Перейти на сайт

Поиск в архиве:

 


Коллекции

Просмотр

03.

Статистика


Профайл

Логин:

 

Пароль:


Регистрация
RSS

The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting

Статистика

Заглавие

Скачивание

Всего скачано файлов

2503994

Кыргыз педагогикасы (энциклопедия)

76646

ФИЛОСОФИЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯЛЫК ОКУУ КУРАЛЫ

69748

Кыргыз этнографиясы боюнча создук

48753

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫ ЭНЦИКЛОПЕДИЯЛЫК ОКУУ КУРАЛЫ

43438

ИСТОРИЯ КЫРГЫЗОВ И КЫРГЫЗСТАНА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН ДО НАШИХ ДНЕЙ

39306

Кыргыз тарыхы боюнча кыскача энциклопедия

38437

Русский язык Учебник для 10 класса кыргызской школы

35828

Научные труды молодых ученых

31321

Кыргыз тилинин создугу 1 ТОМ

29589

Кыргыз адабияты энциклопедиялык окуу куралы

27203

РЫНОК МАМИЛЕЛЕРИНИН ШАРТЫНДА АЙЫЛ ЧАРБАСЫН БАШКАРУУНУ ТЕСКӨӨ МЕХАНИЗМИН ӨРКҮНДӨТҮҮ (түштүк региону боюнча)

26407

КЫРГЫЗСТАН МЕНЕН ТУРКИЯНЫН СООДА-ЭКОНОМИКАЛЫК МАМИЛЕЛЕРИНИН ӨСҮП-ӨНҮГҮҮСҮ

25111

Элементы веб дизайна

20292

Кыргыз тилинин жазма грамматикасы. Азыркы кыргыз адабий тили

18915

Вестник научный журнал

16234

Сынган кылыч

13649

Математика Учебник для 2 класса средней школы

13257

Азыркы кыргыз тили. Стилистика

13238

"Манас" эпосу Саякбай Каралаевдин айтымында. Толук варианты

13035

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААЛЫМДАМАСЫ

12253

Biological foundations and Orign of Syntax

11654

Физика Орто мектептердин 8-классы учун окуу китеби

10869

Кыргызстандын тарыхы урунттуу учурлар Х1Х к.ортосунан азыркы мезгилге чейин)Орто мектептин 11-класс учун окуу китеби

10771

Кыргыз адабиятынын тарыхы ХХ кылымдын кыргыз адабияты (20-60 жылдар)

10320

Известия

9763

Вестник

9654

Канды

8879

Кыргызстандын тарыхы урунттуу учурлар (байыркы доордон Х1Х к. ортосуна чейин Орто мектептин 10- классы учун окуу китеби

8762

Мукай Элебаев 3 ТОМ

8724

Санжыра Сарыбагыш уруусу

8515

Биздин замандын кишилери VII ТОМ

8264

Научные труды молодых ученых

7958

Манас энциклопедиясы 1-том Аалам- Манастын музыкасы

7766

Русско-кыргызский словарь 1 ТОМ

7663

Русско-кыргызский словарь 2 ТОМ

7234

Научные труды молодых ученых

7069

"Манас" эпосунун создугу

6647

ИЧКИ ТЯНЬ-ШАНДЫН ОРТОЧО ЖАНА ЖОГОРКУ БИЙИКТИКТЕРДЕГИ 0Р00НД0РУНУН ЖЕР-СУУ РЕСУРСТАРЫ

6404

Русский язык Учебник для 6 класса киргизской школы

6245

Кыргыз тилинин диалектологиясы (окуу китеби)

5986

Политика Росии в Средней Азии

5805

Касымалы Баялинов IV ТОМ

5531

Кок асаба

5326

Адабий окуу китебине карата усулдук колдонмо 2-класс

5246

Боомбаев Насирдин жана анын кол жасмасы

5132

КАЛЫГУЛДУН ДҮЙНӨ ТААНЫМЫНА ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

5111

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Акындар чыгармачылыгы, 4-китеп Токтогул Сатылганов

5087

Большой толковый словарь правильной русской речи

5052

Учебный англо-русский словарь

4905

Вестник научный журнал

4884

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 7-китеп

4849

КЫРГЫЗДАРДЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮНДӨГҮ АДАМ МАСЕЛЕСИ

4838

Родиноведение (учебно-методическое пособие для учителя 2-го класса средней школы)

4819

Токомбаев Аалы 2 ТОМ

4332

Калыгул Бай уулунун мурастары жана акындар чыгармачылыгындагы жалпылыктар

4322

Кыргыз тилиндеги 1980-жылдан кийинки неологизмдер (басма сөз материалдары боюнча)

4240

Voprosy istori Kyrgyzstana

4204

КЫРГЫЗ АДАБИЯТЫНЫН ТАРЫХЫН ИЗИЛДӨӨНҮН ЭТАПТАРЫ (40–80-ЖЫЛДАР)

421

Известия НАН КР

4138

Кыргыз адабияты Орто мектептердин 10 класс учун окуу китеби

4048

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XXI ВВ.)

4046

Кыргыз тили окуу китебине карата мугалимдер мугалимдер учун усулдук колдонмо 2-класс

3978

Карачев Сыдык, Тыныстанов Касым, Коконов Шарип, Кененсариев Борубай, Калпаков Байсерке. 1 ТОМ,

3969

Айтматовтаануу Германияда

3906

ИЧКИ ТЯНЬ-ШАНДЫН ОРТОЧО ЖАНА ЖОГОРКУ БИЙИКТИКТЕРДЕГИ 0Р00НД0РУНУН ЖЕР-СУУ РЕСУРСТАРЫ

3843

Известия НАН КР

3792

Научные труды молодых ученых

3759

Кубанычбек Маликов 9 ТОМ

3756

КӨРКӨМ ТЕКСТТЕГИ ФОНОСТИЛИСТИКАЛЫК КАРАЖАТТАР ЖАНА АЛАРДЫН ТАБИЯТЫ

3752

ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (40–80-е ГОДЫ)

3690

Материалы и исследования по археологии Кыргызстана

3612

Любовь к себе как путь к здоровью

3550

Известия НАН КР

3472

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ «БАЛА» КОНЦЕПТИ (лингвомаданият таануу илиминин аспектиси боюнча)

3344

Эволюция религиозных верований кыргызов (по материалам эпоса «Манас»)

2274

Кыргыз адабиятынын тарыхы: ХХ кылымдын кыргыз адабияты (20-60-жылдар)

3257

Научные труды молодых ученых

3255

Вестник научный журнал

3254

ПСИХОЛОГИЯ РЕФЛЕКСИИ ИЗМЕНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ

3253

Азыркы кыргыз тили

3241

Башталгыч класстарда кыргыз тилин текстке байланыштуу окутуунун технологиясын моделдештируу

3215

“Манас” эпосу жана кыргыз адабиятындагы идеялык күрөш (ХХ кылым)

3185

Лексические проблемы перевода с английского языка на русский

3148

Основы философии

3129

Азыркы мезгилдеги Кыргызстандын түштүгүндөгү этнодемографиялык жүрүмдөр (Жалал-Абад облусундагы этносоциологиялык изилдөөнүн негизинде)

3123

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КЕЛЕЧЕКТЕГИ МАТЕМАТИКА МУГАЛИМДЕРИН ДАЯРДООНУН ИЛИМИЙ МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

3093

Курс французкого языка

3048

БААТЫР КЫЗДАРДЫН ОБРАЗДАРЫ ЭЛДИК ЧЫГАРМАЛАРДА (“Кыз Сайкал”, “Жаңыл Мырза” эпосторунун негизинде)

3031

Вестник научный журнал

2994

НАРЫН ОБЛУСУНУН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ТУРМУШУ (1991—2005-жж.)

2886

Вестник

2865

Известия НАН КР

2835

К.ОСМОНАЛИЕВДИН “КӨЧМӨНДӨР КАГЫЛЫШЫ” РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

2832

Кыпчаки в составе тюркских народов (этнополитические аспекты).

2787

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СИСТЕМАЛУУ КУРСУНДА ОКУУЧУЛАРДЫН БАЙЛАНЫШТУУ КЕБИН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2782

Книга для чтения 2-класс Учебник для школ с русским языком обучения

2710

ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИН ЛИНГВОПОЭТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

2705

“МАНАС” ЭПОСУНДАГЫ АСКЕРДИК ТЕРМИНДЕРДИН ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫК ЖАНА ФУНКЦИОНАЛДЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ (ЖҮСҮП МАМАЙДЫН ВАРИАНТЫНДАГЫ “МАНАС” ЭПОСУНУН МАТЕРИАЛДАРЫНЫН НЕГИЗИНДЕ)

2692

КОМИТЕТ 300 ТАЙНЫ МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

2670

Теория литературы

2563

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Кыргыз тилинин өнүгүү маселелери

2538

КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРИСТИКАСЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА КАЛЫПТАНЫШЫ

2535

КЩЕШБЕК АСАНАЛИЕВ- АД4БИЯТ ТЕОРЕТИГИ ЖАНА СЫНЧЫСЫ

2528

Известия

2525

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАДИДЧИЛИК КЫЙМЫЛЫ: ЖАДИДЧИЛЕРДИН КООМДУК-САЯСИЙ, МАДАНИЙ ЖАНА АГАРТУУЧУЛУК ИШ-АРАКЕТТЕРИ (1900-1916-жж.)

2516

Научные труды молодых ученых

2503

Кетбука, Асан Кайгы, Токтогул ырчы, Калыгул, Арстанбек

2469

МАТЕМАТИКАЛЫК ТААНЫП БИЛЩЩДЁГЩ ЁТЩЩЧЩЛЩК ПРИНЦИБИНИН РОЛУ: ЛОГИКО-ГНОСЕОЛОГИЯЛЫК АНАЛИЗ

2462

«МАНАС» ЭПОСУНУН ЭТНОМАДАНИЙ ЛЕКСИКАСЫ

2437

Теория языка

2431

Вестник

2403

Известия

2369

Мировая экономика и международный бизнес

2367

Известия

2331

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

2296

Мамлекет жана укук теориясы

2214

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

2213

Очерки по истории Средней Азии

2205

Известия

2203

Известия НАН КР

2132

К.БОБУЛОВДУН АДАБИЙ СЫНЧЫЛЫК ЖАНА ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨЧҮЛҮК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

2132

«Семетей» эпосундагы Семетей баатырдын образынын руханий-адептик маңызы жана көркөмдүк өзгөчөлүктөрү

2130

OPTO МЕКТЕПТЕРДИН VI КЛАССТАРЫНДА AT АТООЧТУ ОКУТУУНУН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

2123

КЫРГЫЗДАРДЫН МАКАЛ-ЛАКАПТАРЫНЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК МАҢЫЗЫ

2115

ЧЫГЫШ ПЕРИПАТЕТИЗМ ЭСТЕТИКАСЫ ЖАНА АНЫН ТАРЫХЫЙ – ФИЛОСОФИЯЛЫК МАҢЫЗЫ

2081

Кайталоону стилистикалык каражат катары сыпаттоо

2074

Кыргыз тили Окутуу орус тилинде жургузулгон мектептердин 11-классы учун окуу китеби

2037

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

2033

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Манас (тарых, генезис, типология)

2031

Кыргыз тилин чет тили катары окутуунун методологиясы

2008

Интеллектуалдык менчик

2003

Тоголок Молдо, Алдаш Молдо 6 ТОМ

1982

Полный англо-русский русско-английский словарь

1965

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

1963

РЕКЛАМАЛЫК ТЕКСТТЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛИ

1943

ИМПЕРАТИВДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААНИ-МАҢЫЗЫ

1936

Кыргыз Республикасында балдарды социалдык жактан

1924

Вестник научный журнал

1920

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА (до начала XX века)

1916

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991-2005 гг.)

1893

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Сагымбай Орозбаков Манас 4-том

1886

КЫРГЫЗ ЭЛДИК ООЗЕКИ ДРАМАСЫ – ПРОФЕССИОНАЛ ДРАМАТУРГИЯНЫН УЛУТТУК БАШАТЫ КАТАРЫ

1885

Современная философская антропология

1853

КЫРГЫЗСКИЕ ТРАНСЛЯЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И. С. ТУРГЕНЕВА

1851

Гендер-язык, культура,коммуникация

1833

МЕКТЕПТЕРДЕ ДИДАКТИКАЛЫК ЧЫГАРМАЛАРДЫ ЖАНРДЫК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮНӨ ЖАРАША ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ

1827

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫНЫН

1819

Проблемы финансового рынка на новом этапе экономического развития Кыргызской Республики

1801

White ship

1788

Кыргыз тилиндеги 1980-жылдан кийинки неологизмдер (басма сөз материалдары боюнча)

1786

"Азыркы кыргыз тили" курсун уйронуу процессиндеги студенттин оз алдынча таанып-билуу ишмердуулугун моделдоо

1772

«Кыргыз Республикасынын Кытай Эл Республикасы менен саясий-экономикалык кызматташуусунун өнүгүүсүнүн тарыхый анализи (1992–2010-жж.)»

1763

Алыкул Осмонов энциклопедиясы

146

Вопросы языка, литературы и исскуства

1725

Т.КАСЫМБЕКОВДУН «СЫНГАН КЫЛЫЧ» РОМАНЫНДАГЫ ТЕРС ЭМОЦИЯНЫ ТУЮНТКАН ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИН СЕМАНТИКАЛЫК ТОПТОРУ

1724

КЫРГЫЗ, ТҮРК ЖАНА МОНГОЛ ТИЛДЕРИНДЕГИ ЛЕКСИКАЛЫК ПАРАЛЛЕЛДЕРДИН ФОНЕТИКАЛЫК ӨҢҮТТӨРҮ

1724

История Енисейских кыргызов

1706

ИДЕОЛОГИЯ КООМДУК ФЕНОМЕН КАТАРЫ

1671

Түндүк жана түндүк-батыш Кыргызстанда жашаган кыргыз үй-бүлө- лөрүнүн совет доорундагы тамак-аш системасы (этногра- фиялык жана этносоциологиялык материалдардын негизинде)

1661

СЫН АТООЧТОРДУН ЭСТЕТИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЖАНА АНЫН КӨРКӨМ ЧЫГАРМАДА БЕРИЛИШИ (М.Гапаровдун чыгармаларынын негизинде)

1622

Мендирман, Сейтбек Кенже эпостор Х том

1618

СОЦИОАНТРОПОМОРФТУК ТҮШҮНҮКТҮН МИФОЭПИКАЛЫК ФОРМАЛАРЫ

1617

Философская антропология: хрестоматия

1612

ЭПОС «МАНАС» И ИДЕЙНАЯ БОРЬБА В КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ХХ век)

1611

Тюрки: Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии

1606

Известия НАН КР

1599

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Ыбрайым Абдырахманов Семетей, Сейтек, макал-ылакаптар

1586

Ориентализм

1562

ААЛАМДАШУУ ШАРТТАРЫНДА КЫРГЫЗДАРДЫН ЭТНОМАДАНИЯТЫНДАГЫ МАРГИНАЛДУУЛУК ФЕНОМЕНИ

1544

Темиркул Уметалиев 6 ТОМ

1536

Педагогикалык жогорку окуу жайларында "Балдар адабияты" дисциплинасын окутуунун методикасы

1530

Толковый словарь русского языка

1521

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ИСКАНИЯ СОВРЕМЕННИКА НА КЫРГЫЗСКОЙ СЦЕНЕ» (на примере творчества выдающихся мастеров кыргызской театральной сцены ХХ века)

1513

Жанровое своеобразие романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день»

1503

Материалы и исследования по археологии Кыргызстана

1487

Известия НАН КР

1455

Калим Рахматуллин – Манас изилдөөчү

1450

АЙТМАТОВТААНУУ ГЕРМАНИЯДА

1449

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Актан Тыныбеков

1447

ТЕНГРИАНСТВО В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1439

Выражение форм вежливости в немецком и кыргызском языках

1423

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1422

Женижок 3 ТОМ

1419

2015. - №2

1418

Л Е К Ц И И ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА

1414

Жизнь науки

1406

Социальная психология (учебник для вузов)

1402

Лингвопоэтический анализ перевода лирической поэмы С Эралиева "Ак моор"

1399

Токтогул V ТОМ

1394

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Зияш Бектенов

1388

Кыргыз тили жана окуу 2- класс Окуу орус тилинде жургузулгон мектептердин мугалимдери учун методикалык колдомо

1382

Акылман Калыгул

1374

Смар Шимеев, Бакы Өмүралиев, Шатман Садыбакасов, Жапаркул Алыбаев 30-том

1370

КЫТАЙЛЫК КЫРГЫЗДАРДЫН РУХАНИЙ МАДАНИЯТЫ 1949 - 2004-жж. (Кызылсуу Кыргыз автономиялык областында жашаган кыргыздардын мисалында)

1369

ЭСКИ КЫПЧАК ТИЛИ МЕНЕН КАЗАК ТИЛИНИН ГЕНЕТИКАЛЫК КАТЫШТЫГЫ

1351

Экономическая психология

1348

Кыпчаки

1347

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СТРАНЫ: ФАКТОРЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ

1343

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕНГРИАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ ОРХОНО-ЭНЕСАЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ)

1325

Случайный президент Лукашенко

1322

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

1319

Личность,культура,этнос.

1315

Татаал сүйлөмдөрдүн түгөйлөрү туюнткан маанилер жана аларды берүүнүн стилдик каражаттары

1309

Тур к, кыргыз тилдериндеги эмоционалдык-экспрессивдик маанини туюндуруучу тилдик каражаттар жана алардын семантикалык топтору

1301

Орто мектептерде физикалык билим берууну уюштуруунун илимий-методикалык негиздери

1300

ИНСАНДЫН КАЛЫПТАНЫШЫНДАГЫ АДЕПТҮҮЛҮКТҮН РОЛУ

1294

Калим Рахматуллин – исследователь эпоса “манас”

1276

УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ КАК ФАКТОР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА (на примере Кыргызской Республики)

1263

ЛИНГВОПОЭТИКА: СТАТУСУ ЖАНА ПРОБЛЕМАЛАРЫ

1263

ETHNICITY, RACE AND INEQUALITY IN THE UK State of the Nation

1259

ТЕРМИНЫ РОДСТВА В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

1248

НАРЫН ОБЛУСУНУН СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ТУРМУШУ (1991—2005-жж.)

1228

Калык, Осмонкул VII ТОМ

1224

Исторический анализ развития политико-экономических отношений Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики (1992–2010 гг.)

1221

СЫН АТООЧТОРДУН ЭСТЕТИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЖАНА АНЫН КӨРКӨМ ЧЫГАРМАДА БЕРИЛИШИ (М.Гапаровдун чыгармаларынын негизинде)

1206

Улуу кыргыз көчү

1200

Взаимодействие стран Центральной Азии с Турецкой Республикой (начало 1990-х – 2009 гг.)

1197

Материалы и исследования по археологии Кыргызстана

1192

Жусуп Турусбеков Х ТОМ

1192

Доклады НАН КР

1186

КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНЫХ ИМЕН: ОТ СОЧЕТАЕМОСТИ К СЕМАНТИКЕ

1184

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ В 1937-1938 ГГ. И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

1181

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮКТҮН ШАРТЫНДАГЫ ЭКОЛОГИЯЛЫК САЯСАТЫ

1180

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ жизни КЫРГЫЗСТАНА (XX ВЕК)

1178

Мифы кыргызов как феномен этнической культуры

1167

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1164

Вербальные средства репрезентации концептов "Судьба" и "Kader" (на материале русского и турецкого языков)

1160

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ТЕНГРИАНСТВА

1155

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ

1139

Биоэкологические особенности растений различных жизненных форм Прииссыккулья (фитоценология, морфология, физиология, биохимия и растительные ресурсы)

1137

Математика 1 часть вторая Учебник для общеобразовательных школ

1137

С. Эралиевдин "Ак моор" лирикалык поэмасынын котормосуна лингвопоэтикалык анализ

1131

Фрейдизм как философия: опыт реконструкции

1120

Вопросы языка, литературы и исскуства

1119

Паремияларда антонимдик концепттер аркылуу тилдик дүйнө сүрөтүнүн жана менталдык пропозициянын берилиши

1112

Global Determinants of the International Movement of Production Factors: Economic-legal and Institutional Context

1106

Воробьинообразные птицы (Passeriformes) урбанизированных экосистем юга Кыргызстана

1101

Физика

1100

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Чокан Валиханов, Иса Жумабеков, Дункана Кочукеев

1090

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

1078

К.ОСМОНАЛИЕВДИН “КӨЧМӨНДӨР КАГЫЛЫШЫ” РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

1074

Барпы Алыкулов 11-том

1073

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1069

Доклады НАН КР

1063

Кульджа и Тянь-Шань: путевые заметки

1057

Web - программирование.

1050

Уйгурское государство ЙЭТТИШАР (1864-1877 гг.)

1050

Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы маданият таануунун обүектиси катары

1049

Мезгил менен кадамдашып...(куттуктоолор, макалалар,маектер, библиография)

1046

ОКУУЧУЛАРДЫ ФИЗИКАЛЫК-ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ИШТЕРДИ ӨЗ АЛДЫНЧА АТКАРУУГА КӨНҮКТҮРҮҮНҮН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ (7-8 класстардын мисалында)

1037

Религиоведение

1022

Жалпы биология Орто мектептердин 10-11 класстары учун окуу китеби

1021

Сохранение биоразнообразия и практическое использование растений рода Scutellaria методами биотехнологии

1001

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ жизни КЫРГЫЗСТАНА (XX ВЕК)

992

КЫРГЫЗСКИЕ ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

984

Кыргыз жана турк тилиндеги он-тус концепттери

974

НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА И СУРЬМЫ ИЗ ИМПУЛЬСНОЙ ПЛАЗМЫ

972

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТРУДОИЗБЫТОЧНОГО РЕГИОНА (на материалах южного региона Кыргызской Республики)

972

Общественный строй монголов (монгольский кочевой феодализм)

971

Создание технологий по использованию попутно добываемых ресурсов угледобывающей промышленности Кыргызской Республики

964

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ДОМОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

949

Синтаксис 2-болук Кыргыз орто мектептердин 9-классы учун окуу китеби

945

Кыргызстандын массалык маалымат каражаттарынын онугуу тенденциясы (1991-2014-жж.)

942

ЭПОС «МАНАС» КАК МНЕМОНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КЫРГЫЗОВ

941

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН САЛТТУУ ОРМОКЧУЛУГУ (Х1Х кылымдын аягы - ХХ кылымдын башы.)

939

Вопросы языкознания

811

История и эволюция клановой системы в политических процессах кыргызского общества ( ХIХ – ХХI вв.)

929

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ МЕЙКИНДИК МААНИДЕГИ ЖӨНӨКӨЙ СҮЙЛӨМДӨРДҮН МОДЕЛДЕРИ

927

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ (на материалах Кыргызской Республики)

927

Формирование межкультурной компетентности учащихся на уроках русского языка в кыргызской школе

927

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА КАДЖИ-САЙ (Биосферная территория «Иссык-Куль»)

926

ИДЕЯ КОСМИЗМА КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА:ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ.

924

Кыргыздардын диний ишенимдеринин эволюциясы (“Манас” эпосунун материалдарынын негизинде)

923

Жогорку окуу жайларында кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда студенттердин тилдик компетенцияларын калыптандыруунун лингводидактикалык негиздери (Юрист адистиктеринин мисалында)

921

Какен Алмазбековдун поэзиясы: улуттук башат жана жанычылдык маселелери

913

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ «БАЛА» КОНЦЕПТИ (лингвомаданият таануу илиминин аспектиси боюнча)

910

Теория расчета оболочек сосудов и аппаратов

903

Биринчи курстун студенттеринин математикалык билимдериндеги мучулуштукторду жоюунун методикалык негиздери (Башталгыч билим беруу адистиги учун)

902

Физика научный журнал

894

РАЗВИТИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

887

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СРЕДЕ

885

Современная философская антропология

875

ЖУНАЙ МАВЛЯНОВДУН ЧЫГАРМАЛАРЫНЫН ИДЕЯЛЫК-ЭСТЕТИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

875

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ СУРЬМЫ И МЫШЬЯКА ИЗ СУРЬМУСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ РАЗДЕЛЕНИЕМ

874

Сохранение биологического разнообразия млекопитающих государственного заповедника «Кулун-Ата»

873

ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В РОССИЙСКО-СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

850

ИМПЕРАТИВДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААНИ-МАҢЫЗЫ

850

Кыргыз республикасынын мамлекеттик кызмат тутумундагы коррупцияга каршы аракеттенуунун административдик-укуктук койгойлору

842

Assessment in Accounting: Concept and Tools

838

О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ НЕПРЕРЫВНЫХ И РАВНОМЕРНО НЕПРЕРЫВНЫХ ОТОБРАЖЕНИЙ

833

NICOTIANA TABACUM L. тамекисин остуруунуну экологиялаштыруунун илимий-техникалык негиздери

833

Очерки по истории семьи и брака Средней Азии и Казахстана

831

Кыргыз элинин философиялык ойломунун тарыхый динамикасы

827

Кыргыз жана кытай тилдеринде суйлоо адебинин озгочолуктору

825

Райкан Шүкүрбеков 19-том

825

КЫРГЫЗ ФРАЗЕОЛОГИЯСЫНЫН НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕРИ

822

Философемы в творчестве Молдо Кылыча

822

Кыргыз элдик поэмаларынын историзми жана жанрдык жанылануу (Жанр. Сюжет. Историзм)

819

НОРМАТИВНЫЕ КРИЗИСЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

816

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

814

ВНУТРИЛИЧНОСТНАЯ КОНФЛИКТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ И ЕЕ КОРРЕКЦИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ.

814

"Эмгек" концептинин менталдык-тилдик мазмуну

813

ОБОБЩЕННЫЕ РАВНОМЕРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

812

1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн кыргыз прозасында чагылдырылышы

809

Кыргыз тилин эне тили катары окутуунын методологиясы

809

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

808

Экологическое мышление в эпистемологическом измерении

807

Доклады НАН КР

803

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

801

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ МЕГАПОЛИСА С ОБРАБОТКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

799

Токтосун Самудиновдун поэзиясындагы жанрдык жана стилдик изденүүлөр

799

ПСИХОЛОГИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

798

Концепции авангардной архитектуры

798

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТУРКОВ-МЕСХЕТИНЦЕВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

797

Литературный Кыргызстан

797

Дидактические мотивы в трилогии "Манас"

796

Б.Сарногоевдин поэтикалык дүйнөсү

796

Философская антропология

794

Кыргыз паремияларын когнитивдик-лингвистикалык өңүттө сыпаттоонун айрым проблемалары

793

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЕЧЕВОСПРИЯТИЯ (на материале лингвоэтнокультурного пространства Кыргызстана)

788

Сооронбай Жусуев 33-том

788

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ КЛАССА СИСТЕМ С НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКОЙ И САМООРГАНИЗАЦИЕЙ

786

Правовой механизм управления кадровыми ресурсами в сфере высшего образования вузов гуманитарной направленности в Кыргызской республике (Теоретико-правовой аспект)

785

Мифотворчество в эпической поэзии кыргызов

785

Русское слово в Кыргызстане

783

Именные словосочетания, выражающие атрибутивные отношения в кыргызском и русском языках (на материале романа Т.Касымбекова "Сломанный меч)

782

9 3 N b Я М Р к р и с т а л л о г р а ф и я к а к м е т о д и с с л е д о в а н и я с т р о е н и я N b - ц е н т р о в в о к с и д н ы х N b - к а т а л и з а т о р а х

781

Личность,культура, этнос

778

Кыргыз макалдарына семантикалык-структуралык, логикалык-грамматикалык илик

778

Философия жизни и смерти в эпопее "Манас"

778

Ландшафты Таласской долины и их рекреационное значение

778

ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЯОДЕНИЯХ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

776

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ ВУЗА

775

ИММУНИТЕТ, ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ У ЖИТЕЛЕЙ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

772

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

772

РАЗРАБОТКА ПРЕЦИЗИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

769

Обеспечение экономической устойчивости негосударственного пенсионного страхования в Кыргызской республике

768

Историко-культурное наследие и информационно- коммуникационные технологии: сохранение и исследование: материалы научной конференции (Пермь, 13–14 ноября 2009 г.)

767

Абдулхай Алдашев

759

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ: ИСТОРИЯ РУССКОГО ДИСКУРСА

754

Русское слово в Кыргызстане

753

Выражение форм вежливости в немецком и кыргызском языках

751

КЫРГЫЗСКО-БАШКИРСКИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

749

Экологическое состояние и плодородие почв по вертикальной поясности Государственного Национального природного парка «Беш-Таш» Таласской долины и их рациональное использование

749

КАТЕГОРИЯ ЛИЧНОСТИ/БЕЗЛИЧНОСТИ В ЯЗЫКЕ (на материале русского и кыргызского языков)

749

ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ (толпа,социум,общность)2003

747

ТРАЙБАЛИЗМ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ (НА МАТЕРИАЛАХ КЫРГЫЗСТАНА)

746

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ТРАНСФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

745

Кыргызстандын мамлекеттүүлүгү менен суверендүүлүгүнө философиялык анализ

744

Проблемы финансового рынка на новом этапе экономического развития Кыргызской Респеублики

743

Направленное бурение

738

Материалы и исследования по археологии Кыргызстана

738

Кыргыз этносунун маданий - психологиялык ыңгайлашуу про-цессинин ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ философиялык анализ

736

СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С НЕЛИНЕЙНЫМИ СИНАПТИЧЕСКИМИ ВХОДАМИ ДЛЯ ЗАДАЧ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

736

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СРЕДЕ КЫРГЫЗОВ (НА МАТЕРИАЛАХ ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА)

735

Туркестан: география и история края

727

English Have a kidi Part ! Ext, Учебник для 4-класса средней школы

725

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Философия

717

ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ОМОНИМДЕРДИН САЛЫШТЫРМА ЛИНГВИСТИКАЛЫК ПАРАДИГМАСЫ

714

Физика Орто мектептердин 9-классы учун окуу китеби

711

Налоговые системы зарубежных стран

710

Кыргыз адабиятындагы очерк жанрынын калыптанышы жана өнүгүшү

709

НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ (на примере Кыргызской Республики)

707

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ В НЕЗАВИСИМОМ КЫРГЫЗСТАНЕ

706

ӨТҮҮЧҮЛҮК ПРИНЦИБИНИН СОЦИАЛДЫК-ТАРЫХЫЙ ТААНЫП-БИЛҮҮДӨГҮ МЕТОДОЛОГИЯЛЫК РОЛУ

705

Экология почв бассейна реки Кок-Арт и улучшение их состояния

703

Кыргыз республикасынын салык укугунун теориясындагы негизги маселелер жана койгойлор

703

Вопросы языкознания

564

Кытайлык кыргыздардын руханий маданияты 1949-2004-жж. (Кызылсуу Кыргыз автономиялык областында жашаган кыргыздардын мисалында)

701

Санжыранын кыргыз тарыхын изилдоодогу ээлеген орду

698

Сопоставительное изучение фразеологизмов в произведениях Ч. Айтматова (на материале русско-кыргызских и кыргызско-русских текстов)

696

Становление конституционного законодательства суверенной Кыргызской Республики

694

КИНЕМАТОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА И КАЗАХСТАНА: CТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО (1930 – 1990-е годы)

693

Хас Хажыптың ұлықталған күні

692

Кесиптик даярдоонун журушундо болочок мугалимдердин укуктук компетенттуулугун калыптандыруу

692

Литературный Кыргызстан

689

ПЛОТИННОЕ ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ ИЗ ГОРНЫХ РЕК ДЛЯ МАЛЫХ ДЕРИВАЦИОННЫХ ГЭС

688

Математическое обеспечение процессов управления энерго-массопереносами, происходящими в линиях передач, и продукционными почво-растительными системами

686

Историзм кыргызских народных поэм и жанровое обновление (Жанр. Сюжет.Историзм)

686

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТРЕССУ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ

685

Домбровая школа как институт сохранения и развития традиции (на примере западноказахстанской школы Казангапа)

685

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ (на примере Кыргызской Республики)

684

АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДИАГНОСТИКИ КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

682

Экология, окружающая среда и безопасность Кыргызстана

682

Бишкек шаарынын талма менен оорулуу тургундарынын клиникалык-эпидемиологиялык муноздомосу

681

Фразеологическая картина мира французского и кыргызского языков

677

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖЕРГИЛИКТІІ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН ТІЗІЛІШІ ЖАНА ӨНІГІШІ (НАРЫН ОБЛУСУНУН МИСАЛЫНДА, 1991-2011-жж)

676

Орто мектепте табигый предметтерди окутууда окуучулардын чыгармачылык ишмердуулукторун онуктуруунун технологиялары

673

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОГЕНЕЗА КЫРГЫЗОВ

666

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ

665

ИСЛАМ И МУСУЛЬМАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КЫРГЫЗСТАНА

663

Түштүк Кыргызстандын урбанизацияланган экосистемаларынын таранчы сымал (Passeriformes) канаттуулары

662

Международная и национальные правовые системы охраны историко-культурного наследия государств-участников СНГ

662

МЕТОДЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЕШЕНИЙ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ И АСИМПТОТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

661

Русское слово в Кыргызстане

661

Профилактика и личение осложнений после операции на печени по поводу альвеококкоза

659

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРАЗИНА И ПУТИ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА

656

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КАЗАКТАРДЫН СОЦИАЛДЫК-МАДАНИЙ ӨНҮГҮШҮ (1991-2010-жж.)

656

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ, ОРТОДОНТИЧЕСКОГО И ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ФРОНТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У НОСИТЕЛЕЙ ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИН ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ХЕЙЛОУРАНОПЛАСТИКИ

656

Theory of Topological Roughness of Systems

656

ПОЭТИКА КЫРГЫЗСКИХ РОМАНОВ ХХ ВЕКА

652

ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА (Lymantria dispar L.) В ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСАХ КЫРГЫЗСТАНА

651

Жогорку окуу жайларда Манас таануу курсун тарых предмети менен интеграциялап окутуунун илимий-методикалык негиздери

651

АЛЬГОФЛОРА КОЛЛЕКТОРНО- ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

650

ИСЛАМ ЖАНА МУСУЛМАН УЮМДАРЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН КООМДУК-САЯСИЙ ЖАШООСУНДА

649

«МАНАС» ЭПОСУНУН ЭТНОМАДАНИЙ ЛЕКСИКАСЫ

649

Перспективы развития внутреннего туризма в Кыргызской республике

649

Русское слово в Кыргызстане

647

Кыргыз адабияты Орто мектептердин 10 класс учун окуу китеби

509

В сердце Азии: памяти Н.М. Пржевальского

647

Инвариантное значение прономинальных единиц языка

646

Профессионально-правовая культура юриста

645

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОМЕДНОЙ РУДЫ

644

Путешествие по Средней Азии

642

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

641

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

640

Ч. Айтматовдун публицистикасындагы суроткер жана доор маселеси

640

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

639

ТРАДИЦИОННЫЕ СВАДЕБНЫЕ 0БРЯДЫ КЫРГЫЗОВ ЮГО-ЗАПАДА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВВ.)

638

Литературный Кыргызстан

637

Особенности модернизации традиционных обществ в условиях глобализации

636

ПРИНЦИПЫ КОДИФИКАЦИИ ЧАСТИЦ В РУССКОЙ ТИПОВОЙ ЧАСТИ ДВУЯЗЫЧНОГО (РУССКО-КЫРГЫЗСКОГО) СЛОВАРЯ

636

РАВНОМЕРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫМИ ОПЕРЕНИЯМИ

635

Неологизмы в кыргызском и английском языках (на основе публицистических материалов)

633

Разработка алгоритмов управления информационными потоками, поступающими ETHERNET - КОММУТАТОРА

631

Студенттерди инсандык жактан калыптандыруу процессинде кураторлордун тарбиялык ишмердуулугун уюштуруунун педагогикалык шарттары

631

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ РАЗНОТЕМПОВЫХ СИСТЕМ

630

Физика

630

"Математиканы окутуунун методикасы" курсу боюнча бакалаврлардын окуу-изилдоо иштерин уюштуруунун дидактикалык негиздери

630

Физика научный журнал

630

РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНТЕГРО–ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА МЕТОДОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА

629

ЭКОЛОГО-БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТЕПНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ СОН-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ

628

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ХВОСТОВ АКТЮЗСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

627

РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПИРОЛИЗА МЕСТНЫХ УГЛЕЙ

626

Литературный Кыргызстан

626

КАЗАХСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

626

Литературный Кыргызстан

625

Элдик оозеки чыгармалардын сюжеттеринин негизинде жазылган драмаларды окутуунун илимий-методикалык негиздери

625

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ПОЧВ ПРИКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА

624

Ментально-языковое содержание концепта "Эмгек"

622

Сынган кылыч -39-том

622

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Алмазбек Тойчубеков, Мамбеталы Ашымбаев

622

Физика

620

ЭКОЛОГИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БАКТЕРИЙ

618

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ СИНДРОМЕ МИРИЗЗИ

617

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ)

617

Миф и религия как источники протофилософии

615

Кыргыз тилинин лексикографиялык маалымат базасын тузуу меселеси

615

Литературный Кыргызстан

614

ПОЛУЧЕНИЕ, СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ И СВОЙСТВА НАНО- И УЛЬТРАСТРУКТУРИРОВАННЫХ КЕРАМОКОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

613

«Роль этнополитических факторов в консолидации кочевых племен Притяньшанья и сопредельных регионов (VIII-XIV века)»

613

Совет мамлекетинин исламга карата диний саясаты (Кыргыз республикасынын мисалында)

613

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ (1991-2005 гг.)

613

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ БИСИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ И ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

612

История возникновения и развития древнейших государств на земле (ранние цивилизации Ближнего Востока

612

Кыргызстан тарыхынын маселелери

611

Поход Александра Великого в западный Туркестан

609

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ, 1991-2011 гг.)

606

Экспериментально-контрастивное исследование фонетико-фонологической и фоностилистической систем английского и кыргызского языков

606

Кыргыз макал лакаптары=Кыргызские прсловицы-поговорки

606

В сердце Азии: путешествие Свена Гедина в 1893-1897 гг. Т.1. Памир - Тибет - ВосточныйТуркестан_3

605

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАЗАХСКОГО НАРОДА

604

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В 1918 – 1953 гг.

604

Русское слово в Кыргызстане

604

Особенности развития брендинга на предприятиях Кыргызской республики

604

Вестник Кыргызпатента: ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

604

Коммуникативный жанр как методологический концепт изучения форм социального взаимодействия

603

Литературный Кыргызстан

603

Маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу окуучулардын социалдык-коммуникативдуу компетенттуулукторун калыптандыруу (7- класстын "Информатика" предметинин мисалында)

602

Управление и обеспечение достаточности капитала коммерческих банков и совершенствование механизмов капитализации в условиях рынка (на примере Кыргызской республики)

601

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕЗАВИСИМОГО КЫРГЫЗСТАНА (1991–2009 гг.)

