модифицированных флотореагентов

99

Судебная защита прав рабочих и служащих при увольнении

99

Совет Министров АССР-высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти Автономной Республики

99

А.П.Куницын и его учение о государстве и праве

99

Библиография по истории Казахстана.-Вып.1.-Дореволюционный период

99

Великая Октябрьская революция и гражданская война к 70-летию Великого Октября (Указатель советской литературы 1977-1986).- Ч.2.

99

Кубаев Б.К. Мои года...

99

Культурное строительство в Киргизии 1918-1929 Сборник документов и материалов Т.1.

99

Обеспечение занятости высвобождаемых работников (правовой аспект)

99

Библиография дореволюционной русской литературы по истории и экономике Иссык-Кульской области (1768-1917 гг.)отдельный оттиск

99

Национальная Академия Наук Беларуси (энциклопедический справочник)

99

Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане

99

Туристские учреждения профсоюзов (Базы, гостиницы, кемпинги Справочник)

99

Судоустройство и судопроизводство по обычному праву кыргызов

98

Труды монгольской комиссии. - Вып.29. - №5

98

Исследование в области газомеханического псевдоожижения мелкодисперсных материалов

98

Формоимпульсная коррекция в импульсных системах автоматического управления

98

Исследование селективной разработки месторождений сульфидно-окисленных руд (на примере Салаирского рудника)

98

Нормативные акты КР

98

Кыргызстандын эл аралык уюмдар менен билим берүү тармагындагы интеграциясы: саясий аспектер

98

Фольклордук жомоктордун трансформацияланышы, адабий жомоктун калыптанып өнүгүшү (ХХ кылымдын 20-60-жж.)

98

Нормативные акты КР

98

Судебный контроль за законностью действий органов государственного управления

98

Воспитательное значение судебного рассмотрения уголовных дел

98

Общественный контроль и его роль в советском государственном управлении

98

Хулиганство и меры по ликвидации его в СССР

98

Охрана прав рабочих и служащих и прав профсоюзов при рассмотрении судами дел об увольнении

98

Айтматов ааламы=Вселенная Айтматова (библиографическая энциклопедия))

98

Великий Октябрь и современность

98

История Маньчжурии ХУ11-ХХ вв. Библиографический указатель. - Кн.1.

98

ХУШ съезд Коммунистической партии Киргизии 23-24 января 1986г. Стенографический отчет

98

Kasim Irlarinin Ciynagi (Kasim Siirleri Mecmuasi)

98

Популярная художественная энциклопедия Архитектура, живопись графика, декоративное искусство

98

Клиникалык медицина терминдеринин орусча-кыргызча сөздүгү=Русско-киргизский словарь терминов клинической медицины

98

Особенности водообмена древесных растений, интродуцированных в Чуйской долине

97

Труды монгольской комиссии №1

97

Труды полярной комиссии Вып.26

97

Успехи научной фотографии Т.3. - 1955

97

Успехи научной фотографии Т.6. - 1959

97

Ученые записки Саратовского госун-та им.Н.Г.Чернышевского Вып.Физический

97

Формоимпульсная коррекция в импульсных системах автоматического управления

97

Вопросы временного моделирования работы цифровых блок-схем

97

Нормативные акты КР

97

Нормативные акты КР

97

Нормативные акты КР

97

Нормативные акты КР

97

Нормативные акты КР

97

Руководство колхозами со стороны исполнительных комитетов областных советов депутатов трудящихся

97

Критика современной американской криминологии

97

Основные черты мусульманского права и его развитие в Иране по шиитскому направлению

97

Совокупность преступлений по советскому уголовному праву (понятие и ответственность)

97

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД, БАТКЕН ОБЛАСТТАРЫНДАГЫ ЭЛЕКТРОНДУК МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (1991-2016)

97

Коммунистическая партия Киргизии (1918-1973) Рост и регулирование состава

97

Коммунистическая партия Киргизии в годы Великой Отечественной войны (Сборник документов)

97

Коммунистическая партия Киргизии от съезда к съезду

97

Киргизская ССР административно-территориальное деление

97

Этнография народов Южной Сибири

97

Ин-т истории и естествознания и техники Вопросы истории и естествознания и техники

97

Вирус-хуэйзу хуадян=рРусско-дунганский словарь

97

Кыргыз тилинин синонимдер сөздүгү

97

Толковый словарь английского языка

97

История кыргыз и Кыргызстана с древнейших времен до монгольского завоевания.

97

Разработка нового противоопухолевого лекарственного препарата гликозил-нитрозометилмочевина-1

96

Динамика повреждений и модели сейсмостойкости сооружений

96

Труды монгольской комиссии Вып.23

96

Спутник байкоолордун маалыматы боюнча Кыргызстандын аймагындагы жаан чачындардын суммасын баалоо

96

Разработка и исследование методов точных абсолютных измерений и эталонов высоких температур.