600

Эски кыпчак тили менен казак тилинин генетикалык катыштыгы

600

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КАНАЛЬНОГО РЕСУРСА НА БАЗЕ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ СЕРВИСОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ

599

ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-СМЫСЛОВОЙ ПОДХОД К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ

596

Конституционный суд как орган конституционного контроля в Кыргызской Республике (вопросы теории и практики)

596

Литературный Кыргызстан

594

ЭТАПЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

594

Кыргызстандагы жадичилик кыймылы: жадидчилердин коомдук-саясий, маданий жана агартуучулук иш-аракеттери (1900-1916-жж.)

594

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ В КНР

593

Старая и новая экономическая компаравистика

592

Тил, адабият жана искусство маселелери

592

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ (по южному региону)

591

Доклады Национальной академии наук Кыргызской Республики

591

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Жакшылык Сарыков

590

ИДЕЯ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО:КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ В КУЛЬТУРЕ.

589

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРОДУГОВОГО НАГРЕВА И ПЛАВЛЕНИЯ АНОДА

589

Конституционные принципы разделения и взаимодействия ветвей государственной власти в Кыргызской Республике

589

Литературный Кыргызстан

588

Кыргыз тилиндеги эки тутумдуу жалан суйломдордун семантикалык структурасы

586

Эр Солтоной, Жаманкара баатыр 14-том

586

КРЕАТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ: ПСИХОСЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

585

EUGLISH Have a ga KIdl Partl Учебник для 3-класса средней школы

585

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

584

Искандар Зуль-карнайн (Алксандр Македонский)

584

Информационные технологии, как ресурсный фактор экономического роста

584

Кыргызстан тарыхынын маселелери

582

К. Бобуловдун адабий сынчылык жана илимий изилдоочулук ишмердуулугу

582

Известия

581

Трансформация кыргызского кочевничества в 20–30-е годы ХХ века в работах западных исследователей

581

The birth of Manas

580

Известия

579

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (на материалах Кыргызской Республики)

579

Организация управленческого учета и анализа затрат в компаниях электроэнергетики в Кыргызской республике

579

Россия в Средней Азии

577

Жунай Мавлянов 23-том

577

Акылман Калыгул:Ырлар, акыл-насааттар,даректүүбаяндар,илимий-изилдөөлөр

577

Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке_1

576

КЛАТРАТНО-КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МАРГАНЦА, КОБАЛЬТА И ЦИНКА С КАРБАМИДОМ (СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, СВОЙСТВА)

574

Клинико-фармакологическое обоснование применения антиоксидантов природного происхождения при лечении заболеваний полости рта у детей с аллергическими болезнями

574

Англис инфинитиви жана анын кыргыз тилиндеги функционалдык шайкештиктери

574

ЗАКОНОМЕРНОСТИ БИОЛОГИИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУКОВ-ЩЕЛКУНОВ (СOLEOPTERA, ЕLATERIDAE) КАЗАХСТАНА

572

Семиречье в первой трети ХХ века: социально-экономическая и общественная история

572

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТА ПОД ВЛИЯНИЕМ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УСЛУГ (на материалах Ошской области Кыргызской Республики)

570

Экономика

568

Александр Великий Македонский

566

Литературный Кыргызстан

565

РАСЧЕТ ИК-СПЕКТРОВ ОРИЕНТИРОВАННЫХ И НЕОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОВ

565

Обратные задачи для дифференциальных и интегро-дифференциальных псевдопараболических уравнений четвертого порядка

564

Опыт лесовосстановления еловых лесов Прииссыккулья

564

Литературный Кыргызстан

564

Методическое руководство к учебнику Русский язык 2-класс Для школ с кыргызским обучениеяем

564

Кластердик газдардын жылуулук физикасынын касиеттери

564

Айылдык башталгыч мектеп менен уй-булонун бирдиктуу аракети аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатуу

563

Концепции авангардной архитектуры

562

Институциональные системы в экономическом развитии стран: теория, методология и вектор развития

561

Рекомендации по защите насаждений яблони от бактериального ожога

561

МАНАС. Энциклопедия. Т.1.

558

Кыргыз республикасынын социалдык комплексиндеги экономикалык койгойлорду чечуунун инновациялык жолдору

558

Известия

557

Большой энциклопедический словарь. Языкознание

557

Экономика

557

Проблемы современной литературы

556

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТНОКУЛБТУРОВЕДЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ В ВОСПИТАНИИ ЭТНОТОЛЕРАНТНОСТИ

556

Кыргыздардын мифтери этникалык маданияттын феномени катары

556

СИНТЕЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ КАРБИДОВ ТУГОПЛАВКИХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ИСКРОВОЙ ЭРОЗИИ

478

Реклама как вид журналистики

553

ЛИБЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ В КОНЦЕ Х1Х-НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА.

553

КРАСНОТЕЛКОВЫЕ КЛЕЩИ (ACARIFORMES: LEEUWENHOEKIIDAE, TROMBICULIDAE) МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ УЩЕЛЬЯ АЛА-АРЧА КИРГИЗСКОГО ХРЕБТА

553

Экономика

551

Литературный Кыргызстан

551

Эволюция концепции формы и пространства в архитектуре Кыргызстана

551

Фонетико-фонологические основы сегментной структуры кыргызского и русского языков

551

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ И РАЗРАБОТКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

550

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И ТУРЦИЕЙ

550

ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА И ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ГИПОКСИИ И ПОД ДЕЙСТВИЕМ МЕКСИДОЛА

549

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУВЕРЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА (2005-2010 гг.)

549

Литературный Кыргызстан

549

Литературный Кыргызстан

549

МАСКУЛИННОСТЬ И ЕЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСТАНА)

549

Известия НАН КР

548

К истории развития горного промысла в Средней Азии

546

Бытовая археология: Курс лекций

546

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

546

Кыргызстан тарыхынын маселелери

545

Литературный Кыргызстан

544

Талас шаарынын тарыхы

544

Исторический анализ развития политико-экономических отношений Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики (1992–2010 гг.)

544

Функциональные нарушения организма при отравлении солями тяжелых металлов и их коррекция

543

РУССКИЕ ВЕРСИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА.

542

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБОРТОВОЙ ЗОНЫ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫЕМКИ ЕЁ ЗАПАСОВ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ОТРАБОТКЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

542

Асимптотика решения сингулярно возмущенного дифференциального уравнения лайтхила второго порядка.

542

ААЛАМДАШУУ ШАРТТАРЫНДА КЫРГЫЗДАРДЫН ЭТНОМАДАНИЯТЫНДАГЫ МАРГИНАЛДУУЛУК ФЕНОМЕНИ

542

Машиноведение НТЖ НАН КР

542

Внешняя политика современной России: Евразийские приоритеты

542

Машиноведение (научно-технический журнал)

541

Антропология

541

Мусульманские веры и веса с переводом метрическую систему.Материалы по метрологии средневековой Средней Азии

539

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ (на материалах Кыргызской Республики)

538

Хан Ормон

537

Регулирование бюджетных отношений в условиях рынка: теория, методология, практика (на материалах Кыргызской республики)

537

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ, ИХ АНАЛОГИ И ЗАМЕСТИТЕЛИ

536

ПОЛУЧЕНИЕ СИЛИКАГЕЛЯ ИЗ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО КРЕМНИЯ

535

Политические партии в избирательном процессе современного Кыргызстана

535

Совершенствование управления системой Государственных закупок Кыргызской Республики

535

Творчество Алыкула Осмонова как обүект культурологии

535

ОШ В XIX ВЕКЕ: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

534

Литературный Кыргызстан

534

Биология Осумдуктор,бактериялар,козу карындар,энилчектер Орто мектептин 6-7 класстар учун окуу китеби

534

Кашмир и Кашгар: дневник английского посольства в Кашгар в 1873-1874 гг._1

534

«АРАБ ЖАЗЫ» ФЕНОМЕНИНЕ ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

533

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

532

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРОПОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

531

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

531

Саркент мамлекеттик жаратылыш паркынын сут эмуучулорунун биокоптурдуулугун коргоо жана аны онуктуруудогу койгойлор

531

Известия

530

Новая филосовская энциклопедия Т.1

486

КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРИСТИКАСЫНЫН ПАЙДА БОЛУШУ ЖАНА КАЛЫПТАНЫШЫ

530

Шабданбай Абдыраманов

530

Сумма антропологии:Кн.1.Расширяющаяся вселенная абсолюта

529

ИЗУЧЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ LACTOBACILLUS SPP. НА ВОЗДЕЙСТВИЕ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ

529

Кыргыз жана түрк адабияттарындагы каада-салт ырларынын көркөм-эстетикалык функциясы

529

Единство антиципации и рефлексии как психологический .pdf

528

Книга для чтения по истории средних веков

528

ПРОЦЕССЫ МАССОПЕРЕНОСА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЛИЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИОННЫМИ ПУЧКАМИ

528

Первый шаг Учебник по русскому языку для учащихся первого класса кыргызской школы

528

Кыргыз Республикасынын туштук регионнунда туристтик ишмердуулуктун бухгалтердик эсебин жана аудитин уюштуруунун жана онуктуруунун теориялык аспектилери

528

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕКТРА ПРЕДЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

527

Экономика

525

Голограммалардын касиеттерин жылчыксыз ыкма менен жазылган кубулма голографиясын тажрыйбада тастыктоо

525

Кыргызский эпический театр в контексте мировой культуры

525

Экономика

524

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫСОТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОЗОНА НАД РЕГИОНОМ СРЕДНЕЙ АЗИИ ПО ДАННЫМ МИКРОВОЛНОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

523

Экономика

523

Современное распространение и экология серой крысы (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) в Кыргызстане

522

Киргизский национальный узор

522

Кыргызстан тарыхынын маселелери

521

Известия

520

Кыргызстан тарыхынын маселелери

520

Библиографический справочник по истории родословной,гералдики и российского дворянства

520

Проблемы экологии геоботаники ботанической географии и флористикии

519

Вопросы интелектуальной собственности

519

Литературный Кыргызстан

519

Кыргызстан тарыхынын маселелери

518

Конституционные принципы разделения и взаимодействия ветвей государственной власти в Кыргызской Республике

518

Дуйнонун экономикалык жана социалдык географиясы Орто мектептин 10-классы учун окуу китеби

517

Экономика

516

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ

516

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

516

Литературный Кыргызстан

516

Балдардын жоон ичегисинин дуулугуу синдрому (Клиникасы, дарт аныктоону оптимизациялоо, дарылоо жана алдын алуу)

516

Англис тилиндеги курулуш терминдери жана алардын кыргыз тилинде фукционалдык шайкештиги (салыштырма соз жасоо тажрыйбасы)

516

Учебник японского языка (для начинающих)

515

Революция в Средней Азии

515

Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования мошенничества в сфере финансов

514

Инновационные разработки НАН КР

513

Конституционно-правовые основы деятельности религиозных организаций в Кыргызской Республике

513

Тысячелетняя история Оша: историко-источниковедческий анализ (1Х-начало ХХвв.)

513

Бала бакчанын 6-7 жаштагы балдарын кыргыздын улуттук каада-салттары аркылуу социалдаштыруу

513

ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ ЭТНОСА.

512

СЕМАНТИКО–ВАЛЕНТНОСТНОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ КЫРГЫЗСКИХ СЛУЖЕБНЫХ ИМЕН И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СООТВЕТСТВИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

511

В киргизских аулах: очерки из поездки по Семиречью

511

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

511

Вопросы интелектуальной собственности

510

Социально-культурное развитие татар Кыргызстана

510

История Кыргызстана

509

КИНЕМАТОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА И КАЗАХСТАНА: СТАНОВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 1930-1990г.

509

Молдо Кылыч Шамыркан уулунун чыгармаларындагы педагогикалык ойлор

509

Филосовские основания научной рациональности

508

Майрамкан Абылкасымованын поэтикалык изденүүлөрү

508

Орто кесиптик билим беруу системасында болочок медайымдардын кесиптик компетенцияларын калыптандыруунун педагогикалык негиздери

507

Миропонимание древних кыргызов

507

РАДИАЦИОННЫЕ И ПРИМЕСНЫЕ ДЕФЕКТЫ В КРИСТАЛЛАХ KNaSO4, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ Cr6+ и Cu2+

506

ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ МИОПИЧЕСКОГО АСТИГМАТИЗМА МОДИФИКАЦИЕЙ СКЛЕРАЛЬНОГО ЛОСКУТА (клинико-экспериментальное исследование)

506

История Кыргызстана глазами очевидцев (начало ХХ века)

505

Экологическая безопасность как объект философского анализа

505

Кыргыз-казак адабий байланышы

504

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

504

Изменения в когнитивных практиках индивидов под влиянием новых информационных технологий

503

МАНИПУЛИРОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

503

Известия

503

Экономика

503

Традиционализм и индивидуальное мастерство в творчестве Коргоола Досу уулу

503

Международный год гор - важное событие нового века (материалы , документы, статьи, посвященные международному году гор)

503

Сумма антропологии (Кн.1)Расширяющая вселенная Абсолюта

502

Вопросы интелектуальной собственности

502

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ПРИ ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ (на материале английского и русского языков)

502

Математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан окутуу технологиясы аркылуу даярдоонун методикалык негиздери

502

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

501

ОБРАТНЫЕ -ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ БУССИНЕСКА-ЛЯВА

501

Этнополитическая стабильность в Кыргызстане: политико-правовой анализ

501

РАЗРАБОТКА РОБАСТНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В КЛАССЕ КАТАСТРОФ «ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ОМБИЛИКА»

500

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СНИЖЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА НА ЭКОСИСТЕМУ Г. БИШКЕК

499

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

499

Русский язык 2-класс Учебник для школ с русским языком обучением

499

Известия

498

ИСТОРИЯ ГОРОДА УЗГЕНА В ИСТОЧНИКАХ (эпоха средних веков, нового и новейшего времени)

498

Физика

498

Жизнь науки

498

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ БИЛИНГВИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

498

ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

498

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (на материалах Кыргызской Республики)

498

РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДНОГО КЛАССА ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕРМОУПРУГОСТИ

497

Известия

497

Известия

497

Теневая экономика и ее влияние на формирование государственного бюджета Кыргызской республики

497

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ВЛАСТИ

496

География почв

496

Литературный Кыргызстан

496

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

496

Идентичность и диалог культур как- политический процесс в условиях глобализации

496

Экономика

495

Вопросы интелектуальной собственности

495

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ

495

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА)

495

Духовно-нравственный потенциал идеи патриотизма в условиях независимости Казахстана

493

Вопросы интелектуальной собственности

493

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД (на материалах КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

493

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОИСКА НОВЫХ ЭФФЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ В ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ

493

Акт терроризма: уголовно-правовой и криминологический анализ

493

Художественное отображение проблемы судьбы в романе Чингиза Айтматова "Когда падают горы" (Вечная невеста)

492

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ В ГЕТЕРОГЕННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

491

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БАССЕЙНА РЕКИ НАРЫН И РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

491

Финансовые проблемы авиационной отрасли и пути их решения (на материалах Кыргызской республики)

491

Формирование и развитие жанра очерка в кыргызской литературе

491

Кыргыз тилинде мезгилдик (темпоралдык) маанини туюндуруучу тил каражаттары

491

ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

490

Вопросы интелектуальной собственности

490

Литературные связи татарской и киргизской поэзии в первой половине ХХ века

490

Взаимодействие адата и шариата в правовой системе кыргызского народа: историко-правовое исследование

490

Вопросы интелектуальной собственности

489

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ МОЛИБДЕНА И ВОЛЬФРАМА С ПОЛУЧЕНИЕМ ОКСИДА МОЛИБДЕНА, НЕ СОДЕРЖАЩЕГО ВОЛЬФРАМ

488

Кыргызстан тарыхынын маселелери

488

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЕННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

488

Известия НАН КР

488

Октябрь в Туркестане

487

Генезис и эволюция идеологии кыргызского этноса

487

Известия

486

Жизнь науки

486

ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ ИДЕОЛОГИИ КЫРГЫЗСКОГО ЭТНОСА

485

Кашмир и Кашгар: дневник английского посольства в Кашгар в 1873-1874 гг._3

484

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Сагымбай Орозбаков Манас 3-том

484

Известия

483

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

483

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОЕДОВ ОРЕХОВО­ ПЛОДОВЫХ ЛЕСОВ ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

482

Дин таануу билиминин мазмунун калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери

482

Стратегический учет: поиск экономических решений

482

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

481

Вопросы интелектуальной собственности

481

Кыргыз элинин нравалык-укуктук карым-катнаштарынын генезиси жана эволюциясы: социалдык-философиялык анализ

481

Формирование конкурентоспособного туристского продукта с учетом национальных особенностей (на примере Кыргызской Республики)

481

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

479

Вопросы интелектуальной собственности

479

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

478

РЕКЛАМАЛЫК ТЕКСТТЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛИ2

478

Известия

477

Вопросы интелектуальной собственности

477

Экономикалык колледждердин студенттеринин математикалык компетенттуулугун ишкер оюндарды пайдалануу менен калыптандыруу

477

Китайские документы и материалы по истории Восточноrо Турке стана. Средней Азми и Казахстана XIV. XIXBB.

476

Пост - металлоценовые катализаторы полимеризации и олигомеризации олефинов на основе иминопиридиновых комплексов никеля (II)

476

Омбудсмен (Акыйкатчы) - как социально-политический институт гражданского общества

476

Система противоречий институциональных изменений в трансформационных экономиках

476

РОЛЬ КЫРГЫЗСКОГО ИСКУССТВА В ПОЗНАНИИ МИРА: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

476

Математическое и компьютерное моделирование процесса переноса влаги и температуры в почве

475

Философский анализ эпического наследия кыргызов

474

Эндофитные грибы высших растений Кыргызстана и их биологические свойства

473

Вопросы интелектуальной собственности

473

Кыргыз тили 10-11 класстар учун окуу китеби

473

Таджикско-кыргызские литературные связи (на примере творчества Мирзо Турсун-заде)

473

ГЕОСИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТЯНЬ-ШАНЯ, ИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА (на примере средней части бассейна реки Нарын)

472

Семетейчи Ж.Кожековдун варианттарындагы салттуулуктун сакталышы жана жеке өзүнчөлүк белгилери

472

Физиология человека

471

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЙГУРСКОЙ ЖИВОПИСИ, ГРАФИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XXI ВВ.

470

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

470

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

470

Вопросы интелектуальной собственности

470

Вопросы интелектуальной собственности

470

Вопросы интелектуальной собственности

470

Жизнь науки

470

Органикалык химия Орто мектептердин 10-классы учун окуу китеби

470

Физика Жалпы билим беруучу орто мектептин Х1-классы учун окуу китеби

469

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ОСНОВЕ НЕЗАМЕРЗАЮЩЕЙ ВОДОРАЗБОРНОЙ КОЛОНКИ

469

Ош облусунда аялдар ишкердигине колдоо корсотуу системасын онуктуруу

469

Модификациаланган гумус заттарынын структуралык фрагменттерин, реакцияга жондомдуулугун жана уусуздандыруу касиеттерин изилдоо

469

"Манас" эпопеясындагы өмүр жана өлүм философиясы

469

Кыргыз мектептеринин 5-класстарында лексиканы окутуунун методикасы

469

Геометрия Орто мектептин 10-11 класстары учун окуу китеби

468

2002-жылдагы Аксы окуясынын булактаануу маселелери

468

Социально-культурное состояние городских рабочих кыргызов середины 1980-х - середины 1990-х гг. (на основе этносоциологических материалов)

468

Русское слово в Кыргызстане

467

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

467

Фергана ороонунун Эки-Суу арасындагы кыргыздардын коз карандысыздык учун курошу (XVIII - XIX кк.)

467

Синтаксистик бирдиктердеги багыныңкы байланыштын ээрчишүү жолунун нормалары жана принциптери

467

КЫРГЫЗ КИНЕМАТОГРАФЫ КӨРКӨМ МАДАНИЯТЫНЫН ФЕНОМЕНИ КАТАРЫ (кыргыз көркөм тасмалардын мисалында)

467

Оценки и асимптотические свойства решений дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений на полуоси

466

"Тагдыр" жана "Kader" концепттерин репрезентациялоонун вербалдык каражаттары (Орус жана турк тилдеринин материалында)

466

Клинико-фармакологическое обоснование применения антиоксидантов природного происхождения при лечении заболеваний полости рта у детей с аллергическими болезнями

466

ПРОСТИРАЮЩИЕСЯ ПОГРАНИЧНЫЕ СЛОИ В ТЕОРИИ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ ПРИ ПОТЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ

465

Суйломдун англис жана кыргыз тилдериндеги интонациясы

465

ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ПЕРСОНАЛА: ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

464

Кыргыз тилинин жаңы алфавити жана орфографиясы

464

ЖОЖдордо кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда студенттердин коммуникативдик компетенцияларын онуктуруудо текст менен иштоонун методикасы

464

АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В КРИТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ

463

Азык-тулук базарын онуктуруунун койгойлору: теориялык, методологиялык жана практикалык аспектилери (Кыргыз республикасынын мисалында)

463

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

462

Асимптотика решения сингулярно возмущенных параболических задач с быстроосциллирующими данными

461

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

461

Вопросы интелектуальной собственности

461

АНГЛИЙСКИЕ СКАЗКИ В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

461

К истории восстания киргиз в 1916году

461

Жеңижоктун дүйнөтааныма философиялык анализ

461

Психофизиологические механизмы восприятия времени

460

Каменная книга земли

460

Инновационные разработки ежегодник НАН КР

459

Математика Орто мектептердин 6- класс учун окуу китеби

459

ИЗМЕНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ С УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

459

РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ, СВОДЯЩИХСЯ К УРАВНЕНИЯМ ВОЛЬТЕРРА И ВОЛЬТЕРРА-ФРЕДГОЛЬМА ПЕРВОГО РОДА

458

Особенности этиопатогенеза и клиники острых обструктивных бронхитов в раннем возрасте у детей

458

ЖОЖдун студенттеринин чыгармачыл таанып-билуу активдуулугун дисциплиналар аралык байланышта онуктуруунун педагогикалык шарттары

458

РЕИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ИСКУССТВА ХХ ВЕКА)

457

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УСТНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ У-VI КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

457

Сравнительная оценка состояния организационной и управленческой структуры ортодонтической стоматологической службы при различных формах собственности (на примере г. Бишкек и Чуйской области)

457

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИДИТОВ КЫРГЫЗСТАНА, ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ОГНЕУПОРНЫЕ СВОЙСТВА

456

Известия НАН КР

456

КОНЦЕПТ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» В КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОМ АСПЕКТЕ

456

Вопросы интелектуальной собственности

455

Физика Орто мектептердин 9-классы учун окуу китеби

455

Манас 1-китеп

455

Эстетика словесного творчества

455

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

454

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

454

Материалы по истории сюнну (по китайским источникам)

454

Султан Арабаев (Библиографиялык көрсөткүч)

454

Жизнь науки

453

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

453

Химиялык калыбына келтирүү ыкмасы менен жездин нанобөлүкчөлөрүн синтездөө

453

Физика

453

Трансцендентальное предчувствие

452

Вопросы интелектуальной собственности

452

Лингвопоэтика: статусу жана проблемалары

452

Собрание сочинений.-Т.9

452

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОПОРОШКОВЫХ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

451

Жизнь науки

451

Вопросы интелектуальной собственности

451

Краткий годовой отчет 2015 НАН КР

451

Кичи ишкердуулукту иштетуунун жана туруктуу онуктуруунун экономикалык чойросун уюштуруу

451

Эколого-биогеохимические особенности почвенно-растительного покрова ртутной провинции Хайдаркен Алайского хребта

451

История археологического изучения южного Кыргызстана (региональный источниковедский анализ)

451

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТИЯ

450

Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Т.1. Юридический быт

450

ГЕНДЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

450

РАЗВИТИЕ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

449

Рынок труда в системе экономических отношений (на материалах Кыргызской Республики)

449

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЕ ДИЗАЙНА: ГУМАНИТАРНЫЙ АСПЕКТ

448

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

448

Кыргыз республикасындагы жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын ишмердуулугундогу мыйзамдуулуктун камсыздалышы

448

Природно-ресурсный потенциал национальной экономики и эффективность его использования (на материалах Кыргызстана)

448

Флора сосудистых растений бассейна р. Беш-Таш (северный склон Таласского хребта)

448

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ВАКФА В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ (историко-правовой аспект)

447

Революция в Средней Азии

447

РАЗРЕШИМОСТЬ И СТРУКТУРА РЕШЕНИЙ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

446

ПРОБЛЕМА СБЫТА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

446

Конфигурации повторов в тексте

446

Пус тынно - степные растительные сообщества И БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОМИНАНТОВ Зап адн ого Прииссыккулья

445

Борбордук Таджикистандагы геологиялык тобокелдиктердин алды алуу боюнча экзогеодинамикалык процесстер жана иш-чаралар

445

Турк тилдериндеги культтук фразеологизмдердин этнолингвистикасы (Казак, кыргыз тилдеринин материалдары боюнча)

445

Проблемы развития государственного бюджетного контроля в Кыргызской республике

445

Стандарттык эмес сабак аркылуу жогорку класстын окуучуларынын таанып билуучулук оз алдынчалыгын калыптандыруу

445

Юридический быт киргизов

444

Эгемендуу Кыргызстандын коомдук-саясий-турмушунун трансформациялануусу (1991-2015-жж.)

444

Синтез алгоритмов автоматического управления технологическими объектами по заданным инженерным показателям

443

БИОГЕОХИМИЯ СВИНЦА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА р. ЧУ (КЫРГЫЗСТАН)

443

Чыңгыз Айтматовдун поэтикасы жана кыргыз элдик фольклору

443

Дидактические основы межпредметных связей в подготовке студентов колледжей к профессиональной деятельности

443

Литературный Кыргызстан

442

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ С ИНТЕЗА И ИССЛЕДОВАНИ Е ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ И КАТАЛИТ ИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВЫ Х МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТОВ И S i O 2 C ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СИСТЕМ ОЙ ПОР

442

ЭТАПЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

442

Жизнь науки

440

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И ИХ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (на материалах Кыргызской Республики)

440

ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕЖОСТИСТАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНОМ ПОРАЖЕНИИ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

440

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАЗАХСКОГО НАРОДА

440

Реабилитация больных радикально оперированных по поводу рака желудка, в условиях средегорья

440

Кыргыз адабияты Орто мектептердин 6-классы учун хрестоматия окуу китеби

439

Манас 2-китеп

439

Физико-химические основы технологии выщелачивания золото из хвостов флотации руд нижних горизонтов Джижикрутского месторождения Таджикистана

439

Русский язык 3-класс Учебник для школ с русским языком обучения

438

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

438

РАЗРАБОТКА МАЛОЭНЕРГОЕМКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ПОВЫШЕННЫМИ ФИЗИКО­ МЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ГОРНЫХ ПОРОД.

437

Генезис и эволюция нравственно-правовых отношений кыргызского народа социально-философский анализ

437

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКСИОЛОГИЯ В РОМАНАХ Ч. АЙТМАТОВА

437

Информационные технологии, как ресурсный фактор экономического роста

437

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕМНОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМАХ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ

436

Тизе муундарынын остеоартрозун аныктоо жана дарылоонун заманбап жолдору

436

Метаболическая оценка компенсаторно-приспособительных изменений при воздействии неблагоприятных факторов титано-магниевого производства

435

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

435

Түндүк жана түндүк-батыш Кыргызстанда жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн совет доорундагы тамак-аш системасы (этнографиялык жана этносоциологиялык материалдардын негизигде)

435

Функционально-грамматическая характеристика модальных слов в английском и кыргызском языках

434

Кыргыздын эпикалык театры дүйнөлүк маданияттын контекстинде

433

Проблемы становления и конвертируемости национальной валюты в условиях перехода к рыночной экономике (на материалах Кыргызской Республики)

433

Диалогическая речь в художественном тексте (структурно-семантические особенности)

432

Историография завоевания Туркестана Россией Х1Х-начало ХХ вв.

432

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ СОВРЕММЕНЫХ ПРАКТИК ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ

431

ВОВЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (на материалах Кыргызской Республики)

431

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ КЫРГЫЗСТАНСКОГО ОБЩЕСТВА

431

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ ВТОРОЙ ТРЕТИ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВЕКА. ЛИЧНОСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

430

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

429

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

429

КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗОВЫХ СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ГАЛЛИЕМ, ИНДИЕМ И ТАЛЛИЕМ

428

Кыргыз арман ырларынын көркөмдүк кубулушу

428

Философские идеи деизма в мировоззрении Исмаила Гаспринского

428

МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА

427

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСИЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

427

Распространение гельминтов среди населения Ошской области и их биоэкологические особенности

427

Государственно-правовое регулирование предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике

427

Становление и развитие парламента в независимом Кыргызстане: историко-правовое исследование

426

Кыргыз адабияты Орто мектептердин 10 класс учун окуу китеби

425

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ

425

Кыргызстан тарыхы: урунтуу учурлар

425

История Туркестана

425

Лейцин жана изолейциндин биометаллдар менен комплекстик бирикмелерин синтездөө жана касиеттерин изилдөө

425

Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке_2

424

Экологическое состояние и плодородие почв по вертикальной поясности Государственного Национального природного парка «Беш-Таш» Таласской долины и их рациональное использование

423

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАСТИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ АРБОЛИТА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНО-ГИПСОВОЙ КОМПОЗИЦИИ И ПОЛИМЕРСИЛИКАТНЫХ МОДИФИКАТОРОВ

423

Рогун суу сактагычынын суу каптоо зонасындагы учурдагы инженердик-геологиялык процесстер жана корунуштор (Таджикистан республикасы)

423

Влияние мировых СМИ на международные отношения в постбиполярный период

423

Экология почв бассейна реки Кок-Арт и улучшение их состояния

423

Дидактическая игра на уроках иностранного языка как средство развития познавательных интересов подростков

422

Исследование фильтровальных характеристик песка Ивановского карьера для питьевого и промышленного водоснабжения

422

Болочоктогу физика мугалимдеринин эмоционалдык компетенттуулугун калыптандыруунун технологиялары

421

В сердце Азии: путешествие Свена Гедина в 1893-1897 гг. Т.1. Памир - Тибет - ВосточныйТуркестан_1

420

Jamila

420

ДИНИЙ ДҤЙНӨ КӨЗ КАРАШ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ГЕНДЕРДИК КАРЫМ-КАТНАШТАР

420

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕНГРИАНСТВА (НА ПРИМЕРЕ ОРХОНО-ЭНЕСАЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПИСЬМЕННОСТИ)

420

Становление внешней политики Кыргызской Республики (1991-2001)

420

Геосистемы внутреннего Тянь-Шаня, их рациональное использование и охрана (на примере средней части бассейна реки Нарын)

420

Материктин жана океандардын географиясы Окуу мектептедин 7 класстары учун китеби

419

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЛАНТАНОИДОВ С НИКОТИНАМИДОМ: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, СТРОЕНИЕ

419

Административная деликтология в Кыргызской Республике

419

Преступления против мира и безопасности человечества по уголовному законодательству Кыргызской Республики

419

Енисей жана Таластагы байыркы рун жазуулары

419

ТҮРК ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ ЗООНИМДЕР

418

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (на примере Ошскгой области)

418

Дефицит участия гражданского общества в демократических процессах в Европейском союзе: опыт для ЕАЭС

418

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА И АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ

417

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИВЕЙВЛЕТОВ

417

Эпидемиологические и клинико-морфологические особенности гастродуоденальной паталогии у детей - сельских жителей

416

Кыргыз тилиндеги айтымдын коммуникативдик - фунциональдык жана интонациялык структурасы

415

Искусство традиционного музыкального исполнительства в системе культуры Кыргызстана

415

Известия НАН КР

414

Разработка и исследование электронных устройств и программных комплексов для задач имитационного моделирования, тренинга и обучения

414

История, Семиотика, Культура: сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием

414

Установление в Туркестане колониальной советской власти. Движение борцов за свободу - книга / Учебник по истории

414

Доминанты высокотравных лугов урочища Каркыра Восточного Прииссыкулья ( продуктивность и эколого-биохимические особенности)

411

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЙЛАНЫШ ТАРМАГЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ ЖАНА АБАЛЫ (“Кыргыз почтасы” МИ жана “Кыргызтелеком” ААК 1991-2010 жж.)

410

Понимающая психотерапия как психотехническая система

410

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СНОВИДЕНИЯ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ

410

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА БОЛЬЦМАНА ■ .М

410

Современные подходы к выбору способа ликвидации полости фиброзной капсулы при эхинококкозе печени

410

Проблемы формирования и использования кредитных ресурсов в развитии экономики Кыргызской республики

410

Ирония: проблема определения и роль в философском познании

409

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ЖИЛИЩА В УСЛОВИЯХ ГОРНОГО КЫРГЫЗСТАНА (ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ)

409

Замершая беременность: частота, факторы риска и медицинская помощь у женщин Кыргызской республики

409

Проблемы реформирования и государственного регулирования аграрного сектора Кыргызстана

409

Бел омурткаларынын диск чурку оорусунун клиникалык корунушу менен колдонулган нейровизуализациялык ыкмалардын ортосундагы дал келуу

407

ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ (системно - семантический аспект)

407

Доклады НАН КР

407

Экзогеодинамические процессы и мероприятия по предупреждению георисков в Центральном Таджикистане

407

Лексико-семантические интерференция при взаимодействии русского и кыргызского языков (на материале имен существительных со значением лица)

407

УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ СОЧЕТАЕМОСТИ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ (с эквивалентами на английском языке)

406

Собрание сочинений.-Т.7.-Кн.2

406

СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ

405

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЫЧИСЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ

405

Формирование транзитно-транспортного потенциала национальной экономики (на примере железнодорожного транспорта Республики Казахстан)

405

КЛ АТРАТНО-КООРДННАЦИОИНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МАРГАНЦА, КОБАЛЬТА И ЦИНКА С КАРБАМИДОМ (СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, СВОЙСТВА)

405

Биоэтика как объект философского исследования

405

Менчикти калыптандыруу механизмдерин жана базар шарттарында чарбачылык кылуу ыкмаларын оркундотуу (Чуй областынын тамак-аш онор жайынын мисалында)

405

Словообразование в немецком и кыргызском языках (в сопоставительном аспекте)

405

Астрономические основания теоретической геологии и единая система периодизации геологической истории Земли

405

Кыргыз Республикасынын эл аралык мамилелер чөйрөсүндөгү укуктук саясаты: теориянын жана практиканын маселелери

405

ЛЕЙОМИОМА МАТКИ: ГЕНЕЗ, ТЕЧЕНИЕ И ИСХОДЫ

404

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ (на материалах Кыргызской Республики)

404

Демократические основы модернизации политической системы кыргызстанского общества: методология исследования

404

Влияние денежных переводов мигрантов на экономический рост Кыргызстана

404

Совершенствование диагностики нефролитиаза и лечебной тактики дистанционной ударно-волновой литотрипсии у детей

404

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА НЕИНФЕКЦИОННУЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Г.БИШКЕК

403

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ФТОР НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ ПРИ КАРИЕСЕ

403

Кыргыз Ала-Тоо кыркасынын тундук бетиндеги келечектуу дары осумдуктордун турлору жана аларды сарамжалдуу пайдалануу

403

Эвфемизмы как средство манипулирования в языке СМИ (на материале кыргызского и английского языков)

402

Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүктүн шартындагы экологиялык саясаты

402

Бытие взрослого в мире:философский анализ

401

Звукоорганизация музыки ХХ века как объект семиотики

401

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТРАНСПОРТА, КАК ФАКТОРА ВЛИЯЮЩЕГО НА КАЧЕСТВО СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

401

Джунгарское ханство и казахи

401

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

401

Значение терминов родства и их выражение в кыргызском и узбекском языках

401

МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИДОВ МАГНИЯ И КАЛЬЦИЯ С ДОБАВКАМИ СОЛЕЙ ДЛЯ ЗАПАСАНИЯ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕПЛОТЫ

400

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОРОДНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ ТИПА ВОЛЬТЕРРА

399

Эгемендуу Кыргызстанда парламенттин калыптануусу жана онугуусу: тарыхый-укуктук изилдоо

398

Выражение количественных отношений в кыргызском и русском языках

398

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УРОВНЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

397

Понуждение к действиям сексуального характера: уголовно-правовые и криминологические аспекты

397

ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ / т е о р и я л и т е р а т у р ы /

397

Декоративно-отделочные бетонные изделия на основе цементов из базальтосодержащих сырьевых смесей

397

РАЗВИТИЕ ЗАОЧНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

396

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ МАКРОФИТНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ РЫБОВОДНОГО ПРУДА С БЕЛЫМ АМУРОМ

396

Талас ороонундогу орус кыштактарынын тарыхы (XIX к. экинчи жарымы - XX к. аягы)

396

Технология и режим капельного орошения виноградников в южных регионах Кыргызстана (на примере Баткенского района)

396

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ ТОПЛИВ И ОТХОДОВ В КИПЯЩЕМ СЛОЕ АЛЮМОМЕДНОХРОМОВЫХ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

395

Семетей 1-китеп

395

Введение в историю Кыргызской Государственности

395

Известия НАН КР

395

Повышение надежности автоматизированных водовыпускных сооружений на распределительных каналах оросительных систем

394

ПОЛУЧЕНИЕ, ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОФТОРИДОВ СТРОНЦИЯ И БАРИЯ

394

Теоретико-правовые проблемы межгосударственной интеграции Кыргызской республики и Китайской народной республики

394

Кыргыз мектептеринин 5-класстарында лексиканы окутуунун методикасы

394

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ФАКТОРЫ РИСКА И ОПТИМИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЗА ПРОФИЛАКТИКОЙ ВИЧ И ИППП СРЕДИ МИГРАНТОВ КРУПНОГО ГОРОДА

393

Пути преодоление бедности и их влияние на социально-экономическое развитие региона (на материалах Ошской области Кыргызской Республики)

393

ОШ В XIX ВЕКЕ: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

393

Кайталоону стилистикалык каражат катары сыпаттоо

393

Кыргыз драматургиясында тарыхый жанрдын калыптанышы, өнүгүшү

393

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

392

Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы дуйнонун тилдик суротундогу "Жакшылык" жана "Жамандык" концепттери

392

Кыргыз-казак адабий байланышынын жаны доору.

392

Синдром раздраженного кишечника у детей (Клиника, оптимизация диагностики, лечения и профилактики)

391

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА БОЛЬЦМАНА

390

СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА PUBLIC RELATIONS ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ АМЕРИКАНСКОГО И БРИТАНСКОГО ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

390

ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ СО-БЫТИЯ В БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

390

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ X-XI КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ ПО АЛГЕБРЕ

390

Экономика адистиктеринин окуу процессинде маалыматтык жана коммуникативдик технологияларды пайдалануунун дидактикалык шарттары

390

Поэзия Какена Алмазбекова: национальные истоки и вопросы новаторства

390

Известия НАН КР

390

Поэтика современных кыргызских повестей (70-80-е гг.)

390

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕРЕДНИХ И СРЕДНИХ ОТДЕЛОВ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ И ИСХОДОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

389

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В6

388

Место США во внешней политике стран Центральной Азии и Кыргызстана

388

Физика

388

ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, СМЕЩЕНИЕ И ДЕФОРМАЦИЯ МОЗГА ПРИ ТЯЖЁЛОЙ ЧЕРЕПНО - МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ: ДИАГНОСТИКА, ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ

387

ПАРАЛЛЕЛД//Л/КТ/Н ЭКСПРЕССИВД//Л/КТ/ ЖАРАТУУЧУ М/МК/НЧ/Л/КТЪР/

386

«Совершенствование учётно-аналитического обеспечения оптимизации производственной программы (на примере промышленных предприятий Кыргызской Республики по производству и переработке изделий из пластмасс)»

386

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ НА ПОРТ ETHERNET-КОММУТАТОРА

386

Турк жана орус тилдериндеги этиштин откон чак формаларынын салыштырмалуу анализи

386

Клинико-эпидемиологические аспекты псориаза в Кыргызской республике, совершенствование терапии и профилактики

386

Манас 3-китеп

386

Кашмир и Кашгар: дневник английского посольства в Кашгар в 1873-1874 гг._2

386

Кытай жана орус тилдериндеги этиштин грамматикалык категориялары

386

Восстановление поверхностей по заданным функциям их кривизн

385

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НОВОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «ФС-1» С АНТИБИОТИКАМИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

385

Формирование и распределение прибыли в системе обеспечения финансовой устойчивости предприятия

385

СИТУАТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ:

384

ДИАЛЕКТИКО-ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИСОФИЯ А.Ф.ЛОСЕВА

384

Проблемы петрологии и минерагении Центральной Азии

384

Смертная казнь: история и современность

384

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА В СИСТЕМЕ СМИ:СТАНОВЛЕНИЕ,РАЗВИТИЕ,ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ.

383

Особенности координации экономической политики в условиях трансформации экономики.

383

Филасовский анализ взаимосвязи политики и минталитета

382

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ Г. КЫЗЫЛ-КИЯ)

382

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА БИШКЕКА

382

Казахстан менен Кыргызстандын шарттарындагы укук системасынын социомаданий трансформациясы: компаративистик ыкма

382

Типология сюжетов тюркских и монгольских эпосов

382

Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке_3

381

Происхождение башкирского народа

381

ТОНКАЯ СТРУКТУРА СПОКОЙНЫХ СОЛНЕЧНО-СУТОЧНЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИХ ИСТОЧНИКОВ

380

Пути повышения уровня продовольственной безопасности в Кыргызской Республике.

380

КОРРОЗИЯ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ АЛЮМИНИЙ - МАГНИЙ - ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛ

380

Прогнозирование вероятности генерализации процесса при остеомиелите и разработка мероприятий по профилактике сепсиса у детей

380

Окутуу кыргыз тилинде жургузулгон мектептерде алдын ала откорулуучу орус тилинин оозеки курсунда корсотмолуулукту пайдалануунун лингводидактикалык негиздери

380

МАНИПУЛИРОВАНИЕ СОЗНАНИЕМ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

380

Улуу инсандардын Кыргызстандын тарыхындагы ролу жана орду (XIX-XXкылымдын башы)

380

Кыргыз тилиндеги сүйлөмдүн айтылыш максатынын коммуникативдик функционалдык түрлөрү (семантика-грамматикалык анализ)

380

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МНОГОЭТАПНОЙ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА С РАЗРЫВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИЕЙ

379

Билим беруу феномени социалдык мобилдуулуктун фактору

379

Фергана тоо тизмегинин түштүк-батыш капталынын табигый жана техногендик ландшафтына комплекстүү баа берүүү

379

Фактура в музыке ХХ века

378

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК ОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (На материалах Кыргызской Республики)

378

Правовое регулирование оборота земельных участков в Кыргызской республике

378

Научный журнал ФИЗИКА

378

Жаңы алиппе

378

Административная деятельность органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и безопасности на транспорте в Кыргызской Республике (организационно-правовые основы)

378

Современное распространение и экология серой крысы (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) в Кыргызстане

377

Государственный язык Кыргызской республики: конституционно-правовой анализ

377

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Прокурорский надзор в Кыргызской Республике"

377

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ СЛАБО НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ

376

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА(П) И МЕДИ(П) С ДИБАЗОЛОМ И АЛЬБЕНДАЗОЛОМ

376

Доклады НАН КР

376

Краткий годовой отчет 2016 НАН КР

376

Доклады НАН КР

376

Elementary Differential Equations

376

Особенности налоговой системы в переходный период (на материалах Кыргызской Республики)

376

Оптимизация инновационно-инвестиционных механизмов развития аграрного сектора экономики Кыргызской Республики

375

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ - КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

375

ВЕРЗУНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И АЛГОРИТМОВ ОБУЧЕНИЯ ПОЛИМОРФНЫХ ВЕЙВЛЕТ-СЕТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

375

ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ И ГИДРОДЕОКСИГЕНАЦИИ ЛИПИДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

375

НАЦИОНАЛЬНОЕ И ИНОНАЦИОНАЛЬНОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ КЛАССИКОВ КАЗАХСТАНСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ (НА МАТЕРИАЛЕ СПЕКТАКЛЕЙ ГАТОБ ИМ. АБАЯ)

375

ФИЛОСОФИЯ КОНФЛИКТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

375

Вестник Кыргызпатента: ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

375

Формирование и развитие эффективной рыночной модели аграрного сектора в условиях трансформирующейся экономики (на материалах Кыргызской Республики)

375

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ

374

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ

374

Финансово-экономические кризисы и их влияние на экономику развивающихся стран (на примере переходной экономики Кыргызской республики)

374

Жусыпбек Аймауытов и казахская литературная критика

373

Уставы Академии Наук СССР (1924-1974)

373

Разработка скоростного лазерного устройства записи и исследование процесса записи дифракционных элементов излучением УФ-лазера на слоях a-Si

372

ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ РЕАКЦИЙ СЛУХОВОГО АППАРАТА У ЛЮДЕЙ С ТУГОУХОСТЬЮ ПРИ ДЕЙСТВИИ ИНФРАЗВУКА

372

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.

371

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ СЕРЕДИНЫ XIX-НАЧАЛА XX ВВ. НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА

371

КИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ДАНБУРИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-АРХАР (ТАДЖИКИСТАН)

371

Сравнительный анализ исходов хирургического лечения пациентов с нестабильностью позвоночно - двигательного сегмента поясничного отдела позвоночника с применением технологий трансфораминального межтелового (TLIF) и прямого бокового спондилодеза (DLIF)

371

Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего_2

371

В сердце Азии: путешествие Свена Гедина в 1893-1897 гг. Т.1. Памир - Тибет - ВосточныйТуркестан_2

371

Клинико-эпидемиологические особенности хронического вирусного гепатита Д в южном регионе Кыргызской республике

371

КАЛЫГУЛДУН ДҤЙНӨ ТААНЫМЫНА ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

371

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОР

370

Совершенствование механизмов формирования собственности и методов хозяйствования в условиях рынка (на примере пищевой промышленности Чуйской области)

370

Интелектуалдык менчик = Интелектуальная собственность

370

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В 1918 – 1953 гг.

370

ТЕНГРИАНСТВО В ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗОВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

370

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

370

«МАНАС» ЭПОСУНДАГЫ САЛТТЫК-СЮЖЕТТИК МОТИВДЕРДИН МүНөЗДүү өЗГөЧөЛүКТөРү (манасчы Мамбет Чокморовдун варианты боюнча)

369

ВИДОВОЙ СОСТАВ ГРЫЗУНОВ ЫССЫК-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ И ИХ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ

369

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ЯЗЫКЕ: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

369

Экологическая культура как объект философского анализа

369

Состояние миокарда и динамика давления крови в полостях желудочков сердца и магистральных сосудах при действии сердечно-сосудистых препаратов в условиях высокогорья (Экспериментальное исследование)

368

Кен калдыктарын сактоочу жайлардын коопсуздугун укуктук камсыз кылуу

368

Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве от древнейших времен до настоящего_1

368

Правовая политика Кыргызской Республики в сфере международных отношений: вопросы теории и практики

368

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ АРХИТЕКТУРЫ КЫРГЫЗСТАНА (древний период)

367

КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ОПУХОЛЕЙ ПОЗВОНОЧНИКА

367

Разработка и реализация модели управления высшим учебным заведением на основе информационных систем

367

Оспурум кыздардын репродуктивдик саламаттыгынын эндокриндик озгоруусу жана аларды гормоналдык коррекциялоону жана профилактикалык заманбап мумкунчулуктору

367

Геохимическая экология организмов в природно-техногенных ландшафтах Кыргызстана

367

Рынок услуг высшего образования в соответствии с потребностями рынка труда в Кыргызской республике

366

Модель институциональной системы оценки качества образования и методика ее реализации в системе высшего профессионального образования

366

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ БИОМЕТАЛЛОВ С ЛЕЙЦИНОМ И ИЗОЛЕЙЦИНОМ

366

Кыргыз адабиятынын тарыхы 1-том

366

О КОЛЬЦЕ ОГРАНИЧЕННЫХ РАВНОМЕРНО НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ

365

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СУЛЬФАТОВ И НИТРАТОВ БИВАЛЕНТНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ПИРИДОКСИНОМ, ИХ СТРОЕНИЕ, СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

365

Транспортно-логистические системы в Республике Казахстан в контексте развития транзитного потенциала: проблемы и механизмы функционирования

365

РАЗРАБОТКА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ МАШИННЫХ АГРЕГАТОВ

365

Экологическое нормирование техногенных загрязнений наземных экосистем

365

ОГРАНИЧЕННОСТЬ И КВАДРАТИЧНАЯ СУММИРУЕМОСТЬ РЕШЕНИЙ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВОЛЬТЕРРА-СТИЛТЬЕСА

364

Сопостовительное исследование английских и кыргызских местоимений

364

Внешнеэкономические связи Республики Казахстан и Федеративной Республики Германии в условиях глобализации, особенности и перспективы развития

363

Особенности клиники, диагностики и хирургического лечения эконококкоза 7-8 сегмента печени

363

Оптимизация хирургического лечения перикардитов

363

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

362

Доклады НАН КР

362

Теоретические основы формирования специальных компетенций учителей биологии в педагогическом вузе

360

КЛАССИЧЕСКИЕ И НЕКЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

358

Исследование состава, структуры и процессов формирования активных центров новых модификаций титанмагниевых катализаторов полимеризации этилена

358

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫНЫН АТООЛОРУ

358

Кыргыз адам аттарынын жергиликтүү өзгөчөлүктөрү

358

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМПИРИЧЕСКОГО И ТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПОЗНАНИЯ МИРА В УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

358

Системный анализ и разработка эффективных методов расчета сети цифрового наземного телевизионного вещания в горной местности

357

Кыргыз республикасынын жарандарынын укуктук макамы (Теориялык-укуктук макамы)

357

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ СОЛЕЙ ОДНО - И ДВУХЗАРЯДИЫХ КАТИОНОВ

356

Кыргыз философемаларындагы коом болмушу

356

Elementary Differential Equations with Boundary Value Problems

356

Известия НАН КР

356

Электрохимическое восстановление некоторых ацетиленовых спиртов

356

Диагностика и профилактика болезни Ньюкасла в Кыргызской республике

355

ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА (до начала XX века)

355

Экологические факторы, определяющие кариотипические изменения у животных

355

РАЗРАБОТКА ПРИБЛИЖЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКОЛОЗВУКОВЫХ ТЕЧЕНИЙ В СОПЛАХ

354

ФЕНОМЕН МАРГИНАЛЬНОСТИ В ЭТНОКУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

354

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

354

Баш соок-мээнин оорлошкон жаракатынын откур аралыгында дислокациялык синдромун хирургиялык коррекциялоо

354

Клинико-эпидемиологическая характеристика эпилепсии взрослого населения г. Бишкек

354

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ПОНЯТИЯ “ЛЮБОВЬ”

353

Пути формирования и функционирования киргазской машиноведческой терминологии (на базе русских терминов)

353

Основы общей экологии

353

Лингвокультурный концепт “приватность” (на материале американского варианта английского языка)

352

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ (на материалах Кыргызской Республики)

352

Бүгүнкү күндөгү терроризм социалдык саясий феномен катары

352

Выявление, идентификация и характеристика респираторных вирусов у крупного рогатого скота с использованием молекулярно-биологических методов

351

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ НЕКОТОРЫХ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЫ

351

Социально-правовое положение женщин Кыргызстана (1917-2000 гг.)

351

КИСЛОТНОЕ И ХЛОРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ АРГИЛЛИТОВ ТАДЖИКИСТАНА

350

Кыргыз тили жана окуу 1-бөлүм. - 3-класстар үчүн сөздүк

350

Проблемы управления и моделирования экономических процессов аграрного рынка (в условиях Кыргызской Республики)

350

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ОДНОМЕРНОЙ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССАХ

349

Табарсык аркылуу аденомэктомиянын татаалдашуусун алдын алууда гемостаз ыкмаларын оркундотуу

349

Известия НАН КР

349

Историческая поэтика

349

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА (НА ПРИМЕРЕ АКСЫ ЙС КО ГО И АЛ АБУКИНСКОГО РАЙОНОВ)

348

Право человека и гражданина на предпринимательскую деятельность в Кыргызской республике

348

Кыргызстан коомунун саясый системасын модернизациялоонун демократиялык негиздери

348

РЫНОК МАМИЛЕЛЕРИНИН ШАРТЫНДА АЙЫЛ ЧАРБАСЫН БАШКАРУУНУ ТЕСКӨӨ МЕХАНИЗМИН ӨРКҮНДӨТҮҮ (түштүк региону боюнча)

348

Роль нравственности в формировании личности

348

Кыргыз тили үчүн морфологиялык анализатордун моделдерин жана алгоритмдерин иштеп чыгуу

347

КАЗАК САЛТТУУ МУЗЫКАЛЫК МАДАНИЯТЫ ЖАНА АНЫН АЗЫРКЫ АБАЛЫ

347

КРИЗИС СОЗНАНИЯ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

346

ХОДЁА АХМАД ЙАСАВИ - ПЕРВЫЙ ТЮРКСКИЙ СУФИЙСКИЙ ПОЭТ СРЕДНЕЙ АЗИИ (ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО)

346

БААТЫР КЫЗДАРДЫН ОБРАЗДАРЫ ЭЛДИК ЧЫГАРМАЛАРДА (“Кыз Сайкал”, “Жаңыл Мырза” эпосторунун негизинде)

346

Петроглифы Саймалыташа как обьект петрографии

346

Лекций по фонетике современного русского языка

345

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАЗАХСКОГО НАРОДА

345

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

345

Авангарддык архитектуранын концепциясы

345

Синтез наночастиц меди методом химического восстановления

345

Известия НАН КР

345

Проблемы движущих сил антропогенеза философско-методологический анализ

344

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И АЛГОРИТМОВ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ РАЗНОТЕМПОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ В ЭКОНОМИКЕ

344

Using Mathematica for Quantum Mechanics A Student’s Manual

344

Административная ответственность за правонарушения в сфере налогообложения в государствах-членах ЕАЭС

344

Технология (6 класс учебник для общеобразовательных школ)

343

История электрификации Кыргызстана (1960-1970-е годы)

343

Производство и воспроизводство знания. Когнитивно-антропологич. аспект. Саратов, 2004. 18 с.pdf

342

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

342

Исследование в области хинолизидиновых алкалоидов

342

Кыргыз жана өзбек тилдериндеги имитативдердин фоносемантикасы

342

Феномен женщины: социально-философское обоснование бытия

341

Архитектура каркаса расселения и социальной инфраструктуры Республики Казахстан (история, теория и развитие)

341

Аймактык тузулуштордо Тажикистан республикасынын биримдиги

340

Аймактардын экономикасынын агрардык секторунун чарба жургузуучу субъекттеринин каражаттарды карызга алып оздоштуруу механизмин пайдалануунун шарттарындагы инновациялык жигердуулугун башкаруу (Кыргыз республикасынын мисалында)

340

Windows Server2012 r2 Полное руководство Том 2

340

Математическое моделирование режимов фрактальных антенн на основе кривой Коха с использованием пакета программ Mmanagal

340

АЛЬГОФЛОРА КОЛЛЕКТОРНО- ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

340

Комплексная переработка некондиционных сурьмянных руд, сурьмяного и пиритного концентратов хлорированием смесью аров четыреххлористого углерода и воздуха

340

Кыргыз адабияты 10- класс

339

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ- ПЕДАГОГОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ

339

ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА «ПРОВИНЦИЯ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

338

НЕЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И ИНТЕГРО- ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕШЕНИЙ

338

КЫРГЫЗСКО-БАШКИРСКИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

338

Проблемы экономической эффективности малых и средних предприятий в условиях диверсификации производства при переходе к рыночной экономике в Кыргызстане

338

Рациональное использование питьевой воды на основе незамерзающей водоразборной колонки

338

ДАОССКИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ III-VI вв. как источник по истории китайской цивилизации (по материалам шанцинского книжного собрания).

337

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭТНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

337

Артериалдык гипертония менен айкалыштагы декомпенсацияланган онокот опко журок ооруулары менен ооругандардын журогунун кагышынын бузулушу жана гемодинамикалык озгочолуктору

337

Интеллектуальная собственность

337

Известия НАН КР

337

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

336

Г ИДРОДЕОКСИГЕНАЦИЯ МОДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРИСУТСТВИИ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ Ni-СОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ И КАРБИДОВ

335

Жылчыксыз ыкманын негизинде кубулма голографиясынын голографиялык процесстерин моделдештируу

335

Научно-технологическое и экспериментальное обоснование технологии получения готовых лекарственных форм фитопрепарата на основе надземных чвстей PADUS GRAYANAE MAXIM, изучение их фармацевтических и фармакологических свойств

335

Введение в литературоведение (теория литературы)

335

АНГЛИС ЖАНА КЫРГЫЗ ТИЛДЕРИНДЕГИ МОДАЛДЫК СӨЗДӨРДҮН ФУНКЦИОНАЛДЫК-ГРАММАТИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ

335

ЖЕНСКОЕ БОЖЕСТВО В СИСТЕМЕ РЕЛИГИОЗНО-МИРОВОЗРЕНЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ.

334

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЙ НАЧАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНЫХ СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ

334

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПОИСКА НОВЫХ ЭФФЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ В ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И РАЗНОСТНЫХ УРАВНЕНИЙ

334

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

334

Использование водобоев - энергогасителей для повышения самоочищанмцей способности водотоков (на примере реки Ак-Буура)

334

Оптимизация алгоритмов обработки цифровой информации с использованием мультивейвлетов

334

Кыргыз адабиятын окутуу процессинде окуучулардын экологиялык маданиятын калыптандыруу (10-11-кл)

334

Экономика

334

МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ЭКСИПЛЕКСОВ , ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ РЕКОМБИНАЦИИ РАДИАЦИОННО - ГЕНЕРИРУЕМЫХ ИОН - РАДИКАЛЬНЫХ ПАР В НЕПОЛЯРНЫХ РАСТВОРАХ

333

Административдик юрисдикция укук коргоо ишмердуулук чойросундо

333

Обеспечение законности в деятельности органов местного самоуправления в Кыргызской республике

333

Эколого-биогеохимическая оценка природно-техногенных экосистем бассейна реки Джергалан

333

Прогнозирование рынка труда и политика занятости в условиях интеграции Кыргызстана в межгосударственных объединениях

333

Немецко-русский словарь 2 в одном справочный и учебный словарь

333

Деятельность исполнительного комитета советов Киргизской автономной области РСФСР в период возрождения Национальной Государственности (1924-1927 гг.)

333

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

333

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА

332

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УНИФОРМИЗАЦИИ К СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

332

Политические отношения между республиками Кыргызстан и Афганистан: состояние и перспективы

332

Экономика

332

НАН КР_75 лет КирФАН

332

К вопросу Картина мира

332

Экономические проблемы развития малого и среднего бизнеса в переходный период на материалах Кыргызской Республики

332

НОМИНАТИВНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ Абстроактной идеи

331

Проблемы экономической эффективности малых и средних предприятий в условиях диверсификации производства при переходе к рыночной экономике в Кыргызстане

331

Гигиеническое обоснование рационализации питания детей и подростков школьного возраста

331

1916-ж.Ысык-Көл өрөөнүндөгү көтөрүлүш: өбөлгөлөрү, өзгөчөлүктөрү жана жол башчылары

331

Кыргыз фразеологиясынын негизги маселелери

331

Формирование и развитие кластеров в экономике Кыргызской Республики

330

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМЕ N3, К // С 0 3, НСОэ, Р- Н20 ПРИ О И 25 °С

330

Совершенствование метода диагностики туберкулеза животных

330

Вестник Кыргызпатента: вопросы интеллектуальной собственности и инноваций

330

Манас ааламы = Вселенная Манас

330

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

330

Конституционный суд как орган конституционного контроля в Кыргызской Республике (вопросы теории и практики)

330

УСЛОВИЯ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КЫРГЫЗСТАНА

329

Правовое обеспечение безопасности хвостохранилищ

329

Историко-правовые и административно-правовые средства борьбы с незаконным оборотом наркотиков

329

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СИСТЕМАЛУУ КУРСУНДА ОКУУЧУЛАРДЫН БАЙЛАНЫШТУУ КЕБИН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

329

Информатика: 5-класс: Жалпы билим берүүч мектептер үчүн окуу китеби

329

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ СУРЬМЫ И МЫШЬЯКА ИЗ СУРЬМУСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ РАЗДЕЛЕНИЕМ

329

СПЛАВЫ СИСТЕМ Ьп - В1 (Ьп = Рг, М , с а , ТЬ) и СЙ4В13 - Ьп4В13 (Ьп = Рг, N(1, ТЬ)

328

Среди тюркских племен

328

Табият көрүнүштөрүнүн акындар поэзиясында көркөм сүрөттөлүшү

328

Проблемы эффективности использования финансовых ресурсов промышленности на материалах Кыргызской Республики

327

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ СЛАБО НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ

327

Известия КГТУ

327

Эпизоотология основных паразитов медоносных пчел Кыргызстана и меры борьбы с ними

327

Генезис и эволюция нравственно-правовых отношений Кыргызского народа: социально-филосовский анализ

326

Известия НАН КР

326

Административно-правовое регулирование регистрационной деятельности в сфере недвижимости

326

Общество и экономика

326

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ (учебник)

326

«Кыргыз Республикасынын Кытай Эл Республикасы менен саясий-экономикалык кызматташуусунун өнүгүүсүнүн тарыхый анализи (1992–2010-жж.)»

326

НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА И СУРЬМЫ ИЗ ИМПУЛЬСНОЙ ПЛАЗМЫ

326

История развития транспорта в Кыргызстане (1950-1980 гг.)

326

Известия НАН КР

326

Оценка эффективности обучающей программы у пациентов с коронарной болезнью сердца и гиперлипидемией

326

ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

326

Вестник научный журнал

325

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ЛИЧНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

325

Каталитичес кие методы переработки целлюлозы в водной среде в ценные химические вещества

325

Исследование и разработка технологии комплексной переработки техногенных отходов Кадамжайского сурьмяного комбината

325

Физико-химические аспекты сульфатизации глинозёмсодержащих руд Таджикистана

325

Ч.Айтматовдун чыгармачылыгындагы реализм проблемасы

325

"Манас" эпосунун орус жана англис тилдериндеги котормолорундагы өң-түс лексикасынын семантикасы жана структурасы

325

СТРУКТУРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ И ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

324

Погранслойные линии в теории сингулярно возмущенных обыкновенных дифференциальных уравнений с аналитическими функциями

324

Противодействие преступлениям, совершаемым на почве межнационального конфликта: уголовно-правовой и криминологический аспекты

323

Пути повышения эффективности молочного производства (на материалах Ошской области Кыргызской республики)

323

Управление строительными организациями в условиях становления рыночных отношений

323

Пенсионное страхование как приоритетное направление социально-экономической политики в Кыргызской Республике

323

Правовое регулирование охраны озера Иссык-Куль: Теоретико-правовые аспекты

322

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СКЛОНОВ В СТВОРЕ ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС

321

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ (1928-2000 ГГ.)

321

Институциональное развитие политических систем Республики Казахстан и Кыргызской Республики: политико-правовой анализ

321

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный сотрудниками органов внутренних дел Кыргызской республики

321

Этнонация как объект социально-философского анализа

321

Казначейство-инновационное направление на финансовом рынке Кыргызстана

321

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

320

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ ПЕРЕДНИХ ОТДЕЛОВ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА

319

Управление аграрным производством на основе новых информационных технологий (на примере Ошской области)

319

Повышение эффективности производства пресс-изделий из алюминиевых сплавов на основе управления режимами обработки

319

Windows Server2012 r2 Полное руководство Том 1

319

ЛЕЙЦИН ЖАНА ИЗОЛЕЙЦИНДИН БИОМЕТАЛЛДАР МЕНЕН КОМПЛЕКСТИК БИРИКМЕЛЕРИН СИНТЕЗДӨӨ ЖАНА КАСИЕТТЕРИН ИЗИЛДӨӨ

319

Кыргыз мифтериндеги философемалар

177

Железодорожный транспорт СССР в годы великой отечественной войны (1941-1945 гг.) на примере Оренбургской железной дороги

319

МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА: ФАКТОРЫ, УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

318

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКУРРЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ОСНОВЕ 5-СПЛАЙНОВ 2-го и 3-го ПОРЯДКОВ

318

Особенности влияния урогенитальных инфекций на пороки развития структуры почек

318

ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА И ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ГИПОКСИИ И ПОД ДЕЙСТВИЕМ МЕКСИДОЛА

318

Внешнеэкономические связи Республики Казахстан и Федеративной Республики Германии в условиях глобализации, особенности и перспективы развития

317

Оптимизация аналитических процессов в управлении предприятиями отрасли торговли (на материалах Кыргызской республики)

317

Интеллектуальная собственность

317

Проблемы автоматики и управления

317

Модификацияланган гумус заттарынын структуралык фрагменттерин, реакцияга жөндөмдүүлүгүн жана уусуздандыруу каситеттерин изилдөө

317

Развитие казахской народной медицины в различные исторические периоды

317

И ЗМ Е Н ЕН И Е РЕП РО Д У К Т И В Н О ГО П О В ЕД ЕН И Я И РА ЗВИ ТИ Е П О ТЕН Ц И А Л А БУДУЩ И Х П О К О Л Е Н И Й С У С ЛО ВИ ЯХ Т РА Н С Ф О РМ А Ц И И ЭК О Н О М И К И К Ы Р Г Ы ЗС К О Й РЕС П У БЛ И К И

317

Особенности модернизации традиционных обществ в условиях глобализации

317

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

316

Совместные предприятия в районах нового освоения нефтяных ресурсов Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития

316

Остеомиелит дартында генералдашуу ыктымалдуулугун алдын ала болжолдоо жана балдардагы сепсистин алдын алуу боюнча иш чараларды иштеп чыгуу

316

Негизги мектепте математиканы жергиликтуу материалдарды колдонуп окутуунун методикасы (5-6 - класстын математика предметинин мисалында

316

Оптимизация анестезиологического пособия при реконструктивных операциях на магистральных сосудах

316

Организация совершенствования бухгалтерского учета лизинговых операций

316

Проблемы устойчивого развития аграрного сектора экономики Кыргызской Республики: теория, методология и практика

315

Cамоучитель английского языка

315

ДОМБРОВАЯ ШКОЛА КАК ИНСТИТУТ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИИ (на примере западноказахстанской школы Казангапа)

315

ИСЛАМ И МУСУЛЬМАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КЫРГЫЗСТАНА

315

Разработка автономной бироторной ветроэнергетической установки малой мощности

315

ИНТЕЛЛЕКТ И МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ: ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ

314

ПРАЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ

314

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПО ДАННЫМ: ТЕСТЫ НА ЗАВИСИМОСТЬ И СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

314

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И РАННЕМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ОНКОЛОГИЧ Е СКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ В СЕЛ Ь СКОЙ МЕСТНОСТИ

314

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СЕМЕЙНО - ОРИЕНТИРОВАННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

314

Ош облусунун калкынын арасында кездешуучу мите курттар жана алардын биоэкологиялык озгочолуктору

314

Сталинградский дневник Кыргызстана

314

Химико-экологические особенности и биологическая продуктивность основных горных почв Кыргызской Республики

314

Понятийная эволюция исторического и логического

314

Применение диэтиллитиофосфорной кислоты для экстракционно-радиометрических и нейтронно-активационных определений ряда элементов

314

Эндофитные грибы высших растений Кыргызстана и их биологические свойства

198

Что мы знаем о мумиё (Архар -Таш) Научно популярный очерк

313

Феномен маргинальности в этнокультуре кыргызов в условиях глобализации

312

СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С НЕЛИНЕЙНЫМИ СИНАПТИЧЕСКИМИ ВХОДАМИ ДЛЯ ЗАДАЧ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

312

Сохранение биоразнообразия и практическое использование растений рода Scutellaria методами биотехнологии

312

РЕВАСКУЛЯРИЗИРУЮЩИЕ И РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

311

Таджикистандын негизги дарыяларынын сууларындагы макро- жана микроэлементтерди болуштуруу

311

Кыргыз адабияты 11 класс

311

МИГРАЦИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕРДИ ЖӨНГӨ САЛУУ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН ЖАНА ЖАРАНДЫК КООМДУН АЗЫРКЫ КООМДОГУ ӨЗ АРА КЫЗМАТТАШУУСУ (КЫРГЫЗСТАНДЫН ТАЖРЫЙБАСЫ)

311

Кыргыз Ала-Тоо кыркасынын түндүк бетиндеги келечектүү дары өсүмдүктөрдүн түрлөрү жана аларды сарамжалдуу пайдалануу

311

Правовое положение общественных организаций в Кыргызской Республике

311

Вклад С.М.Абрамзона в изучении этнографии кыргызского народа

311

Хирургические аспекты зубного протезирования с опорой на дентальные имплантаты различных систем разных возрастных групп

310

Меры безопасности в уголовном праве (Сравнительно-правовой анализ)

310

МОДЕЛИ, АЛГОРИТМЫ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ ПАМИРО-ТЯНЬШАНСКОГО РЕГИОНА ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ

310

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

310

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ХВОСТОВ АКТЮЗСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

310

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЙГУРСКОЙ ЖИВОПИСИ, ГРАФИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XXI ВВ.

310

Воробьинообразные птицы (Passeriformes) урбанизированных экосистем юга Кыргызстана

310

Чынгыз Айтматовдун "Тоолор кулаганда" (Туболук колукту) романында тагдыр маселесинин корком иштелиши

309

Состояние и пути оптимизации лечения, реабилитации и профилактики патологии слюнных желез в Кыргызской республике

309

СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ (ТУРКЕСТАНСКОЕ) ВОССТАНИЕ 1916 г. ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ

309

История и эволюция клановой системы в политических процессах кыргызского общества ( ХIХ – ХХI вв.)

309

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕСИЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

309

Кыргыз адабиятынын тарыхы 9-том

309

Понимание и выражение значений в речи человека

308

Административно-правовое регулирование уплаты таможенных платежей в Кыргызской республике

308

Общие условия судебного разбирательства в уголовном процессе Республики Казахстан

308

Интеллектуальная собственность

308

Современные проблемы механики

308

Не могу молчать Ч.2

308

Сохранение биологического разнообразия млекопитающих государственного заповедника «Кулун-Ата»

308

Физико-химические основы технологии выщелачивания золота из хвостов флотации руд нижних горизонтов Джижикрутского месторождения Таджикистана

308

Транспортно-логистические системы в Республике Казахстан в контексте развития транзитного потенциала: проблемы и механизмы функционирования

308

Теоретические аспекты финансово-экономической безопасности (на материалах Кыргызской республики)

307

Формирование культуры общения у студентов педагогических направлений на занятиях по русскому языку

307

Краткий годовой отчет 2017

307

Турдакун Усубалиев: омуру жана тагдыры

307

Блутанг ылаңынын профилактикалык каражаттары жана ага каршы вакцина даярдоо технологиясын жакшыртуу

307

Авангарддык архитектуранын концепциясы

307

Гармонизация частных и публичных интересов в реализации права собственности на землю в Кыргызской республике

306

Проблемы эффективного использования земельных и водных ресурсов Кыргызской республики

306

Анализ влияния глобального изменения климата на устойчивое развитие экономик стран Центральной Азии (на примере Республики Казахстан)

306

Болочок инженерлердин башка тилдуу коммуникациялык компетенттуулугун калыптандыруунун илимий-педагогикалык негиздери

306

Современные проблемы механики

306

Исторический анализ развития политико-экономических отношений Кыргызской Республики и Китайской Народной Республики (1992–2010 гг.)

306

Управление субъектами коммерческой деятельности в условиях Евразийского экономического союза (на примере Чуйской области Кыргызской республики)

305

Наука и инновационные технологии

305

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

305

Түмөнбай Байзаков, Муса Жангазиев 32-том

305

СФЕРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА МАТЕРИАЛАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

304

ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА КЫРГЫЗСТАНА

304

Совершенствование содержания профессиональной компетентности будущих библиотечно-информационных специалистов

304

Проблемы правового и криминолого-криминалистического обеспечения расследования насильственных преступлений, совершаемых в уголовно-исправительных учреждениях в странах СНГ

304

Физика

304

Киргизко-русский словарь

304

Археологические памятники на Кыргызстанском участке Великого Шелкового пути

304

Орто (IX-XV кк.) жана жаны (XVI-XIX кк.) доордогу кыргыз тили

304

ЧҮЙ ӨРӨӨНҮНҮН АЙРЫМ АНТРОПОГЕНДИК ЛАНДШАФТТАРЫНДА КАНАТТУУЛАРДЫН БАЙЫРЛООСУНУН МЕЗГИЛДИК ДИНАМИКАСЫ

304

Түштүк-чыгыш Казакстандын кайракы жерлеринде күздүк буудай эгүүгө топуракты негизги иштетүүнү минималдаштырууда жер семирткичтерди колдонуунун натыйжалуулугу

304

История православия в Кыргызстане. Х1Х-ХХ вв.

304

Сооронбай Жусуевдин поэтикалык изденүүлөрү

304

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

303

Разработка методики моделирования процессов горячей штамповки осесимметричных поковок из титановых сплавов

303

Концепция перспективного развития региональной системы предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности Кыргызстана

303

Izvestiya (Kabarlary) NAN KR

303

Известия НАН КР

303

Оценка эффективности симультанных хирургических операций на органах брюшной полости и малого таза

302

Организационно-экономические аспекты управления налоговыми расчетами в Республике Казахстан и их учетно-аналитическое обеспечение

302

Современные проблемы механики

302

Izvestiya (Kabarlary) NAN KR

301

Вооружение средневекового Кыргызстана в VI - XIV вв. (Типология, хронология и эволюция)

301

Разработка моделей и алгоритмов морфологического анализатора для кыргызского языка

301

ИМПЕРАТИВДИН ЛИНГВИСТИКАЛЫК МААНИ-МАҢЫЗЫ

301

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ И РАЗРАБОТКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

301

Исследование композиционных и иммобилизационных свойств пищевых волокон в производстве молочных продуктов

301

Типы и функции стилистических синонимов в русском языке

301

Экономические отношения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой: Современное состояние, проблемы развития и перспективы

301

Гигиеническая оценка транспорта, как фактора влияющего на качество среды обитания и состояния здоровья населения

301

Кыргыз Республикасынын туштугундогу экологиялык тобокелдиктеги аймактарда жашаган балдардын экопатологиясынын агымынын калыптануусу жана клиникалык озгочолуктору

300

Шаардык кыргыз жумушчулардын социалдык-маданий абалы 1980-жж. ортосу – 1990-жж. ортосу (Этносоциологиялык материалдардын негизинде)

300

Млекопитающие Юга Кыргызстана, проблемы их охраны и рационального использования

300

Экспериментальное обоснование свойств голограмм, записанных по методу бесщелевой радужной голографии

299

Совершенствование водомерных сооружений для учета воды во внутрихозяйственных каналах (на примере Чуйской долины)

299

Состояние артериального импеданса и активность кальциевых каналов в тромбоцитах у больных эссенциальной гипертонией с различной степенью гипертрофии левого желудочка и изменение этих показателей в процессе длительного лечения антагонистом кальция амлодипином

299

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОГО КЛАССА КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

298

СЕЗОННЫЕ МИГРАЦИИ ХИЩНЫХ ПТИЦ В ПРЕДГОРЬЯХ ЗАПАДНОГО ТЯНЬ-ШАНЯ

298

Регуляризация и единственность решений линейных интегральных уравнений первого рода с двумя независимыми переменными

298

Задачи сопряжения для псевдопараболических и гиперболических уравнений четвертого порядка

298

Тенечин

298

Гетерогенные равновесия в системах, содержащих мышьяковокислые, сернокислые и карбонатные соли меди, натрия и воду при 25 и 50 гр.

298

Проблемы развития микрофинансирования и микрокредитования в переходный период (на материалах Кыргызской Республики)

298

Экологические проблемы бассейна реки Нарын и рациональные пути их решения

298

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ П РИ ТРАВМАХ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ЗАБОЛ ЕВАНИЯХ

297

Интеллектуальная собственность

297

Обучение лексической синонимии русского языка учащихся в 5 классе школ с кыргызским языком обучения

297

Педагогические основы совершенствования деятельности школьника технического кружка как важнейшего средства подготовки учащихся к труду

297

Бронхиальная астма у детей Кыргызстана

297

Проблемы миграции населения Кыргызской Республики в условиях транзитной экономики

297

Известия

296

ДИХОТОМИЯ «ВОСТОК – ЗАПАД»: НОВЫЕ РЕАЛИИ И ПАРАДИГМЫ

296

Освободительные движения на юге Кыргызстана в 1900-1916 гг.

296

Обоснование эксплуатационного пробега автомобильных шин в горных условиях

295

Биоэкологические особенности, вредители и болезни абрикоса в Баткенсокй области

295

Эколого-радиобиогеохимическая оценка почвенно-растительного комплекса агроэкосистем Прииссыккулья

295

The Kirghiz and the surrounding peoples in mid-Nineteenth -century Kirghiz epic.

295

Состояние здоровья новорожденных при внутриутробном инфицировании

295

Закономерности формирования и развития агробизнеса в Кыргызской Республике в условиях трансформирующейся экономики

295

ИНТУИТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ

294

ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА ИЗ ОТХОДОВ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТЕРМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧЕННЫХ УРАНИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

294

Конституционно-правовые основы народного суверенитета Кыргызской республики

294

Кыргызстандын орто кылымдардагы курал-жарактары VI-XIV кк. (типтери, хронологиясы жана эволюциясы)

294

Izvestiya (Kabarlary) NAN KR

294

МЕТОДОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ: КОМПЛЕКСНЫЙ И СИСТЕМНЫЙ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРЫ

294

Русско-кыргызский словарь

294

Фотомеханическая деструкция полиэтилентерефталата и полистирола под действием монохроматического УФ-излучения

293

Обоснование выбора оптимального размещения сервисных объектов на придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования

293

Ч. Айтматовдун чыгармаларынын тилинин статистикасы жана стилистикасы

293

Кыргыз Республикасында фитокаражаттарды колдонууну фармакоэпидемиологиялык изилдөө жана мартетингдик баалоо

293

Кислотные и спекательные способы раложения бор-и алюмосиликатных руд Таджикистана

293

Инфекционная безопасность и перспективы развития донорства крови в Кыргызской республике

292

Ислам в суверенном Кыргызстане: состояние и проблемы (1991-2014 гг.)

292

Интеллектуальная собственность

292

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО И ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

292

Этническая ценность как обьект социально-философского анализа

292

ВОВЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ПРОЦЕССЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (на материалах Кыргызской Республики)

292

Концепт "закон" в английской и русской лингвокультурах

291

ЭТНИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

291

Ч. Айтматовдун "Кыямат" жана О. Памуктун "Байкуштардын музейи" романдарындагы жонокой суйломдордун структуралык озгочолуктору

291

Комплексообразование серебра (I) с 1,2,4-триазолом и 1,2,4-триазолитом.

291

Современные проблемы механики

290

Кабарлары (Известия НАН КР)

290

Машиноведение

290

Добра мектеби салтты сактоонун жана өнүктүрүүнүн институту катары (Казангаптын батыш казакстандык мектебинин мисалында)

290

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЙЛАНЫШ ТАРМАГЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ ЖАНА АБАЛЫ (“Кыргыз почтасы” МИ жана “Кыргызтелеком” ААК 1991-2010 жж.)

290

Известия НАН КР

290

Проблема адекватности синтаксической номинации терминов по искусству в перводе (на материале английского, русского и кыргызскогог языков)

290

Экономические проблемы развития лесного хозяйства (на примере орехоплодовых лесов Юга Кыргызстана)

290

Исследование и разработка бироторной микрогидроэлектростанции

289

Мал чарбасындагы кубаттуулукту уномдоочу узгултуксуз технология (Кой кыркуунун жана микро ГЭС пайдалануу менен жунду баштапкы иштетуунун мисалында)

289

Жылдык отчет

289

Алгебра жана анализдин башталышы 11 класс

289

Физико-химические основы получения урановых концентратов из супесчанных почв и шахтных вод

288

Проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов (Материалы докладов VII международного симпозиума)

288

Археологические памятники Чаткала (каталог археологических памятников)

288

Түштүк Кыргызстандын урбанизацияланган экосистемаларынын таранчы сымал (Passeriformes) канаттуулары

288

Проблемы повышения эффективности использования внешней экономической помощи в Кыргызской Республике

288

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ (на примере электроэнергетики Кыргызстана)

287

ПРОФИЛАКТИКА ИНВАЛИДНОСТИ И МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

287

Гигиеническое обоснование к разработке и применению новых специализированных продуктов питания на основе кобыльего и козьего молока у больных туберкулезом легких

287

Организационно-экономические аспекты эффективного развития земельных отношений в сельском хозяйстве в Кыргызской республике

287

Интеллектуальная собственность

287

Кесек

287

Синтез этиленовых аминоспиртов каталитических гидрогенизацией ацетиленовых производных

287

Диагностика и лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы, сочетающаяся с геморроем

286

Структура, механические и электрические свойства фуллеренсодержащих пленок полиметилметакрилата, полученных из общих растворов в ароматических растворителях

286

Образование и наука в КР

286

Правовое регулирование ипотеки (залога недвижимости) по законодательству Кыргызской республики

286

Из истории дореволюционного Киргизстана. - Ф.,1985. - 292с.

286

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ (на материалах Кыргызской Республики)

286

ЛИЧНОСТЬ КАК СУБЪЕКТ КАТЕГОРИЗАЦИИ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ПОЗНАНИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОГНИТИВНЫХ И ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫХ СТРУКТУР

285

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (На материалах Кыргызской Республики)

285

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИИ И ИХ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (на материалах Кыргызской Республики)

285

Лицейчилердин физикалык ой жугуртуусунун илимий стилин калыптандыруунун педагогикалык шарттары

285

Физиологическая характеристика гормонального профиля и биоэлектрическая активность мозга у постоянных жителей высокогорья

285

Россия - Кыргызстан: исторический опыт формирования межкультурного дискурса (вторая половина XIX в. - XXI в.)

285

Государство кочевых узхбеков

285

Равномерная асимптоматика решений бисингулярно возмущенных дифференциальных уравнений

285

Получение силикагеля из твердых отходов производства полупроводникового кремния

285

Англо-русский русско-английский сло- варь с произношением

285

Татаал сүйлөмдөрдүн түгөйлөрү туюнткан маанилер жана аларды берүүнүн стилдик каражаттары

285

Экономические основы антимонопольного регулирования в странах с переходной экономикой (на примере Кыргызской Республики)

285

ВОСПРИЯТИЕ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ТРЕТЬЕГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ

284

Моделирование напряженно-деформированного состояния вибро- и сейсмоизолирующих резинометаллических элементов

284

Модели компактных астрофизических объектов со скалярными полями

284

Санкционирование судом следственных действий, затрагивающих конституционные права и свободы граждан (на материалах Кыргызской Республики)

284

Заманбап философиялык рефлексиянын контекстиндеги этникалык салт

284

Численное моделирование сопряженных задач теплообмена при плазменной сварке

284

СИНТЕЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ КАРБИДОВ ТУГОПЛАВКИХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ИСКРОВОЙ ЭРОЗИИ

284

Распространение вирусов парентеральных гепатитов среди доноров крови Кыргызской Республики

284

Стилевые особенности повестей Чингиза Айтматова (к проблеме художественного мастерства)

284

Экономические основы развития электронной коммерции и ее роль в развитии туристской отрасли Кыргызской республики

283

Бичурин Н.Я. и его вклад русское востоковедение (Материалы конференции Ч.2)

283

Теоретико-правовые основы формирования политических партий Кыргызской Республики

283

Кыргыз поэзиясында сонет формасынын калыптанышы жана өнүгүшү

283

Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания на уровне первичной медико-санитарной помощи

283

Историко-философская природа и морально-эстетические философемы суфизма

283

Фаскасыз бычактуу тамыр сабактарын майдалагычтын параметрлерин негиздоо жана иштеп чыгуу

282

Исследование структурных фрагментов, реакционной способности и детоксицирующих свойств модифицированных гумусовых веществ

282

Современные проблемы механики

282

Термическая модификация углей с получением пиромеллитовой кислоты и ее производных

282

Радиационные дефектообразования и квазихимические реакции в неметаллических кристаллах

282

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВ А В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ МНОГ О ПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

281

Энергетическая политика Кыргызской республики: политологический анализ

281

Кыргыз республикасында ишкердик ишмердуулугуно адамдын жана жарандын укугу

281

Интеграция Республики Таджикистан в региональных формированиях

281

Усубалиев "ЖЗЛ"

281

Келдей

281

Гемодинамические особенности и нарушения ритма сердца у больных с декомпенсированным хроническим легочным сердцем в сочетании с артериальной гипертонией

280

Формирование элементов исследовательских компетенций старшеклассников на уроках математики (на примере стереометрии)

280

Современные проблемы механики

280

Инновация для устойчивого развития: Обзор по КР

280

Интеллектуальная собственность

280

Кызыл кулак

280

Разработка методов массового культивирования вольфии бескорешковой (wolffia arrhiza(L.) Horkel ex wimm.) в условиях юга Кыргызстана и перспективы её использования

280

Степи урочища Сарыгоо Атбашинской долины Внутреннего Тяньшаня (состав, структура, продуктивность, трансформация, восстановление, охрана)

280

Физико-химические основы комплексной переработки рисовой шелухи

279

Оценка и отбор перспективных форм фисташки настоящей по адаптивным и хозяйственно-ценным признакам в условиях южного Кыргызстана

279

Налоги в системе факторов ускорения развития экономики (на примере Кыргызской Республики)

279

Налоговое регулирование инновационной деятельности в Кыргызской республике

278

Психологические особенности интеллектуально-компетентной личности выпускника общеобразовательной школы

278

Противодействие экстремизму в Кыргызской республике

278

Интеллектуальная собственность

278

Хирургическое лечение сложных дефектов кожи и мягких тканей с использованием пересадки васкуляризованного лучевого лоскута предплечья

278

Комплексное лечение острыхгнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой локализации у детей с применением рапина

278

НЕЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ И ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕШЕНИЙ

277

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

277

Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию организации грузовых перевозок на примере маршрута Ош-Бишкек

277

АБДУЛХАЙ АЛДАШЕВДИН ЭССЕИСТИКАСЫ- НЫН БААЛУУЛУКТУК МАЗМУНУ

277

Проблемы кредитования реального сектора в условиях трансформирующейся экономики (теория и практика)

277

Хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ по уголовному законодательству Кыргызской республики (Уголовно-правовые и криминологические аспекты)

276

Ресурсы речного стока и экологическое состояние бассейна озера Балхаш в условиях современного изменения климата

276

РАЗВИТИЕ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

276

Кен калдыктарын сактоочу жайлардын коопсуздугун укуктук камсыз кылуу

276

Вычислительные методы и компьютерные исследование задач с пограничными слоями в математических моделях гидродинамики водоемов

276

Т.У.Усубалиев - Кыргызстандын мамлекеттик жана коомдук ишмери

276

Шараф Ад-Дин Али Йездинин "Зафар Наме" чыгармасынын Х1У-ХУ кылымдардагы Теңир Тоо жана ага чектеш аймактардын тарыхы боюнча маалыматтары

276

Профессионально-правовая культура юриста

276

Культурно-языковые характеристики текстов газетных объявлений (на материале английской и русской прессы)

275

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЙ СФЕРЫ

275

Религия и общество в современном Кыргызстане

275

Пути повышения эффективности местных органов самоуправления (на примере Ошской области)

275

Современные проблемы механики

275

К ВОПРОСУ О "КАРТИНЕ МИРА

275

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (НА ПРИМЕРЕ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ, 1991-2011 гг.)

275

Уголовно-правовая охрана собственности в Российской Федерации и Кыргызской Республике: теоретико-инструментальное исследование

275

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТУРКОВ-МЕСХЕТИНЦЕВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

275

Развитие межэтнических отношений в Кыргызстане как фактор устойчивого человеческого развития

275

Алымбек жана анын уулу Тургунбектин кол жазмасы

275

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ТУРКОВ-МЕСХЕТИНЦЕВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

274

Проблемы и перспективы развития туризма в горных условиях

274

Физико-химические исследования соляных отложений Киргизии и обоснование методов переработки

274

Становление жанра антиутопии в русской литературе 20-х гг.ХХ века (на материале произведений Е.Замятина, А.Платонова, М.Булгакова)

274

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ ДОМОВ В КЫРГЫ ЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

274

Использование водобоев - энергогасителей для повышения самоочищанмцей способности водотоков (на примере реки Ак-Буура)

274

Стратегическое планирование и прогнозирование государственного бюджета Кыргызской республики в условиях рынка

273

Методы решения нелинейной задачи размещения производства и переработки продукции

273

Поэтический мир Суеркула Тургунбаева

273

Кыргыз патенттин кабарлары: интеллектуалдык менчик жана инновациялар маселелери = Вестник Кыргызпатента: вопросы интеллектуальной собственности и инноваций

273

Национальные образы мира (русский,болгарский, киргизский,грузинский, армянский)

273

РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПИРОЛИЗА МЕСТНЫХ УГЛЕЙ

273

КИНЕМАТОГРАФИЯ КЫРГЫЗСТАНА И КАЗАХСТАНА: CТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО (1930 – 1990-е годы)

273

Возрастная морфология лимфоидных органов и тканей у кур кыргызской породы

273

Морфо-функциональное становление тканей молочной железы суягных овцематок Кыргызской тонкорунной породы

273

Турмуштук жомоктор 23-том

273

Применение комбинации биокомпозиционного и синтетического остеопластических материалов в сочетании с богатой тромбоцитами плазмы для замещения костных полостей в хирургической стоматологии

272

Гиссар кыркасынын туштук-батыш жантаймасынын инженердик-геологиялык процесстери: жаратылыш кырсыктарынын тобокелдигин баалоо жана болжолдоо

272

Научное обоснование методологических подходов интеграции систем управления фармацевтическим производством в современных условиях

272

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ИНДУСТРИИ

271

Социально-философский анализ эстетической проблематики на материале экспериментальных исследований (социокультурный и экзистенциальный подходы)

271

Notes on Diffy Qs Differential Equations for Engineers

271

Этномофаги и болезни непарного шелкопряда в условиях орехоплодовых лесов Южного Кыргызстана

271

Антигельминтная активность бензамеди при аноплоцефалятозах жвачных животных

271

Өзбек мектептеринин 1-4-класстарында кыргыз тилин окутууда окуучуларды кыргызча кеп адебине үйрөтүүнүн илимий-методикалык негиздери

271

Современные проблемы механики

270

Современные проблемы механики

270

Эколого-биогеохимическая оценка растительно-почвенного покрова природно-техногенной урановой провинции Майлуу-Суу

270

Не могу молчать

270

Муниципалитет

270

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОР ГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО - РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМ ОЩИ ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕ СТВИЙ

269

Совершенствование оперативного родоразрешения рожениц при цефалопельвической дистоции

269

Формирование коммуникативного лидерства студентов вуза (на примере дисциплины Русский язык)

269

Клинико-лабораторная характеристика ВГА у взрослых в период эпидемического подъема заболеваемости

269

Известия НАН КР

269

Современное распространение и экология серой крысы (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) в Кыргызстане

269

Разработка математической модели и программирование процесса защиты растений с учетом временно-возрастной структуры и пространственного распределения

268

Злоупотребление субъективным гражданским правом в Кыргызской республике

268

Наука и инновационные технологии

268

Материаловедение

268

Интелектуалдык менчик = Интелектуальная собственность

268

Азиядан Берлинге ( ырлар, эскерүүлөр)

268

Жер титирөө жана аны изилдөө

268

Устойчивость и математическое моделирование нелинейных многомерных фазовых систем

268

Дисбиотические нарушения при заболеваниях слизистой оболочки рта и пути их коррекции в комплексном лечении

268

Глобальная экология и требования к данным наблюдений

268

Фундаментальные и обобщенные решения краевых задач динамики сред с усложненными свойствами

267

Проблемы конституционно-правового обеспечения информационной безопасности на постсоветском пространстве

267

Правовая охрана водно-болотных угодий в Республике Казахстан

267

Криминалистическая характеристика незаконного получения и нецелевого использования кредита (на материалах республики Казахстан и Российской федерации)

267

Кабарлары (Известия НАН КР)

267

Экологическое состояние и плодородие почв по вертикальной поясности Государственного Национального природного парка «Беш-Таш» Таласской долины и их рациональное использование

267

СУФИЗМДИН ТАРЫХЫЙ-ФИЛОСОФИЯЛЫК ТАБИЯТЫ ЖАНА МОРАЛДЫК-ЭСТЕТИКАЛЫК ФИЛОСОФЕМАЛАРЫ

267

ЭЛДИК ООЗЕКИ ЧЫГАРМАЛАРЫНДАГЫ ЭМПИРИКАЛЫК ЖАНА ТЕОРИЯЛЫК ДЕҢГЭЭЛДЕРДИН БАЙЛАНЫШЫ

267

Конституционно-правовые основы исполнительной власти республики Казахстан и Кыргызской республики

266

Интеллектуальная собственность

266

Основы теории литературы

266

Тенишев Э.Р. О языке калмыков Иссык-Куля

266

Физико-химические и технологические основы очистки технического хлорида натрия

266

ТҮШТҮК КЫРГЫЗСТАНДЫН ШАРТЫНДА ЭРТЕ КАРТОШКАНЫН ӨНДҮРҮМДҮҮЛҮГҮН ЖОГОРУЛАТУУНУН ИЛИМИЙ НЕГИЗДЕРИ

266

ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИН ЛИНГВОПОЭТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ (СИНОНИМДЕР, ПАРАФРАЗА, ПЛЕОНАЗМ ЖАНА КАЙТАЛОО)

266

Современный терроризм как социально-политический феномен

266

Экономическая эффективность производства хлопка-сырца в условиях переходного периода к рыночным отношениям (на примере Жалал-Абадской области)

266

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВ О ЖИЗНИ СТОМАТОЛОГОВ - ТЕРАПЕВТОВ УДМУРТСКО Й РЕСПУБЛИКИ

265

Особенности становления демократии в Кыргызстане: философский анализ

265

Распределение макро- и микроэлементов в водах основных рек Таджикистана

265

Интеграциянын терендеши шартында азык-тулук коопсуздугун камсыз кылуунун механизмдери (Кыргыз республикасынын материалдарында)

265

Кыргыздын мамлекеттуулугу жазма булактарда

265

Древний и средневековый Кыргызстан

265

Академиялык илим: Тил жана адабият

265

Кыргыз-Казак адабий байланышынын жаңы доору

265

КЫРГЫЗ, ТҮРК ЖАНА МОНГОЛ ТИЛДЕРИНДЕГИ ЛЕКСИКАЛЫК ПАРАЛЛЕЛДЕРДИН ФОНЕТИКАЛЫК ӨҢҮТТӨРҮ

265

Роль образования в формировании национального человеческого капитала (на материалах Республики Казахстан и Кыргызской республики)

264

Кабарлары (Известия НАН КР)

264

«ЧЫГЫШ-БАТЫШ» ДИХОТОМИЯСЫ: ЖАҢЫ РЕАЛИЙЛЕРИ ЖАНА ПАРАДИГМАЛАРЫ

264

Изучение едестид и работы А.П.Карпинского

264

Лактоферрин молочного секрета и сыворотки крови овец при становлении лактации

264

Интеграция Кыргызской Республики в международные торгово-экономические организации

264

Научно-методические основы формирования литературно-теоретических понятий (на материале V-VIII классов)

264

Синтез и свойства продуктов реакции гликозилтиокарбамоилирования ароматических амино- и гидроксисодержащих соединений

264

Оптимизация хирургического лечения острого парапроктита с применением сорбционных и лимфогенных технологий

264

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика умышленных убийств

264

Безобжиговые кровельные материалы на основе цементно-волластонитовой композиции

264

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ВАКФА В МУСУЛЬМАНСКОМ ПРАВЕ (историко-правовой аспект)

264

Культурно-языковые характеристики пословиц и афоризмов (на материале французского и русского языков)

263

КРИТЕРИЙ УСТОЙЧИВОСТИ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ СИНГУЛЯРНО-ВОЗМУЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ

263

Азыркы Кыргызстандагы дин жана коом

263

Совершенствование процесса подготовки программы социально-экономического развития на муниципальном уровне в Кыргызской республике

263

Организационно-управленческий аспекты развития объектов малой гидроэнергетики в Кыргызской республике (как приоритетного направления инвестиционной деятельности)

263

Кыргыз тилинин морфологиясынын жана лексикологиясынын маселелери

263

Социально-гигиенические аспекты здорового образа жизни молодежи, методические подходы его формирования в современных условиях

263

Бала бакчанын 6-7 жаштагы балдарын кыргыздын улуттук каада-салттары аркылуу социалдаштыруу

263

Труды Нумизматической комиссии.5

263

Новые подходы к управлению качеством в многопрофильной городской поликлинике

262

Взаимодействие электродуговых потоков плазмы с обрабатываемой поверхностью

262

Органы государственного управления Французской республики (Административно-правовой аспект)

262

Проблемы и пути повышения экономической эффективности рынка образовательных услуг в Кыргызской республике (на примере средне-профессионального образования)

262

Совершенствование средств профилактики и технологии приготовления вакцины против блутанга

262

Фрунзе энциклопедия

262

Эффективность краткосрочных курсов интенсивной химиотерапии у впервые выявленных больных туберкулезом легких в условиях стационара

262

Педагогические интенсификации системы боевой подготовки пограничников в районах вооруженных конфликтов (по опыту Пограничной группы Федеральной Пограничной службы России в Республике Таджикистане)

262

Законодательный процесс в Кыргызской Республике (вопросы теории и практики)

262

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.1,Вып.1.

262

Особенности электронных средств массовой информации в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях Кыргызской Республики (1991-2016)

262

Ценность эндоскопических методов исследования в диагностике перфоративных гастродуоденальных язв для улучшения их хирургического лечения

261

Поверхностная активность околоплодных вод и микроструктура плаценты у первородящих и многорожавших женщин низкогорья, среднегорья и высокогорья Кыргызстана

261

Эндокринные нарушения репродуктивного здоровья девочек-подростков и современные возможности их гормональной коррекции и профилактики

261

Домбровая школа как институт сохранения и развития традиции (на примере западноказахстанской школы Казангапа)

261

Опыт лесовосстановления еловых лесов Прииссыккулья

261

РАЗВИТИЕ ДУХОВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ)

260

Инженерно-геологические процессы юго-западного склона Гиссарского хребта: оценка и прогнозирование риска стихийных бедствий

260

Муниципалитет

260

Кыргыздардын философиялык түшүнүктүрүнүн генезиси жана эволюциясы

260

Философская система В.И. Несмелова

260

СПЛАВЫ СИСТЕМЫ Lп - Вi (Ln= Рг, Nd,Gd,ТЬ) и Gd4 Вi13 - Lп4 Вi3 (Lп = Рг, Nd, Тb)

260

Окружающая среда и здоровье населения

260

Развитие исследований свойств решений интегральных и интегро-дифференциальных уравнений Вольтерра-Стилтьеса

259

Вольтерра-Стилтьестин интегралдык жана интегро-дифференциалдык тендемелеринин чыгарылыштарынын касиеттерин изилдоону онуктуруу

259

ТҮНДҮК ЖАНА ТҮНДҮК-БАТЫШ КЫРГЫЗСТАНДА ЖАШАГАН КЫРГЫЗ ҮЙ-БҮЛӨЛӨРҮНҮН СОВЕТ ДООРУНДАГЫ ТАМАК-АШ СИСТЕМАСЫ (ЭТНОГРАФИЯЛЫК ЖАНА ЭТНОСОЦИОЛОГИЯЛЫК МАТЕРИАЛДАРДЫН НЕГИЗИНДЕ)

259

Антипирин и некоторые его производные как аналитические реагенты на платиновые металлы.

259

Разработка методов массового культивирования вольфии бескорешковой в условиях юга Кыргызстана и перспективы ее использования

259

КЫРГЫЗ ИСКУССТВОСУНУН ДҤЙНӨ ТААНЫМДАГЫ РОЛУ: ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

259

Формирование двухпалатного парламента Кыргызстана

259

Исследование алкалоидов

259

Пустынно-степные растительные сообщества и биогеохимические аспекты доминантов Западного Прииссыккулья

259

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИНВЕРСИИ: КОНЦЕПТ «ЧУДО» (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И ИРЛАНДСКИХ ПОСЛОВИЦ, ПОГОВОРОК И СКАЗОК)

258

Уголовно-правовые меры предупреждения убийств, совершаемых с особой жестокостью

258

Псевдопараболалык тендемелер учун коп олчомдуу тескери маселелер

258

Экономика знаний как фактор экономического развития

258

Кабарлары (Известия НАН КР)

258

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА КОРОВ АЛАТАУСКОЙ ПОРОДЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

258

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ СЛАБО НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА ВОЛЬТЕРРА С ЗАПАЗДЫВАНИЯМИ

258

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ ВУСЛОВИЯХ ЮГА КЫРГЫЗСТАНА

258

Механизмы обеспечения продовольственной безопасности в условиях углубления интеграции (на материалах КР)

258

Улгайган жана кары жаш курактагы адамдардын сан сөөк моюнчасынын сыныгында жамбаш-сан муунун гемиартропластикалоо

258

Рыночная реформа и экономические основы социальной защищенности сельского населения Кыргызской Республики

258

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

258

Археологический сборник

258

Европейский дискурс другого:культоллогические модели орентирование человека в современном жизненном мире

257

Многомерные обратные задачи для псевдопараболических уравнений

257

Разработка и исследование методов синтеза самоорганизующихся нейронных сетей для задач обработки информации

257

Теоретико-правовые и конституционные механизмы, обеспечивающие признание и исполнение решений международного коммерческого арбитража в современном Кыргызстане

257

Эффективность применения минеральных удобрений при минимализации основной обработки почвы под озимую пшеницу на богаре юго-востока Казахстана

257

Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье

256

Исследование реакций термического разложения окислов металлов

256

Труды института антропологии и археологии Вып.2

256

Интелектуалдык менчик = Интелектуальная собственность

255

КАЗАКСТАНДЫК ХОРЕОГРАФИЯ КЛАССИКТЕРИНИН ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫНДАГЫ УЛУТТУК ЖАНА БӨТӨН-УЛУТТУК (АБАЙ атындагы МОБАТтын СПЕКТАКЛДЕРИНИН МАТЕРИАЛЫНДА

255

Выведение и совершенствование Кыргызской пуховой породы коз

255

Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы 5-класс

255

Анатомия человека

255

Гемиартопластика тазобедренного сустава при переломах шейки бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста

255

Кыргыздардын Саян-Алтай түрк тилдүү элдери менен тарыхый - маданий байланыштары (материалдык маданияттын үлгүлөрүнүн негизинде)

255

Традиционное вышивание кыргызов во второй половине Х1Х-нач.ХХ вв.(на примере юга Кыргызстана)

255

Пути повышения эффективности обрабатывающей промышленности региона (на примере Ошской области)

254

Научно-технические основы экологизации возделывания табака (NICOTIANA TABACUM L.)

254

Интеллектуальная собственность

254

ТОНКАЯ СТРУКТУРА СПОКОЙНЫХ СОЛНЕЧНО-СУТОЧНЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИХ ИСТОЧНИКОВ

254

Хирургическое лечение хронического остеомиелита с использованием миопластики ротационными лоскутами на сосудистой ножке

254

Вклад С.М.Абрамзона в изучении этнографии кыргызского народа

254

Известия императорской археологической коммиссии

254

Свобода воли. Иллюзия или возможность

254

Конституционно-правовые основы и уголовно-правовой механизм защиты несовершеннолетних от вовлечения их в совершение преступлений, угрожающих нормальному их развитию в странах СНГ

253

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕКТРА ПРЕДЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

253

Физико-химические свойства сплава Zn5AI с хромом, марганцем и молибденом

253

Диагностика и хирургические лечение артериовенозных ангиодисплазий конечностей

253

Кыргыз адам аттарынын жергиликтүү өзгөчөлүктөрү (Кыргыз диалеткилик антропонимиясы)

253

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

253

Краевые задачи для смешанных псевдо-параболо-гиперболических уравнений четвертого порядка

253

Функциональные подсистемы английского языка в драматических произведениях Шекспира и проблема их перевода на русский и кыргызский языки

253

Прогнозирование и профилактика послеоперационных осложнений раннего периода в хирургии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

252

Кыргыз тили 7 класс (орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

252

РЕКЛАМАЛЫК ТЕКСТТЕР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛИ

252

Физико-химическое изучение 12-вольфрамгерманиевой кислоты и ее солей

252

Архитектура народного жилища Судана

252

Ультразвуковое триплексное ангиосканирование в диагностике и определении тактики хирургического лечения у больных с заболеваниями вен нижних конечностей

252

Ресурсная характеристика некоторых сырьевых растений (Aconitum Leucostomum Worosch., Glycyrrhiza uralensis Fisch.) Иссык-Кульской котловины и их рациональное использование

252

Научно-прикладные основы создания техники технологий для камнедобывающей промышленности

252

Эколого-биогеохимическая оценка современного состояния природно-техногенных экосистем Прииссыккулья

251

Исследование и разработка алгоритмов инкрементальной загрузки данных в хранилище информационной системы банка

251

Управление инновационной активностью хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики регионов в условиях использования механизма заимствования средств (на примере Кыргызской Республики)

251

Жыргалан дарыясынын алабындагы жаратылыштык-техногендик экосистемаларга экологиялык-биогеохимиялык баа беруу

251

Вестник южного отделения НАН КР

251

Электроэрозионный синтез многокомпонентных сложных карбидов тугоплавких металлов

251

Хемилюминесцентный мониторинг эффективности фармакотерапии и течения патологического процесса в горной местности

251

Исследование взаимодействия катализатора с реакционной средой в системе окислы ванадия-нафталин

251

Состояние использования антимикробных средств в Кыргызстане и пути его коррекции

251

Поведение низкометилированных пектинов в растворе и изучение их гелеобразующих свойств с ионами поливалентных металлов

251

Современные проблемы механики

250

Сходства и различия произведений о природе кыргызских и турецких акынов-импровизаторов XIX – XX веков

250

ИСЛАМ И МУСУЛЬМАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КЫРГЫЗСТАНА

250

Физико-Химические свойства свинцово-сурьямянного сплава ССу3 с щелочноземельными металлами

250

Накыл сөздөр

250

Эстетическое воспитание старшеклассников общеобразовательных школ Таджикистана в процессе внеклассной работы

250

Клинико-фармакологическое обоснование использования новых лечебно-профилактических средств у стоматологических больных, работников кондитерского производства

250

Кыргыз орто мектептеринде адабият теориясын окутуу

250

Исследование алгоритма метода Давыдова и аналитические методы для моделирования инерционных фильтрационных течений

250

Труды полярной комиссии Вып.29

250

Кыргызстандагы жарандык коомдун калыптануусунун социомаданий озгочолуктору

249

Влияние рынка банковских услуг на экономический рост страны

249

Гемиартропластика тазобедренного сустава при переломах шейки бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста

249

Особенности оперативного лечения осложненных и рецидивных послеоперационных вентральных грыж

249

Село Григорьевка и его люди

249

Кинетика азотнокислотного выщелачивания свинца из галенитсодержащих полиметаллических концентратов месторождения Кони Мансур

249

Духовно-нравственный потенциал идеи патриотизма в условиях независимости Казахстана

249

Лечение переломов нижней челюсти модифицированной шиной тигерштедта

249

Разработка тканей новых структур с заданными показателями прочностных свойств

249

Вегето-вицеральные проявления сосудистой дистонии у детей, диагностика и дифференциация подходов к терапии

249

Регулирование рынка труда в условиях социально-экономической нестабильности (на примере Кыргызской и Республики Казахстан)

249

Административная ответственность за незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта

248

Маалыматтык тутумдардын негизинде жогорку окуу жайын башкаруунун моделин иштеп чыгуу жана жузого ашыруу

248

Книга путей и стран/ Перевод с арабского, комментарии, исследование, указатели и карты Наили Велихановой.

248

«Разработки классных часов по здоровому образу жизни для учащихся 6-11 классов» Методическое руководство для учителей

248

Исследование предельных состояний железобетонных плит перекрытий при статических воздействиях с учетом фактора длительного действия нагрузки

248

Органо-грунтовые фибросмеси для стеновых материалов на основе местных сырьевых ресурсов

248

Нелинейное оптимальное управление линейными системами с распределенными параметрами

248

Обоснование технологического процесса производства колотых изделий из природного камня

248

Байтик Баатыр баяны, табышмактар, жаңылмачтар, калптар 24-том

248

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ГРУНТОВЫХ ВОДАХ

247

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОР ГАНИЗАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМ ОЩИ РАБОТАЮЩЕМУ НАСЕ Л Е НИЮ В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ

247

Механизмы обеспечения продовольственной безопасности в условиях углубления интеграции (на материалах Кыргызской республики)

247

Кыргыз Республикасында жер талаштарын чечууну уктук жонго салуу

247

Морально-этические ценности уйгурской семьи

247

Радиационные и примесные дефекты в монокристаллах сложных сульфатов щелочных металлов

247

Сравнительная грамматика японского и кыргызского языков (именные части речи)

247

Применение интегро-дифференциальных уравнений к решению задач интегральной геометрии в критических случаях

247

Тарыхый ырлар жана окуялар Балбай 17-том

247

Нелинейное оптимальное управление тепловыми процессами, описываемыми интегро-дифференциальными уравнениями

246

Обоснование несущей способности крепи вертикальных стволов при совмещенной схеме проходки

246

Формирование и реализация инвестиционной стратегии Кыргызской республики в развитии экономики

246

Административная ответственность за правонарущения в сфере налогообложения в государствах-членах ЕАЭС

246

Теоритические аспекты организации и развития бухгалтерского учета и аудита в туристической деятельности южного региона Кыргызской Республики

246

Гражданско-правовой режим недропользования

246

Теория дифференцирования в линейных топологических пространствах

246

Koz - Kaman P.2

246

"Ресурсное проклятие" и социальная экспертиза в постсоветской Сибири: антрологические перспективы

246

Конституционно-правовые основы социальной политики Кыргызской Республики

246

Изучение структуры и молекулярной динамики хлопковой целлюлозы и глобулярных белков методом спиновых меток и зондов

246

Клинико-патогенетические особенности нарушения водно-солевого обмена и его коррекция при острых кишечных инфекциях у детей раннего возраста

246

Теоретико-правовые аспекты организации государственного управления

246

Эпиграфика Востока №6. - 1952

246

Распространенность ВИЧ-инфекции среди женщин в Кыргызской республике

245

Локальные и нелокальные краевые задачи для уравнений смешанного параболо-гиперболического типа третьего порядка

245

Физико-химические и технологические основы очистки талька Таджикистана

245

Известия НАН КР

245

ФЕНОМЕН МАРГИНАЛЬНОСТИ В ЭТНОКУЛЬТУРЕ КЫРГЫЗОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

245

Высокотемпературное окисление синтетического ферросилиция и физико-химические свойства обработанного им чугуна

245

Человек и Общество 5 класс

245

Углубление экономической реформы и проблемы социально-экономического развития Кыргызской Республики

245

Анализ и синтез механизмов переменной структуры для ударных машин

245

Совершенствование методологии проектирования интеллектуальных информационных систем (ориентированных на применение Internet/Intranet)

245

Фармкогностические особенности и фармакологические свойства Padus Grayanae Maxim

245

Клинико-функциональная характеристика преимущественно правосторонней гипертрофической кардиомиопатии

245

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)

245

Возникновение и развитие советского трудового права в период построения социализма в Азербайджане

245

Кыргызстанда демократиянын калыптануу озгочолуктору: философиялык анализ

244

Защита биоразнообразия млекопитающих государственного природного парка "Саркент" и проблемы в его развити

244

Кыргыз макалдарындагы антонимдердин семантика-стилистикалык таюияты

244

ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА (Lymantria dispar L.) В ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСАХ КЫРГЫЗСТАНА

244

Влияние высокогорных факторов на течение раневого процесса (клинико-экспериментальное исследование)

244

Диагностические и лечебные транспеченочные вмешательства у больных с механической желтухой

244

Распад собственных и околоваксионных электронных возбуждений в КВr, КСI и NaF

244

Метология системного подхода к налогообложению жилой недвижимости (на примере г. Бишкек)

243

Формирование и клинические особенности течения экопатологии у детей в зонах экологического риска юга Кыргызской республики

243

Поэзия Какена Алмазбекова: национальные истоки и вопросы новаторства

243

ИЗУЧЕНИЕ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В КЫРГЫЗСТАНЕ: ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

243

Управление рисками малого и среднего бизнеса в Кыргызской республике (на примере швейной отрасли)

243

Жалпы химия 11-класс

243

Ултразвуковая семиотика и динамика эффекта химиотерапии метастазов герминогенных опухолей яичка в забрюшинные лимфатические узлы

243

Исследование кариотипа аборигенной и Новокыргызской пород лошадей в Кыргызстане

243

Компенсация провалов рынка в условиях переходной экономики

243

ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ ВУЗА

242

Получение ацеталей и кеталей ксилита и ксилитана и применение их в синтезе высокомолекулярных соединений.

242

ПРОЦЕССЫ МАССОПЕРЕНОСА В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЛИЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ИОННЫМИ ПУЧКАМИ

242

Повышение эффективности отбора коров Алатауской породы в раннем возрасте

242

Синтезы некоторых функциональных производных алициклического ряда, их химическое строение и ростовая активность

242

Совершенствование водозаборных гидроузлов ирригационно-энергетического назначения

242

Оценка роста и развития массовых видов водных моллюсков реки Шу

242

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

242

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПЕДОГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

241

Инвестиционная деятельность накопительных пенсионных фондов и их влияние на макроэкономику

241

The best Japanese business practices and their applicability to small business in the Kyrgyz Republic

241

Интеграция шартында рынок системасында айыл-чарба товар өндүрүүчүлөрүнүн насыялык колдоосун өнүктүрүү (Кыргыз республикасынын материалдарынын негизинде)

241

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СКЛОНОВ В СТВОРЕ ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС

241

Иммунологические и иммунногенетические аспекты здоровья детей и подростков Кыргызстана

241

Методология и организация управленческого учета и анализа на корпоративных предприятиях (на материалах предприятий Жалалабатской области)

241

РАЗРАБОТКА МАЛО ЭНЕРГОЕМКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ПОВЫШЕННЫМИ ФИЗИКО- МЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ГОРНЫХ ПОРОД

241

Хозяйственно-полезные признаки и биологогенетические особенности кыргызской шерстной породы коз в условиях юго-западного Кыргызстана

240

Количественная интерпретация гравитационных аномалий над телами правильной формы

240

Гуманизм как научная категория и как жизненная реальность

240

Вестник Кыргызпатента: ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

240

СОЦИАЛЬНО - ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

239

Вооружение и конское снаряжение кочевников Тянь-Шаня в монгольское время

239

Разработка технических систем улучшения условий труда и микроклимата в животноводческих помещениях сельхозкооперативов

239

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

239

Кыргыз элинин укук системасындагы адат менен шахриаттын өз ара аракеттери: тарыхый - укуктук изилдөө

239

Сравнительная грамматика японского и кыргызского языков (именные части речи)

239

Литературное чтение (учебник -хрестоматия для 8 класса кыргызской школы)

239

Физико-химические основы переработки боросиликатных руд кислотными методами и спеканием

239

Клинико-эпидемиологические аспкекты трофобластической болезни

239

Разработка скоростного лазерного устройства записи и исследование процесса записи дифракционных элементов излучением УФ-лазера на слоях а-Si

239

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРОПОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

238

Проблемы и перспективы устойчивого экономического развития Республики Казахстан в рамках интеграционного сотрудничества со странами ЕАЭС.

238

Общий надзор прокуратуры в системе конституционных гарантий, обеспечения законности актов органов государственного управления Кыргызской Республики

238

Развитие конструктивного мышления учащихся через сюжетные задачи

238

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

238

Моделирование напряженного состояния подкарьерных целиков при комбинированной разработке месторождений (на примере Макмальского рудника)

238

Обоснование онто-логического метода в философии

237

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГОРОДСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ Г ОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

237

Физические процессы в сильноточных электрозарядных источниках света.

237

Известия НАН КР

237

Проблемы организации управления, учета, контроля и аудита природоохранной деятельности (на примере Республики Казахстан)

237

Органосохраняющие операции в хирургии перфоративных пилородуоденальных язв

237

Синтез, строение и свойства координационных соединений цинка, кобальта и никеля с гексаметилентетрамином

236

Манас энциклопедия

236

Физико-химические свойства алюминиевого сплава Al=6%Li с редкоземельными металлами(Y, La, Ce, Pr, Nd)

236

Синтез и исследование некоторых арилалкилфенолов и их производных

236

Экология(учебник для экономических ВУЗов

236

Казахстан на страницах Туркестанского сборника

236

Историческая известия

235

Экономический словарь

235

Ошская область (энциклопедия)

235

Complete Sherlock Holmes

235

Проблемы управления производством и организации управленческого учета в условиях рыночной экономики

235

ХХ КЫЛЫМДАГЫ КЫРГЫЗ РОМАНДАРЫНЫН ПОЭТИКАСЫ

235

Интеграциянын тереңдеши шартында азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун механизмдери (КРнын материалдарында)

235

Геоэкология Черноморского Шельфа Украины

235

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

234

Тоолуу шарттарда автоунаа жолдорун башкаруунун математикалык жана маалыматтык моделдерин иштеп чыгуу

234

О некоторых классах конуль отображений равномерных пространств

234

Кыргыз тилиндеги жандоочтордун структуралык-семантикалык табияты жана колдонушундагы өзгөчөлүктөр (Салыштырма планда))

234

Влияние добавок меди и теллура на физико-химические свойства свинца и свинцово-сурьмянного сплава ССу3

234

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

233

Совершенствование физической подготовки будущих сотрудников финансовой полиции

233

Геоэкологические аспекты режима осадков вегетационного периода северного Казахстана

233

Монокарбон, кукурт кармаган аминокислоталардын эфирлериннин синтези жана касиеттери

233

Система питания кыргызских семей проживавших северном и северо-западном Кыргызстане в советский период (на основе этнографических и этносоциалогических материалов)

233

Изучение зависимости свойств платинированных силикагелей от условий их приготовления

233

Изучение продольной и поперечной подвижности в электрическом и магнитном поле коллоидного серебра методом пробной частицы.

233

Геометрическое модифицирование структуры силикагелей для газовой хроматографии.

233

О сочетаемости глаголов несовершенного и совершенного вида с наречиями и другими лексическими единицами, характеризующими способ действия.

233

Прогнозирование перинательной смертности и обоснование технологии её снижения

233

Оптимизация диагностики и хирургического лечения геморроя

233

Водный режим и расходы растительностью степей терскей Ала-Тоо

233

ОЦЕНК А ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АМБУЛАТОРНО - ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

232

Бисингулярдуу козголгон дифференциалдык тендемелердин чечимдеринин бир калыптагы асимптотикасы

232

Синтез алгоритмов автоматического управления технологическими объектами по заданным инженерным показателям

232

Душанбе ш. аймагынын геологиялык шарттары жана сейсмикалык коркунучуна баа берүү

232

Маалыматты иштеп чыгуу милдеттери үчүн өзү уюштурула турган нейрондук торлордун синтездеринин методдорун иштеп чыгуу жана изилдөө

232

Математическое и компьютерное моделирование процесса переноса влаги и температуры в почве

232

Методологические и организационные подходы подготовки специалистов сестринского дела

232

Государственно-правовое регулирование пребывания иностранных граждан, лиц без гражданства и беженцев в Кыргызской Республике

232

Гиротропия одноосных поглащающих кристаллов

232

Методы уплотнения информации при записи голограмм в регистрирующие среды с применением акустооптических устройств

232

ФОРМАЛЬНО-РИГОРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТЕОРИИ

231

МЕДИКО - СОЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ВРАЧЕЙ , ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ ПОМОЩЬ, В ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН

231

"Манас" үчилтиги менен кыргыз адабиятынын кырым-катышы

231

Известия НАН КР

231

Книга для чтения 2 класс

231

Принципы и алгоритмы построения системы схемотехнического моделирования

231

Кыргыз республикасындагы мамлекеттик кызматтын конституциялык-укуктук негиздери

230

Абдоминизация полости фиброзной капсулы в лечении эхинококкоза печени

230

Национальный вопрос в деятельности политических партий Кыргызстана (на примере "Асаба")

230

Конституционно-правовые основы государственной службы в Кыргызской Республике

230

Советтик Кыргызстан жазуучулары (Био-библиографиялык справочник)

230

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФЕНОМЕНА ВЛАСТИ

230

РАЗРАБОТКА ПРЕЦИЗИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

230

Известия НАН КР

230

Динамика электромеханического перфоратора с механизмом переменной структуры

230

Сравнительная оценка хирургических и консервативных методов лечения эмбриональных грыж пупочного канатика у детей

230

Проблемы организации управления, учета, контроля и аудита природоохранной деятельности (на примере Республики Казахстана)

230

Возрастные особенности влияния высокогорной спелеотерапии бронхиальной астмы

230

Использование германской модели в формировании социально ориентированной рыночной экономики (на примере Кыргызской Республики)

230

Математическое моделирование и алгоритмизация состояний тонких плит с особенностью в основании

230

Получение и исследование микропорошковых сплавов Ni-P эвтектических составов

230

Труды Нумизматической комиссии.4

230

Вопросы языка, литературы и исскуства

229

Статистический анализ демографических процессов в Кыргызской республике за постсоветский период (1989-2015 гг.) (на материалах Кыргызской республики)

229

Метаболическая оценка компенсаторно-приспособительных изменений при воздействии неблагоприятных факторов титано-магниевого производства

229

Особенности реакции кватернизации полимеров винилэтинилтриметилпиеридола

229

Формирование гуманистических качеств личности у учащихся 7-9 классов в процессе преподавания таджикской литературы (на материалах общеобразовательных школ Республики Таджикистан)

229

Ацетилцеллюлозные пленкообразователи на основе низкосортного хлопкового сырья, для капсулирования посевных семян хлопчатника

229

КИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ДАНБУРИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ АК-АРХАР (ТАДЖИКИСТАН)

229

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ФТОР НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ ПРИ КАРИЕСЕ

229

Кыргызстанда туштугундо айлана-чойро радионуклиддер жана оор металл туздары менен булганган шартта мектеп окуучуларындагы калкан безинин патологиясынын клиникалык-лабораториялык озгочолуктору

228

Хронические неспецифические заболевания легких у детей в Кыргызской республике

228

"Манас" эпосундагы "Жакшылык", "Жамандык" маселесинин корком чан

228

Физико-химическое исследование бром-иодных вод долины Р. Нальчик и получение лечебной соли "НАРТШУГ"

228

Алкенилирование ароматических углеводородов диенами с поряженными двойными связями и некоторые превращения синтезированных соединений

228

Социально-правовые основы уголовной ответственности (теория и практика)

228

СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (На материалах Кыргызской Республики)

228

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ - КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗКОЙ РЕСПУБЛКИ

228

Бостон, Эшимкул менен Зуура 32-том

228

Клинико-лабораторные особенности патологии щитовидной железы у школьников в условиях загрязнения окружающей среды радионуклидами и солями тяжелых металлов на юге Кыргызстана

227

Феномен образования как фактор социальной мобильности

227

Разработка математических и информационных моделей управления инвестиционными проектами развития автомобильных дорог в горных условиях

227

Этнонация как объект социально-филосовского анализа

227

Разработка устройства для манжетного тампонирования фильтровой колонны технологических скважин

227

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЙЛАНЫШ ТАРМАГЫНЫН ӨНҮГҮҮ ТАРЫХЫ ЖАНА АБАЛЫ (“Кыргыз почтасы” МИ жана “Кыргызтелеком” ААК 1991-2010 жж.)

227

Физико-химические основы переработки природной каменной соли и рассолов Чон-Алайского месторождения

227

Almanbet? Er-Kokcho and Ak Erkec

226

Воспитание интереса к национальной музыкальной культуре у будущих учителей начальных классов (на материале кыргызского музыкального искусства)

226

Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык географиясы 9 классы үчүн окуу китеби

226

Модификация метода волновых потенциалов применительно к контактным задачам динамической теории упругости

226

Проблемы рыночных отношений в агропромышленном комплексе и пути их решения (на материалах агропромышленных хозяйств постсоветского Кыргызстана)

226

Серый чугун СЧ20 и силумин, модифицированный щелочноземельными и редкоземельными металлами

226

Функциональное состояние мочевыделительной системы у женщин с преэклампсией, прогнозирование и отдаленные результаты

226

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

225

Получение и исследование физико-химичсеких свойств термоэлектрических материалов на основе....

225

Средняя Азия

225

Быт и культура казахского населения города Тараза на современном этапе (на материалах этносоциологического исследования)

225

Повышение эксплуатационной надежности аккумуляторных батарей колесных машин с использованием новых технологий

225

Разработка высокоэффективных солнечных установок для сушки сельхозпродуктов и исследование их эксплуатационных характеристик

225

Вопросы литературы и исскуства

224

Обучение профессионально ориентированному чтению на русском языке студентов бакалавров национальных групп языковых факультетов

224

Создание технологий по использованию попутно добываемых ресурсов угледобывающей промышленности Кыргызской Республики

224

Изучение процесса образования ортосиликата бериллия с помощью химических транспортных реакций

224

Проблемы становления и конвертируемости национальной валюты в условиях перехода к рыночной экономике (на материалах Кыргызской Республики)

224

Азыркы Кыргызстанда эл аралык коммерциялык арбитраждын чечимдерин таанууну жана аткарууну камсыз кылуучу теориялык-укуктук жана конституциялык механизмдер

224

Вопросы эпизоотологии и патоморфологии при копытной гнили коз

224

Миграция техногенных компонентов при подземном выщелачивании полиэлементных руд, пульп хвостохранилищ и способы локализации радионуклеидов

224

Декоративно-отделочные бетонные изделия на основе цементов из базальтосодержащих сырьевых смесей

224

Научный журнал ФИЗИКА

224

РАЗВИТИЕ КООПЕРАТИВНЫХ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И ИХ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (на материалах Кыргызской Республики)

224

Организация гемодиализной помощи в Азербайжане в условиях реформирования системы здравоохранения

223

Категория модальности и средства ее выражения в современном кыргызском языке

223

Химия 9 класс

223

Учебный русско-немецкий словарь

223

Бада"И" Ал-Лугат

223

Народно-освободительное восстание 1916 года в Кыргызстане (историко-источниковедческий анализ воспоминаний)

223

Физико-химические свойства алюминового сплава АЖ 2,18 с щелочноземельными металлами

222

РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДНОГО КЛАССА ДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ТЕРМОУПРУГОСТИ

222

The works of Abraham Lincoln

222

Инновационные процессы в начальном профессиональном образовании Кыргызской Республики в условиях перехода к рыночным отношениям

222

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

222

Сад жизни

222

Проектирование подземных сооружений с учетом особенностей горно-складочных областей

222

Педагогические основы активизации учебно-познавательной деятельности неуспевающих учеников младшего школьного возраста

222

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ (на примере электроэнергетики Кыргызстана)

222

Формирование транзитно-транспортного потенциала национальной экономики (на примере железнодорожного транспорта Республики Казахстан)

222

ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА ИЗ ОТХОДОВ УРАНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТЕРМИЧЕСКИЕ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧЕННЫХ УРАНИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

222

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ (1928-2000 ГГ.)

222

Теплофизические свойства кластерных газов

221

Формы государства и политические режимы: системно-компаративный анализ

221

Уголовно-правовая охрана собственности в Российской федерации и Кыргызской республике: Теоретико-инструментальное исследование

221

Синтез и изучение свойств комплексных соединений биометаллов с лейцином и изолейцином

221

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ КАЗАХСКОГО НАРОДА

221

Функциональные нарушения организма при отравлении солями тяжелых металлов и их коррекция

221

Вычислительные методы и компьютерное исследование задач с пограничными слоями в математических моделях гидродинамики водоемов

221

Влияние высокогорных факторов на гормональный и морфофункциональный фетопланцетарный комплекс у беременных женщин

221

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЛАСТИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ АРБОЛИТА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНО-ГИПСОВОЙ КОМПОЗИЦИИ И ПОЛИМЕРСИЛИКАТНЫХ МОДИФИКАТОРОВ

221

Эффективность кооперативных отношений в АПК и их совершенствование (на примере хозяйств юга Кыргызстана)

220

Закономерности и особенности развития предпринимательства в сфере торговли и общественного питания (на материалах Кыргызской Республики)

220

История возникновения и развития почтовых служб Кыргызстана (2-половина Ч1Х-80-е гг.ХХ вв.)

220

Теория и практика олимпийского образования школьников в Кыргызской Республике

220

Идентичность и диалог культур как- политический процесс в условиях глобализации

220

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА И АЛЮМОСИЛИКАТНОГО СЫРЬЯ

220

Материалы международной конференции (6-9 июня 2011г г.Бишкек-Иссык-Куль-"Аврора"

220

Жекече туундулуу дифференциалдык тендемелер учун локалдуу эмес четтик маселелерди чыгаруу

219

Айкөлдүгү Манас баба өңдөнүп

219

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МНОГОЭТАПНОЙ ЗАДАЧИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА С РАЗРЫВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИЕЙ

219

Кыргыздардын философиялык түшүнүктөрүнүн генезиси жана эволюциясы

219

Селекционно-генетические параметры линейных коз Кыргызской пуховой породы

219

Женская занятость в Кыргызской Республике: закономерности и особенности в переходный период

219

Вероятностное моделирование надежности инженерных систем

219

Нематодозы овец и совершенствование мер борьбы с ними на Юге Кыргызстана

219

Экспликация метафоры в разносистемных кыргызском, русском и английском языках

219

Ванадаты со структурой граната - изоморфизм, синтез соединений, орст кристаллов

219

Железодефицитная анемия у детей в регионах юга Кыргызстана2

219

КЫРГЫЗЫ: ЭТНОГЕНЕЗ И ДИАСПОРЫ

219

Оценки снизу решений интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра

218

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОПОРОШКОВЫХ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

218

Влияние длительного применения удобрений на агрохимические свойства почвы и урожайность культур хлопково-люцернового севооборота в условиях юга Кыргызстана

218

SSSRdьn fizikalьq geografijasь

218

Курчатов Ф.(Корунуктуу адамдардын омуру)

218

Научно-методические основы применения механизмов переменной структуры для создания ударных машин

218

Клиническая рискология тяжелых сочетанных травм и ранений

218

Синтез регуляторов линейных многомерных систем на основе принципа гарантируемой динамики

218

Биология и экология горного кольчатогошелкопряда в условиях орехоплодовых лесов Южного Кыргызстана

218

Роль материально-технической базы в создании образовательных услуг и пути улу4чшения материального обеспечения (на примере высших учебных заведений Кыргызской Республики)

218

Трансграничный перенос аэрозольного загрязнения в атмосфре на центральный Тянь-Шань

218

Тилдеги абстрактуулук категориясынын типологиялык мүнөздөмөсү

218

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В6

218

Труды полярной комиссии Вып.15

218

Сопоставительный анализ форм прошедшего времени глагола в турецком и русском языках

217

Разработка и исследование методов синтеза самоорганизующихся нейронных сетей для задач обработки информации

217

Маалыматты иштеп чыгуу милдеттери учун озу уюштурула турган нейрондук торлордун синтездеринин методдорун иштеп чыгуу жана изилдоо

217

Институт неприкосновенности: вопросы теории

217

Регулирование имущественных отношений по обычному праву кыргызов

217

Айкөлдүгү Манас баба өңдөнүп Т.1.

217

Исследование элементов ударных механизмов переменной структуры

217

Сплавы алюминия с кальцием, литием и бериллием

217

ИММУНИТЕТ, ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ У ЖИТЕЛЕЙ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

217

Дорогой наш человек

217

Клинико-функциональные особенности и совершенствование терапии железодефицитной анемии у детей раннего возраста в условиях высокогорья

217

Система производных предлогов современного русского языка

217

Нестационарные и волновые процессы в парожидкостных средах

217

Масс-спектрометическое исследование термодинамических свойств двухкомпонентных систем MF-ScF3

217

РАЗРАБОТКА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ МАШИННЫХ АГРЕГАТОВ

217

Труды Астраханского медицинского института. -Т.12. - Вып.1.

217

Рыночная экономика (Популярный словарь)

216

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕМНОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ В РЕЖИМАХ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ

216

Татаал сүйлөмдөрдүн түгөйлөрү туюнткан маанилер жана аларды берүүнүн стилдик каражаттары

216

Сузак району: мезгил жана инсандар

216

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

216

Римановы пространства с необычными группами голономии

216

Манифест новой экономики Вторая невидимая рука рынка

216

Реабилитация больных, радикально оперированных по поводу рака желудка, в условиях среднегорья

216

Обоснование и развитие метода дополнительного аргумента для решения дифференциальных уравнений в частных производных

216

Исследование реакции окислительного аммонолиза некоторых галоидпроизводственных П-ксилола

216

Педагогические основы формирования познавательного интереса к иностранному (английскому) языку у студентов (на материале вузов Республики Таджикистан)

216

Разработка автоматических систем регулирования зазоров в гидростатических опорах станков

216

Моделирование и разработка солнечных сушильных установок

216

Кубанычбектин ырлары

216

Труды Нумизматической комиссии.II

216

Вопросы интелектуальной собственности

215

Термодинамические свойства сплавов Zn5Al, Zn55Al, легированных редкоземельными металлами (Sc, Y, Ce, Pr, Nd, Eu)

215

Кетмен-Төбө энциклопедия

215

Зернограничные процессы и упругие свойства тугоплавких композиционных материалов

215

Подготовка будущих учителей физики в университете к формированию познавательной активности учащихся

215

Направленность педагогического процесса на развитие самостоятельности мышления и творчества старшеклассников (на примере школ Республики Таджикистан)

215

ТРАНСФОРМАЦИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

215

Научный журнал ФИЗИКА

215

Ырлар жыйнагы. - 2

215

Токтогул

214

Философия жизни и смерти в эпосе Манас

214

Пишпек-Фрунзе-Бишкек этапы исторического развития (1878-2003 гг.)

214

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЕЧЕВОСПРИЯТИЯ (на материале лингвоэтнокультурного пространства Кыргызстана)

214

Хирургические аспекты зубного протезирования с опорой на дентальные имплантанты различных систем разных возрастных групп

214

Технологическая вариативность современного урока в условиях демократизации деятельности школ Таджикистана (на материале начальных классов)

214

Известия НАН КР

214

Динамика повреждений и модели сейсмостойкости сооружений

214

Геморрагический синдром и гемостаз у больных апластической анемией в процессе горноклиматического лечения

214

Банки как субьекты имущественных отношений

214

Стратегия устойчивого развития препринимательской деятельности в сельском хозяйстве Кыргызстане

213

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДАТА И ШАРИАТА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ КЫРГЫЗСКОГО НАРОДА: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

213

Талас облусу=Таласская область (энциклопедия)

213

ЭПОС «МАНАС» И ИДЕЙНАЯ БОРЬБА В КЫРГЫЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ХХ век)

213

Синтез и изучение некоторых новых гербицидных и фунгицидных ариламидов карбоновых кислот

213

Кинетика и механизм прото(дейтеро) деметаллирования и изотопного обмена водорода бензильных производных ртути

213

Новый англо-русский словарь с иллюстрациями

213

Промышленные рабочие Кыргызстана в 50-80-е годы: состояние и проблемы

213

Синтез и свойства органических соединений, содержащих двухлетнюю серу, как потенциальных антидотов синильной кислоты.

213

Внутреняя миграционная ориентация сельских кыргызов во второй половине 90-х годов ХХ века

213

Сепсис у детей: диагностика, клиника и этапы реабилитации в возрастном аспекте

213

Концепция художественного психологизма в романном творчестве Ф.М.Достоевского и Ч.Т.Айтматова

213

Конституционные основы уголовной политики

213

Асимптотические поведение решений сингулярно возмущенных задач в случае смены устойчивости, когда собственные значения имеют n-кратный полюс

213

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ЖЕЛЕЗА(П) И МЕДИ(П) С ДИБАЗОЛОМ И АЛЬБЕНДАЗОЛОМ

213

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

213

Регулирование рынка труда в условиях социально-экономической нестабильности (на примере Кыргызской республики и республики Казахстан

212

Джалал-Абадская область Киргизская ССР

212

Художники Кыргызской Республики (справочник)

212

Исследование колебательных спектров и конформационного равновесия пиперидина и его N-замещенных

212

Современные методы пластики посттравматических дефектов черепа

212

Критерий устойчивости решений систем сингулярно-возмущенных уравнений

212

Влияние воды в топливной эмульсии на процессы образования и уменьшения азотосодержащих компонентов газовой фазы

212

Доминанты высокотравных лугов урочища Каркыра Восточного Прииссыккулья (продуктивность и эколого-биохимические особенности)

212

Реформирование банковской системы Кыргызской Республики

212

Тепловые и плазмохимические процессы при обеззараживании воды линейным коронным факельным разрядом

212

Синтез и исследование привитых сополимеров целлюлозы с виниловыми полимерами

212

Технология и свойства декоративных отделочных материалов из гипсосодержащих местных пород

212

Многофункциональные основы коррекции хронической плацентарной недостаточности аспирином в условиях среднегорья Кыргызстана

212

Вопросы совершенствования оценки имущества в переходный период экономики Кыргызской Республики

212

Алай тоо кыркасындагы Хайдаркен сымап провинциясынын топурак-өсүмдүк каптоосунун экологиялык-биогеохимиялык өзгөчөлүктөрү

211

Проблема гендерного неравенства в Казахстане

211

Оценка состояния кровотока и сосудистого тонуса артерий почек и глаз методом ультразвукового дуплексного сканирования у больных серповидноклеточной анемией в процессе лечения бенцикланом

211

Совершенствование системы финансирования стационарной службы в сельском здравохранении (на примере Ошской области КР)

211

Этнопатогенетические проблемы хирургического лечения острого холецистита

211

Философский анализ мировоззрения Молло Нияза

211

Формирование государственной молодёжной политики в Республике Таджикистан

211

Этнополитическая стабильность в Кыргызстане: политико-правовой анализ

211

Г. В. Лейбниц и Россия

210

Сезонная динамика населения птиц некоторых антропогенных ландшафтов Чуйской долины

210

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕ ЖАРАТЫЛЫШ КУБУЛУШТАРЫНЫН АТООЛОРУ

210

Экспериментальные исследования термических процессов вблизи границы раздела море - атмосфера

210

Органикалык химия орто мектептердин 10-классы үчүн окуу китеби

210

Легендага айланган инсан

210

Взаимосвязь кыргызских народных традиций и современных методов стимулирование развитии нравственно-трудовой активности младших школьников

210

Тамыр сабактарды майдалагычтын азыктандыргычын иштеп чыгуу жана конструкциялык-режимдик параметрлерин негиздоо

209

ИСЛАМ ЖАНА МУСУЛМАН УЮМДАРЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН КООМДУК-САЯСИЙ ЖАШООСУНДА

209

Модель геомагнитного поля в движение энергичных частиц во внешней магнитосфере.

209

Интегральное уравнение первого ряда в численном решении некоторых задач электростатики

209

Динамика повреждений и модели сейсмостойкости сооружений

209

Численное моделирование трехмерных электродуговых потоков плазмы

209

Особенности нейрохирургического лечения осложненных форм грыж поясничных межпозвоночных дисков

209

Химиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү (орто жана жогорку окуу жайлары үчүн)

209

Возрастные, индивидуальные и коррелятивные особенности антропометрических параметров у детей в условиях среднегорья Кыргызстана

209

Развитие коопретивных аграрных формирований и их учетно-информационное обеспечение (на материалах Кыргызской Республике)

209

Механизмы температурного гашения фотолюминесценции квантовых точек германия, сформированных в матрице кремния

209

Совершенствование качества таможенных услуг в Кыргызской Республике

208

Суусамыр энциклопедия

208

XX кылымдагы кыргыз адабиятындагы көркөм дөөлөттөр: тарыхый-адабий, көркөм-эстетикалык мааниси (прозанын жана поэзиянын материалдарында)

208

Автоматизация системы дозирования сыпучих материалов

208

Синтез и химические превращения некоторых производных 1,4-бензодиоксана

208

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПСЕВДОПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

208

ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ БИЛИНГВИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

208

Особенности клиники и лечения острых гнойных деструктивных пневмоний у детей с дисбактериозом

208

Влияние тепловых параметров на формирование градиентных структур кремнеземнистой керамики

208

Формы государства и политические режимы:системно-компаративный анализ

208

Технологическая вариативность современного урока в условиях демократизации деятельности школ Таджикистана (на материале начальных классов)

208

Цитогенетическое исследование гибридов Prunus domestica L.x Persica vulgaris Mill.

208

Научно-методические и практические основы создания технических средств защиты рудничных подүемов от аварий

208

Пути повышения эффективности усвоения общественно-исторических знаний учащимися старших классов

208

Влияние кислотности раствора на гидролиз протопектина подсолнечника и моносахаридный состав продуктов реакции

208

Разработка методов коррекции и инструментальной оснастки для качественного изготовления конических передач с круговыми зубьями

208

Синтез и исследование флотоагентов из отходов химических предприятий Центрального Казахстана

208

Нормативно-правовые основы органов местного самоуправления в Кыргызской Республике

208

Нормативные акты КР

208

Диалог цивилизаций и взаимоадаптаия культур в условиях глобализации

207

Разработка экологически безопасной технологии и технических средств для профилактической обработки овец против псороптоза

207

Совершенствование камнекольных прессов ПКА на основе анализа их динамики

207

Чингиз Айтматов ва Узбекистон

207

ИННОВАЦИИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОБЗОР ПО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

207

Механико-математическое моделирование влияния природных факторов на возникновение и развитие селевых и оползневых процессов в горных районах Юга Кыргызстана

207

Электроосаждение теллура из фторидно-сульфатного электролита и исследования катодного осадка

207

Катионоидное инициирование реакции циклизации изопреноидов

207

Управление развитием социальной инфраструктуры в условиях становления рыночной экономики (на примере Кыргызской Республики)

207

Непрямая электрохимическая детоксикация в комплексном лечении гнойно-воспалительных осложнений у хирургических больных

207

Оценка различных методов диагностики и лечения хронического гастрита и язвенной болезни хеликобактерной этиологии

207

Синтаксический строй русского языка в сопоставлении с кыргызским

207

Влияние техногенной аэроионной недостаточности ЭМП при работе с компьютером на состояние здоровья женщин репродуктивного возраста

207

Проблемы использования экономического потенциала в условиях рыночной экономики (на примере Южного региона Кыргызской Республики)

207

Разработка технологии бетона улучшенной структуры с применением гелиогидроциркулярных камер многоярусной загрузки

207

Жамбулдун ырлары = Песни Джамбула

207

Коргоол Досу уулунун чыгармачылыгында салттуулуктун улантылышы жана оздук чеберчилик

206

Улгайган жана кары жашкурактагы адамдардын сан соок моюнчасынын сыныгында жамбаш-сан муунун гемиартропластикалоо

206

Вольтерра тибиндеги интегро-дифференциалдык тендемелердин чыгарылыштарын ылдый жагынан баалоолор

206

Молекулярно-генетическая характеристика вируса ящура типов А, О

206

Медико-социальная оценка здоровья детей в Кыргызской Республике и новые медицинские технологии их обслуживания

206

О некоторых свойствах наростов и пополнений равномерных пространств

206

Кыргыз адабияты 6 класс

206

Мухакамат ал-Лугатайн Алишера Новаи

206

Азыркы кыргыз тили 2 бөлүм (Сөз түркүмдөрү)

206

Физика курсу (орто мектептин 8-классы үчүн окуу китеби) 1-бөлүк

206

Формирование стока рек Кыргызстана в Маловодный период и их рациональное использование

206

Зоны свободного предпринимательства в современных международных отношениях ( в сопостовлении Кыргызстана и России)

206

Кинематика и кинетостатика кривошипных четырехзвенных механизмов с мгновенной кинематической неопределимостью

206

Технология снижения перинатальной смертности и заболеваемости новорожденных в раннем неонатальном периоде после абдоминального родоразрешения женщин

206

Синтез оптимальных и робастных алгоритмов с пеараллельной обработкой информации для задач децентрализованного управления динамическими системами

206

Вопросы языка, литературы и исскуства

205

Актуальные проблемы экспортного контроля над вооружениями в Кыргызской республике: вызовы, угрозы, решения

205

Диагностика и хирургическое лечение артериовенозных ангиодисплазий конечностей

205

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ (по южному региону)

205

Improving the performance, reliability and service life of aviation technology products based on the innovative vacuum-plasma nanotechnologies for application of avinit functional coatings and surfaces modification

205

Кыргыз тили жана окуу (орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

205

Прогностические факторы в лечении больных раком предстательной железы

205

Проблемы экологии: Стационарные исследования экосистем Северного Приаралья

205

Түрк элдеринин поэмаларынын кыргыздарга таралышы жана айтылыш өзгөчөлүгү

205

Научно-методические основы выбора параметров подающих механизмов буровых агрегатов

205

Сравнительная оценка способов лечения угловых переломов нижней челюсти

205

Ботанико-фармакологические изучение представителей рода Маклея

205

Частичные отображения, сети и распределения в евклидовом пространстве

205

Жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу ( ХХ1 кылымдын жарандык коомундагы силердин ролунар) Экинчи бөлүк 11- класс

204

Разработка моделей и алгоритмов морфологического анализатора для кыргызского языка

204

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРАЗИНА И ПУТИ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА

204

Структурно-морфологические, механические и тепловые исследования полимерных нанокомпозитов

204

Чувствительность робастность и грубость динамических систем

204

Разработка плазмохимических методов получения мелкодисперсных порошков селенида, теллурида и оксида цинка

204

Разработка и создание отбойного молотка на основе механизма переменной структуры с гидроприводом

204

Образы России и мира в фотоколлекции Д.Н.Анучина (Этнографический альбом)

204

Энтомофаги и болезни непарного шелкопряда в условиях орехоплодовых лесов Южного Кыргызстана

204

ЦЕННОСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭССЕИСТИКИ АБДУЛХАЯ АЛДАШЕВА

204

Стратиграфия и фораминиферы верхнего палеозоя приосевой части Туркестан0-Алая

204

Урожай и качество яровой пшеницы при длительном применении удобрений севообороте на сероземно-луговой почве Чуйской долины

204

Генезис и эволюция философских понятий кыргызского народа

204

Физиолого-гигиеническая оценка труда и состояние здоровья женщин-овцеводов на горных пастбищах

204

Исследование фильтровальных характеристик песка Ивановского карьера для питьевого и промышленного водоснабжения

204

Успехи научной фотографии Т.12. - 1966

204

Ош областынан чогултулган фольклордук материалдар 38-том

204

Teoria della rugosita topologica dei sistemi

203

Словарь банковских терминов (перевод с английского)

203

Квантовомеханическое исследование некоторых молекул и их взаимодействие

203

Радиационные дефектообразования и квазихимические реакции в неметаллических кристаллах

203

Библиография Киргизии: Литература о Киргизии (1925-1936) аннотированный указатель

203

Тепловые и плазмохимические процессы при обеззараживании воды линейным коронным факльным разрядом

203

Здоровье детей и роль службы социального патронажа в его укреплении

203

Разработка современных средств и методов диагностики гриппа лошадей

203

Национальный вопрос в деятельности политических партий Кыргызстана (на примере "Асаба")

203

Дислокационные представления в задачах кручения упругопластических призматических стержней

203

Зарождение и становление прозаических жанров в персидско-таджикской литературе средних веков (Х-Х111 вв.)

203

Приближенно-аналитическое исследование осесимметричных течений в соплах и в криволинейных каналах

203

Теоретико-методологические аспекты развития интеграционных процессов в условиях перехода к рыночной экономике (на материалах Кыргызской Республики)

203

Эпидемиология, факторы риска и оптимизация мониторинга за профилактикой ВИЧ и ИППП среди мигрантов крупного города

203

Э К О Н О М И К О -Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е П Р О Б Л Е М Ы Р А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О И С П О Л Ь ЗО В А Н И Я Т РУ Д О В Ы Х Р Е С У Р С О В В С Е Л Ь С К О Й М Е С Т Н О С Т И (на примере Ошскгой области)

203

Концентрационное распределение сурьмусодержащих компонентов и частиц в растворах оксикарбоновых кислот

202

Перспективные виды лекарственных растений северного макросклона хребта Кыргызского АлаТоо и их рациональное использование

202

Обратные задачи для дифференциальных и интегро-дифференциальных псевдопараболических уравнений четвертого порядка

202

Исследование влияния SrO, Cr2O3 и K2CrO4 на стабильность Cr+6 и активность хромалюмосиликатных и хромстронций-силикатных катализаторов в реакции полимеризации и сополимеризации олефинов

202

Генерация ионов сверхвысокой энергии в космических лучах

202

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИАНЕМИЧЕСКОЙ БИОДОБАВКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН

202

Мясная продуктивность местных лошадей в условиях высокогорья

202

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

202

Романтический ориетализм в русской литературе первой половины Х1Х века

202

Филогенездик эпистемиологиянын структурасындагы зарылдык жана кокустук

202

Численное исследование балансовой дуги во внешних поперечных скрещенных магнитом и газодинамическом полях

202

Молдо Нияздын акындык чеберчилиги

202

Исследование взаимодействия трихлорида висмута с хлоридами алюминия, железа и натрия в расплавах

202

Разработка и реализация новых подходов к противотуберкулёзной работе среди студентов высших учебных заведений города Бишкека

202

Физико-химический анализ тройных водных систем из карбамида, солей магния и характеристика новых твердых фраз

202

Онтологизм знака в средневековой культуре (на материале русской и японской культур)

201

РАЗРАБОТКА РОБАСТНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В КЛАССЕ КАТАСТРОФ «ГИПЕРБОЛИЧЕСКАЯ ОМБИЛИКА»

201

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НОВОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «ФС-1» С АНТИБИОТИКАМИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

201

Приближенное решение интегро-дифференциальных уравнений нейтрального типа с запаздывающим аргументом

201

Иммунологическая реактивность организма и реабилитация послеродовых паталогий органов размножения у коров

201

Исследование композиционных и иммобилизационных свойств пищевых волокон в производстве молочных продуктов

201

Генезис, продуктивность и племенная ценность семейств коров алатауской породы в Кыргызстане

201

Системный структурный подход к построению сетевых информационных систем на базе технологий Internet/Intranet

201

Клинико-экспериментальное обоснование лечения больных посттромботическим синдромом язвенной формы

201

Усовершенствование и стандартизация сухой сублимированной молочно-желточно-солевой питательной среды для идентификации стафилококков

201

Коррозия алюминево-литиевых сплавов, легированных щелочноземельными металлами

201

Природа как обьект философского анализа

201

Метод сингулярных возмущений для решения системы диффренуиальных уравнений Вольтера третьего рода

201

Формирование личности учащихся общеобразовательных школ в процессе экологического воспитания и образования на современном этапе (на материалах школ Республики Таджикистан)

201

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРЫ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

201

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ ПРИ ПОЭТИЧЕСКОМ ПЕРЕВОДЕ (на материале английского и русского языков)

201

Киргизская Советская Социалистическая Республика

201

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ

200

Термическая устойчивость и термодинамические характеристики алюмогидридов элементов IIА группы

200

Термодинамические и энергетические характеристики комплексных боро- и алюмогидридов элементов IА и IIА групп

200

Эколого-физиологические особенности растений-доминантов степных фитоценозов хребта Кыргызского Ала-Тоо, при разных режимах использования.

200

Синтез производных гликозилмочевин на основе реакций переамидирования нитрозокарбамидов

200

Ойчул Молдо Кылыч Х1Х кылымдын аягы ХХ кылымдын башындагы кыргыз ренессансынын көрүнүктүү өкүлү

200

Формирование и развитие уголовного законодательства Кыргызской Республики в борьбе с наркотизмом

200

Труды океанографической комисси Т.7

200

Сингулярно-возмущенные интегро-дифференциальные уравнения в частных производных с условиями Коши

199

Научное обоснование оптимизации фармакотерапии эндемического зоба путем совершенствования методов применения препарата йода

199

Организационно-экономический механизм обеспечения устойчивого развития электроэнергетических компаний регионов Кыргызской Республики

199

Научное обоснование рациональной фармакотерапии при разработке и внедрении клинических руководств на основе принципов доказательной медицины

199

Исследование в области фосфоросодержащих полиэфиров

199

Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от удобрений на сероземно-луговых почвах Чуйской долины

199

Активизация познавательной деятельности учащихся в условиях технологии модульного обучения (на примере школьного курса информатики)

199

Архетипы Кыргызского этоса: их роль в прошлом и настоящем национальной культуры

199

Применение и значимость хемилюминесцентного метода в фармакологических и гигиенических исследованиях

199

Экономические проблемы аграрной реформы и эффективность использования производственного потенциала АПК (на примере Кыргызской Республики)

199

Формирование двухпалатного парламента Кыргызстана

199

Становление, развитие народной педагогики и пути решения ее современных задач по воспитанию детей в семье средствами народных сказок, пословиц и поговорок

199

Генетические основы селекции овец Тяньшанской породы

199

Информация -основа жизни, социума и духовной деятельности

199

Известия НАН КР

199

Физика курсу (орто мектептин 8-классы үчүн окуу китеби) 3-бөлүк

199

Оптимизация комплексной терапии хронического генерализованного пародонтита с использованием биологически активных вешеств природного происхождения

199

Особенности формирования архитектурной среды горных районов Кыргызстана

199

Какшаалдан кат (поэма)

199

Кольцов А.В. 15 октября 1809 г.-10 ноября 1842 г. памятка

199

География Кыргызстандын экономикалык жана социалдык географиясы

198

Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхы (Эзелки замандан тартып б.з.1Х к. башына чейин) орто мектептин 6-классы учун окуу китеби

198

Амфотерные свойства гетероциклических соединений при изменении их электронного строения по данным инфракрасной спектроскопии

198

Сверхтонкая структура брэгговских максимумов в мессбауэрографии

198

ЭПОС «МАНАС» КАК МНЕМОНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КЫРГЫЗОВ

198

Хирургическое лечение травматического вывиха бедра у взрослого

198

Клинико-функциональная взаимосвязь почечно-каменной болезни с заболеваниями органов пищеварения, их лечение и профилактика (клинико-экспериментальное исследование).

198

Гидрогеологические и инженерно-геологические условия Узбекистана Т.1

198

История и культура кыргызов по трудам Ч.Ч.Валиханова

198

Осветление и стабилизация прозрачности вин Таджикистана местными бентонитами и полимерными материалами

198

Численное моделирование трехмерных электродуговых потоков плазмы

198

Система формирования профессиональной направленности будущего учителя

198

Право в природе социальных явлений: механизмы проявления и закономерности

198

Исследование и оптимизация режимов распределительных сетей систем электроснабжения надежность и экономичность

198

Проблемы модернизации ислама в условиях глобализации

198

Эффективность скрещивания местных грубошерстных овец с баранами породы авасси и характеристика их помесей

198

Исследование процессов жидкофазного каталитического гидрирования ряда органических веществ на платиновых металлах потенциодинамическими методами

198

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С НИЗКОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ПУТИ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ

198

Труды монгольской комиссии Вып.19

198

Ономастика республик Средней Азии и Казахстана. Краткий библиографический указатель литературы за 1917-1972 гг.

198

Вопросы литературы и исскуства

197

Научное обоснование фармакологической коррекции дезадаптивных состояний и работоспособности специальных контингентов в условиях высокогорья

197

Изучение биоэкологических особенностей Ricciocarpus Natanas (L.)Corda в условиях интродукции на юге Кыргызстана и возможности его практического применения

197

Финансово-экономический словарь

197

Баба салты, тарых изи жана жөрөлгө (илимий -тарыхый изилдөөлөр)

197

Основные трихостронгилидозы овец восточной зоны Иссык-Кульской котловины и меры борьбы с ними

197

Основные направления совершенствования управления водопользованием в Кыргызской Республике

197

Архитектура народного жилища Судана

197

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРАЗИНА И ПУТИ ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА

197

Туштук Кыргызстандын суулары жана аларды коргоо

197

Комбинированные ограждающие конструкции из биостойкого полиармина на основе целлюлозосодержащего местного сырья

197

Влияние системы налогооблажения на сельскохозяйственное производство и пути ее совершенствования (на материалах Чуйской области Кыргызской Республики)

197

ИСТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСТАНА В РОССИЙСКО-СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

197

Труды монгольской комиссии Вып.16

197

Труды Нумизматической комиссии.III

197

Развитие торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и КНР

196

Математическое моделирование процессов течения газа в каналах переменного сечения с применением САЕ-технологий

196

Физико-химическое моделирование процесса деструкции сурьмяного кека в окислительной среде и получение оксида сурьмы (iii)

196

ТИЛДИК БИРДИКТЕРДИН ЛИНГВОПОЭТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ (СИНОНИМДЕР, ПАРАФРАЗА, ПЛЕОНАЗМ ЖАНА КАЙТАЛОО)

196

Генезис городской культуры Самаркандского Согда ( проблемы взаимодействия культурных традиций в периоды раннежелезного века и античности)

196

Устойчивость и математическое моделирование нелинейных многомерных фазовых систем

196

Определение характеристик коронного факельного разряда как источника получения озона

196

Совершенствование работы автомобильного подвижного состава при сельскохозяйственных перевозках (на примере Чуйской области)

196

Абдоминизация полости фиброзной капсуцлы в лечении эхинококкоза печени

196

Оптиканын, атомдук жана ядролук физиканын негизги тушунуктору

196

Прогнозирование течения беременности и послеродового периода на основе оценки геодинамического статуса у женщин с гестозом

196

Исследование начального участка протяженной дуги в канале

196

Создание структурных и кинематических схем механизмов переменной структуры на примере кулисного, синусного и кривошипно-ползунного механизмов

196

Разработка метода автоматической записи и технологии мультиплексирования фурье-голограмм спекл- полем

196

Острые кишечные инфекции у детей раннего возраста: этиологическая структура, клинические особенности ассоциативных форм болезни, лактазная недостаточность

196

Глубинная структура крупнейших разломных зон западной части киргизского Тянь-Шаня и современная геодинамика (по данным магнитотеллурических зондирований)

196

Издержки производства как основопологающий фактор конкурентоспособности в период экономической трансформации (на материалах Кыргызской Республики)

196

Действие Гамма-лучей на обрзование древесины хвойных пород

196

Фторалифатические производные некоторых непереходных металлов

196

Макар Чудра

196

Борьба с басмачеством и упроение Советской власти в Фергане

196

Политология энциклопедический словарь

195

Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен өз ара аракеттешүүсүнүн теоретикалык укуктук аспектилери

195

Экономические проблемы развития малого и среднего бизнеса в переходный период на материалах Кыргызской Ренспублики

195

Особенности динамики показателей кардиореспираторной системы у больных раком легкого

195

Ч.Айтматов тилинин сөздүгү

195

Вестник Кыргызпатента: ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИННОВАЦИЙ

195

Расчет характеристик плазмы сверхвысокочастотного разряда

195

Көркөм чыгармадагы эскирген сөздөр менен диалектизмдердин лингвостилистикасы

195

Исследование свойств некоторых катализаторов восстановления нитроциклогексана, нитробензола и нитролуолов

195

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

194

Эффективность отбора телок разных генотипов на адаптацию к высокогорью

194

Биология

194

Прогнозирование фазовых равновесий в системе K, Mg, Ca//So4Cl-H2O методом трансляции

194

ДОМБРА МЕКТЕБИ САЛТТЫ САКТООНУН ЖАНА ӨНҤКТҤРҤҤНҤН ИНСТИТУТУ КАТАРЫ (Казангаптын батыш казакстандык мектебинин мисалында)

194

Мир идей и образов Алишера Новаи

194

Өсүмдүктөрдүн анатомиясы жана морфологиясы боюнча практикум

194

Кыргыз тилинин грамматикасы 2-болум. - Синтаксис (жети жылдык жана орто мектептердин 6-жана 7-класстары учун)

194

Кыргыз адабий тилинин грамматикасы

194

Синтезы на основе тиолуксусной кислоты и винилтиолацетата

194

Клинико-функциональная взаимосвязь почечно-каменной болезни с заболеваниеми органов пищеварения, их лечение и профилактика (клинико-экспериментальное исследование)

194

Философский анализ идейно-художественных особенностей творчества Джомарта Боконбаева

194

КРУИАнын кабарлары = Известия НАН КР

194

Правовое положение населения по обычному праву кыргызов XIX - начала XX вв.

193

Проблемы устойчивого развития аграрного сектора экономики Кыргызской Республики: теория, методология и практика

193

Ош областы (энциклопедия)

193

Интегральные аналоги некоторых рядов

193

Пищеварение в рубце, система крови и продуктивность овец при выпасе на минерально-обогащенном высокогорном пастбище

193

Беженцы в Кыргызстане: проблемы истории и современность. 1990-е гг.

193

Музыка (башталгыч мектептин 4-классы үчүн окуу китеби)

193

Поверхности, изометричные по сечениям, и их свойства

193

Физика курсу (орто мектептин 8-классы үчүн окуу китеби) 2-бөлүк

193

Анатомо-функциональная характеристика гортани и течение заболеваний в ней после ее передне-боковой резекции

193

Обоснование и нормирование эксплуатационного расхода топлива автомобилей в различных регионах Кыргызской Республики

193

Эпизоотология основных паразитов медоносных пчел Кыргызстана и меры боьбы с ними

193

Оптимизация деятельности инфекционной службы в условиях реформы здравохранения Кыргызской Республики

193

Поиск рецепторов гистамина на мембране и клеточной стенке микроорганизмов для разработки новых методов антимикробной терапии

193

Становление и развитие персоязычной литературы Индии (литературный круг Кашмира) в ХVI-XVII веках

193

Догоспитальное применение пропранолола у больных острым НЕ-Q- волновым инфарктом миокарда с исходной депрессией ST ЭКГ

193

Синдром сужения (стеноз) пищевода ягнят (эпизоотология, диагностика, лечения)

193

Разработка методов калолинейчатой масс-спектрометрии для исследования сложных смесей ароматических углеводородов

193

Применение метода дополнительного аргумента к обратным задачам для дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка

193

Проблема сбыта плодоовощной продукции в Кыргызской Республике

193

Иммунологическая реактивность организма и реабилитация послеродовых патологий органов размножения у коров.

193

Моделирование голографических процессов на основе метода бесщелевой радужной голографии

192

Словарь справочник рыночной экономики Настольная книга

192

Прогнозирование потребностей столичного региона в рабочих местах в условиях информатизации экономики Кыргызской Республики

192

Художественное изображение животных и их тотемные знаки в эпосе "Манас" (на основе вариантов С.Орозбакова и С.Каралаева)

192

Термохимическое исследование некоторых борорганических соединений

192

Факторы перинатального риска и состояние здоровья новорожденных от матерей с гестозами

192

Монументальная архитектура Кыргызстана 10-12 вв.

192

Прогнозирование и оценка тяжести ОПГ-гестозов методом хемилюминесцентного анализа крови и ее компонентов

192

Кыргыз адабияты 8 класс

192

Известия НАН КР

192

Алиппе

192

Аба-ырайы уюмунун иши

192

Чоң-Кемин өрөөнү

192

Орфографиялык сөздүк

192

Эффективность сервисных услуг по обслуживанию и ремонту оборудования в системе производственного менеджмента

192

Продуктивные и биологические особенности овец Тяньшанской породы разных линий

192

Педагогические основы полифункциональной подготовки студентов к профессиональной деятельности

192

Анализ причин смертности населения трудоспособного возраста (по материалам г.Бишкек)

192

Этиопатогенетические особенности нарушений реакций слухового аппарата у людей с тугоухостью при действии инфразвука

192

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДАРЫ МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУДА ЖОГОРКУ КЕНЕШТИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНҮН ТЕОРИЯЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ

192

Эне тилибиз

192

Формирование и развитие кластеров в экономике Кыргызской Республики

191

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИБОРТОВОЙ ЗОНЫ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫЕМКИ ЕЁ ЗАПАСОВ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ОТРАБОТКЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

191

Исследование некоторых вопросов трехмерных пространственных струйных течений несжимаемой жидкости

191

Существование решения квазилинейного эллиптического уравнения в кусочно-гладких областях

191

Асимптотические оценки периодических решений сингулярно-возмущенных дифференциальных и интегродифференциальных уравнений в критическом случае

191

Влияние кривизны поверхностей и векторных полей на размеры области их существования

191

Возбуждение газовых лазеров с использованием энергии ядерных реакций

191

Теоретические основы создания эффективных композиционных материалов на основе наполнителей различной удельной поверхности

191

Структурный синтез начальных шарнирно-рычажных механизмов переменной структуры

191

Физико-химические основы разработки дефолиантов с использованием хлората натрия, карбамида, этаноламинов и 2-хлорэтилфосфонатэтаноламинов

191

Физико-химические свойства алюминиевого сплава с литием, магнием и церием

191

Исследование возможности использования голографического эффекта тальбота для создания многоканального широкодиапазонного интерферометра

191

Технологические приемы и средства профилактики респираторных заболеваний ягнят

191

Становление и развитие внешкольных учреждений в Таджикистане в 1924-1946 годах

191

Микрохирургическое лечение грыжи межпозвонкового диска и вторичных рубцово-спаечных процессов эпидурального пространства

191

Состояние здоровья новорожденных от матерей с хроническим вирусным гепатитом В

191

Философский анализ этнической политики

191

Болот кантип курчуду 1-чи бөлүк

191

Сборник филологического факультета

191

Кыргыз, Шабдан тарыхы

191

Токтоболот Абдумомунов 18-том

191

Кыргызча-англисче=англисче-кыргызча сөздүк

191

Компьютерное моделирование и анализ добавочных потерь электроэнергии в воздушной линии электропередачи

190

Обоснование параметров и создание обмолачивающего и сортировочного механизмов фасолеуборочной машины

190

Составные слова в кыргызском языке и их структурная, семантическая, функциональная целостность

190

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН УКУК СИСТЕМАСЫНДАГЫ АДАТ МЕНЕН ШАРИАТТЫН ӨЗ АРА АРАКЕТТЕРИ: ТАРЫХЫЙ- УКУКТУК ИЗИЛДӨӨ

190

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ СУГАТ ЖЕРЛЕРДИ НАТЫЙЖАЛУУ ПАЙДАЛАНУУНУН ЭКОНОМИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ (ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА)

190

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

190

ИММУНИТЕТ, ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ У ЖИТЕЛЕЙ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОВИНЦИЙ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ

190

Становление и развитие местного самоуправления Кыргызской Республики и Республики Казахстан: сравнительный анализ

190

Сопоставительное исследование английских и кыргызских местоимений

190

Ледники, золото и геоэкология Кумтора

190

Кыргызстандын туштугунун жаратылышы

190

Философский анализ понятия "Среда человека"

190

Оптимизация питания озимой пшеницы на сероземно-луговых почвах севера Кыргызстана

190

Новые цветные реакции на ионы меди (II) и их применение в фотометрическом и комплексонометрическом анализе

190

Устные свадебные песни таджиков Гиссарской долины

190

Развитие теоретических основ и разработка методов оценки устойчивости откосов

190

Проблемы реформирования и развития электроэнергетического комплекса Кыргызской Республики в условиях рынка

190

Развитие промышленности Республики Таджикистан на основе интеграционных процессов (на примере интеграции с Россией)

190

Проблемы устойчивого экономического роста и развития промышленности в переходной экономике Кыргызской Республики

190

Влияние водной карбонатов в топливных эмульсиях на процессы образования и уменьшения диоксида серы в газовой фазе

190

Возникновение и некоторые свойства макрорадикалов молекулы целлюлозы

190

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПО ДАННЫМ: ТЕСТЫ НА ЗАВИСИМОСТЬ И СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

190

Нормативные акты КР

190

Кыргыз поэзиясынын антологиясы 2-том.-2-кит.

190

English Кыргыз мектептеринин 6-класс учун окуу китеби

189

Элементардык ядролук физика

189

Разработка современных средств и методов диагностики гриппа лошадей

189

Композиторы Кыргызской Республики

189

От фашизма до протвостояния реалии и вызовы времени

189

Метод собственных функций для решения краевых задач, связанных с оператором ляме

189

Взаимодействие импульсных потоков плазмы с поверхностью

189

Эффективность краткосрочных курсов интенсивной химиотерапии у впервые выявленных больных туберкулезом легких в условиях стационара

189

Углеводы cousinia leiocephala, sporadocephala и установление структуры их глюкофруктанов

189

Математические модели неоднородной Вселенной

189

Экология гидробионтов водоемов Казахстана

189

Экономическое воспитание учащихся в процессе формирования экономических понятий в учебной работе (на материалах изучения математики в 8-9 классах)

189

Механизм действия антигельминтиков (полимедол, медизии, селсурвин, бензамедь, галкарамин)

189

Исследование гидроагрегатов Нарынских ГЭС для повышения их надежности

189

Философский анализ исламского экстремизма

189

Диффугенин-новый ангидрокар-денолид из krysimum diffusum ehrh

189

Исследование процессов обучения нейронных сетей и их реализация

189

Куңзычылык таалиматы жана кыргыз философемаларындагы адам таануу проблемасы

189

Алтын кыз

189

Казак-кыргыз окуясы (1848-ж.болгон окуялар)

189

Задачи оптимального размещения предприятий и методы их решений

188

О гомотетиях в четырехмерных римановых пространствах

188

Теоретическое исследование электронной структуры редкоземельных примесных центров в флюоритах

188

Термическая модификация углей с получением пиромеллитовой кислоты и ее производных

188

Кинематографический анализ шарнирно-четырехзвенных механизмов с особыми положениями

188

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОР

188

Химиялык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү=Русско-киргизский словарь химических терминов

188

Совершенствование работы автомобильного подвижного состава при сельскохозяйственных перевозках (на примере Чуйской области)

188

Педагогические условия организации трудового воспитания школьников на основе прогрессивных идей и положений научной и народной педагогики (на материале общеобразовательных школ Республики Таджикистан)

188

Динамика физического развития, общефизической подготовленности и функции сердечно-сосудистой системы у юношей спортсменов (17-20 лет)

188

Фазовые равновесия в тройных системах из аллофанамида, солей ряда переходных металлов синтез физиологически активных соединений

188

Технология и свойства золощелочного арболита из местного сырья

188

Мүдөөлөр

188

Нормативные акты Кыргызской Республики

188

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА)

187

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

187

Взаимодействие гидразинов и азинов с солями тяжелых металлов.

187

Фотоэлектронная эмиссия с низкомолекулярных органических полупроводников в спектральной области ближнего ультрафиолета

187

Обоснование и нормирование эксплуатационного расхода топлива автомобилей в различных регионах Кыргызской Республики

187

Ислам укугу методологиясы

187

Герат эпохи Алишера Навои

187

Книга признаний Навои

187

Интерактивное обучение как условие модернизации учебного процесса в вузе

187

Прогностические факторы в лечении больных раком предстательной железы

187

Биологические особенности яблони в предгорных условиях юга Кыргызстана

187

Физико-химические и технологические основы комплексной переработки жидких и твердых отходов производства алюминия

187

Очерк истории развития общественно-политической и философской мысли в дореволюционной Киргизии

187

Кыргыз өзбек тилдериндеги имитативдердин фоносемантикасы

187

Совместные предприятия в районах нового освоения нефтяных ресурсов Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития

187

Теоретические основы создания эффективных композиционных материалов на основе наполнителей различной удельной поверхности

187

Труды полярной комиссии Вып.16

187

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.15,Вып.4.

187

Кыргызстан тарыхынын маселелери

186

Исследование спектральных и генерационных характеристик активированных лазерных материалов на основе монокристаллов с решеткой граната

186

Исследование, прогнозирование и обоснование нормы работы моторного масла сельскохозяйственных тракторов в условиях жаркого климата (на примере Ошской области)

186

Комплексная переработка некондиционных сурьмяных руд, сурьмяного и пиритного концентратов хлорированием смесью паров четыреххлористого углерода и воздуха

186

Русско-кыргызско-английский тематический словарь=Орусча-кыргызча-англисче тематикалык сөздүк

186

Физиологические роды: ведение и перинатальные исходы

186

Исследование в области радикальной полимеризации винилхлорида и винилацетата при атмосферном и высоком давлениях

186

Правовая культура: проблемы теории и практики

186

Тёма менен Жучка

186

Поливанов Е. Фрагменты киргизского народного эпоса "Манас"

186

Правовое регулирование личных неимущественных отношений между родителями и детьми в Кыргызской Республике

185

Изотермическое испарение растворов в системе

185

Магнитная структура и перемагничивание монокристаллических пленок типа

185

Иссык-Кульский форум 1987

185

Тюрки в среднеазиатском междуречье в VI-VIII вв. (по археологическим и письменным источникам)

185

Пектины (Аннотированный библиографический указатель) Ч.1.

185

Поворотные сооружения на каналах-быстротоках со сверхбурным режимом течения потока

185

Разработка и внедрение новых средств химиопрофилактики при трихостронгилезе и мониезиосе овец

185

Проблемы международного сотрудничества Европейских стран в рамках Шенгенской системы

185

Влияние параметров гидропривода на динамику кривошипно-коромысловых ударных машин

185

Степи урочища Сарыгоо Атбашинской долины Внутреннего Тяньшаня (состав, структура, продуктивность, трансформация, восстановление, охрана)

185

Труды монгольской комиссии №7

185

Патогенетические механизмы и особенности развития заболеваний верхних дыхательных путей инфекционно-аллергической природы в детском возрасте (Клинико-экспериментальное исследование)

184

Кыргыз Республикасынын өнөр жай саясаты: тарыхый-экономикалык анализ

184

Исследование и разработка организационно-технических мероприятий по снижению воздействия автомобильного транспорта на атмосферу г. Бишкек

184

Эпидемиологические и клинико-иммунологические аспекты возрастной аллергической патологии в г. Бишкек

184

Основы организации и пути совершенствования аудиторской деятельности в Республики Казахстан

184

Флора и растительность Киргизии (библиографический указатель 1918-1965)

184

Научные основы совершенствования технологии и технических средств посева мелкосеменных культур в Кыргызстане

184

Научные итоги Таджикско Памирской экспедиции

184

Азыркы кыргыз тили

184

Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от удобрений на сероземно-луговых почвах Чуйской долины

184

Влияние высокогорных факторов на течение раневого процесса

184

Регуляризация дифферециальных уравнений гиперболического типа с нестандартными условиями гурса

184

Технология получения и свойства композиционных материалов на основе базальта

184

"Куттуу билим" трактатындагы эпико-доксографиялык парадигмалардын философиялык негиздери

184

Разработка математической модели и алгоритмов оптимального управления динамическими разнотемповыми процессами в экономике

184

Баатырлар

184

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.10,Вып.4.

184

Применение транзисторных преобразователей для управления маломощными синхронными двигателями

184

Бөөмбаев Насирдин жана анын кол жазмасы

184

Поповотные сооружения на каналах-быстротоках со сверхбурным режимом течения потока

183

Плазменно-энергетические технологии и установки на базе электродуговых разрядов

183

Американский университет в Кыргызстане как одна из современных моделей развития высшей школы

183

Модификация метода волновых потенциалов применительно к контактным задачам динамической теории упругости.

183

РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ, СВОДЯЩИХСЯ К УРАВНЕНИЯМ ВОЛЬТЕРРА И ВОЛЬТЕРРА-ФРЕДГОЛЬМА ПЕРВОГО РОДА

183

Опыт лесовосстановления еловых лесов Прииссыккулья

183

Физико-химические основы разработки дефолиантов с использованием хлората натрия, карбамида, этаноламинов и 2-х хлорэтилфосфонатэтаноламинов

183

Научно-педагогические основы профессиональной адаптации молодых специалистов в системе ВУЗ-общеобразовательная школа

183

Флора бассейна реки Чонаксуу южный склон хребта кунгей Ала-Тоо

183

Расчет тонкослойных резинометаллических элементов конструкций

183

Об основах организации и функционирования местного управления в Кыргызской Республике

183

9-чу январь

183

Таджикская советская энциклопедия. Т. 4

183

Кожожаш

183

Токойдогу жылдыздар

183

Академия наук Киргизской ССР. К 50-летию образования Киргизской Советской Социалистической Республики и коммунистической партии Киргизии

183

О некоторых идеалистических концепциях свободы в западногерманской философии

183

Эколого-биогеохимические особенности почвенно-растительного покрова ртутной провинции Хайдаркен Алайского хребта

182

Экспериментальное исследование СВЧ модуляторов света

182

Правовые основы пенсионного обеспечения по возрасту в Республике Казахстан

182

Исследование и создание шарикоштамповочного пресса - автомата

182

Романтический ориентализм в русской литературе первой половины XIX века

182

Выведение и селекционно-биологические особенности Иссыккульского мериноса

182

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики (Вып.20. 2003-2007гг.))

182

Подземные воды Казахстана и перспективы их использования

182

Оценка напряженного состояния конструктивных элементов подземных сооружений на основе гранично-элементного моделирования

182

Тюрки в среднеазиатском Междуречье в VI-VIII вв. (по археологическим и писменным источникам)

182

Репродуктивное здоровье девочек-подростков

182

Особенности организации учебного процесса с одаренными учащимися в условиях лицея

182

Педагогические основы социальной поддержки и оплаты труда учителя общеобразовательной школы в новых экономических условиях Республики Таджикистан.

182

Американский Университет в Кыргызстане как одна из современных моделей развития высшей школы

182

Математические модели неоднородной вселенной

182

Педагогические воззрения Чингиза Айтматова

182

Совершенствование систем водораспределения с гидравлическими стабилизаторами расхода воды

182

Структура минорных тритерпеновых сапонинов ломоноса манчжурского

182

Жеңиш ырлары

182

Пилдин баласы

182

Труды монгольской комиссии №6

182

Труды монгольской комиссии №10

182

Ученые записки Харьковского гос.ун-та им.А.М.Горького.-Т.35,Вып.2.

182

Психосоциальная теория как полидисциплинарный подход к анализу социальных процессов в современном обществе

181

Исследование молекулярного рассеяния света в окрестности критической точки растворения

181

Оценка геомеханической усчтойчивости оползнеопасных склонов в сейсмоактивных горно-складчатых областях Юго-западного Тянь-Шаня

181

Распад собственных и околопримесных электронных возбуждений в щелочногалоидных кристаллах с экситонами малого радиуса

181

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОПОРОШКОВЫХ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ СПЛАВОВ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

181

Становление, развитие народной педагогики и пути решения ее современных задач по воспитанию детей в семье средствами народных сказок, пословиц и поговорок

181

Культура ежи сборной и ее возделывание в условиях Чуйской долины Кыргызстана

181

Макрокинетика сверхпластичности промышленных алюминевых сплавов

181

Связь воспроизводительной способности баранов и овец с биохимическим и гормональным статусом крови

181

Энциклопедия народного целительства

180

Мамлекеттик функцияларды ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ролу

180

Духовно-нравственный потенциал идеи патриотизма в условиях независимости Казахстана

180

Проблемы накопления и использования человеческого капитала (на материалах Кыргызской Республики)

180

Три века Российской этнографии Страницы истории Вып.2.

180

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики (Вып.19. 1998-2002)

180

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НОВОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА «ФС-1» С АНТИБИОТИКАМИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

180

Айдаркан Молдокулов ученый, гражданин, человек

180

Алиппе

180

Концентрационные зависимости коэффицентов самодиффузии, спиновой релаксации и химических сдвигов в растворах с сильным химическим взаимодействием и мезоморфных фазах

180

Повышение эффективности использования и обоснование эксплуатационных и конструктивных показателей колесных машин в горных условиях

180

Клинический анализ цитофлюориметрических экспресс-методов оценки иммунологической активности ревматоидного артрита.

180

Местное самоуправление- социальный институт

180

Болот кантип курчуду 2-чи бөлүк

180

Эмоция как субъективная категория

179

Вода и устойчивое развитие Центральной Азии

179

Плазменно-энергетические технологии и установки на базе электродуговых разрядов

179

Генезис эволюция уйгурской философской мысли раннего средневековья (на материалах буддийской философии)

179

Радиационно-стимулированные процессы в щелочно-галоидных кристаллах, легированных трехзарядными ионами

179

Совершенствование методов получения преципитирующих антигенов и сывороток для диагностики ящура сельскохозяйственных животных

179

Разработка и исследование энергетической установки с двигателем стирлинга на возобновляемых видах энергии

179

СФЕРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ (НА МАТЕРИАЛАХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

179

Кыргыз Улуттук Энциклопедия. Т.4

179

9-чу январь

179

Жомоктор

179

Мухакатамул Лугатайн

179

Труды монгольской комиссии Вып.18

179

Нормативные акты Кыргызской Республики

179

Гражданско-правовое регулирование за вред, причиненный источником повышенной опасности по законодательству Республики Таджикистан

178

РЕШЕНИЕ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ, СВОДЯЩИХСЯ К УРАВНЕНИЯМ ВОЛЬТЕРРА И ВОЛЬТЕРРА-ФРЕДГОЛЬМА ПЕРВОГО РОДА

178

Научные основы и практические приемы создания молочного типа в алатауской породе скота

178

Бронхиальная астма у детей Кыргызстана

178

Если посмотреть на послезавтра (сборник научных и публицистических статей)

178

Гидрогеологические условия Казахстана

178

Биология курсуна байланыштуу политехникалык окуу

178

Гидролиз протопектина корзинки подсолнечника под действием кислотно-солевой системы

178

Факторы перинатального риска и состояние здоровья новорожденных от матерей с гестозами

178

Экономические проблемы аграрной реформы и эффективность использования производственного потенциала АПК (на примере Кыргызской Республики)

178

Нелинейное оптимальное управление линейными системами с распределенными параметрами

178

Формирование оптимального биоценоза у новорожденных детей с использованием лакто- и бифидумбактерина

178

Ырлар жыйнагы

178

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү 2-бөлүк

178

КЫРГЫЗСТАНДА ЭПИСТЕМОЛОГИЯЛЫК ПРОБЛЕМАЛАРДЫН ИЗИЛДЕНИШИ: ТАРЫХЫЙ-ЛОГИКАЛЫК АНАЛИЗ

177

Сложные предложения с последовательным подчинением в древнеанглийском языке

177

Формирование рынка жилья в условиях перехода к рыночным отношениям (на примере г. Бишкек))

177

Дислокационные представления в задачах кручения упругопластических призматических стержней

177

Применение коллизионных норм в Кыргызской Республике

177

Мөңгү суулары - жер байлыгы

177

Формирование рынка жилья в условиях перехода к рыночным отношениям (на примере г.Бишкек)

177

Кинетика гидрирования бензола на никелевом катализаторе в условиях обратимости процесса

177

Исследования в области синтеза биологически активных соединений на основе некоторых арилалканолов и галоидэфиров

177

Философия Чингиза Айтматова

177

Баткен областынан чогултулган фольклордук материалдар 37-том

177

Изучение энергетического спектра протонов первичных космических лучей на ИСЗ "Протон-3"

176

Предельные теоремы для сумм случайных величин, заданных на цепи Маркова

176

Механизмы разрушения, долговечности и прочности тонких полимерных пленок.

176

Архитектура дворцов исламского мира (на примере стран Ближнего Востока)

176

Асман мелжиген тоолордун казнасы

176

Краткий библиографический указатель литературы по языкознанию

176

Кыргыз адабий тилинин стилдик түрлөрү

176

Клиническая картина, показатели гемостаза и иммунной системы у больных геморрагическим васкулитом в процессе комбинированного лечения низкомолекулярным гепарином и сеансами лечебного плазмафереза

176

Ыйык куран

176

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ, ОРТОДОНТИЧЕСКОГО И ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ ФРОНТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У НОСИТЕЛЕЙ ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИН ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА ПОСЛЕ ХЕЙЛОУРАНОПЛАСТИКИ

176

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРГУМЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ТИПА БОЛЬЦМАНА

176

Труды полярной комиссии Вып.6

176

Вопросы разработки, исследования и применения электронных автокомпенсационных измерительных устройств переменного тока статического типа

176

Турмуш-тиричиликкоопсуздугунун негиздери Окуу куралы= Основы безопасности -жизнедеятельности Учебное пособие

175

Электрофизические свойства преобразователей солнечной и тепловой энергии на основе вторичного литого поликристаллического кремния

175

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ СУРЬМЫ И МЫШЬЯКА ИЗ СУРЬМУСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ИХ РАЗДЕЛЕНИЕМ

175

Медленное движение некоторых деформируемых тел в вязкой жидкости

175

Кинетика и механизм каталитической полимеризации эфиров метакриловой кислоты

175

Проблемы государственного регулирования финансового-экономической системы Кыргызской Республики

175

Этиопатогенетические проблемы хирургического лечения острого холицистита (Клинико-экспериментальное исследование)

175

Ч. АЙТМАТОВДУН РОМАНДАРЫНДАГЫ КӨРКӨМ АКСИОЛОГИЯ

175

Разработка гидрораспредителей с плоскими мембранами для управления рабочими органами строительных и дорожных машин

175

Определение характеристик коронного факельного разряда как источника получения озона

175

Оценка масштабного эффекта при взрывах на выброс

175

Древнетюркский словарь сөздүгүндөгү кош сөздөр (кыргыз тилинин матералдары менен салыштырма -тарыхый планда изилдөө)

175

Педагогика багытындагы гуманитардык адистиктердин студенттерине кесипке ылайык математикалык билим берүүнүн илимий-дидактикалык негиздери

175

Новые подходы в подготовке специалистов медико-профилактического дела в аспекте современных приоритетов и задач общественного здравоохранения

175

Растворимость азота в железе и его сплавах с углеродом и кремнием

175

Управление рисками малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике( на прмере швейной отрасли)

175

Приближенные методы в теории нелинейных интегральных уравнений Вольтерра первого и третьего рода

174

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УЙГУРСКОЙ ЖИВОПИСИ, ГРАФИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XXI ВВ.

174

Кыргызстандагы бакма канаттуулардын гельминттери жана гельминтоздору

174

Жарым откоргуч деген эмне

174

Оценка состояния кровотока и сосудистого тонуса артерий почек и глаз методом ультразвукового дуплексного сканирования у больных серповидноклеточной анемией в процессе лечения бенцикланом

174

Синтез, биологическая активность гексаметилен-бис-мочевин и их производных

174

Русская диаспора в Кыргызстане (историко-социологический аспект)

174

Роль неправительственных организаций в условиях становления гражданского общества в Кыргызстане

174

Физико-химическое исследование тройной полупроводниковой системы Галлий-Селен-Теллур

174

Научно-прикладные основы создания техники и технологий для камнедобывающей промышленности

174

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.4

174

Тамсилдер

174

О построении равномерной асимптотики решения уравнения Лагерстрома

173

Математическое моделирование и исследование устойчивости элементов электроэнергетической системы

173

Вопросы термодинамики и кинетики кристаллизационного разделения органических веществ

173

Проблемы и путь повышения профессиональной компетентности школьного педагога (в новых социально-экономических условиях)

173

Разработка и внедрение новых средств химиопрофилактики при трихостронгилезе и мониезиозе овец

173

Высокоэластичные композиционные материалы на основе смеси каучуков.

173

Философский анализ мировоззрения Молло Нияза

173

Перспективные виды лекарственных растений северного макросклона хребта Кыргызского Ала-Тоо и их рациональное использование

173

Высокотемпературная и электрохимическая коррозия алюминевых сплавов с кремнием, сурьмой и висмутом

173

Оценка несущей способности усиливаемых железобетонных колонн

173

Взаимосвязь экологического равновесия и патриотизма личности

173

Теория и практика модульно-рейтинговой технологии обучения в вузе (на материале практического курса русского языка)

173

Биологический круговорот азота и зольных элементов в предгорных темно-каштановых почвах Заилийского Алатау

173

Особенности формирование здоровья работающих в нефтеперерабатывающем производстве

173

Иммунный статус и его коррекция при профессиональной патологии жителей табакосеющего региона

173

Окуучуларды физикалык - лабораториялык иштерди өз алдынча аткарууга көнүктүрүүнүн илимий - методикалык негиздери (7-8 класстардын мисалында)

173

Жылаажын (ырлар жыйнагы)

173

Сулайманов Керимбек

173

Жомокчу мерген

173

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 19

173

Труды полярной комиссии Вып.18

173

Экономическое и социальное развитие г.Фрунзе (Статистический сборник)

173

Фармакоэпидемиологическое изучение использования фитопрепаратов в Кыргызской республике и маркетинговая оценка

172

Комбинированные ограждающие конструкции из биостойкого полиармина на основе целлюлозосодержащего местного сырья

172

Оптимизация питания озимой пшеницы на сероземно-луговых почвах севера Кыргызстана

172

Кыргыз элинин этникалык тарыхын изилдөөдө генеалогиялык уламыштардын мааниси

172

Оценка напряженного состояния конструктивных элементов подземных сооружений на основе гранично-элементного моделирования

172

АЛЬГОФЛОРА КОЛЛЕКТОРНО- ДРЕНАЖНЫХ СЕТЕЙ ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

172

К.ОСМОНАЛИЕВДИН “КӨЧМӨНДӨР КАГЫЛЫШЫ” РОМАНЫНДАГЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДИН СЕМАНТИКА-СТИЛИСТИКАЛЫК ТАБИЯТЫ

172

Кыргызстан балдарынын улукманы-академик Дүйшө Кудаяров

172

Алишер Навои Т.1 Сокровищница мыслей

172

Спорттук терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү=Краткий русско-кыргызский словарь спортивных терминов

172

Русско-дунганский словарь

172

Физико-химические основы контроля массопереноса при подземном выщелачивании

172

Роль интернета в процессе глобализации

172

Оптимизация ведения родов при тазовом предлежании плода

172

Преемственность в развитии основных идей и понятий электродинамики в курсах физики средней и высшей школы

172

Проектирование технологии организации и управления самотоятельной работой студентов в системе университетского образования

172

Организационно-педагогические основы профессиональной подготовки учителя информатики в процессе повышения квалификации

172

Адыл

172

Жеңиштер толкуну

172

Труды института антропологии и археологии Т.1. Вып.4

172

Педагогические основы социальной поддержки и оплаты труда учителя общеобразовательной школы в новых экономических условиях Республики Таджикистан

171

Методы и технические средства комплексных мелиораций орошаемых земель Кыргызстана

171

Осветление и стабилизация прозрачности вин Таджикистана местными бентонитами и полимерными материалами

171

ТОНКАЯ СТРУКТУРА СПОКОЙНЫХ СОЛНЕЧНО-СУТОЧНЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИХ ИСТОЧНИКОВ

171

Известия НАН КР

171

Окуучуларга конструктордук ой жүгүртүүлөрдү калыптандыруунун илимий -методикалык негиздери (геометрияны чийүү предмети менен айкалыштыруунун мисалында)

171

Оценка геомеханической устойчивости опользнеопасных склонов в сейсмоактивных горно-складчатых областях Юго-западного Тянь-Шаня

171

Вопросы формирования доходов местного бюджета в условиях экономической реформы (на примере Ошской области)

171

Численное моделирование напряженно-деформированного состояния механически неоднородных массивов горных пород

171

Нарушения сурфактантной системы и метаболической функции легких при бронхолегочной патологии у детей и оптимизация методов их коррекции

171

Стратегическое управление субьектами микроэкономики Кыргызстана

171

КОРРОЗИЯ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ АЛЮМИНИЙ - МАГНИЙ - ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ МЕТАЛЛ

171

Осмонкулдун ырлары

171

Известияособой комиссии по исследованию Курских магнитных аномалий №1

171

Саринжи, Бөкөй, Кыз Сайкал Кенже эпостор 8-том

171

ТРАДИЦИОННОЕ ВЫШИВАНИЕ КЫРГЫЗОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧ. XX вв. (на примере юга Кыргызстана)

170

Научно-педагогические основы профессиональной подготовки магистров физической культуры и спорта

170

Кинематографический анализ шарнирно-четырехзвенного механизма переменной структуры

170

Селекция сортов томата для возделывания по интенсивной технологии в условиях Кыргызстана

170

Прогнозирование перинатальной смертности и обоснование технологии ее снижения

170

ААЛАМДАШУУ ШАРТЫНДАГЫ КОНФЛИКТТЕРДИН ФИЛОСОФИЯСЫ: СОЦИАЛДЫК-ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

170

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДАЛЬНЫХ СЛОВ В АНГЛИЙСКОМ И КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ

170

Известия НАН КР

170

Агитатордун жана саясий информатордун кыскача сөздүк справочниги

170

Эффективность отбора телок разных генотипов на адаптацию к высокогорью

170

Эпидемиологические особенности гепатита Е в Кыргызской Республике

170

Ходжа-Ахмад Йасави - первый тюркский суфийский поэт Средней Азии (жизнь и творчество)

170

Равновесия в водных системах, образованных ацетамидом с солями двухвалентной меди

170

Ажал ордуна

170

Болот кантип курчуду 1-чи бөлүк

170

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.18,Вып.химический.

170

В современнике нашем - коммунизма черты

170

Кыргыз элинин маданиятынын очерктери=Очерк культуры киргизского народа

170

Пути повышения экономической эффективности профессионального образования на примере подготовки строительных кадров

169

Новые подходы к хирургическому лечению эхинококкоза печени, коррекции нарушенных функций печении и профилактика осложнений

169

Механико-математическое моделирование влияния природных факторов на возникновение и развитие селевых и оползневых процессов в горных районах юга Кыргызстана

169

Исследование опорно-сцепных качеств и обоснование эксплуатационных показателей автотранспортных средств при сельскохозяйственных перевозках

169

Великий узбекский поэт (сборник статей)

169

Комплексное определение метода и срока лечения при гастродуоденальных кровотечениях язвенной этиологии

169

Пятогенетическое обоснование применения биологически активных веществ и совершенствование комплексной терапии верхшечных периодонтитов

169

Особенности цитофизиологии секреции молока овец

169

Педагогические проблемы организации досуга учащихся системы профтехобразования (на материале Республики Таджикистан)

169

Механизмы регуляции секреторной функции поджелудочной железы у жвачных животных

169

Общие закономерности и особенности оптимизации этнополитических и социокультурных аспектов межнациональных отношений в Кыргызстане

169

Дисбиотические нарушения при заболеваниях слизистой оболочки рта и пути их коррекции в комплексном лечении

169

Исследование химии и технологии конденсированных фосфатов на основе полигалита и фосфоритов каратау

169

Биоэкологические особенности короедов орехово-плодовых лесов западного Тянь-Шаня

169

Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 3

169

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.5

169

Труды монгольской комиссии №12

169

Успехи научной фотографии Т.23. - 1985

169

Кыргыз адабиятынын тарыхы 5-том

169

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БИОЛОГИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОР

168

Разработка и обоснование параметров рычажно-гидравлического оборудования для производтсва строительных изделий способом полусухого прессования

168

История и культура кыргызов по трудам Ч.Ч. Валиханова

168

Генетика селекциянын негизи

168

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. - Вып.21.- 2008-2012гг.

168

Высокоэластичные композиционные материалы на основе смеси каучуков

168

Подготовка студентов вузов к работе по физическому воспитанию младших школьников

168

Патогенетические механизмы и лечение нарушений газотранспортной системы при железодефицитной анемии у детей горцев

168

Сплавы алюминия с железом, церием и неодимом

168

Подготовка будущих учителей начальных классов к экологическому воспитанию (на материале Республики Таджикистан)

168

Буроударный способ отделения блоков камня перфораторами с ударным механизмом переменной структуры

168

Влияние национально-психологических факторов на поликультурное воспитание младших школьников

168

Исследование поведения некоторых твердых органических соединений при высоких давлениях, сочетаемых с напряжениями сдвига

168

Исследование в области аллилзамещенных олигомеров фенолформальдегидного типа

168

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЮГО-ВОСТОЧНОГО СКЛОНА ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА (НА ПРИМЕРЕ АКСЫЙСКОГО И АЛАБУКИНСКОГО РАЙОНОВ)

168

Кыргызстан Улуттук Энциклопедия. Т.3.

168

Узбекская Советская Энциклопедия. Т. 12

168

Ырлар

168

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖЕРГИЛИКТІІ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН ТІЗІЛІШІ ЖАНА ӨНІГІШІ (НАРЫН ОБЛУСУНУН МИСАЛЫНДА, 1991-2011-жж)

167

Разработка системы управления учебным процессом в школе на основе информационных технологий

167

Влияние состава шихты на теплофизические свойства керамики

167

Характеристика физиологических функций и состояния здоровья овцеводов горных пастбищ Кыргызстана в зависимости от стажа выполняемой работы и возраста

167

Разработка гидрораспределителей с плоскими мембранами для управления рабочими органами строительных и дорожных машин

167

Гидрогеологическое районирование и региональная оценка ресурсов подземных вод Казахстана

167

Разработка и обоснование параметров рычажно-гидравлического оборудования для производства строительных изделий способом полусухого прессования

167

Историческая динамика социально-философской мысли кыргызского народа (до начала ХХ века)

167

Внутрисемейные факторы риска заболеваемости и смертности детей сельской местности и меры по их предупреждению

167

Селекция сортов томата для возделывания по интенсивной технологии в условиях Кыргызстана

167

Основные трихостронгиидозы овец восточной зоны Иссык-Кульской котловины и меры борьбы с ними

167

Полярографическое изучение некоторых Альфа, Бетта ненасыщенных сульфонов и сульфоксидов

167

Этнические связи кыргызских и казахских племен во второй половине XIV-XVI вв.

167

Чоң манасчы Тыныбек жана анын мурастары

167

Прогностическая функция стиля научного мышления в контексте интерпретации М.Борна

167

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УНИФОРМИЗАЦИИ К СИНГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ

167

Большая советская энциклопедия. Алфавитный указатель ко второму изданию. Т.1

167

Кыргызстан. Улуттук энциклопедия. Т. 2

167

Салават Юлаев. Энциклопедия.

167

Балдар жомоктору

167

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 25

167

Чет элдик кыргыздардын адабияты 30-том

167

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СКЛОНОВ В СТВОРЕ ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС

166

Некоторые вопросы приближения почти-периодических функций

166

Физико-химический анализ тройных взаимных систем из нитритов и нитратов щелочных металлов и бария

166

КЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ «БАЛА» КОНЦЕПТИ (лингвомаданият таануу илиминин аспектиси боюнча)

166

Кайталоону стилистикалык каражат катары сыпаттоо

166

Общий надзор прокуратуры в системе конституционных гарантий, обеспечения законности актов органов государственного управления Кыргызской Республики

166

Научные основы и практические приемы повышения плодовитости овец гиссарской породы

166

Выявление резервов увеличения производства говядины в Прииссыккулье

166

Минимально инвазивная методика коррекции дефектов межпредседной перегородки

166

О постановке и решении статической краевой задачи

166

Соединения метионина, глицина и метионината натрия с солями некоторых переходных металлов и их свойства

166

Стабильный функциональный остеосинтез медиальных переломов шейки бедра компрессирующим устройством

166

Условия жизни как фактор здоровья населения современного Кыргызстана

166

Көз жаштары

166

Национальная Академия Наук Беларуси

166

Авторефераты диссертаций 1948-1978 Т.1

165

Разработка методов и специальной оснастки для механической обработки ротора электродвигателя АЕР - 16

165

Развитие исторической информатики в странах СНГ- основа становления нового междисциплинированного направления в Кыргызстане

165

Политическое поведение женщин в условиях демократизации современного Кыргызстанского общества

165

Разработка и исследование управляемых систем динамического торможения электропривода передвижения мостовых кранов

165

Исследование аминирования некоторых Альфа, Омега - дибромокарбоновых кислот и их этиловых эфиров

165

Ьrlar

165

Ученые записки Труды физического отд.физмат ф-та

165

Сагындык Өмүрбаев 29-том

165

Исследование эффективности вторичного дробления горных пород на карьерах сосредоточенными динамическими нагрузками

165

Проблемы развития центральноазиатского региона в контексте современных технологий внешнего влияния (на примере Кыргызской Республики)

164

Прогнозирование течения беременности и послеродового периода на основе оценки гемодинамического статуса у женщин с гестозом

164

Промышленные рабочие Кыргызстана в 50-80-е годы: состояние и проблемы

164

Высокотемпературная и электрохимическая коррозия алюминиевых сплавов с кремнием, сурьмой и висмутом

164

Здоровье детей и роль службы социального патронажа в его укреплении

164

Көл толкуну = Waves of the Lake

164

Кардиогемодинамика у здоровых детей раннего возраста и при острых и рецидивирующих бронхолегочных заболеваниях

164

Деформация гибких элементов волновых передач при действии статических нагрузок

164

Критерий устойчивости решений систем сингулярно-возмущенных уравнений

164

Үйлөнүү

164

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР. 1982-1984 гг.

164

Исследование процесса неперерывного центрифугирования сахарных утфелей в центрифуге с инерционной выгрузкой осадка

164

Куудулдар 31-том

164

Тоголок Молдо, Алдаш Молдо 6-том

164

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Ыбрайым Абдырахманов Семетей, Сейтек

164

Кыргыз тилинин создугу 2 ТОМ

163

Совершенствование диагностики и лечения туберкулеза периферических лимфатических узлов

163

Роль органов внутренних дел Кыргызской Республики в реализации функций государства

163

Гидролиз протопектина корзинки подсолнечника под действием кислотно-солевой системы

163

Особенности реакции кватернизации полимеров винилэтинилтриметилпиреридона

163

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

163

Известия НАН КР

163

Химический эксперимент как средство повышения экологического образования учащихся

163

Клинико-функциональная характеристика преимущественно правосторонней гипертрофической кардиомиопатии

163

Исследование в области циклопропиловых эфиров, сульфатов и сульфонов

163

Гүлдөр өлкөсү

163

Кыргыздын кыскача санжырасы

163

Айткулу Убукеев 21-том

163

Художественные ценности кыргызской литературы XX века: историко-литературное, художественно-эстетическое значение (на материалах прозы и поэзии)

162

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ДАВЛЕНИЯ И МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

162

Турк элдеринин поэмаларынын кыргыздарга таралышы жана айтылыш озгочолугу

162

Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү

162

Основные биолого-хозяйственные признаки яков внутреннего Тянь-Шаня и пути их улучшения

162

Трудовые ресурсы в системе производственных отношений экономики переходного периода

162

Течение гломерулонефрита в сочетании с HBV-инфекций у детей в Кыргызстане

162

Исследование кинетики и механизма гидролиза сложных эфиров карбоновых кислот в смесях воды с органическими растворителями

162

Конденсация ароматических шиффовых оснований с циклическими БЕТТА-Дикетонами

162

Изучение РНК - белковых взаимодействий в рибосомах

162

Поливанов Е. Правдивая история

162

Кыргыз адабиятынын тарыхы 2-том

162

Азыркы кыргыз адабияты

162

Айтыш 3-том: Калык, Барпы, Молдо Багыш, Осмонкул, Алымкул, Сыдык, (Балаырчы), Токтоналы, Ысмайыл, Токтосун

162

Объекты незавершенного строительства в системе объектов гражданских прав по законодательству Кыргызской республики

161

Формирование стока рек Кыргызстана в маловодный период и их рациональное использование

161

Окуучуларда конструктордук ой жугуртуулорду калыптандыруунун илимий-методикалык негиздери (геометрияны чийуу предмети менен айкалыштыруунун мисалында)

161

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики

161

Проблемы и пути повышения профессиональной компетентности школьного педагога (в новых социально-экономических условиях)

161

Влияние воды в топливной эмульсии на процессы образования и уменьшения азотосодержащих компонентов газовой фазы

161

Реконструктивная микрохирургия тубоперитонеального бесплодия

161

Нуклеофильное замещение сульфонильной группы в трет-бутиларилсульфонах и эфирах ароматических сульфокислот при действии литийорганических реагентов

161

Кедейкан

161

Тандамалуу ырлар

161

Шахты Жер астында

161

Казак Совет Энциклопедия. Т.3

161

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 12-китеп

161

Кыргыз адабиятынын тарыхы 10-том

161

Получение нанодисперсных металлокомпозитов при электроискровом диспергировании системы SiC-Me

160

Философский анализ понятия "Среда человека"

160

Организация учета в агроформированиях в условиях перехода к рынку

160

Мировоззрение Барпы Алыкулова

160

Функциональные нарушения организма при отравлении солями тяжелых металлов и их коррекция

160

Известия НАН КР

160

Уголовно-правовые средства борьбы со скотокрадством (по материалам орнаов внутренних дел Кыргызской Республики)

160

Рынок труда в системе экономических отношений на материалах Кыргызской Республики

160

Кыргыз элинин этникалык тарыхын изилдөөдө генеалогиялык уламыштардын мааниси

160

Исследование, прогнозирование и обоснование нормы работы моторного масла селькохозяйственных тракторов в условиях жаркого климата (на примере Ошской области)

160

Характеристика физиологических функций и состояния здоровья овцеводов горных пастбищ Кыргызстана в зависимости от стажа выполняемой работы и возраста

160

Алкалоиды VINCA MAJOR и VINCA ERECTA. Строение майдина, псевдокопсинина и нинервинина

160

Синтез и некоторые превращения диоскиацетиленовых производных ферроцена

160

The 2-nd Annual Kurultai of the Endangered Cultural Heritage AKECH 2019, 20-23 June,Constanta,Romania

160

Педагогические основы этнокультуроведческой лексикографии в воспитании этнотолерантности

160

Рсрбенности материальной культуры и прикладного искусства Южных киргизов

160

Украинская советская энциклопедия. Т.4

160

Токтогулдун ырлары жана Калыктын эстеликтери

160

Толкундар арасында

160

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 14

160

Словарь географических названий Киргизской ССР

160

Сейсмостойкость сооружений башенного типа

160

Теоретико-правовые основы формирование политических партий Кыргызской Республикиа

159

Расчет характеристик плазмы сверхвысокочастотного разряда

159

Научные основы и практические приемы повышения плодовитости овец гиссарской породы

159

Оценка масштабного эффекта при взрывах на выброс

159

КАЛЫГУЛДУН ДҤЙНӨ ТААНЫМЫНА ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ

159

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УЛУТТУК-МАДАНИЙ БОРБОРЛОРДУН ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

159

АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕКТРА ПРЕДЕЛЬНОГО ОПЕРАТОРА

159

Русские географические исследования Кавказа и Средней Азии

159

Системный структурный подход к построению сетевых информационных систем на базе технологий Internet/Intranet

159

Кулисный механизм переменной структуры прессов - автоматов

159

Функциональные основы физической подготовки как базовая сторона спортивного роста юных курешистов

159

Оптимизация режимов работы и эксплуатационных показателей электропотребителей сельскохозяйственного производства

159

СТРУКТУРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ И ВЯЗКОУПРУГИЕ СВОЙСТВА МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

159

Урия= Сборник стихов

159

Балыкооздун санжырасы

159

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 13-китеп

159

Айтыш 2-том: Токтогул, Ботобай, Калмырза, Эшмамбет, Үмөталы, Бекназар, Коргол

159

КОРРЕКТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО РОДА

158

Синтез и превращения производных 2-хлорметил-7-метил-5-оксо-5-Н-1,3,4-тиадиазоло /3,2-а/ пиримидина

158

Известия НАН КР

158

Генетические основы селекции овец Тяньшаньской породы

158

Формирование познавательных интересов учащихся 5-8 классов в процессе внеклассной деятельности (на материале биологических

158

Синтез и физико-химические свойства алюмогидридов калия, кальция и стронция

158

Оценка эффективности местной озонотерапии в комплексном лечении гнойных ран (экспериментально-клиническое исследование)

158

Методические основы развития логического мышления учащихся Х-Х1 классов в процессе решения нестандартных задач по алгебре

158

К проблеме синтеза Гетероциклических соединений с тройной связью в цикле

158

Исследование диокиси линолевой кислоты

158

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (На материалах Кыргызской Республики)

158

Таджикская ССР

158

Узбекская Советская Энциклопедия. Т. 8

158

Кремль жөнүндө жомок

158

Труды полярной комиссии Вып.10

158

НАН КР Годовой отчет 2020

158

Кыргыз Республикасында социалдык-экономикалык өнүгүү программасын муниципалдык деңгээлде даярдоо процессин өркүндөтүү

158

Технико-экономическое исследование трехфазных трансформаторов 1 и 2 габаритов

158

Айтыш 1-том Адат-салт айтыштары Акындар айтышы:Арстанбек,Айтыке, Чонду,Эсенаман, Найманбай, Нурмолдо, Жеңижок

158

Исследование "Ошибки вечера" и "Эффекта ветра" в наблюдениях на новом пулковском пассажном инструменте ППИ1

157

ЭНТОМОПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА (Lymantria dispar L.) В ОРЕХОВО-ПЛОДОВЫХ ЛЕСАХ КЫРГЫЗСТАНА

157

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОПОСРЕДУЮЩИЕ СТРУКТУРЫ

157

Хирургическое лечение травматического вывиха бедра у взрослых

157

Критерий устойчивости решений систем сингулярно-возмущенных уравнений

157

Сравнительная оценка хирургических и консервативных методов лечения эмбриональных грыж пупочного канатика у детей

157

Физико-химическике основы переработки отходов алюминиевого производства с использованием местных сырьевых материалов

157

Механизм реализации конституционных гарантий прав и законных интересов несовершеннолетних в Кыргызской Республике

157

Проблемы трансформации финансовой отчетности в Кыргызской Республике

157

Беларуская Савецкая энцыклапедыя.Т.6

157

Ырлар жыйнагы

157

Өлбөс баатыр

157

Козета

157

Отчет о деятельности НАН КР за 1996 год

157

Зуура Сооронбаева 24-том.

157

Разработка новых подходов анализа вариабельности сердечного ритма и их применение в оценке автономной регуляции сердца при основных сердечно-сосудистых заболеваниях

156

Взаимосвязь кыргызских народных традиций и современных методов стимулирования в развитии нравственно-трудовой активности младших школьников

156

Известия НАН КР

156

Физико-химические основы переработки природной каменной соли и рассолов Чон-Алайского месторождения

156

Эпидемический паротит и его специфическая профилактика в Кыргызской Республике

156

Проблемы совершенствования законодательства о защите прав потребителей в Республике Казахстан

156

Большая советская энциклопедия. Т. 25

156

Кыргыз Советтик социалистик республикасы.энциклопедия

156

Чабуул

156

Узбекская Советская Энциклопедия. Т. 13

156

Эчки, уй, кой, жылкы, төө - бешөөнүн талашы

156

Казак Совет энциклопедиясы. Т.6

156

Казак Совет энциклопедиясы. Т.10

156

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Сагымбай Орозбаков Манас 1-том

156

Физико-химические основы контроля массопереноса при подземном выщелачивании

155

Особенности организации учебного процесса с одаренными учащимися в условиях лицея

155

ОШ В XIX ВЕКЕ: СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ

155

Генезис, продуктивность и племенная ценность семейств коров Алатауской породы в Кыргызстане

155

Новые подходы к хирургическому лечению эхинокококоза печени, коррекция нарушенных функций печени и профилактика осложнений

155

Организация учета в агроформированиях в условиях перехода к рынку

155

Модель перинатальной охраны плода при внутриутробном инфицировании

155

Повышение эффективности показателей автотранспортных средств в сельскохозяйственных зонах Иссык-Кульской области

155

Изучение свойств окисных катализаторов в синтезе тиофена и метилтиофенов взаимодействием углеводородов с сернистым ангидридом или сероводородом

155

Развитие исторической информатики в странах СНГ - основа становления нового междисциплинарного направления в Кыргызстане

155

Химическое исследование гликозидов элеутерококка колючего

155

КИСЛОТНОЕ И ХЛОРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ АРГИЛЛИТОВ ТАДЖИКИСТАНА

155

Компьютерные системы поддержки принятия решений в экологии (сборник научных трудов)

155

Театральная энциклопедия. Т.3

155

Украинская Советская энциклопедия. Т. 7

155

Кичинекей маймыл жөнүндө

155

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1973-1974 гг)

155

Жаңыл Мырза Кенже эпос 9-том

155

Исследование решений систем нелинейных дифференциальных и интегродифференциальных уравнений в частных производных первого порядка методом дополнительного аргумента

154

Проблема встречи цивилизаций востока и запада в художественной аксиологии А.С.Пушкина

154

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

154

Проблемы безопасности Кыргызстана и Центральной Азии в контексте истории афганской войны (1990-е гг.)

154

Клиническое течение этнологически верифицированных вирусных гепатитов у детей

154

Орус мектептеринин башталгыч класстарына арналган кыргыз тили окуу китептеринин илимий - методикалык негиздери

154

Исследование процессов обучения нейронных сетей и их реализация

154

Конституционно-правовые основы государственных комплекных программ противодействия преступности

154

Реакция триаллилборана с ацетиленовыми углеводородами

154

КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗОВЫХ СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ ГАЛЛИЕМ, ИНДИЕМ И ТАЛЛИЕМ

154

Кыргызстан Улуттук Энциклопедия. Т.2.

154

Жүрөгүм менен (тандамалуу ырлар)

154

Күч бирдикте

154

Энциклопедический словарь Т.6-а. 1892

154

Пути повышения экономической эффективности профессионального образования на примере подготовки строительных кадров

154

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 6

154

Механизмы перекрестной адаптации сердца к высокогорью и мышечной деятельности

153

Научно-технические основы повышения качества табачного сырья в условиях Юга Кыргызстана

153

Исследование диэлектрических свойств этиленгликоля, диэтиленгликоля и полиэтиленгликолей

153

Синтез и свойства новых гомо- и сополимеров на основе ацетил - и бензоилпроизводных 1,1,5-триметил -4-винилэтинилпиперидола-4 и их гидрохлоридов

153

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВПЕДАГОГОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ

153

Темиркулдун ырлары 2-чи жыйнак

153

Гудок

153

Казак Совет энциклопедиясы. Т.8

153

Украинская Советская энциклопедия. Т. 5

153

Үсөйүн ажынын санжырасы

153

Кыргыз адабиятынын тарыхы 4-том

153

НАНОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ ВИСМУТА И СУРЬМЫ ИЗ ИМПУЛЬСНОЙ ПЛАЗМЫ

152

Взаимодействие импульсных потоков плазмы с поверхностью

152

Архитектура дворцов исламского мира (на примере стран Ближнего Востока)

152

Технология производства семян табака для получения масла

152

Поливанов Е. Киргизская литература //Литературный Узбекистан.

152

ПОЛУЧЕНИЕ, ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОФТОРИДОВ СТРОНЦИЯ И БАРИЯ

152

Военная история Башкир. Энциклопедия

152

Эколого-биохимическая оценка природно-техногенных экосистем Прииссыккулья

152

Фонар жөнүндөгү повесть

152

Чет элдик кыз

152

Темиркулдун ырлары

152

Студенойдо кыштоо

152

Нарын областынан чогултулган фольклордук материалдар 39-том

152

Чынгыз Айтматов 26-том

152

Кыргыз адабиятынын тарыхы 3-том

152

Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү (Оңдолуп, толукталып 3-чү басылышы)

152

Историческая динамика социально-философской мысли кыргызского народа (до начала ХХ века)

151

Обратные задачи для дифференциальных и интегро-дифференциальных псевдопараболических уравнений четвертого порядка

151

Эндофитные грибы высших растений Кыргызстана и их биологические свойства

151

Известия НАН КР

151

Изучение некоторых терпеновых углеводородов ряда м-ментана

151

Рычажные исполнительные механизмы переменной структуры

151

Антигенсвязывающая и цитотоксическая функции лимфоцитов с румалоном у больных ревматоидным артритом

151

Исследование в области сапонинов диоскорей

151

ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ И РАСТВОРИМОСТЬ В СИСТЕМЕ N3, К // С 0 3, НСОэ, Р- Н20 ПРИ О И 25 °С

151

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 16

151

Казак Совет энциклопедиясы. Т.1

151

Народы Башкортостана. Энциклопедия.

151

Менин университеттерим

151

Кошоктор (кыргыздын эл адабияты)

151

Отуз адыр

151

Ыркы керип

151

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 18

151

Ислам укугу методологиясы

151

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1979-1980)

151

Библиография изданий национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 22 2013-2015

151

Авторефераты диссертаций. 1948-1978. Том 1

151

Авторефераты диссертаций. 1979-1990. Библиографический указатель. Том 3, книга 2.

151

Геологическая литература СССР. Библиографический ежегодник за 1955 г.

151

Землетрясения в Средней Азии. Указатель литературы

151

Тенти Адышева 22-том

151

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 9-китеп

151

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

151

Экономическая эффективность строительства платных автомобильных дорог в Кыргызстане в условиях государственно-частного партнерства

150

Совершенствование системы финансирования стационарной службы в сельском здравоохранении (на примере Ошской области КР)

150

Исследование начального участка протяженной дуги в канале

150

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ (ОПЫТ КЫРГЫЗСТАНА )

150

Сохранение биоразнообразия и практическое использование растений рода Scutellaria методами биотехнологии

150

СИНТЕЗ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ КАРБИДОВ ТУГОПЛАВКИХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ИСКРОВОЙ ЭРОЗИИ

150

Алишер Навои Т.2 Сокровищница мыслей

150

Политическое поведение женщин в условиях демократизации современного Кыргызстанского общества

150

Амперометрическое изучение комплексных соединений N-Бензоил-NФенилгидроксиламина и его аналогов с ниобием и их использование для количественного определения

150

Хроматографические методы исследования кислородных соединений сланцевой смолы

150

Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 2

150

Балбандар

150

Кыял жана чындык

150

Эмгек учкуну

150

Энциклопедический словарь Т.4.

150

Өмүркул Кулумбаев 34-том

150

Жаныш, Байыш Кенже эпос 4-том

150

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Каба Атабеков Манас

150

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Молдо Кылыч

150

Айтыш 4-том: Токтосун, Ашыраалы

150

Концентрационные зависимости коэффициентов самодиффузии, спиновой релаксации и химических сдвигов в растворах с сильным химическим взаимодействием и мезоморфных фазах

149

КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СИСТЕМАЛУУ КУРСУНДА ОКУУЧУЛАРДЫН БАЙЛАНЫШТУУ КЕБИН ӨРКҮНДӨТҮҮНҮН ИЛИМИЙ-МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ

149

История возникновения денежного обращения на территории Кыргызстана в ранем средневековьне

149

Ландшафты Алайского хребта и их антропогенные модификации

149

Совершенствование государственного рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике

149

Исследование бурого битуминозного угля Бабаевского месторождения

149

Исследование в области химии C-, N-аминозамещенных азиридинов

149

Роль и место женщины в истории Кыргызстана (Х1Х-начало ХХ1 века)

149

Большая советская энциклопедия. Т. 13

149

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.1

149

Абай (Ибрагим) Кунанбаев Сочинения. - Т.1. - Стихи и поэма

149

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 15

149

Энциклопедический словарь Т.1-а Алтай-Арагвай

149

Труды монгольской комиссии №35

149

Ученые записки Труды науч.-исслед.ин-та биологии

149

Ч. Айтматов тилинин создугу

149

ОЦЕНКА МЕСТНОСТЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ ГОРНЫХ ДОРОГ ПО КОМПЛЕКСУ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ

149

Калык Осмонкул 7-том

149

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу 10-китеп

149

Кыргыз адабиятынын тарыхы 7-том

149

Маектер, пикирлер, к=з караштар...

149

Айтыш 7-том Эгемендик мезгилиндеги айтыштар

149

Манас энциклопедиясы 2-том Манастын сюжети - Ярупа

149

К вопросу Государственного строительства Советского Киргизстана 1924-1937 гг. (Сб.документов)

149

Пробациянын теоретикалык-укуктук аспектилери

148

Совершенствование средств профилактики и технологии приготовления вакцины против блутанга

148

Совершенствование качества таможенных услуг в Кыргызской Республике

148

Репродуктивное здоровье девочек-подростков

148

Известия НАН КР

148

Традиционное скотоводство и социальная организация у кыргызов

148

Развитие познавательной деятельности студентов информационными средствами

148

Динамическая сверхпластичность конструкционных сталей

148

Пищеварение в рубце, система крови и продуктивность овец при выпасе на минерально обогащенном высокогорном пастбище

148

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (На материалах Кыргызской Республики)

148

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ АКУСТИЧЕСКОЙ РЕЛАКСАЦИИ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ СОЛЕЙ ОДНО - И ДВУХЗАРЯДНЫХ КАТИОНОВ

148

Повышение эффективности отбора коров алатауской породы в раннем возрасте

148

Узбекская ССР

148

Багыт Алманах

148

Биздин учуубуздун тарыхы

148

Кара бүлөөлөр

148

Энциклопедический словарь Т.3.

148

Сборник математического отделения физико-математического факультета

148

Измерение основных параметров производственных процессов химической технологии (по опубликованным учебникам0

148

Верховный Совет Молдавской Советской Социалистической республики

148

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Алмабек Тойчубеков, Манас, Семетей

148

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

148

Киргизская ССР административно-территориальное деление

148

История СССР (Указатель библиографических пособий) Ч.2

148

Внутрисемейные факторы риска заболеваемости и смертности детей сельской местности и меры по их предупреждению.

147

Известия НАН КР

147

Механизмы разрушения, долговечности и прочности тонких полимерных пленок

147

Развитие теории и технологии высокоэффективных модифицированных мелкозернистых бетонов

147

Расширенная лимфодиссеекция в хирургическом лечении немекоклеточныого рака легкого

147

Синтез и исследование сульфамидов как ингибиторов коррозии металлов и присадок к смазочным маслам

147

Проблемы экономической эффективности малых и средних предприятий в условиях диверсификации производства при переходе к рыночной экономике в Кыргызстане

147

Трансформация политических систем Республик Центральной Азии в условиях глобализации

147

АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПО ДАННЫМ: ТЕСТЫ НА ЗАВИСИМОСТЬ И СТРАТЕГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

147

Обоснование и нормирование эксплуатационного расхода топлива автомобилей в различных регионах Кыргызской Республики

147

Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 1

147

Украинская Советская энциклопедия. Т. 1

147

Азаматтар

147

Каныбек Роман 2-т.

147

Ырлар жыйнагы

147

Труды монгольской комиссии Вып.59

147

Ученые записки Трудыгеографического ф-та

147

НАН КР - 60 лет

147

Молдо Кылыч (кошумчаланып 2-башылышы) Абдираим Шама 9-том

147

Чыңгыз Айтматов 25-том

147

Онукпогон кош бойлуулук: жыштыгы, коркунуч факторлору жана кКргыз республикасынын аялдарына медициналык жардам

146

История воспитания, школы и педагогической мысли таджиков с древнейших времён до возникновения ислама

146

Синтез и превращения производных 2-хлорметил-7-метил-5-оксо-5-Н-1,3,4-тиадиазоло/3,2-х/ пиримидина

146

Изменение функции гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы у домовых мышей и лабораторных крыс при циклической температурной адаптации в условиях высокогорья (3200 м)

146

Ааламдашуу шартындагы ислам маданиятынын аксиологиялык ченеми

146

Колебательные спектры и исследование тонкой структуры этиловых эфиров глицидных кислот

146

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ СУЛЬФАТОВ И НИТРАТОВ БИВАЛЕНТНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С ПИРИДОКСИНОМ, ИХ СТРОЕНИЕ, СТРУКТУРА И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

146

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Т.5

146

Беларуская Савецкая энцыклапедыя.Т.7

146

Казак Совет энциклопедиясы. Т.12

146

Ленин (Сборник стихов о Ленине). -изд. 2-е

146

Ач карышкыр

146

Комуз

146

Краткая литературная энциклопедия. Т.9.

146

Изучение природных комплексов Бадхыза (1886-1982 гг.)

146

Нейрохирургическая диагностика-настоящее творчество и интуиция врача

146

Майдан 13-том

146

Миф, уламыш, аңыз, санжыра уламышы 26-том

146

Айтыш 5-том: Эстебес, Тууганбай, Табылды, Замирбек, Майра, Абдылда

146

Синатропные саркофагиды (Diptera,Sarcophagidae) СССР

146

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ХВОСТОВ АКТЮЗСКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ

145

Русско-кыргызский разговорник

145

Нормативно-правовые основы органов местного самоуправления в Кыргызской Республике

145

Алкилмеркаптопроизводные борана

145

Изучение каталитических свойств окислов редкоземельных элементов в реакции кетонизации карбоновых кислот

145

Совершенствование системы финансирования стационарной службы в сельском здравоохранении (на примере Ошской области КР)

145

Кыргыздардын философиялык тушунуктурунун генезиси жана эволюциясы

145

Беларусская Савецкая энцыклапедыя Т. 8 М.

145

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.2

145

Кулипа

145

Геологическая литература СССР Библиографический ежегодник за 1970год Т.2.

145

Геология Киргизии. 1961-1975. Библиографический указатель

145

Кыргыз тилинин морфологиясы

145

Анализ и разработка измерительного устройства для проверки вольтметров инфранизкочастотного диапазона

145

Исследование автоматики и телемеханики в режиме автоколебаний

145

Исследование элементов и построение фазовых систем программного управления с магнитной записью

145

Краткий годовой отчет НАН КР

145

Административноправовые и общественные меры воздействия в области охраны советского общественного порядка

145

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Адабияттаануу Балдар адабияты 8-китеп 7-китеп

145

Кыргыз адабиятынын тарыхы 8-том

145

Орусча-кыргызча сөздүк= Русско-кыргызский словарь 1-том А-И

145

Взаимодействие адата и шариата в правовой системе кыргызского народа: историко-правовое исследование

144

Конечномерные методы решения нелинейных некорректных задач

144

История воспитания, школы и педагогической мысли таджиков с древнейших времен до возникновения ислама

144

ИСЛАМ ЖАНА МУСУЛМАН УЮМДАРЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН КООМДУК-САЯСИЙ ЖАШООСУНДА

144

Известия НАН КР

144

Кинематический и динамический анализ шарнирно-четырехзвенных механизмов с особыми положениями

144

Прогнозирование и обоснование ресурса коленчатого вала автомобильного двигателя ЗМЗ-53 в эксплуатационных условиях Чуйской области

144

Кинетика полимертзации этилена, пропилена и сополимеризации их на гомогенной комплексной системе

144

Плотинное водозаборное сооружение из горных рек для малых деривационных ГЭС

144

АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОГО КЛАССА КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

144

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКУРРЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ОСНОВЕ 5-СПЛАЙНОВ 2-го и 3-го ПОРЯДКОВ

144

Большая советская энциклопедия. Т. 47

144

Большая советская энциклопедия. Т. 2

144

Большая советская энциклопедия. Т. 10

144

Украинская Советская энциклопедия. Т. 3

144

Ашым менен Саткын (1916-жылдагы балдар турмушунан)

144

Суу боюнда

144

КРУИА кабарлары = Известия НАН КР

144

КРУИАнын жылдык отчету 2019

144

Исследование процесса прессования и заготовки стеблей хлопчатника

144

Краткий годовой отчет

144

Особенности правого регулирования труда шоферов

144

Джалал-Абадс областынан чогултулган фольклордук материалдар 40-том

144

Олжобай менен Кишимжан 6-том

144

Чынгыз Айтматов 27-том

144

Кыргызча-өзбекче сөздүк

144

Нормативные акты КР

144

Институт биохимии и физиологии

144

Ымыркай курактагы балдардын курч обструктивдуу бронхитинин этиопатогенездик жана клиникалык озгочолуктору

143

Генетический полиморфизм по типу гемоглобина и трансферрина гиссаро-кыргызских овец и их использование в селекции в условиях юга Кыргызстана

143

Формирование и развитие эффективной системы корпоративного управления в Кыргызской республике в условиях глобализации: Вопросы теории и практики

143

Муниципалитет

143

Физико-химические основы переработки углей Таджикской депрессии

143

Барпы Алыкуловдун чыгармаларындагы диалектизмдер

143

Изучение высоты, эквивалентной теоретической ступени, на плотном движущемся слое ионита

143

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Т.4

143

Большая советская энциклопедия. Т. 39

143

Большая советская энциклопедия. Т. 3

143

Педагогическая энциклопедия. Т. 2

143

Большая советская энциклопедия. Т. 9

143

Родинанын уулу

143

Стихи Исака

143

Кароолдогу киши

143

Жорж Данден же акмак болгон күйөө

143

Труды монгольской комиссии №5

143

Авторефераты диссертаций. 1948-1978. Том 2

143

Жанек Баатыр

143

Геология в изданиях Академии наук. Вып. 2. 1929-1937

143

Библиографический указатель литературы по енисейско-орхонским и таласским памятникам древнетюркской письменности

143

Вариационный подход к проблеме инвариантности систем автоматического управления

143

Расследование убийств, совершенных в драке

143

Каныбек 2-китеп Х11 том

143

Сүйүнбай Эралиев 31-том

143

Байдылда Сарногоев 40-том

143

Чүй областынан чогултулган фольклордук матералдар 34-том

143

Формирование финансового капитала в условиях становления рыночной экономики (на материалах Кыргызской Республики)

142

Исследование и разработка математической модели популяционной турбулентности в биологических системах

142

Биологические особенности яблони в предгорных условиях юга Кыргызстана

142

История становления и развития системы народного образования в северных районах Таджикистана (1917-1941гг.)( (историко-педагогический аспект)

142

Экологические проблемы города Бишкек

142

Адсорбция этапа и этилена цеолитами разной структуры и состава

142

Кинематический анализ шарнирно-четырехзвенного механизма переменной структуры

142

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 1

142

Казак Совет энциклопедиясы. Т.11

142

Музыкальная энциклопедия. Т.3

142

Узбекская Советская Энциклопедия. Т. 11

142

Труды полярной комиссии Вып.8

142

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР. 1975-1976 гг.

142

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской республики. Вып. 23. 2016-2018 гг.

142

Пектины. Аннотированный библиографический указатель. Часть 1.

142

Кыргыз терминологиясы

142

Отчет о деятельности НАН КР за 1994 год

142

Токтогул 5-том

142

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Шапак Рысмендеев 1-китеп Манас, Семетей

142

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер: Шапак Рысмендеев 2-китеп Семетей

142

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

142

Орусча-кыргызча сөздүк= Русско-кыргызский словарь 2-том К-О

142

Токтогул энциклопедиясы

142

Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар Уюму

142

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ЖАДИДЧИЛИК КЫЙМЫЛЫ: ЖАДИДЧИЛЕРДИН КООМДУК-САЯСИЙ, МАДАНИЙ ЖАНА АГАРТУУЧУЛУК ИШ-АРАКЕТТЕРИ (1900-1916-жж.)

141

Исследование свойств растворов полимеров метилметакрилата

141

Политические партии в избирательном процессе современного Кыргызстана

141

Беларусская Савецкая энцыклапедыя Т. 9 М.

141

Большая советская энциклопедия. Т. 51

141

Большая советская энциклопедия. Т. 18

141

Пушкиндин турмушу=Жизнь Пушкина

141

Театральная энциклопедия. Т.4

141

Труды монгольской комиссии №9

141

Труды монгольской комиссии Вып.27

141

Успехи научной фотографии Т.13. - 1968

141

НАН КР Годовой отчет 2019

141

Ученые записки Труды физического отд.физмат ф-та

141

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1977-1978 гг)

141

Русско-киргизский словарь географических терминов

141

Сравнительное исследование эффективности бурения колонковыми сверлами с принудительной и независимой подачами

141

Талас областынан чогултулган фольклордук материалдар 36-том

141

Санат, насаат ырлары 19-том

141

Алымкул, Токтонаалы, Ысмайыл 14-том

141

Нормативные акты КР

141

Восстановление боковых связок коленного сустава при посттравматических повреждениях

140

Ысык-Көл (аннотацияланган ретроспективдүү библиографиялык көрсөткүч 1768-1990) 1 бөлүм

140

Монозамещенные диацетилены в реакциях нуклеофильного присоединения

140

Большая советская энциклопедия. Т. 21

140

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.3

140

Большая советская энциклопедия. Т. 29

140

Шинель

140

Библиография изданий академии наук Киргизской ССР (1985-1986 гг.)

140

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 18. 1993-1997 гг.

140

Сборник филологического факультета

140

Известия императорской археологической коммиссии

140

Жанровые и стилевые поиски в поэзии Токтосуна Самудинова

140

Библиография библиографий по языкознанию. Аннотированный систематисеский указатель отечественных изданий.

140

Словарь названий жителей СССР

140

Балык, Солтобай,Жаныш жана Совет доорундагы айрым төкмө акындардын ырлары 8-том

140

Балдар фольклору 29-том

140

Словарь топонимов Кыргызстана

140

Синтезы стереоизмерных производных декагидрохинолина и зависимость их основности от пространственного строения

139

Литийорганические и термические методы получения карбенов и их кремниевых и германиевых аналогов

139

Большая советская энциклопедия. Т. 44

139

Акции экологических организаций Кыргызстана (пособие для неправительственных экологических организаций

139

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 3

139

Ырлар жыйнагы

139

Бремен музыканттары

139

Балдар жомоктору

139

Саринжи (төрт көшөгөлүү драма)

139

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1071-1972)

139

Эпиграфика Востока №2. - 1948

139

КРУИАнын жылдык отчету 2020

139

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 17 (1991-1992 гг.)

139

Тянь-Шаньская физико-географическая станция. Аннотированный библиографический указатель работ. 1964 - 1980 гг.

139

Азыркы кыргызча - орусча создук (Современный кыргызско-русский словарь)

139

Русско-киргизский словарь - справочник общественно-политических терминов

139

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 7

139

Понятие "Связь"

139

Каныбек 1-китеп Х1

139

Мидин Алыбаев 20-том

139

Эр Төштүк Кенже эпос 2-том

139

Кетбука, Асан Кайгы, Калыгул, Арстанбек 1-том

139

Кыргыз тилинин сөздүгү

139

КР УИАнын кабарлары = Известия НАН КР

139

Реализация принципа неприкосновенности частной собственности в Кыргызской республике

138

Особенности формирования архитектурной среды горных районов Кыргызстана

138

Химические превращения аминокислот под действием витаминов группы В6

138

Дочери Земли Кыргызской

138

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Том 1

138

Большая советская энциклопедия. Т. 36

138

Большая советская энциклопедия. Т. 8

138

Большая советская энциклопедия. Т. 17

138

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 4

138

Кыргыз Совет энциклопедиясы. Алфавиттик корсоткуч.

138

Ырлар жыйнагы

138

Педагогическая энциклопедия. Т. 3

138

Педагогическая энциклопедия. Т. 4

138

Театральная энциклопедия. Т.1

138

Лермонтовская энциклопедия

138

Украинская Советская энциклопедия. Т. 9

138

Жаңы ырлар

138

Шарше

138

Большая советская энциклопедия. Т. 30

138

Балдар

138

Чапаев

138

Казак Совет энциклопедиясы. Т.7

138

Эпиграфика Востока №14. - 1961

138

Русско-киргизский словарь гидрометеорологических терминов

138

Русско-киргизский словарь астрономических терминов

138

Абдулхай Алдашев 37-том

138

Баатырдык жомоктор 33-том

138

Эр Табылды Кенже эпос 3-том

138

Киргизия: только факты

138

Совершенствование работы автомобильного подвижного состава при сельскохозяйственных перевозках в горных районах

137

Трансформация политических систем Республик Центральной Азии в условиях глобализации

137

Изучение О- и С- алкилирования щелочных енолятов айетоуксусного эфира и его производных

137

Хроматокулонометрический метод одновременного определения углерода, водорода и азота в разнообразных органических веществах

137

Изучение некоторых особенностей реакции триэтилсилана с этиловым спиртом в присутствии этилата натрия

137

Салттык музыкалык аткаруучулук өнөр Кыргызстандын маданият системасында

137

Исследование этилендиаминдиацетатов

137

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Том 3

137

Большая советская энциклопедия. Т. 37

137

Большая советская энциклопедия. Т. 12

137

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики (Вып.21. 2008-2012))

137

Литературный энциклопедический словарь

137

Кыргыз Советтик социалистик республикасы.энциклопедия

137

Большая советская энциклопедия. Т. 25

137

Мекен

137

Жолдоштор

137

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 21

137

Энциклопедический словарь Т.3-а Бергерь-Бисы

137

Труды полярной комиссии Вып.19

137

Химия фентиазина. Библиографический указатель.

137

Украинская Советская энциклопедия. Т. 8

137

Айыл Чарба Энциклопедиясы 1

137

Органикалык химия терминдеринин орусча-кыргызча создугу (добоор0

137

Фазалык чөйрөлөрдүн санариптик голографиялык интерферометриясы

137

Болот калем

137

Каада-салт ырым-жырымдар 20-том

137

Молдо Нияз, Молдо Багыш, Ниыязаалы Молдо, Өмөр Молдо

137

Жеңижок 3-том

137

Жомоктор (жаныбарлар тууралуу) 21-том

137

Кыргыз адабиятынын тарыхы 6-том

137

Система питания кыргызских семей, проживающих в северном и северо-западном Кыргызстане в советский период (на основе этнографических и этносоциологических материалов)

136

Проблемы формирования и развития товарного рынка в условиях трансформации экономики (на примере Кыргызской Республики)

136

Уравнения связи напряжений и деформаций в модели скольжений

136

КЕҢЕШБЕК АСАНАЛИЕВ- АДАБИЯТ ТЕОРЕТИГИ ЖАНА СЫНЧЫСЫ

136

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УСТНЫХ ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩ ИХСЯ У-VI КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

136

Большая советская энциклопедия. CCCP

136

Философия Чингыза Айтматова

136

Большая советская энциклопедия. Т. 15

136

Ырлар

136

Евгений Онегин

136

Раритетные книги о кыргызах (1818-1933 гг.) (Аннотированный библиографический указатель)

136

Экономика сельского хозяйства Киргизии. Библиографический указатель. 1956-1964

136

Украинская Советская энциклопедия. Т. 6

136

Краткий годовой отчет НАН КР

136

Новая глобальная тектоника (тектоника плит). Библиография (1961-1976). Часть 1

136

Русско-химический словарь химических терминов

136

Русско-киргизский терминологический словарь по механике

136

Вопросы построения цифровой математической машины на основе групповой операции

136

Геологическая литература СССР Библиографический ежегодник за 1963.-Т.2.

136

Абдрасул Токтомушев 14- том

136

Мендирман, Сеитбек Кенже эпостор 10-том

136

Токтосун, Ашыраалы, Эстебес, Тууганбай

136

Элдик оюндар, дин ырлары, күү баяндары 27-том

136

Парламентаризм в Кыргызстане (проблемы теории и практики)

135

Метод синтеза I,4-Дизамещенных бетта-карболитов

135

Исследование процессов соосаждения гетеровалентных компонентов в системах с образованием аномальных смешенных кристаллов

135

Казак Совет энциклопедиясы. Т.2

135

Казак Совет энциклопедиясы. Т.9

135

Педагогическая энциклопедия. Т. 1

135

Большая советская энциклопедия. Т. 23

135

Туратбай (поэма)

135

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 8

135

Деятельность местных советов депутатов трудящихся Узбекской ССР по руководству народным образованием в период развернутого строительства коммунизма.

135

Ысак Шайбеков, Абылкасым Жутакеев, Абдыкалык Чоробаев, Абдрашит Бердибаев 13-том

135

Кыргыз адабияты: тарых жана мезгил

135

Кинематический анализ шарнирно-четырехзвенного механизма переменной структуры

134

Экономические механизмы использования природной ренты в контексте устойчивого развития

134

Большая советская энциклопедия. Т. 19

134

Мурат

134

Ырлар жыйнагы 3-чү китеп

134

Труды монгольской комиссии Вып.14

134

Успехи научной фотографии Т.5. - 1957

134

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1975-1976)

134

Мировой океан. Рекомендательный указатель литературы для молодежи

134

Нейрохирургические проблемы очаговых поражений головного мозга

134

Краткий годовой отчет НАН КР

134

Краткий годовой отчет НАН КР

134

Ысык-Көл областынан чогултулган фольклордук материалдар 35-том

134

Жоодарбешим Кенже эпос 7-том

134

Азыркы кыргыз тили (Морфология)

134

Азотфиксирующие бактерии ризосферы сои в почвах Приморья

134

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА ОПОЛЗНЕЙ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ КР

133

Исследование и создание шарикоштамповочного пресса - автомата

133

Дидактические основы личностно ориентированного обучения в вузе на первом уровне бакалавриата

133

Изучение деструкции целлюлозы хлором

133

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ УСТНЫХ ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ УЧАЩ ИХСЯ У-VI КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

133

Большая советская энциклопедия. Т. 19

133

Большая советская энциклопедия. Т. 20

133

Музыкальная энциклопедия. Т.1

133

Уруш сыры= Военная тайна

133

Театральная энциклопедия. Т.2

133

Большая советская энциклопедия. Т. 7

133

Комсомолка

133

Библиография изданий АН КиргССР (1970 г).

133

Кыргыз Республикасында этноулуттук идентүүлүктү калыптандыруу: теориялык-методологиялык талдоо

133

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1983-1984 гг)

133

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 19. 1998-2002 гг.

133

Аннотированный ретроспективный библиографический указатель. 1768-1990 гг. Ч.2: Природа и природная среда озера и его бассейна, флора и фауна, охрана природы и природных комплексов, медико-биологические, санитарно-гигиенические и оздоровительные аспекты района.

133

Пектины. Аннотированный библиографический указатель. Часть 2.

133

КРУИАнын кыскача жылдык отчету = Краткий годовой отчет НАН КР

133

Из истории философской мысли киргизского народа

133

Радиотолкундар дуйносуно саякат

133

УИАнын Кыскача жылдык отчет

133

Отчет о деятельности НАН КР за 1998 год

133

Кожожаш Кенже эпос 1-том

133

Нурмолдо, Боогачы, Казыбек 12-том

133

Классикалык изилдөөлөр жана тексттер:Сагымбай Орозбаков Манас 2-том

133

Санжыра кыргызского племени сарбагыш

133

жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу ХХ1 кылымдын коомундагы силердин ролунар Экинчи болук 8 классы учун окуу китеби у

132

Большая советская энциклопедия. Т. 14

132

Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. Т. 5

132

Музыкальная энциклопедия. Т.4

132

Биздин учуубуздун тарыхы

132

Большая советская энциклопедия. Т. 23

132

Большая советская энциклопедия. Т. 27

132

Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия.

132

Труды комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. - Вып.17.

132

Эпиграфика Востока №5. - 1951

132

Археологический сборник

132

Флора и растительность Киргизии. Вып. 1. 1918-1965

132

Геология и полезные ископаемые Казахстана. Библиографический справочник. Период 1956-1960. Выпуск 1

132

Геохимические методы поисков рудных месторождений. Библиографический указатель 1925-1963

132

Краткий годовой отчет 2004

132

Владимир Васильевич Меннер. Библиография ученыъ СССР

132

Ишкердик боюнча орусча-кыргызча тушундурмо создук

132

Русско-киргизский терминологический словарь по электротехнике

132

Академия наук Киргизской ССР. 1954-1978

132

Разработка экстремальных систем для оптимизации каталичических процессов в производстве синтетического каучука.

132

Краткий годовой отчет НАН КР

132

Договор централизованной перевозки грузов автомобильным транспортом в советском гражданском праве

132

Правовые меры по созданию социалистической системы сельского хозяйства в Литовской ССР

132

Обязательства из причинения вреда в международном частном праве

132

Насирдин Байтемиров 17-том

132

Кедейкан Шырдакбек Тайлак баатыр эмгек ырлары 11-том

132

Кыргыз кошоктору 16-том

132

Азыркы кыргыз тили (Синтаксис)

132

Азыркы кыргыз тили: фонетика жана фонология

132

Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү

132

Мусульманские династии (Справочник по хронологии и генеалогии)

132

ЦК ВКП(б) и Союзное Правительство о Киргизии (Сборник документов за 1919-1937г.

132

Синтез и химические превращения продуктов взаимодействия L-аскорбиновой кислоты с никотинамидом, аминокислотами и аминами

131

Оценка воздействия добычи и переработки минеральных ресурсов на окружающую среду в Иордании

131

Генезис и эволюция религиозных верований кыргызов

131

Проблемы и перспективы внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики в условиях переходной экономики

131

Кыргыз фразеологиясынын негизги маселелери

131

Большая советская энциклопедия. Т. 51

131

Большая советская энциклопедия. Т. 4

131

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 23

131

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 32

131

Труды монгольской комиссии Вып.24

131

Труды океанографической комисси Т.5

131

Успехи научной фотографии Т.9. - 1964

131

Успехи научной фотографии Т.14. - 1970

131

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССР (1981-1982)

131

Краткий годовой отчет НАН КР

131

Пути рационализации процессов рафинирования тростникового сахара-сырца

131

Исследование внутрипористого реагирования и кинетических констант полукоксов ископаемых твердых топлив

131

Вероятностные методы исследования автоматических систем с распределенными параметрами

131

Краткий годовой отчет НАН КР

131

Отчет о деятельности НАН КР за 1997 год

131

Центральные органы власти Англии

131

Аман Саспаев 28-том

131

Азыркы кыргыз тили (Стилистика)

131

Правововой статус сотрудников органов внутренних дел Кыргызской республики (Общетеоретические аспекты)

130

Теоретическое и экспериментальные исследования штыревых замедляющих систем КПУ, частично заполненныхАктивным Веществом с большой величиной и анизотропным характером дэлектрической проницаемости

130

ОБРАЗОВАНИЕ ОКСИДА АЗОТА И ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛОФЕРМЕНТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ТКАНЯХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ГИПОКСИИ И ПОД ДЕЙСТВИЕМ МЕКСИДОЛА

130

Сезонные миргации хищных птиц в предгорьях западного Тянь-Шаня

130

Амидные комплексы галогенидов марганца, кобальта и никеля в водной среде

130

Реакция 1.3 - циклоприсоединения циклических нитроновых эфиров

130

Большая советская энциклопедия. Т. 34

130

Большая советская энциклопедия. Т. 16

130

Театральная энциклопедия. Т.5

130

Токтогул

130

Советское ландшафтоведение 1917 - 1967.

130

Большая советская энциклопедия. Т. 38

130

Мен - эмгекчи элдин уулумун (повесть)

130

Труды полярной комиссии Вып.30

130

Сборник работ научно-исследовательского института зоологии и биологии

130

Целлюлоза в форме порошка. Получение, свойства, применение. Аннотированный указатель литературы. 1951-1984.

130

Краткий годовой отчет НАН КР

130

Заболеваемость туберкулезом среди медицинских работников в Кыргызской Республике

130

Библиография отечественных библиографий по геологии (XVII в. - 1973 г. )

130

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 3

130

Энциклопедия: Океан - Атмосфера

130

Геологическая литература СССР Библиографический ежегодник за 1963. - Т.1.

130

Кыргыз Республикасынын илимдер улуттук академиясы

130

Национальная академия наук Кыргызской Республики

130

Эстетические взгляды В.В.Воровского

130

Надо знать прошлое чтобы не ошибаться в будущем. - Кн.2.

130

Синтаксис персидского языка

130

Государство сельджуков Малой Азии

130

Нормативные акты Кыргызской Республики

130

Кыргызы на Алтае и на Тянь-Шане

130

Соединения гексаметилентетрамина с хлоридами, сульфатами, кобальта, никеля и меди

129

Исследование гетерополикислот

129

Изучение кинетики и механизма реакций гало- и прото- демеркурирования

129

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УРОВНЕЙ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ

129

Кино энциклопедический словарь

129

Большая советская энциклопедия. Т. 43

129

Большая советская энциклопедия. Т. 6

129

Большая советская энциклопедия. Т. 7

129

Большая советская энциклопедия. Т. 24

129

Өчпөс өмүр

129

Токтогулга эстелик = Венок Токтогулу

129

Балдар үчүн ырлар

129

Большая советская энциклопедия. Т. 27

129

Успехи научной фотографии Т.18. - 1977

129

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики. Вып. 15. 1987-1988 гг.

129

Краткий годовой отчет НАН КР

129

Конституционно-правовой статус правоохранительных органов (вопросы теории и практики)

129

Применение бета-излучения для измерения и автоматического контроля влажности пара в паровой турбине

129

Основные проблемы развития национальной советской государственности в Узбекистане в период перехода к социализму

129

Ак Мөөр, Алп Тобоок Шабдан казалы 18-том

129

Айтыш 6-том: Эгемендик мезгилиндеги айтыштар

129

Кыргыз тилинин жазма грамматикасы: Азыркы кыргыз адабий тили

129

Гражданский процессуальный кодекс Киргизской ССР

129

Истребление грызунов-резервуаров возбудителя как метод борьбы с зоовозным кожным лейкманиозом

129

Компенсация провалов рынка в условиях переходной экономики

128

Колебательные спектры еноливованных бета-дикетонов и их солей

128

Гидролиз протопектина корзинки подсолнечника под действием кислотно-солевой системы

128

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 22

128

Кыргыз Совет Энциклопедиясы. Т.6

128

Төртүнчү блиндаж

128

Музыкальная энциклопедия. Т.5

128

Музыкальная энциклопедия. Т.6

128

Труды палеонтологического института Т.15.-Вып.4

128

Ученые записки Труды научно-исследовательского биологического ин-та Т.58, Вып.416,Вып.5

128

Успехи научной фотографии Т.21. - 1982

128

Библиография изданий Национальной Академии наук Кыргызской Республики Вып. 16 (1989-1990 гг.)

128

Бюллетень сейсмической станции "Апатиты"

128

Бюллетень сейсмической станции "Апатиты"

128

Библиография по металлогении

128

Общее и прикладное языкознание. Указатель литературы 1968-1977. Том 8

128

Вопросы построения цифровой математической машины на основе одной групповой операции

128

Азыркы кыргыз тили (Семантика)

128

Кыргыз тилинин омонимдер сөздүгү (Оңдолуп, толукталып экинчи басылышы)

128

Народное хозяйство Киргизской ССР за годы Советской власти (статистический ежегодник)

128

Проблемы предприятий общественного питания Кыргызской республики и пути их развития в рыночных условиях

127

Химия бета-аминовинилкетонов, бета-аминовинилиминов и бета-аминовинилтиокетонов

127

Исследование температурной зависимости коэффициентов самодиффузии в жидких металлах (цинк, олово, индий)

127

Тур к, кыргыз тилдериндеги эмоционалдык-экспрессивдик маанини туюндуруучу тилдик каражаттар жана алардын семантикалык топтору

127

Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. Вып. 31

127

Большая советская энциклопедия. Т. 42

127

Ырлар

127

Успехи научной фотографии Т.2. - 1964

127

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 20. 2003-2007 гг.

127

Известия императорской археологической коммиссии

127

Изучение кислотной коррозии цементов

127

Исследование и обоснование параметров корчующего рабочего органа при уборке стеблей хлопчатника

127

Исследование и расчет дискретно уравновешиваемых мостовых цепей с индуктивно связанными плечами

127

Сравнительное исследование эффективности бурения колонковыми сверлами с принудительной и независимой подачами

127

Топурактардын физика-математикалык касиеттеринин комплекси аркылуу тоо жол жантайындагы жергиликтүү туруктуулукка баа берүү

127

Эр Эшим макал-лакаптар 13-том

127

Кереттүү жомоктор 22-том

127

Байыркы кыргыз тилинин жазма эстеликтеринин корпусу

127

Кыргыз тилинин синонимдер сөздүгү (Оңдолуп экинчи басылышы)

127

Из истории развития планирования народного хозяйства Киргизии (1918-1971гг.)

127

Кыргызстандын түндүк жана түндүк батыш аймактарында жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн совет доорундагы тамак аш маданияты (Этнографиялык жана этносоциологиялык материалдардын негизинде)

127

Взаимодействие нитрита никеля с карбамидом и тиокарбамидом в водной среде

126

ТОТАЛЬНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

126

Алтын доор =Золотая эпоха

126

Большая советская энциклопедия. Т. 17

126

Труды Кубанского сельскохозяйствененого института. -Вып.1(219)

126

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.1,Вып.2

126

Известия императорской археологической коммиссии

126

Украинская Советская энциклопедия. Т. 12

126

Геология терминдеринин орусча-кыргыззча создугу

126

Применение бета-излучения для измерения и автоматического контроля влажности пара в паровой турбине

126

Исследование пластических деформаций при ковке в вырезных бойках

126

Восстановление изношенных лемехов автоматической наплавкой твердым сплавом

126

Разработка и исследование методов точных абсолютных измерений и эталонов высоких температур

126

Некоторые вопросы построения магнитных решающих элементов для промышленной автоматики

126

"Сандык" нефелин сиенит кенин кайра иштетүүнүн комплекстүү технологияларын иштеп чыгуу

126

Отчет о деятельности НАН КР за 2002 год

126

Нормативные акты КР

126

Ойлордон китеп жаралат...(макалалар,маектер, ырлар, куттуктоолор)

126

Нормативные акты КР

126

ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ПЕРСОНАЛА: ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

125

Труды палеонтологического института Т.34

125

Тянь-Шанская высокогорная физико-географическая станция

125

Успехи научной фотографии Т.8. - 1962

125

Библиография изданий Академии наук Киргизской ССр. 1979-1980.

125

Украинская Советская энциклопедия. Т. 11

125

Исследование вопросов термического упрочнения пылеватых суглинков Дольнего Востока

125

Вариационный подход к проблеме инвариантности систем автоматического управления

125

Договор о предоставлении услуг почтово-телеграфной связи

125

Элдик поэмалар 15-том

125

Учкул сөздөр, чечен сөздөр, тамсилдер, мыскылдар 25-том

125

Кыргыз тилинин антонимдер сөздүгү

125

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Толукталып, такталып 2-басылышы)

125

Гражданский кодекс Киргизской ССР ( с изменениями и дополнениями на 30 июня 1986года)

125

Манастаануу илиминин калыптанышы жана өнүгүшү

125

Арабские рукописи Бухарской коллекции Азиатского музея ин-та Востоковедения АН СССР

125

"Манас" эпосу боюнча кыргыздардын үй-бүлө жана нике мамилелери

125

Drevnie kyrgyzy.Ocherki istorii i archeologii

125

Производственные ресурсы сельского хозяйства и пути повышения их экономической эффективности (на материалах Кыргызской республики)

124

Внешняя политика современной России: Евразийские приоритеты

124

Бетаиноподобные производные активной метиленовой группы

124

Оценка состояния кровотока и сосудистого тонуса артерий почек и глаз методом ультразвукового дуплексного сканирования у больных серповидноклеточной анемией в процессе лечения бенцикланом.

124

Труды монгольской комиссии Вып.15

124

Труды полярной комиссии Вып.4

124

Труды Томского государственного университета им.В.В.Куйбышева Вып.3

124

Путеводитель по геологической литературе мира

124

Синтез и физические свойства алмаза. Библиографический указатель 1934-1961

124

Сельскохозяйственная энциклопедия. Т.6

124

Исследование изнашивания и восстановление золотниковой пары гидропривода некоторых машин, применяемых в хлопководстве

124

Основные вопросы микропалеонтологии фораминифер (в связи с задачами стратиграфии)

124

Институт автоматики и телемеханики (технической кибернетики)

124

Оптимальное управление ресурсами методами нелинейного программирования

124

Нормативные акты КР

124

Нормативные акты КР

124

Правовое регулирование оплаты труда колхозников

124

Кыргыз тилинин диалектогиялык создугу

124

250 лет Академии наук СССР (указатель юбилейной литературы)

124

Автоматические сифоновые водосбросы

124

Средневековая теократия в католицизме, православии и исламе: компаративный анализ

123

Кыргыз республикасынын мыйзамдары боюнча автотранспорттук келишимдер

123

Влияние водорастворимых полимеров на фильтрационные свойства цементных суспензий и разработка тампонажных растворов с пониженной водоотдачей

123

Формирование этнонациональной идентичности в Кыргызской Республике: теоретико-методологический анализ

123

Сборник работ посвященный тридцатой годовщине Великой Октябрьской Социалистичекой Революции

123

Айыл Чарба Энциклопедиясы 2

123

Очерк истории развития общественно-политической и философской мысли в дореволюционной Киргизии

123

Библиография отечественных библиографий по геологии (XVII в. - 1973 г. )

123

Технический русско-кыргызский терминологический словарь

123

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 5

123

Исследование технологического процесса работы плющильного аппарата на уборке поливной люцерны

123

Нормативные акты КР

123

Нормативные акты КР

123

Развитие местных советов Латвийской ССР

123

Высшие органы власти буржуазного государства (политико правовой анализ структуры, полномочий и функций)

123

Право сельскохозяйственного водопользования в Таджикской ССР

123

Кыргыз кошоктору 16-том

123

Кыргыз диалектологиясы (окуу китеби)

123

Культурное строительство в Киргизии 1918-1929 Сборник документов и материалов Т.1.

123

Марсизм-ленинизм классиктеринин чыгармаларынын кыргыз тилинде басылышы-Издание произведений классиков Марксизм-ленинизма на киргизском языке (Библиографический указатель)

123

Вопросы прочности сырцовой кладки и технологии ее изготовления

123

Референдум в системе народовластия в Кыргызской республике: конституционно-правовой аспект

122

Морально-этические ценности уйгурской семьи

122

Кыргызстандын илимдеги жана техникадагы айымдары

122

СССР. Энциклопедия

122

Труды монгольской комиссии Вып.17

122

Труды монгольской комиссии Вып.22

122

Труды монгольской комиссии Вып.35

122

Труды монгольской комиссии №37.-№11

122

Ученые записки Труды науч.-исслед.ин-та химии

122

Сборник работ посвященный тридцатой годовщине Великой Октябрьской Социалистичекой Революции

122

Кыргыз Республикасында медициналык кызматкерлердин арасында кургак учуктун оорулусу

122

Русско-киргизский терминологический словарь по атеизму (проект)

122

Нормативные акты КР

122

Интеграция Кыргызстана и международных организаций в сфере образования: политические аспекты

122

Краткий годовой отчет НАН КР

122

Управление железнодорожным транспортом в СССР

122

Алыкул Осмонов 15-том

122

Көкүл Карач-Көкүл арман ырлары 12-том

122

ХУШ съезд Коммунистической партии Киргизии 23-24 января 1986г. Стенографический отчет

122

Избранные научные труды.-Т.32.-№6

122

Клиникалык медицина терминдеринин орусча-кыргызча сөздүгү=Русско-киргизский словарь терминов клинической медицины

122

Древние тюрки

122

Изучение биоэкологических особенностей Riicciocarpus Natans (L) Corda в условиях интродукции на юге Кыргызстана и возможности его практического применения

121

Некоторые закономерности становления и развития рыночных отношений в Кыргызстане (на примере Кыргызской Республики)

121

Синтез и исследование свойств частично ацилированных вискозных волокон

121

Исследование механизма адсорбции и разложения спиртов на Y-AI2O3 методом инфракрасной спектроскопии

121

Большая советская энциклопедия. Т. 46

121

Успехи научной фотографии Т.10. - 1964

121

Успехи научной фотографии Т.24. - 1986

121

Академическая наука Киргизстана. История и проблемы

121

Краткий годовой отчет

121

Цифровая голографическая интерферометрия фазовых сред

121

Правовые проблемы формирования советской семьи в Узбекистане (1917-1938 гг.)

121

Азыркы кыргыз тили (лексикология)

121

История Маньчжурии ХУ11-ХХ вв. Библиографический указатель. - Кн.1.

121

Изгиб пластин из нелинейно-упругих материалов, неодинако работающих на растяжение и сжатие

121

Большая советская энциклопедия. Т. 11

120

Труды технологическогг института пищевой промышленности им.А.И.Микояна. - Вып.12

120

Труды комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран. - Вып.15.

120

Труды монгольской комиссии Вып.26

120

Записки отдела рукописей.- Вып.3

120

Спутник байкоолордун маалыматы боюнча Кыргызстандын аймагындагы жаан чачындардын суммасын баалоо

120

Библиография изданий Национальной академии наук Кыргызской Республики. Вып. 21. 2008-2012 гг.

120

Бюллетень сейсмической станции "Апатиты"

120

Ыйык куран

120

Библиографический указатель литературы по тюркологии

120

Восстановление изношенных лемехов автоматической наплавкой твердым сплавом

120

Нормативные акты КР

120

Краткий годовой отчет НАН КР

120

НАН КР в речах и выступлениях академика А.А.Акаева

120

Советская Социалистическая законность и ее гарантии

120

Нюрнбергский процесс (основные правовые проблемы)

120

Развитие проблемы исторического и логического в экономических трудах К.Маркса и Ф.Энгельса 50-60 гг.Х!Х в.

120

Уголовная ответственность за транспортные преступления по советскому уголовному праву

120

Касым Каимов 16-том

120

Кыргыз тилинин компьютердик лингвистикасынын негиздери

120

Алыкул Осмоновдун сүрөттөрү жана кол жазмалары

120

Современные проблемы механики

120

Вестник главного геолого-разведочного управления

120

Т. Касымбековдун "Сынган кылыч" романындагы араб тилинен оздоштурулгон создордун лексика-семантикалык табияты

119

Проблемы инвестирования в человеческий капитал Кыргызской Республики

119

Исследования в ряду антрацена и пентацена

119

История исследований окисления углеводородов

119

Беларуская Савецкая энцыклапедыя. Т.2

119

Труды института антропологии и этнографии Т.2. Из архива Льюиса Генри Моргана

119

Труды монгольской комиссии №33

119

Труды полярной комиссии Вып.14

119

Труды палеонтологического института Т.26

119

Успехи научной фотографии Т.15. - 1970

119

Оценка сумм осадков на территории Кыргызстана по данным спутниковых наблюдений

119

Разработка и исследование методов точных абсолютных измерений и эталонов высоких температур.

119

Компенсация реактивной мощности и симметрирование нагрузок в ЛЭП, питающих электротягу переменного тока

119

Нормативные акты КР

119

Нормативные акты КР

119

Состав спекуляции по советскому уголовному праву

119

Критика теоретических основ современной буржуазной социологии познания

119

Библиография дореволюционной русской литературы по истории и экономике Иссык-Кульской области (1768-1917 гг.)отдельный оттиск

119

Кыргыз тилинин орфографиялык создугу

119

Толковый словарь по вычислительным системам

119

25 лет Академии наук Киргизской ССР

119

Записки отдела рукописей Вып.4

118

Успехи научной фотографии Т.11. - 1966

118

Украинская Советская энциклопедия. Т. 10

118

Новая глобальная тектоника (тектоника плит). Библиография (1961-1976). Часть 2

118

Сельскохозяйственная энциклопедия. Т.3

118

Исследование изнашивания и восстановление золотниковой пары гидропривода некоторых машин, применяемых в хлопководстве

118

Исследование в области газомеханического псевдоожижения мелкодисперсных материалов

118

Теория базисных ферромагнитных умножителей частоты

118

Нормативные акты КР

118

Краткий годовой отчет НАН КР

118

Национальная академия наук Кыргызстана 1954-2004 гг.

118

Участие общественности в рассмотрении судами уголовных дел

118

Подготовка судебной реформы 1864 года в России

118

Правовые вопросы гарантированной денежной оплаты труда колхозников в хлопководческих колхозах (по материалам Туркменской ССР)

118

Сүйүү ырлары 28-том

118

Коммунистическая партия Киргизии в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.-Ч.6.

118

Обеспечение занятости высвобождаемых работников (правовой аспект)

118

Ин-т истории и естествознания и техники Вопросы истории и естествознания и техники

118

Национальная Академия Наук Беларуси (энциклопедический справочник)

118

Сульфатные соединения циркония

117

Большая советская энциклопедия. Т. 18

117

Труды геологического комитета

117

Труды океанографической комисси Т.8

117

Труды палеонтологического института Т.15.-Вып.3

117

Труды палеонтологического института Т.36

117

Труды палеозоологического института Т.4

117

Успехи научной фотографии Т.4. - 1955

117

Успехи научной фотографии Т.22. - 1984

117

Н.М. Пржевальский, его предшественники и последователи в исследовании Центральной и Средней Азии (XIX в.) Аннотированный указатель литературы, составленный по книжным фондам Центральной научной библиотеки НАН Кыргызской Республики

117

Углеродистые отложения докембрия и нижнего палеозоя и их рудоносность. Библиографический указатель.

117

Применение транзисторных преобразователей для управления маломощными синхронными двигателями.

117

Теория базисных ферромагнитных умножителей частоты

117

Нормативные акты КР

117

Разработка комплексной технологии переработки нефелиновых сиенитов месторождения сандык

117

Отчет о деятельности НАН КР за 2001 год

117

Нормативные акты КР

117

Городской совет депутатов трудящихся -местный орган Государственной власти

117

Критика современной американской криминологии

117

Правовое регулирование бытового проката

117

Великий Октябрь и современность

117

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях (Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах) .-Т.4.-Ч.2.

117

Первые известия о древних кыргызах=Китайские историки нашли упоминания о кыргызах в хрониках X века до нашей эры

117

Ономасиологический аспект изучения терминов родства и свойства женского пола в кыргызском и русском языках

116

Превращение лямбда-галоид, бета-тиолактонов в производные. лямбда, бета - тиоглицидной кислоты

116

Электрографическое исследование строения некоторых соединений, содержащих трех - и шестичленные циклы

116

Большая советская энциклопедия. Т. 28

116

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.15,Вып.5.

116

Ученые записки Саратовского гос.ун-та им.Н.Г.Чернышевского.-Т.17,Вып. исторический.

116

Успехи научной фотографии Т.7. - 1960

116

Исследование и обоснование параметров корчующего рабочего органа при уборке стеблей хлопчатника

116

Исследование процесса прессования и заготовки стеблей хлопчатника

116

Исследование технологического процесса работы плющильного аппарата на уборке поливной люцерны

116

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ПОКРЫТИЯ ПИКОВЫХ ЗОН ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ СЛОЖНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

116

Вопросы временного моделирования работы цифровых блок-схем

116

Нормативные акты КР

116

Нормативные акты КР

116

Нормативные акты КР

116

Нормативные акты КР

116

Обоснование ультразвукового метода определения остаточных напряжений в горных породах

116

Краткий годовой отчет НАН КР

116

Гражданско-правовое регулирование экспедиционных операций органов транспорта (транспортно-экспедиционный договор)

116

Избирательные реформы 1832 и 1867 годов в Англии

116

Общественный контроль и его роль в советском государственном управлении

116

А.П.Куницын и его учение о государстве и праве

116

Ин-т истории и естествознания и техники Вопросы истории и естествознания и техники

116

Кинетика каталитической гидрогенизации, непредельных альдегидов

115

Исследование композиционных и иммобилизационных свойств пищевых волокон в производстве молочных продуктов.

115

Труды полярной комиссии Вып.26

115

Труды института этнографии Вып.14

115

Записки отдела рукописей.- Вып.6

115

Сборник работ научно-исследовательского института зоологии и биологии

115

Библиография изданий Академии наук СССР. Ежегодник. Т. 5

115

Фольклордук жомоктордун трансформацияланышы, адабий жомоктун калыптанып өнүгүшү (ХХ кылымдын 20-60-жж.)

115

Нормативные акты КР

115

Судебная защита прав рабочих и служащих при увольнении

115

Нейтралитет в международном праве

115

Библиография по истории Казахстана.-Вып.1.-Дореволюционный период

115

Киргизская ССР административно-территориальное деление

115

Резолюция и постановления съездов Коммунистической партии Туркестана (1918-1924гг.)

115

Современные проблемы механики

115

Кыргыз кинематографы корком маданиятынын феномен катары (кыргыз корком тасмалардын мисалында)

115

Дары наших лесов

115

История города Пишпек 1878-1917

115

Собрание сочинений.-Т.2.-Кн.2

115

Залог как способ обеспечения исполнения кредитных обязательств по законодательству Кыргызской республики

114

Труды монгольской комиссии Вып.23

114

Труды полярной комиссии Вып.3

114

Успехи научной фотографии Т.17. - 1976

114

Ученые записки Труды научно-исследовательского института химии Т.10

114

Анализ и разработка измерительного устройства для проверки вольтметров инфранизчстного диапазона

114

Исследование струнных преобразователей в режиме автоколебаний

114

Нормативные акты КР

114

Нормативные акты КР

114

Нормативные акты КР

114

Модифицирленген флотореагенттерди колдонуу менен полиметалл жана жез-молибден кендерин кайра иштетүү технологияларын жакшыртуу

114

Совершенствование технологии переработки полиметаллических и медно-молибденовых руд с применением модифицированных флотореагентов

114

Конкурс в советском праве

114

Уголовно-правовая борьба с хищениями социалистического имущества в СССР

114

Хулиганство и меры по ликвидации его в СССР

114

Противоправность неоколониализма с точки зрения современности международного права

114

Кубаев Б.К. Мои года...

114

Кыргыз ССРинин жер кодекси=Земельный кодекс Киргизской ССР

114

Ч.Айтматов сунуш кылынган библиографиялык көрсөткүч=рекомендательный библиографический указатель

114

История Коммунистической партии Киргизии. -Ч.1.-1946-1967 гг. Аннотированный указатель литературы

114

Рост и развитие некоторых видов боярышника в условиях Москвы

114

Популярная художественная энциклопедия Архитектура, живопись графика, декоративное искусство

114

История кыргыз и Кыргызстана с древнейших времен до монгольского завоевания.

114

Исследование покровного сала Дальневосточных китов как промышленного сырья

114

Исследование гидродинамических свойств изолированных лигнинов и изменения их полидисперсности в условиях сульфитного варочного процесса

113

Поворотные сооружения на каналах-быстротоках со сверхбурным режимом течения потока

113

Труды геологического комитета Вып.89.

113

Труды полярной комиссии Вып.2

113

Труды полярной комиссии Вып.18

113

Ученые записки Математ отд.физико-математического ф-та и Харьковского матем.о-ва

113

Сборник химического факультета

113

Бюллетень сейсмической станции "Апатиты"

113

Исследование внутрипористого реагирования и кинетических констант полукоксов ископаемых твердых топлив

113

Сейсмостойкость сооружений башенного типа

113

Исследование и расчет параметров противоточной промывки угольных и других нерастворимых осадков

113

Разработка оптимальных условий гидрирования остаточных масляных фракций и исследования влияния режима гидроочистки на углеродный состав полученных масел

113

Исследование в области газомеханического псевдоожижения мелкодисперсных материалов

113

Нормативные акты КР

113

Нормативные акты КР

113

Нормативные акты КР

113

Нормативные акты КР

113

Лица, участвующие в гражданских делах искового производства (общее понятие лиц, участвующих в деле процессуальные формы участия в гражданском деле)

113

Руководство колхозами со стороны исполнительных комитетов областных советов депутатов трудящихся

113

Государственный строй Туркестанской автономной Советской Социалистической Республики

113

Подготовка и судебное рассмотрение дел о досрочном освобождении от наказания несовершеннолетних

113

Бюджетные права областного (краевого) совета депутатов трудящихся

113

Преступления, составляющие пережитки патриархально-родового быта

113

Нормативные акты КР

113

Геологическая литература СССР Библиографический ежегодник за 1972год Т.1.

113

Коммунистическая партия Киргизии от съезда к съезду

113

Этнография народов Южной Сибири

113

International Trade Statistics Yearbook Vol.2

113

Гражданская война в Киргизии

113

Кыргыз тилинин омонимдер сөзүдүгү

113

Труды монгольской комиссии №1

112

Труды особой комиссии по исследованию Курских магнитных аномалий Вып.5

112

Успехи научной фотографии Т.1. - 1951

112

Успехи научной фотографии Т.3. - 1955

112

Разработка оптимальных условий гидрирования остаточных масляных фракций и исследования влияния режима гидроочистки на углеводородный состав полученных масел

112

Емкостные самокомпенсированные уровнемеры

112

Исследование некоторых вопросов покрытия пиковых зон графиков нагрузки сложных энергосистем

112

Оптимальное управление ресурсами методами нелинейного программирования

112

Исследование селективной разработки месторождений сульфидно-окисленных руд (на примере Салаирского рудника)

112

Нормативные акты КР

112

Нормативные акты КР

112

Нормативные акты КР

112

Нормативные акты КР

112

Кыргызстандын эл аралык уюмдар менен билим берүү тармагындагы интеграциясы: саясий аспектер

112